Αποφάσεις Δημάρχου for users

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, προμήθεια υλικού ασφαλείας (BLE tags) για την προώθηση της εφαρμογής Curim, καθώς και άλλου επικοινωνιακού υλικού για δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure στα πλαίσια των Ημερών Θάλασσας

Προμήθεια Χημικών Υγρών Καθαρισμού

Διοργάνωση εκδηλώσεων για το έργο BluAct (provisional) TN Second Wave

Δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας για τη δημιουργία επικοινωνιακού πλάνου του Δήμου αναφορικά με τις προωθητικές ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου Πειραιά σχετικά με την ανακύκλωση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τους κάτωθι για την εκτέλεση του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020», του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τον Δήμο μας, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “Developing Effective Policies for migrants and refugees through SAT-based policy making processes” και ακρωνύμιο “DEPART”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AMIF

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΣΦΠ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΦΠΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΒΕΑΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔ ΠΡ. EUROPE DIRECT PIRAEUS

Απόφαση Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή για την αξιολόγηση του έργου AMIF MIVA

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «GREEN C PORTS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Απόφαση Ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡ EUROPE DIRECT PIRAEUS.

Απόφαση Ανάθεσης ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΒΕΑΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Τροποποίηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης του Συστήματος Παροχής Καυσίμων και Ελέγχου Πρόσβασης των Οχημάτων

Απόφαση έγκρισης της πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Τμήματος ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ της Σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Απόφαση Ανάθεσης ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΡΙΨΗΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2022-23-24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Απόφασης Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Απόφασης Ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ-ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση Ανάθεσης ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜ.pdf

Απόφαση ορισμού του κ. Γέμελου Νικολάου του Αναστασίου, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ως Άμισθο Σύμβουλο για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα μαζικού αθλητισμού, για το χρονικό διάστημα έως τις 31-12-2023.

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας

Απόφαση παράτασης της διάρκειασ των ενεργών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κατωτέρω οι οποίες έχουν συναφθεί έως και τις 31-03-2022 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, από την 01-04-2022 έως και τις 31-05-2022

Απόφαση έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΞΟΙΚΙΩΣΗΣ ΤΑΞ ΠΡΑΚΤΟΡΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία εκπόνησης και υλοποίησης στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής του Δήμου μας ως τουριστικού προορισμού στα Social media.

Απόφαση Κατακύρωσης για προμήθεια φωτοτυπικών – φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου μας

Απόφαση Ανάθεσης Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά σε διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας (virtual workshop)

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα επικοινωνίας και διαχείρισης για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα Be Secure Feel Secure (UIA).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ virtual workshop

Απόφαση Ανάθεσης προμήθειας δυο ΙΧ για τις ανάγκες του Δήμου

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία που αφορά στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου 1821.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΑΣ ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ ΕΡΜΗΣ» στο Δήμο Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Απόφαση κατακύρωσης για προμήθεια κοχλιοσυνδετήρων, συνδετήρων και διμεταλλικών συνδετήρων για σύνδεση παροχικών καλωδίων φωτιστικών σωμάτων στο εναέριο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

Απόφαση Δημάρχου για εργασία ελέγχου του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2021.

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 4-3-2022 ΕΩΣ 7-3-2022

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενης για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κένταυρος Πειραιά» στο Δήμο Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Απόφαση Ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 24ο & 16ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Απόφαση Δημάρχου υπηρεσίας καθαρισμού του φρεατίου υδροσυλλογής και του βορβοροσυλλέκτη του πλυντηρίου οχημάτων επί της οδού Ρετσίνα 45-47.

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενης για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας (ΣΟΧ/4/2021)

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Παρακολούθηση της υγείας των παιδιών που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας», συνολικής διάρκειας 12 μηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 24ο,11ο,10ο & 19ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.p

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ON LINE ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ.

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του 10ου Γυνασίου Πειραιά

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των 18ου και 42ου Νηπιαγωγείων και 2ου Δ.Σ

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Ε.Π

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας

Απόφαση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την συνέχεια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου ”GRESS” στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE, από 01-02-2022 έως 31-07-2022

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, του Δήμου μας.

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας

Απόφαση, έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητή Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου για παράταση θητείας Αντιδημάρχου

Απόφαση έγκρισης της πρακτική άσκησης του ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, φοιτητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗ Ε΄ ΔΗΜ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Απόφαση Δημάρχου ακύρωσης της δαπάνης για προμήθεια προσκλήσεων και φακέλων και παράθεση μπουφέ δεξίωσης για την κάλυψη των Θεοφανείων.

Απόφαση Δημάρχου για ματαίωση εκτυπώσεων της εκδήλωσης του εορτασμού των Θεοφανείων

Απόφαση Δημάρχου για μερική λύση της υπηρεσίας «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά σε διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας» με την εταιρεία TOURISM MEDIA & EVENTS

Απόφαση παράτασης της διάρκειας των ενεργών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κατωτέρω οι οποίες έχουν συναφθεί έως και τις 31-12-2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, από την 01-01-2022 έως και τις 31-03-2022

Απόφασης Ανάθεσης ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Ε΄ΔΗΜΟΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας.

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟΝ 19ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Απόφαση ανανέωσης των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τον Δήμο μας για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, για την υλοποίηση λοιπών δράσεων στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2021

Απόφασης Ανάθεσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Απόφαση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την συνέχεια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου MIVA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AMIF.

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Απόφασης Ανάθεσης ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝAΓΕΡΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΗΛΑΒΕΡΗ

Απόφαση Ανάθεσης ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ NEPTUNE 7

Απόφαση Δημάρχου για Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος με πίνακα αυτοματισμού ελέγχου του και λοιπών εξαρτημάτων για το Δημοτικό κτίριο επί της οδού Μαντινείας 8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ NEPTUNE 7

Απόφασης Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ.

Απόφασης Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ & ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2022.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Απόφασης Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2022.

Απόφασης Ανάθεσης ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 3.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HYDROSCRUB ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΥΟ ΔΗΜ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 3

Απόφαση Ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ «ΤΕΛΕΤΗ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SIEM

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Έγγραφο Απόφασης Ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΕΜ

Απόφασης Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΟΛΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α265 ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ(ΟΕ)

Απόφαση Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών εστίασης (παράθεση μπουφέ, γεύματος, δείπνου) για τις ανάγκες της διήμερης πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12/11/21, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «MARITIME INNOVATIVE NETWORK of EDUCATION for EMERGING MARITIMES ISSUES»

Απόφασης Ανάθεσης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΑΤΝΗΣ.

Απόφαση Δημάρχου για την προμήθεια υλικών φαρμακείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για Συντήρηση και προγραμματισμό της πινακίδας προβολής Δήμου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ Ε.Δ.Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΕΔΣ κ. ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Απόφασης Ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ ΚΑΝΘΑΡΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Απόφασης Ανάθεσης ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Απόφασης Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΥ 18ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ Γ1 ΚΑΠΗ (ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΖΕΡΒΟΥ)

Απόφασης Ανάθεσης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ euPOLIS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1940 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόφαση κατακύρωσης υπηρεσίας με τίτλο «Ανακυκλώνω την Πόλη μου» για την ευαισθητοποίηση, προώθηση και προβολή της Ανακύκλωσης στο Δήμο μας».

Απόφαση κατακύρωσης υπηρεσιών προώθησης του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure καθώς και στην κατασκευή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “HARMONIA”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ1 ΚΑΠΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 42 & ΝΑΞΟΥ)

Απόφαση Δημάρχου προμήθειας συστήματος για τον έλεγχο πρόσβασης των οχημάτων, στο αμαξοστάσιο επί της οδού Ρετσίνα 45-47

Απόφαση Δημάρχου για αναπλήρωσή του από Αντιδήμαρχο

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1269 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου ΒluAct 2nd wave στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT ΙΙΙ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Απόφαση Δημάρχου για συντήρηση και επισκευή της περιμετρικής περίφραξης του ΤΣΜΑ Πειραιά.

Απόφασης Ανάθεσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ HACCP ΤΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ FIVA WORLD MOTORCYCLE RALLY 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Απόφαση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης φοιτήτριας

Απόφαση παράτασης της διάρκειας των ενεργών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Απόφαση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης φοιτήτριας

Απόφαση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης φοιτήτριας

Απόφαση για την έγκριση της άσκησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας δύο (2) υποψηφίων δικηγόρων

Ορισμός Ομάδας Έργου της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)»

Απόφασης Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ USB TOKENS.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση κατακύρωσης για προμήθεια μπαταριών διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού και Πληροφορικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΣ)

Απόφαση Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ & ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Ε-DIMOS) – ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜ ΔΙΑΧΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BluAct 2nt wave.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUACT 2nt WAVE

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BluAct 2nt Wave

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΡΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ‘EUPOLIS’

Μετακίνηση μονομελούς αντιπροσωπείας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «Collaborative production for the circular economy: a community approach” και ακρωνύμιο PoP Machina

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Xρόνου, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας

Απόφαση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους κάτωθι για την υλοποίηση του έργου “HARMONIA” στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Aπόφαση Δημάρχου για την τροποποίηση της λήξης της θητείας των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Απόφαση Δημάρχου για την τροποποίηση της λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων

Παροχή υπηρεσίας Ειδικής Υποστήριξης Νομικού Συμβούλου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της από 06.7.2020 Σύμβασης Παραχώρησης για την αξιοποίηση και διαχ/σηεκμετάλλευση για ορισμένο χρόνο του Ε.Ν.Κ Πειραιά

Διοργάνωση του 1ου τουρνουά μπάσκετ 3*3, με τίτλο «1st FIBA GREECE TOUR 3*3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 340 ΑΝΤΊΤΥΠΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία ειδικής υποστήριξης Νομικού Συμβούλου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της από 06/07/2020 Σύμβασης Παραχώρησης για την αξιοποίηση και διαχείριση – εκμετάλλευση για ορισμένο χρόνο του ΕΝ. Κ Πειραιά

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό της Αντιδήμαρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά,, ως αναπληρώτρια του Δημάρχου για το χρονικό διάστημα από 21-8-2021 έως 27-8-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <<ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-MY PIRAEUS 2021>>

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ euPOLIS

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό του Αντιδήμαρχου Προσόδων και Εµπορίου κ. Καψοκόλη Γρηγόριο, ως αναπληρώτή του Δημάρχου για το χρονικό διάστημα από 13-8-2021 έως 18-8-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SEATRAC ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Ετήσια συντήρηση μηχανής γραμματοσήμανσης

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό της Αντιδήμαρχου Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών κα Ζηλάκου Χαραλαμπία, ως αναπληρώτρια του Δημάρχου για το χρονικό διάστημα από 6-8-2021 έως 10-8-2021

Απόφαση Δημάρχου για προµήθεια και εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο 54ο Δηµοτικό Σχολείο και στο Μουσικό σχολείο του ∆ήμου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΡΕΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 24/7/2021 ΕΩΣ 30/7/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΟΡΒΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Απόφαση Δημάρχου για πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετιλίνης και αργού, τον έλεγχο αυτών και την προμήθεια νέων φιαλών, φλογοπαγίδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT PIRAEUS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 11ο ΚΑΙ 18ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γραφιστικών υπηρεσιών προκειμένου να διεξαχθούν οι εκδηλώσεις-δράσεις του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΚΙΕ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

Απόφασης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ. Π. Α.& ∆. με την επωνυμία “Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός στον ΚΟΝΤΟ Αίγινας”.

Αναθεώρηση Απόφασης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ. Π. Α.& ∆. “ΖΑΒΟΛΑΚΙΑ”

Αναθεώρηση Απόφασης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ. Π. Α.& ∆. KIDS PLANET

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG MULTI EXPRESS K3250NR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG K3250 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αναθεώρηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων για τη χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ. Π. Α.& ∆.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΞΟΙΚΙΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS

Απόφαση απευθείας ανάθεσης σχετικά με την υπηρεσία ένταξης των δύο(2) μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων σε ετήσιο συμβόλαιο προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης του Τμήματος Εισπράξεων της Δ/νσης Οικ.Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021-2023 του Δήμου Πειραιά»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREEN C PORTS(GREEN AND CONNECTED PORTS), ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CEF(CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020)

Απόφασης Ανάθεσης ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ.

Απόφαση Δημάρχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (2021)»

Απόφαση Δημάρχου για προμήθεια προτζέκτορα και οθόνης

Απόφαση Δημάρχου για την Προμήθεια επικοινωνιακού υλικού (1000 γλαστράκια) για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BSFS, στα πλαίσια εκδηλώσεων για τις Ημέρες Θάλασσας

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία που αφορά στον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την προβολή & ενημέρωση της Ανακύκλωση σε κατάλληλο χώρο και χρόνο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε1 ΚΑΠΗ

Απόφασης Ανάθεσης προμήθειας ειδών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΟΧ

Απόφαση κατακύρωσης για την Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά”

Απόφαση Δημάρχου για “Υπηρεσίες φιλοξενίας, ανανέωσης, αναβάθμισης και υποστήριξης διαδικτυακών λογισμικών και διαμόρφωσης ψηφιακού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικά διαδικτυακά παιχνίδια”

Απόφαση Κατακύρωσης για εκτύπωση διακοσίων (200) εγχρώμων φωτογραφιών διαστάσεων 50cm x 70cm επικαλυμμένες σε καπαφίξ”

Απόφαση Κατακύρωσης για τη Διοργάνωση συναντήσεων για το BLUEgrowth cities h ACTion (BluAct)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΩΝ 2021-2022

Απόφαση Δημάρχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που αφορά την επισκευή και συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος SAMSUNG K3250 NR

Απόφαση Κατακύρωσης για υπηρεσία που αφορά στον Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) και την έκδοση καρτών καυσαερίων των οχημάτων του.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παροχή υπηρεσίας δημιουργίας γαστρονομικού χαρτοφυλακίου και αποτύπωσης του σε γαστρονομικές διαδρομές, προκειμένου να ενδυναμωθεί η εικόνα της Πόλης του Δήμου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2021 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – Υφιστάμενο Υπνωτήριο Αστέγων στο Δήμο Πειραιά

Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – Νέο Υπνωτήριο Αστέγων στο Δήμο Πειραιά

Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – Υφιστάμενο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στο Δήμο Πειραιά

Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – Νέο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στο Δήμο Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG MULTI EXPRESS K3250NR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ ΕΤΟΥΣ 2021

Απόφαση Δημάρχου για παράταση συμβατικού χρόνου, υπηρεσίας που αφορά στην Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών βασισμένων στο ψηφιακό αρχείο Δημήτρη Ροντήρη»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΟΜΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA bizhubm 283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΗΛΑΒΕΡΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΚΑΡΕΚΛΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ

Απόφαση Δημάρχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος SAMSUNG MULTI EXPRESS K4350 LX

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία μεταφοράς δύο containers

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΚΟΡΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

10η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Απόφαση Κατακύρωσης για Υπηρεσία Ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο-πιστοποίηση δαπανών για τις ανάγκες του έργου euPOLIS, του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος HORIZON 2020

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2021 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

9η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ DESTINATION PIRAEUS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

8η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Απόφαση Κατακύρωσης για Υπηρεσία προστασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και διακομιστών από ιούς

Απόφαση κατακύρωσης για την πραγματοποίηση αποκριάτικης δράσης, μια ημέρα το τελευταίο τριήμερο των αποκριών, στο πλαίσιο των αποκριάτικων δράσεων του Δήμου Πειραιά

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2021 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΣΧΑΡΩΝ

7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2021 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Άξιον Πειραιώς» στο Δήμο Πειραιά.

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Απόφαση Κατακύρωσης «Υπηρεσίες Εκπόνησης ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προβολή της περιοχής του Δήμου Πειραιά, ως τουριστικού προορισμού στα social media στην εποχή της πανδημίας covid-19 »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ CONVECTOR ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ορισμός νέας Ομάδας Έργου της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)»

Καθορισµός Λειτουργίας Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοΐού, από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

8η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΟΧ1/2020

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

20η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΑΦΝΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Απόφαση Δημάρχου Εργασίας Ελέγχου του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΑΧ Γ. Γ., ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ, ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “TECHREVOLUTION” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “BLUACT” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA 283

Απόφαση Δημάρχου Ετήσιας ON LINE σύνδεσης με το κατάστημα ΕΛΤΑ Πειραιά της μηχανής γραμματοσήμανσης του Δήμου μας για το έτος 2021

Ορισμός Νέας Υπεύθυνης της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)»

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για καθορισμό υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού από 18/01/2021 έως 25/01/2021

19η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

Απόφαση Δημάρχου για καθορισμό λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου από 11/01/2021 έως 18/01/2021 στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 24 ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΒΛΑΧΑΚΟΥ & ΕΠΕΤΕΙΟ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση δύο φωτιζόμενων, τρισδιάστατων επιγραφών (και ειδικότερα, μεγάλων μεταλλικών τρισδιάστατων γραμμάτων – συμβόλων που σχηματίζουν τη φράση «♥ PIRAEUS)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΟΔΗΣ ΒΑΝΑΣ DN100

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-27

Απόφαση για προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2) Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ» της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607

Απόφαση για το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)» της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

18η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA bizhub283

Aπόφαση Προμήθειας Παρελκόμενων Υδροφόρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Aπόφαση Δημάρχου για τον καθορισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοΐου

Απόφασης Ανάθεσης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα διαμόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων για την οργάνωση του Makerspace

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ NILFISK

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

17η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ FAX SERVER

Απόφαση Δημάρχου για Καθορισµό Λειτουργίας Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοΐού

Τροποποίηση σύμβασης«Παροχή υπηρεσιών συντονιστή της τοπικής ομάδας δράσης του urbact (ULG coordinator) στα πλαίσια διοργάνωσης των συναντήσεων για το έργο Techrevolution».

Τροποποίηση σύμβασης«Παροχή υπηρεσιών συντονιστή της τοπικής ομάδας δράσης του urbact (ULG coordinator) στα πλαίσια διοργάνωσης των συναντήσεων για το έργο BluAct».

16η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) & ορισμός υπευθύνου διανομής και αποθήκης του ΤΕΒΑ για τον Δήμο Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG MULTI K4350LX

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ «Κέντρο Κοινότητας – Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πειραιά»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

15η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΠΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BFSF

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) Λοιπού εξοπλισμού για το πρόγραμμα ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 » με κωδικό ΟΠΣ ( MIS ) 5044800 και β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRESS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ TΟΝ ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “euPOLIS” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

14η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ TΟΝ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “euPOLIS” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ MULTI XPRESS SAMSUNG K3250NR

Aπόφαση Δημάρχου για βεβαίωση μετακίνησης την οποία χρειάζονται οι δημότες που σιτίζουν αδέσποτα

13η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

12η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ1/ 2020

Απόφαση κατακύρωσης για την προμήθεια εκτυπωτών για την αντικατάσταση στόλου εκτυπωτών του Δήμου (μετάβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτύπωση

Απόφαση Δημάρχου για αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένου Δ.Σ

Απόφαση Δημάρχου για τον Καθορισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για το χρονικο διάστημα από 03/11/2020 έως 30/11/2020.

11η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA bizhub 283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ,ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ&ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΟΚΕΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “euPOLIS'” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “HORIZON 2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5044800

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ SAMSUNG MULTI EXPRESS K3250NR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΛΕΙΖΕΡ ΤΥΠΟΥ BOSCH

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡ ΠΡΟΓΡ GRESS

Καθορισμός λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA bizhub283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KONICA MINOLTA bizhub 163

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SAMSUNG K4350LX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ