Προσλήψεις Προσωπικού

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘euPOLIS’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA I-II

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘euPOLIS’ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘HORIZON 2020’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡIΠΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡIΠΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Πίνακας κατάταξης πλήρους απασχόλησης
Πίνακας απορριπτέων πλήρους απασχόλησης
Πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης
Πίνακας απορριπτέων μερικής απασχόλησης

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (20/08/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘euPOLIS’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA I-II

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά» (04/08/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ 100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ 100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ 102

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά» (04/08/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ 100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ 100

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΔ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΘΕ ΕΦΔ Πειραιά Μονάδα Α

ΠΘΕ ΕΦΔ Πειραιά Μονάδα Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – TYΠ. YΠ. ΔΗΛΩΣΗ

Οδηγίες συμπλήρωσης βιογραφικού

 

Ανακοίνωση ΣΜΕ για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοίνωση ΣΜΕ για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά» 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ(02/07/2020)

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE SECURE FEEL SECURE (BSFS)”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ(ορθή επανάληψη)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

 

 

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.5.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΕΚ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE SECURE FEEL SECURE (BSFS)” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBAN INNOVATIVE ACTIONS
(UIA)

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ BSFS

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ

 

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE SECURE FEEL SECURE (BSFS)”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά»

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – AITΗΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE SECURE FEEL SECURE (BSFS)” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ BSFS

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ VAI ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Pop -Machina

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘VOLUNTEERING AMONG IMMIGRANTS’ (VAI) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η Υ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 8/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (101)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (103)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (104)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (105)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (106)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (107)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (108)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ YΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (109)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (101)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (104)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (105)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (106)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (107)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (108)

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 102

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ MIVA ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΡΩΣΙΚΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 7/2019

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (102)

ΔΕ Ηλεκτρολόγων εναεριτών (103)

ΔΕ Ηλεκτρολόγων εναερίων και υπογείων δικτύων (104)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (105)

ΔΕ Βοηθών Ηλεκτροτεχνιτών (106)

ΔΕ Χειριστών κομπρεσέρ (107)

ΔΕ Σιδεράδων (108)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γερανοφόρων – Καλαθοφόρων) (109)

ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (110)

ΥΕ Εργατών ηλεκτρολογικού (111)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (102)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ Ηλεκτρολόγων εναεριτών (103)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ Ηλεκτρολόγων εναερίων και υπογείων δικτύων (104)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (105)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ Βοηθών Ηλεκτροτεχνιτών (106)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ Χειριστών κομπρεσέρ (107)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ Σιδεράδων (108)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γερανοφόρων – Καλαθοφόρων) (109)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (110)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ YΕ Εργατών ηλεκτρολογικού (111)

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «POP MACHINA » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 101

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ TΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1)ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,2)ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ,3)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 8 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ TH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 7 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«Πιλοτικός Μηχανισµός Ενηµέρωσης, Πρόληψης, ∆ιαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιµατικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – AITΗΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – AITΗΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘’MIVA’’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η Υ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 102

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2019

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (101)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (102)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (103)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ(104)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘GREEN C PORTS’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CEF 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘proGIreg’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “GRESS” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

——–

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2019

ΠΙΝAΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 101

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2019

2η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 101

2η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 102

2η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 106

———

Ανακοίνωση ΣΜΕ για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου ”GRESS” στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ GRESS

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

——-

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2019

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 101

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 102

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 106

——

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 – 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

——

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 106

——

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 3 2019

——

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 101

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 102

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 103

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ-ΚΑΛΑΘ. 104

——-

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – 2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

——–

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – 7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

——-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

——-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

——-

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “TECHREVOLUTION” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

———

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

———-

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BLUACT” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

————-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

Παράρτημα Α

———–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

———-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “TECHREVOLUTION” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

———–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BLUACT” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

——–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ

———–

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4A/2018

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 101

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 102

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 103

————–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

————–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4Α/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4Α-2018

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 30-3-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ4A 2018

 

————–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

————–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3 2018

Back to top button
Close