Ευρωπαϊκά Έργα

Έργο Cities After Darkστο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT IV

‘Eργο BUILDSPACE στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe

Έργο Harmonia στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  HORIZON 2020

Έργο EuPOLIS στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  HORIZON 2020

 

 

 

 

Cities After Dark project in the framework of the URBACT IV programme

BUILDSPACE  project in the framework of the Horizon Europe programme

Harmonia project in the framework of the European HORIZON 2020 programme

EuPOLIS project in the framework of the European HORIZON 2020 programme

Ολοκληρωμένα Έργα

Ο Δήμος Πειραιά έχει εκπονήσει τα ακόλουθα έργα στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ):

The Municipality of Piraeus has implemented the following projects in the framework of European Commissionʼs (EC) Territorial Cooperation Programmes.

Έργο Pop-Machina στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  HORIZON 2020 

Pop-Machina project in the framework of the European HORIZON 2020 programme

IURC, Internation Urban and Regional Cooperation

Έργο IURC, Internation Urban and Regional Cooperation

Έργο Depart στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AMIF

Depart project in the framework of the AMIF programme

Έργο Green C Ports στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CEF

Green C Ports project in the framework of the european CEF programme

Έργο BeSecure-FeelSecure στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος UIA

BeSecure-FeelSecure project in the framework of the European UIA programme

Έργο DataVaults στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  HORIZON 2020

DataVaults project in the framework of the European HORIZON 2020 programme

Έργο proGIreg στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020

proGIreg project in the framework of the HORIZON 2020 programme

‘Εργο BluAct 2nd wave στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III

BluAct 2nd wave project in the framework of the European URBACT III programme

Έργο ΜΙΝΕ-ΕΜΙ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

ΜΙΝΕ-ΕΜΙ project in the framework of the European Erasmus+ programme.

 

Έργο GRESS στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG EUROPE

GRESS project in the framework of the INTERREG

 

Έργο MIVAστο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AMIF

MIVA project in the framework of the AMIF programme

 

TECHREVOLUTION στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III

TECHREVOLUTION project in the framework of the URBACT III programme

 

BLUACT στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III

BLUACT project in the framework of the URBACT III programme

 

Έργο SUPAIRστο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG-ADRION 2014-2020

SUPAIR project in the framework of the INTERREG-ADRION 2014-2020 programme

 

Έργο VAI στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AMIF

 VAI project in the framework of the AMIF programme

 

Έργο ADMin4ALL στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης

 ADin4ALL project in the framework of International Organization for Migration

 

Έργο MOBILITAS στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020

MOBILITAS project in the framework of the INTERREG-MED 2014-2020 programme

 

Έργο BLUES στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+

BLUES project in the framework of the ERASMUS+ programme

 

Έργο CYCLECITIES στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC

CYCLECITIES Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme INTERREG IVC

 

Έργο TRACE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας South-East Europe (SEE)

TRACE Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme South-East Europe (SEE)

 

Έργο SMILE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED PROGRAMME (MED)

SMILE Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme MED PROGRAMME (MED)

 

Έργο REPUBLIC-MED στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED PROGRAMME (MED)

REPUBLIC-MED in the framework of the European Territorial Cooperation Programme MED PROGRAMME (MED)

 

Έργο BLUACT στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III

 BLUACT project in the framework of the URBACT III programme

 

 Έργο NEETs ON BOARD στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI

 NEETs ON BOARD project in the framework of the EASI programme

 

 Έργο BLUE GROWTH INITIATIVE στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT

 BLUE GROWTH INITIATIVE project in the framework of the URBACT programme

Έργο CYCLECITIES στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC

CYCLECITIES Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme INTERREG IVC

CycleCities – Αναζητώντας καλές πρακτικές

Ο Δήμος Πειραιά, συμμετέχει στο Διαγωνισμό Ευρωπαϊκή Πρόκληση Ποδηλάτου 2014 (Euro Cycling Challenge 2014) 

To CYCLECITIES είναι ένα έργο του προγράμματος INTERREG IVC  – Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση της ποδηλασίας σε ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω συστημάτων αειφόρου διαχείρισης κινητικότητας.

Η διάρκεια του έργου είναι :Ιανουάριος 2012-Δεκέμβριος 2014 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,599,859.48 ευρώ εκ των οποίων 1,304,743.90 ευρώ χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Οκτώ εταίροι από επτά κράτη-χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώνονται και συνεργάζονται με κοινή πρωτοβουλία την προώθηση και αύξηση της ποδηλασίας στις αστικές περιοχές με απώτερο σκοπό τη διαχείριση της κινητικότητας.

Μέσω του προγράμματος CYCLECITIES έρχονται σε επαφή εταίροι που έχουν σημαντική εμπειρία στην ενσωμάτωση της ποδηλασίας στη διαχείριση της αστικής κινητικότητας (London Borough of Merton(Αγγλία), Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Λειψίας(Γραμανία), η πόλη του Gdańsk(Πολωνία), ο Δήμος της Λισαβόνας(Πορτογαλία), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο(Ελλάδα)) και εταίροι με ισχυρή δέσμευση για αξιοποίηση και ανάπτυξη της ποδηλασίας ή ενσωμάτωσή της σε τοπικό και περιφερειακό σύστημα διαχείρισης κινητικότητας (Δήμος της Γένοβας(Ιταλία), BSC Kranj (Σλοβενία), Δήμος Πειραιά(Ελλάδα)).

Από κοινού, οι εταίροι του έργου στοχεύουν στη διαπεριφερειακή μεταφορά εμπειριών, γνώσεων, πρακτικών, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρικής σχέσης. Μέσα από τις διαπεριφερειακές ανταλλαγές, οι εταίροι αναμένουν να επωφεληθούν από τις εμπειρίες των άλλων και από τις πρακτικές που εφαρμόζονται από τρίτους καθώς και να δημιουργήσουν ένα «κεφάλαιο γνώσης», το οποίο θα υποστηρίζει την ένταξη του ποδηλάτου στα αστικά προγράμματα διαχείρισης της κινητικότητας για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και περιβάλλοντος της πόλης.

Ο δικτυακός τόπος του έργου CYCLECITIES www.cyclecities.eu προσφέρει μια επισκόπηση του έργου και των εταίρων. Είστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε τα νέα και τις εκδηλώσεις του έργου, τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν με βάση την εμπειρία και τη συλλογή των καλών πρακτικών που θα πραγματοποιηθεί, οι οποίες σχετίζονται με το ποδήλατο και τις πολιτικές διαχείρισης της κινητικότητας στην Ευρώπη.

Κάντε κλικ για μια σύντομη συνολική παρουσίαση  του έργου CycleCities.

Ευρωπαϊκά Έργα   Ευρωπαϊκά Έργα   Ευρωπαϊκά Έργα

CycleCities – searching for good practice

Municipality of Piraeus in Greece, will participate in the Euro Cycling Challenge 2014

CYCLECITIES – »European cities for integrating cycling within sustainable mobility management schemes« is a project of the INTERREG IVC Programme  – the European Territorial Cooperation Programme, co-financed by the European Union’s Regional Development Fund.

The duration of the project is: January 2012 – December 2014 and the total budget amounts to: EUR1,599,859.48 out of which EUR1,304,743.90 is financed by ERDF

Eight partners from seven European regions have joined together and cooperate with a common initiative to promote and increase cycling in urban mobility management schemes

The CYCLECITIES project links partners with significant expertise in integrating cycling in the urban mobility management (London Borough of Merton(England), Regional Development Agency for the Region of Leipzig(Germany), The City of Gdańsk(Poland), Lisbon Municipality(Portugal), National Technical University of Athens(Greece)) and partners with strong commitment to invest in or integrate cycling in local and regional mobility management scheme (Municipality of Genoa(Italy), BSC Kranj (Slovenia), Municipality of Piraeus(Greece)).

Together the project partners aim to interregional transfer of experiences, knowledge, practices, both within and beyond the partnership. Through the interregional exchanges, the partners expect to benefit from each other’s experiences and from good practices collection practices implemented by third-parties. as well as to build up a knowledge capital supporting the integration of cycling into urban mobility management schemes for improving traffic conditions and city environments
.
The CYCLECITIES website www.cyclecities.eu offers an overview of the project and partnership. You are invited to follow project news and events, the obtained results based on experiences gained and the collection of good practices related to cycling and mobility management policies in Europe.

Click for a short overall presentation  of the CycleCities Project.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Έργο TRACE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας South-East Europe (SEE)

TRACE Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme South-East Europe (SEE)

∆ιοργάνωση Τελικού Συνεδρίου του έργου TRACE: «Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Αποτελεσµατικότητας των κτιρίων – Βιώσιµες Κοινότητες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

TRACE Training Piraeus ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – TRACE Training Piraeus Press Release

To έργο με τίτλο με το ακρωνύμιο (ΤRΑCE) υποβλήθηκε από τον Δήμο Πειραιώς (επικεφαλής εταίρος διακρατικής κοινοπραξίας) το Νοέμβριο 2011 στην 4η πρόσκληση του Προγράμματος South East Europe και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και διαπραγματεύσεων τον Οκτώβριο 2012.
Σύντομη Περιγραφή
Στόχος του έργου TRACE («Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency» ή «Διακρατική Συνεργασία για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικότητας των κτιρίων») είναι η υιοθέτηση ή/και τροποποίηση πολιτικών που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότητα κτιρίων από τοπικές και περιφερειακές αρχές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω διακρατικής συνεργασίας και υλοποίησης δράσεων από κοινού σε αυτό το θέμα στρατηγικής σημασίας.
Οι δράσεις του έργου μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
• Διεξαγωγή έρευνας για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
• Συλλογή και ανάλυση καλών πρακτικών
• Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για τα στελέχη τοπικών και περιφερειακών αρχών
• Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων πληροφόρησης
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων
• Διαμόρφωση σχεδίων δράσης για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
• Διοργάνωση Συνεδρίου
Εταιρικό σχήμα:
Η κοινοπραξία του TRACE συγκεντρώνει 14 διαφορετικούς εταίρους: 2 περιφερειακές διοικήσεις, 4 τοπικές διοικήσεις (2 πόλεις & 2 επαρχίες), 5 εταιρείες ενέργειας, 1 εταιρεία περιφερειακής ανάπτυξης, 1 πανεπιστήμιο και 1 κέντρο δημόσιας διοίκησης/διακυβέρνησης, από 9 χώρες και συγκεκριμένα:

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΧΩΡΑ
PIRAEUS
Δήμος Πειραιά
Ελλάδα
WU
Πανεπιστήμιο Οικονομικών & Επιχείρησης Βιέννης
Αυστρία
GABROVO
Περιφερειακή Διοίκηση Γκάμπροβο
Βουλγαρία
RAV
Περιφερειακή Διοίκηση Βάρνας
Βουλγαρία
SOFENA
Εταιρεία Ενέργειας Σόφιας
Βουλγαρία
KDZ
Κέντρο Έρευνας Δημόσιας Διοίκησης
Αυστρία
CRES
Κεντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ελλάδα
BRESCIA
Επαρχία της Μπρέσια
Ιταλία
PERUGIA
Επαρχία της Περούτζια
Ιταλία
ENERO
Κέντρο Προώθησης Καθαρής  & Αποδοτικής Ενέργειας για τη Ρουμανία
Ρουμανία
KSSENA
Εταιρεία Ενέργειας  Περιφέρειας  Σαβινίσκα,, Σαλέσκα & Κορόσκα
Σλοβενία
SERDA
Εταιρεία Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Σαραγιεβο
Βοσνία Ερζεγοβίνη
ZAGREB    CITY
Δήμος Ζάγκρεμπ
Κροατία
EEC
Κέντρο Εξοικονόμησης Ενέργειας Αλβανίας-ΕΕ
Αλβανία

Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.555.115,62 ΕΥΡΩ. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πειραιά ανέρχεται σε 201.792,06 ΕΥΡΩ.
Η χρηματοδότηση είναι 100% για το Δήμο Πειραιώς (85% από το πρόγραμμα N.A.E. και 15% από εθνικούς πόρους) βάσει πιστοποιημένων δαπανών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγραμματος Ν.Α.Ε.: www.southeast-europe.net ή/ και την ιστοσελίδα του έργου: www.see-trace.eu.

Ευρωπαϊκά Έργα Ευρωπαϊκά Έργα    Ευρωπαϊκά Έργα

 

TRACE or Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency, was approved by the Monitoring Committee and it is co-financed by the South East Europe (SEE) Programme. The project is funded under the 4th call for proposal of the South-East Europe Programme (www.southeast-europe.net).

The overall objective of the project is to support local and regional administrations in South East Europe to develop, uphold and advance policies and mechanism for improving the energy efficiency in buildings.

This objective will be achieved through the development of transnational partnership, which facilitates the exchange of experience, knowledge and good practices among its members, and the implementation of joint actions on this matter of strategic importance. The results of the project will be systematically disseminated and will be openly available to anyone interested without contraints.

Project activities include:

Survey on the role that the local and regional authorities may play in promoting buildings energy efficiency
Collection and analysis of good practices
Seminars for local and regional authorities training
Daily Informative Sessions
Study Visits
Action plans for the promotion of buildings energy efficiency
Conference meeting
TRACE consortium

The TRACE consortium brings together 14 different partners; 2 regional administrations, 4 local administrations (2 cities & 2 provinces), 5 energy agencies, 1 regional development agency, 1 university and 1 centre for public management/governance from 9 countries and specifically the following:

PARTNER
OFFICIAL NAME
COUNTRY
PIRAEUS
Municipality of PIRAEUS
Greece
WU
Vienna University of Economics and Business
Austria
GABROVO
Gabrovo Regional administration
Bulgaria
RAV
VARNA Regional administration
Bulgaria
SOFENA
Sofia Energy Agency
Bulgaria
KDZ
Centre for Public Administration Research
Austria
CRES
Centre for Renewable Energy Sources and Saving
Greece
BRESCIA
Province of Brescia
Italy
PERUGIA
Province of Perugia
Italy
ENERO
Centre for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania
Romania
KSSENA
Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region
Slovenia
SERDA
Sarajevo Economic Region Development Agency
Bosnia and Herzegovina
ZAGREB    CITY
City of Zagreb
Croatia
EEC
Albania-EU Energy Efficiency Centre
Albania

Budget and Financing

The total budget of the project is 1,555,115.62 EUR and is co-financed ( 85%) by the EU through SEE Transnational Cooperation Programme.

More information may be found on the SEE Program web link: www.southeast-europe.net and on the project’s web link:
www.see-trace.eu.

Διοργάνωση Ημερίδας του έργου TRACE με θέμα«Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια»

TRACE Public Information Event on «Energy Efficient Buildings»

Έργο SMILE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED PROGRAMME (MED)

SMILE Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme MED PROGRAMME (MED)

To έργο SMILE – Ευρωπαϊκές Έξυπνες Πράσινες Καινοτόμες Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές για Ενεργεικά Ευφυείς Πόλεις της Μεσογείου είναι ένα έργο του προγράμματος MED PROGRAMME (http://www.programmemed.eu/) – Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρηματοδοτείται κατά 75% από το (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τους Ευρωπαίους εταίρους και κατά 25% από Εθνική Χρηματοδότηση(ΠΔΕ). Ομοίως χρηματοδοτείται κατά 75% από το IPA για τους συμμετέχοντες εταίρους της ανατολικής Ευρώπης και κατά 25% από Εθνική Χρηματοδότηση.
Κύριος στόχος του έργου είναι η Ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών, σχεδίων και μέτρων στον τομέα των ενεργειακά αποδοτικών λύσεων κινητικότητας στις πόλεις της Μεσογείου και ειδικότερα η παροχή ευφυών και αειφόρων λύσεων.
Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου SMILE είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη έξυπνων και ενεργειακά ευφυών πόλεων, μέσω της υλοποίησης του, των πιλοτικών εφαρμογών του, της διάχυσης και της προώθησης πολιτικών, στρατηγικών και μέτρων για την εφαρμογή έξυπνων λύσεων στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών.
Η διάρκεια του έργου είναι: Ιανουάριος 2013-Ιούνιος 2015 και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,872,533 ευρώ εκ των οποίων 1,216,899,75 ευρώ χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, 212.500 ευρώ από το IPA και 443.133,25 ευρώ από τις Εθνικές χρηματοδοτήσεις των εταίρων.
Έντεκα εταίροι από πέντε κράτη-χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το εταιρικό σχήμα του έργου. Ειδικότερα, συμμετέχουν 5 διαφορετικές Μεσογειακές χώρες: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε 6 Μεσογειακές Πόλεις: Βαρκελώνη, Βαλένθια, Montpellier, Μπολόνια, Rijeka και Πειραιάς. Έτσι, το έργο SMILE φέρνει κοντά 3 μεγάλου μεγέθους πόλεις (Βαλένθια, Μπολόνια, Βαρκελώνη) και 3 μεσαίου μεγέθους πόλεις (Montpellier, Rijeka, Πειραιάς)
Αναλυτικότερα συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι:

4 Διοικητικές Αρχές Πόλεων:
Δήμος Πειραιά (Ελλάδα)
Δήμος της πόλης Rijeka (Κροατία)
Δ/νση Κινητικότητας του Δήμου Βαρκελώνης (Ισπανία)
Δήμος του Montpellier (Γαλλία)

7 εξειδικευμένα Ινστιτούτα / Ιδρύματα :
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) (Ελλάδα)
The Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (Ισπανία)
Institute for Transport and Logistics Foundation (Ιταλία)
Foundation of the Valencian Community for Strategical Promotion, Development and Urban Innovation (Ισπανία)
Center for Innovation in Transport (CENIT) / Technical University of Catalonia (UPC) (Ισπανία)
AFT – Délégation Régionale Languedoc Roussillon (Γαλλία)
Regional Energy Agency Kvarner (Κροατία)
Ο δικτυακός τόπος του έργου SMILE http://smile-urbanlogistics.eu/ προσφέρει μια επισκόπηση του έργου και των εταίρων του. Είστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε τα νέα και τις εκδηλώσεις του έργου, τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν με βάση την εμπειρία και τις πιλοτικές εφαρμογές που θα πραγματοποιηθούν από τους εταίρους.

Στο έργο SMILE ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Κάντε κλικ για μια σύντομη συνολική παρουσίαση  του έργου SMILE.

 

Περισσότερα νέα…

Το έργο SMILE επιλέχθηκε στην 1η φάση της 2013-2015 καμπάνιας της πλατφόρμας Επιχειρηματικότητα 2020 

SMILE Project- Smart Green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities is being implemented in the framework of the MED PROGRAMME (http://www.programmemed.eu/) – the European Territorial Cooperation Programme of the European Commission. It is funded by 75% from the ERDF for European partners and by 25% from National Contribution. It is also funded by 75% from the IPA for East European partners and by 25% from National Contribution.
Project’s main objective is the Development & Implementation of innovative strategies, plans and measures on energy efficient mobility solutions for smart MED cities and specially applying intelligent
and sustainable solutions.
In more details, SMILE Project’s objective is to contribute to the development of smart and energy-efficient Mediterranean cities, through its implementation, its pilot demonstration activities, its dissemination and the promotion of policies, strategies and measures for the implementation of smart solutions in the field of urban logistics.
Projects’ duration is: January 2013 – June 2015 and its total budget is 1.872.533€, from which 1.216.899,75€ are from ERDF, 212.500€ are from IPA and 443.133,25€ are from partners National Funding.
Eleven partners from five EU countries consist Project’s consortium. Specially, 5 different Mediterranean countries take part: Spain, France, Italy, Croatia and Greece and special focus is given to 6 Mediterranean cities: Barcelona, Valencia, Montpellier, Bologna, Rijeka and Piraeus. In this way, SMILE brings together 3 large-sized cities (Valencia, Bologna, Barcelona) and 3 medium sized cities (Montpellier, Rijeka, Piraeus)

In more details, the following partners participate:

4 city authorities:
Municipality of Piraeus (GREECE)
City of Rijeka (CROATIA)
Mobility Department of Barcelona city Council (SPAIN)
Municipality of Montpellier (FRANCE)

7 specialised Institutes / Foundations:
Centre for Research and Technology Hellas / Hellenic Institute of Transport (GREECE)
The Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (SPAIN)
Institute for Transport and Logistics Foundation (ITALY)
Foundation of the Valencian Community for Strategical Promotion, Development and Urban Innovation (SPAIN)
Center for Innovation in Transport (CENIT) / Technical University of Catalonia (UPC) (SPAIN)
AFT – Délégation Régionale Languedoc Roussillon (FRANCE)
Regional Energy Agency Kvarner (CROATIA)

The SMILE website http://smile-urbanlogistics.eu/ offers an overview of the project and its partnership. You are invited to follow project news and events, the obtained results based on its pilot demonstration activities which will be implemented by its partners.
Municipality of Piraeus is the Lead Partner of the SMILE Project.

Click for a short overall presentation  of the SMILE Project.

More news…

SMILE_1st Press Release

SMILE_2nd Press Release

SMILE_3rd Press Release

The SMILE project is selected in the 1st phase of the 2013-2015

Campaign of Enterprise 2020

Δελτίο Τύπου Τελικό Συνέδριο στη ΒαλένθιαPress Release final conference in Valencia

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMILE – Βαλένθια, 28 Απριλίου 2015

SMILE Project final conference – Valencia 28 April 2015

4η Διακρατική Συναντηση του έργου SMILE στο Montpellier στις 9-10 Δεκεμβρίου 2014.

4th transnational Meeting of the SMILE Project in Montpellier on the 9-10 of December 2014.

1st newsletter of the SMILE Project.
2nd newsletter of the SMILE Project.

Πιστοποιητικό αναγνώρισης του έργου SMILE για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Επιχείρηση 2020» (Enterprise 2020).

The SMILE project receives a participation certificate for the Enterprise 2020 initiative.

4η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου SMILE – Smart green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities.

Έργο REPUBLIC-MED στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED PROGRAMME (MED)

REPUBLIC-MED in the framework of the European Territorial Cooperation Programme MED PROGRAMME (MED)

Το έργο “REPUBLIC-MED, REtrofitting PUBLic spaces in Intelligent MEDiterranean Cities”εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Μεσογειακός Χώρος”- MED  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 25%.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων τεχνοοικονομικών μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την ανάδραση της Αστικής Θερμικής Νησίδας ( Urban Heat Island-UHI) σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους.

Το έργο διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 έως τον Ιούνιο 2015 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.906.262,26 €, εκ των οποίων 148.112,00 € θα διατεθούν στον Δήμο Πειραιά.

Σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία (2010/31/EU), μετά την 31/12/2018 όλα τα νέα δημόσια κτίρια θα πρέπει να είναι «Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (Nearly Zero Energy Buildings-NZEB). Επιπλέον, η νέα οδηγία κινητοποιεί τα Κράτη-Μέλη να αναπτύξουν πολιτικές και να λάβουν μέτρα ως προς τη μετασκευή των υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η διατύπωση προδιαγραφών μετασκευής ανοικτών χώρων καθώς και υπολογισμού των δεικτών μικροκλίματος βάσει των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων μετασκευής τόσο στην ενεργειακή κατανάλωση των δημόσιων κτιρίων στον αστικό ιστό όσο και της ανάδρασης του φαινομένου UHI, διαδραματίζει μια σημαντική πτυχή μιας ολιστικής προσέγγισης για την ανακατασκευή των «δημόσιων χώρων». Το έργο REPUBLIC-MED πραγματεύεται την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολιστικής μεθοδολογίας εκπόνησης ολοκληρωμένων τεχνο-οικονομικών μελετών για την πρόταση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και της αντιμετώπισης του φαινομένου UHI σε ανοικτούς χώρους. Η μεθοδολογία βασίζεται στην χρήση καινοτόμων μεθόδων ποσοτικοποίησης ενεργειακών, μικροκλιματικών, περιβαλλοντικών και συνθηκών άνεσης δεικτών που απαντώνται ευρέως στην διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός του Έργου είναι ο εντοπισμός των αδυναμιών των τωρινών εργαλείων και πολιτικών για την εκπόνηση έργων μετασκευής «δημόσιων χώρων» και η εξάλειψη των τυχόν μειονεκτημάτων με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων στη φάση της εκπόνησης της τεχνο-οικονομικής μελέτης.

Δέκα εταίροι, από πέντε διαφορετικά μεσογειακά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος:
• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Ελλάδα ( επικεφαλής εταίρος)
• Δήμος Πειραιά, Ελλάδα
• Agency for sunstainable Mediterranean cities and territories (AViTeM), Γαλλία
• Nice Cote d’ Azur Metropole (NCA), Γαλλία
• Valencia Institute of Building Foundation (IVE), Ισπανία
• Energy Agency of Ribera (AER), Ισπανία)
• Foundation DEMOCENTER-SIPE, Ιταλία
• Emilia Romagna Region (ERR), Ιταλία
• Energy Institute Hrvoje Pozar (EIHP), Κροατία
• Zadar county development agency (ZADRA),Κροατία

Περισσότερα στοιχεία για το έργο REPUBLIC-MED μπορείτε να αναζητήσετε στον διαδικτυακό τόπο http://republic-med.eu , όπου θα βρείτε πληροφορίες για τους εταίρους, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται κλπ.

Ευρωπαϊκά Έργα  Ευρωπαϊκά Έργα

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΟΥ REPUBLIC-MED

Έργο BLUACT στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III

Πρόγραμμα :     URBACT III –Transfer Networks

Λέξεις Κλειδιά: Γαλάζια Οικονομία, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Επιχειρηματικότητα, Οικονομία της Γνώσης, Τοπική       Οικονομική Ανάπτυξη

Το έργο: Από το 2014, η πόλη του Πειραιά υλοποιεί την Πρωτοβουλία BlueGrowth, έναν διαγωνισμό καινοτομίας για την ενίσχυση παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα και τη Γαλάζια Οικονομία. Στην  ουσία, η Πρωτοβουλία BlueGrowth προωθεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική καινοτομία, τοποθετώντας τη θάλασσα στην πρώτη γραμμή της οικονομικής ανάπτυξης του Πειραιά.

Το έργο BLUACT, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT και της αντίστοιχης Πρόσκλησης για τη δημιουργία 25 Δικτύων Μεταφοράς Καλών πρακτικών (Transfer Networks), εστιάζει στην προσαρμογή και μεταφορά της επιτυχημένης πρακτικής της Πρωτοβουλίας BlueGrowth σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις εταίρους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και ανάγκες όσον αφορά τον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό. Η προστιθέμενη αξία του BLUACT είναι ότι εισάγει και ενσωματώνει τη γαλάζια επιχειρηματικότητα στην πολιτική για την αειφόρο αστική ανάπτυξη των παράκτιων πόλεων και μεγιστοποιεί τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του BLUACT μπορούν να συνοψιστούν ως εξής.

 • Δημιουργία θέσεων εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας στη βάση αξιοποίησης των δυνατοτήτων του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.
 • Διευκόλυνση της μετάβασης σε βιώσιμες μορφές οικονομικής ανάπτυξης.
 • Βελτίωση της διασύνδεσης διαφορετικών πόλεων-λιμανιών που συνιστούν πλέον «κόμβους» ενός ευρύτερου δικτύου με επίκεντρο τη γαλάζια οικονομία.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά της καλής πρακτικής της Πρωτοβουλίας- διαγωνισμού BlueGrowth θα γίνει στις πόλεις Burgas (Βουλγαρία) και Matosinhos (Πορτογαλία) που αποτελούν και τους φορείς-εταίρους του Δήμου στην 1η φάση εκτέλεσης του έργου.

Ο ρόλος του Δήμου Πειραιά:

Ο Δήμος Πειραιά διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο, ως Επικεφαλής Εταίρος, στην υλοποίηση του BLUACT. Επιδιώκει την επέκταση της πρακτικής και οργάνωσης της Πρωτοβουλίας BlueGrowth σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Εκπόνηση Μελέτης Μεταφοράς (transferability Study) της καλής πρακτικής- Πρωτοβουλίας BlueGrowth σε άλλα παρόμοια οικοσυστήματα αστικής-παράκτιας ανάπτυξης.
 • Διοργάνωση διακρατικών συναντήσεων / εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν αρχικούς και νέους εταίρους – ευρωπαϊκές πόλεις για τη μεταφορά της καλής πρακτικής.
 • Διερεύνηση του τοπικού οικοσυστήματος που συμμετέχει και προωθεί την καλή πρακτική.
 • Προετοιμασία Πρότασης έργου που θα υποβληθεί εκ νέου στο Πρόγραμμα URBACT και θα εστιάζει στη διεύρυνση του Δικτύου (Transfer network) και στην εισαγωγή σε αυτό νέων μελών (2η φάση εκτέλεσης του έργου).

Εταιρικό σχήμα:  Δήμος Πειραιά (συντονιστής εταίρος), Δήμος Burgas (Βουλγαρία) και Δήμος Matosinhos (Πορτογαλία)

Διάρκεια: 6 μήνες, Απρίλιος – Οκτώβριος 2018 (1η φάση)

Προϋπολογισμός: Σύνολο: 79.477

                                  Δήμος Πειραιά: 40.934 €

 BLUACT project in the framework of the URBACT III programme

Programme: URBACT III – Transfer Networks

Topic/Keywords: Blue Economy, Capacity building, Entrepreneurship, knowledge economy, Local economic development

Project:

The BLUACT Project has been approved under the European Territorial Cooperation programme URBACT and the respective Call for the creation of 25 Transfer Networks focusing on the adaptation and transfer of established good practices amongst EU cities. It will contribute through the adaptation and re-use of the successful BGI practice to partner cities (Burgas and Matosinhos) facing similar potentials with regard to Blue Growth.

It is mentioned that, since 2014, the city of Piraeus put in place BlueGrowth Initiative (BGI), an innovation competition for Blue Economy, to strengthen traditional economic activities related to the maritime sector with innovative business ideas. BGI helps young entrepreneurs realize innovative concepts and create jobs in Blue Economy.

To this end, the added value of BLUACT is to introduce and mainstream BGI concept in the policy setting context for Sustainable Urban Development of port and coastal cities and maximize the social and economic benefits of the local development strategies. The expected results of BLUACT can be summarized as follows:

 • Better management of the transition towards a sustainable local economy
 • Stimulation of job creation, entrepreneurship, and a broad local skill-base
 • Improved linkages to the blue economy – port cities as hubs for global networks
 • Attracting the young and unleashing their entrepreneurship potentials

 

Role of Municipality of Piraeus:

Municipality of Piraeus has a crucial role as Lead Partner to the Project. It aspires to expand the BlueGrowth organization and BlueGrowth competition to other European cities. Municipality of Piraeus is the supervisor stakeholder of the following project tasks:

 • Completion of the Transferability Study describing the Good Practice, the Good Practice City context and transferability assessment
 • Organization of the transnational meetings/events gathering initial and new partners
 • Engagement of the key local stakeholders of the URBACT Local Groups
 • Engagement with additional partners to be involved in the final partnership for project’s Phase 2
 • Completion and submission of the Phase 2 Application Package

 

Partnership: Lead partner: Municipality of Piraeus

Other partners: Municipality of Burgas (Bulgaria), Municipality of Matosinhos (Portugal)

 

Duration:  6 months, April- October 2018 (1st Phase)

Budget: Total: 79.477 €

               Municipality of Piraeus: 40.934 €

 

 Έργο NEETs ON BOARD στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI

 

Πρόγραμμα

EaSI-Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την  Κοινωνική Καινοτομία.
Λέξεις– Κλειδιά Ένταξη / Ανάπτυξη ικανοτήτων, Εργασία και δεξιότητες, Νέοι,  Απασχόληση, Εκπαίδευση
Το έργο These networks play a decisive role in apprenticeship, workshops, lifelong learning, labour supply, employment, training and networking.  Major axes of the project are:

Το έργο στοχεύει στην κινητοποίηση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε NEETs, δηλαδή σε νέους ηλικίας 15-24 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εργασία, δε σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται επαγγελματικά και διαμένουν στον Πειραιά ή στα νησιά του Σαρωνικού ή στην ανατολική Πελοπόννησο, μέσα από τη δημιουργία δημοσίων-ιδιωτικών δικτύων συνεργασίας στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας. Αυτά τα δίκτυα παίζουν αποφασιστικό ρόλο στα θέματα που αφορούν στη μαθητεία, σε workshops, στη δια βίου μάθηση, στην προσφορά εργασίας, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στη δικτύωση. Κύριοι άξονες του έργου είναι:

·         Εντοπισμός των NEETs σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, τους τοπικούς φορείς χάραξης κοινωνικής πολιτικής, τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις νέων κλπ.

·         Ευαισθητοποίηση και δικτύωση των φορέων τοπικής οικονομικής ανάπτυξης στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας.

·         Δέσμευση των ανωτέρω φορέων για την εφαρμογή πολιτικών στην καθοδήγηση, εκπαίδευση, προετοιμασία και υποστήριξη των NEETs, έτσι ώστε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας στην κατεύθυνση της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας

·         Διασφάλιση της διάρκειας και της βιωσιμότητας των τοπικών δικτύων με τους NEETs, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για την απόκτηση γνώσεων και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα πεδία της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας.

Ρόλος του Δήμου Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά θα υλοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες:

·         Εκπόνηση μελέτης/έρευνας που θα διερευνά το επιχειρηματικό περιβάλλον των υπό μελέτη περιοχών αναφορικά με τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η Γαλάζια Ανάπτυξη και η Κοινωνική Οικονομία, εστιάζοντας στην ανάλυση των δεδομένων της αγοράς, στα προσόντα, προϊόντα και υπηρεσίες, ευκαιρίες και προοπτικές για τους NEETs.

·         Συνεισφορά στην ανάπτυξη του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης του έργου και των ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα προωθήσουν την αντιστοίχιση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και στο e-game που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των NEETs στο  Πρόγραμμα «Εγγύηση για την Νεολαία» και σε σχετικές δραστηριότητες.

·         Λειτουργία help desk και Περιπτέρων Πληροφόρησης (info kiosks) στον Πειραιά σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου και υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και εργαστηρίων σε σχολεία του Πειραιά, της Σαλαμίνας, της Αίγινας, των Σπετσών, του Πόρου και της  Ύδρας.

·         Συνεισφορά στην προώθηση του έργου μέσω του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ραδιοφωνικών σταθμών του Πειραιά.

·         Οργάνωση της «Ημέρας Καριέρας» και εκπαίδευσης start-upς στον Πειραιά για την προώθηση του έργου στους ΝΕΕΤs και στους ενδιαφερομένους φορείς.

Εταιρικό σχήμα Επικεφαλής εταίρος: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λοιποί Εταίροι: Δήμος Πειραιά, Αναπτυξιακή Εταιρία Πελοποννήσου

 

Διάρκεια

01.01.2017-30.06.2018
Προϋπολογισμός Σύνολο: 315.814,43 €

Δήμος Πειραιά: 80.422,81 €

 

 NEETs ON BOARD project in the framework of the EASI programme

 

Programme EaSI-EU Programme for Employment and Social Innovation
Topic/Keywords Inclusion / Capacity building, Job and skills, Youth, Employment,  Training
Project The project aims to mobilize and provide advice to young people aged 15-24 who are no longer in the education system and not working or being trained for work (NEETs), residing in Piraeus or in islands of Saronic or in eastern Peloponnese, through the creation of public-private partnerships networks in the field of the Blue Growth and Social Economy. These networks play a decisive role in apprenticeship, workshops, lifelong learning, labour supply, employment, training and networking.  Major axes of the project are:

·         Identification of NEETs in local level, in cooperation with municipalities’ social services, local social policy makers, NGOs, youth organizations etc.

·         Public awareness and networking of local economic development actors of the intervention areas, regarding the Blue Growth and the Social Economy.

·         Commitment of the above actors in implementing policies on guidance, training, preparation and support of NEETs in entering the labour market based on these two axes.

·         Ensure the duration and viability of the local networks with NEETs, creating the conditions for the knowledge and specialized training in the direction of the Blue Development and Social Economy.

Role of Municipality of Piraeus

Municipality of Piraeus will perform the following tasks:

·         Implementation of a report/study exploring the business environment of study areas regarding Blue Growth and Social Economy opportunities focusing on analysing market standards, qualifications, related products, services and opportunities for NEETs.

·         Contribution to the development of the project’s portal content and the applications that will promote the labour demand and supply matching and the e-game for the awareness raising of NEETs on YG Programme and related activities.

·         Operation of a help desk and info kiosks in Piraeus regarding the project’s activities and implementation of mobile dissemination campaigns and motivational workshops at schools of Piraeus, Salamina, Aegina, Spetses, Poros and Hydra islands.

·         Contribution to the promotion of the project over the internet, the social media and radio stations in Piraeus.

·         Organization of a Career Day and start-up training in Piraeus for the promotion of the project to NEETs and stakeholders.

Partnership

 

Lead partner: Ministry of Labour, Social Security and Welfare (Greece)

Other partners: Greece: Municipality of Piraeus, Development Company of Peloponnese

Duration 01.01.2017-30.06.2018
Budget Total: 315.814,43 €

Municipality of Piraeus: 80.422,81 €

 

 Έργο BLUE GROWTH INITIATIVE στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT

 

Πρόγραμμα

URBACT
Λέξεις– Κλειδιά Οικονομία / Ανάπτυξη ικανοτήτων, Επιχειρηματικότητα, Οικονομία της γνώσης, Τοπική οικονομική ανάπτυξη
Το έργο Ο Δήμος Πειραιά συμμετείχε στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III με τίτλο «Καλές Πρακτικές» υποβάλλοντας ως πρόταση την «Πρωτοβουλία Γαλάζιας Ανάπτυξης»- “BlueGrowth Initiative” (BG) (http://urbact.eu/promoting-entrepreunership-and-innovation-maritime-economy).

Η Πρωτοβουλία αποτελεί τον πρώτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (2014) διαγωνισμό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία (Γαλάζια Οικονομία), με όραμα την ενδυνάμωση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θαλάσσια οικονομία – με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

Στρατηγικός στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία και τις αξίες της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της επιχειρηματικής κουλτούρας και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την πόλη του Πειραιά.

Η Πρωτοβουλία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προωθεί ένα νέο καινοτόμο επιχειρηματικό οικοσύστημα, θέτοντας τη θάλασσα στην πρώτη γραμμή της οικονομικής ανάπτυξης και αξιοποιώντας τη δυναμική της πόλης στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης (http://bluegrowth.gr/)

Η πρόταση του Δήμου Πειραιά για το διαγωνισμό καινοτομίας «BlueGrowth Initiative» επελέγη μεταξύ των 270 προτάσεων και ο Πειραιάς έλαβε τον τίτλο «Πόλη Καλής Πρακτικής URBACT». Με τη διάκριση αυτή, ο Δήμος θα επωφεληθεί από την ευρεία αναγνωρισιμότητα που προσφέρει το Πρόγραμμα URBACT, καθώς θα έχει την ευκαιρία να:

·         Συμμετέχει σε δίκτυα για τη βιώσιμη ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό χώρο.

·         Συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την ανάδειξη καλών πρακτικών URBACT.

·         Συμμετέχει σε δράσεις προβολής όπως: ειδική έκδοση των Καλών Πρακτικών URBACT, παρουσίαση των Καλών Πρακτικών σε βασικές εκδόσεις του URBACT, προβολή μέσω ειδικής ιστοσελίδας αφιερωμένης στις Καλές Πρακτικές URBACT,  δυνατότητα παρουσίασης και προβολής των Καλών Πρακτικών και σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής URBACT, προβολή μέσω οπτικοακουστικών μέσων και εργαλείων

·         Αποτελέσει «Πρεσβευτή» της βιώσιμης ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης μέσω εκδηλώσεων του Προγράμματος URBACT (συνέδρια, σεμινάρια, δραστηριότητες για την Αστική Ατζέντα της ΕΕ).

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Πειραιά θα έχει την ευκαιρία να μοιραστεί την εμπειρία του στο πλαίσιο του Δικτύου Μεταφοράς Καλών Πρακτικών που θα δημιουργηθεί από το URBACT:

·         Καθοδηγώντας τη διαδικασία κατανόησης, προσαρμογής και υιοθέτησης της Καλής  Πρακτικής από άλλες πόλεις.

·         Βελτιώνοντας τη μεθοδολογία υλοποίησής της μέσω αξιολογήσεων και υποστήριξης από εξειδικευμένα στελέχη του URBACT.

·         Διευρύνοντας την αναγνώριση της δυνατότητας υιοθέτησης της Καλής Πρακτικής από άλλες πόλεις της Ευρώπης και πέραν αυτής, και συνεπώς αυξάνοντας την προβολή του Πειραιά στο πεδίο των επαγγελματιών αστικής ανάπτυξης αλλά και μεταξύ των εταίρων του URBACT.

Διάρκεια 06.2017-12.2020

 

 BLUE GROWTH INITIATIVE project in the framework of the URBACT programme

Programme URBACT
Topic/Keywords Economy / Capacity building, Entrepreneurship, knowledge economy, Local economic development
Project The Municipality of Piraeus participated in the call for proposals of the European programme URBACT III entitled “Good Practices” Call, presenting the “BlueGrowth Initiative” (BG) (http://urbact.eu/promoting-entrepreunership-and-innovation-maritime-economy).

BG is the first-established at EU level (2014) innovation competition for maritime economy (Blue Economy), with vision the strengthening of traditional economic activities related to the maritime economy with innovative business ideas. BG creates new jobs and promotes a new innovative ecosystem, posing the sea in the forefront of economic development.

BG is aiming to inspire and help young entrepreneurs realize the innovative concepts relating to marine and freshwater resources. Creative disruption in the maritime sector can introduce promising business opportunities, create new jobs, and transform traditional processes into more productive and sustainable activities( http://bluegrowth.gr/)

BG was selected among 270 proposals and Piraeus was awarded the title “URBACT Good Practice City” which means that it will be promoted widely to a range of audiences with an interest in sustainable integrated urban development through various activities:

·         A “show-case” event organized by URBACT where all the selected cities with good practices will take part and have the opportunity to network with European and city policy-makers.

·         A series of promotional activities, highlighting the selected good practices, notably: a. a compilation publication of the URBACT Good Practice Cities, b. Presentation of the selected good practices in major URBACT publication, c. A dedicated webpage with URBACT Good Practice City profiles, d. A possibility to present the selected good practice in a national context using National URBACT Points, e. Videos and other visual communication tools.

·         Becoming an advocate of sustainable integrated urban development at URBACT events and capacity-building including the activities related to the contribution to Urban Agenda for EU.

Also, the Municipality will have the opportunity to share the experience within the framework of a Transfer Network:

·         leading and mentoring the process of understanding, adapting and reusing the good practice,

·         refining and improving the methodology through peer reviews and with the support of an URBACT expert,

·         widening the recognition of the potential for reuse of the good practice across Europe and beyond, therefore increasing the visibility of the city in the arena of urban practitioners and among URBACT partners.

Duration 06.2017-12.2020

 

Back to top button