Προσλήψεις Προσωπικού

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ TΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1)ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,2)ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ,3)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 8 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ TH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 7 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«Πιλοτικός Μηχανισµός Ενηµέρωσης, Πρόληψης, ∆ιαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιµατικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – AITΗΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – AITΗΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘’MIVA’’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η Υ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 102

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2019

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (101)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (102)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (103)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ(104)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘GREEN C PORTS’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CEF 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘proGIreg’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “GRESS” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

——–

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2019

ΠΙΝAΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 101

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2019

2η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 101

2η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 102

2η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 106

———

Ανακοίνωση ΣΜΕ για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου ”GRESS” στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ GRESS

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

——-

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2019

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 101

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 102

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 106

——

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 – 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

——

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 106

——

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 3 2019

——

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 101

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 102

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 103

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ-ΚΑΛΑΘ. 104

——-

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – 2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

——–

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – 7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

——-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

——-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

——-

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “TECHREVOLUTION” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

———

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

———-

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BLUACT” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

————-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

Παράρτημα Α

———–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

———-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “TECHREVOLUTION” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

———–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BLUACT” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

——–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ

———–

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4A/2018

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 101

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 102

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 103

————–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

————–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4Α/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4Α-2018

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 30-3-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ4A 2018

 

————–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

————–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3 2018

Back to top button
Close