Πρόχειροι Διαγωνισμοί

 

Πρόχειρος ΔιαγωνισμόςΗμερομηνία ΔιεξαγωγήςΠροϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑΠερίληψηΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑποτέλεσμαΜειοδότης
Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης εργασίας σε εταιρεία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ ή φυσικό πρόσωπο ,για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεω31/01/202037.324,00
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Α 4/2019 (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 ΚΑΙ ΚΑΝΘΑΡΟΥ)30/01/2020 ώρα 10:00 πμ73.654,26 €

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Συνοπτικός διαγωνισµός κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της µελέτης «Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 38.843,80€ πλέον Φ.Π.Α. µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. (ΟΕ)30/01/202048.166,31
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 74.400,00 Ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ ΣΤΙΣ 21/01/202021/01/202074.400,00
Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας για πλύσιμο αυτοκινήτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης πρ/σμού 45.098,80 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 30-12-201930/12/201945.098,80
Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσίας για την μεταφορά των Υπηρεσιών του Δήμου πρ/σμού 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 30-12-201930/12/201974.400,00
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μας ενόψει των Χριστουγέννων έτους 201916/12/201959.822,20€
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικής Βιβλιοθήκης προϋπολογισμού 72.948,46 € συμ/νου του Φ.Π.Α10/12/201972.948,46 €
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας φαρμάκων ,αναλώσιμου υλικού και κενών κυτίων Πρώτων Βοηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών πρ/σμού δαπάνης 35.854,80 € συμπ/νου Φ.Π.Α στις 25-11-202925/11/201935.854,80€
Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης εργασίας σε εταιρεία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ για ιατρούς εργασίας πρ/σμού δαπάνης 37.324,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στις 25-11-201925/11/201937.324,00
Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσίας για ανάθεση σύμβασης υποστήριξης ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2019-2020 και εξορθολογισμό μητρώου οφειλετών, πρ/σμού δαπάνης 43.998,39€ συμπ/νου ΦΠΑ στις 18-11-201918/11/2019 43.998,39€
«Διαγραμμίσεις στο Δ.Π.» 24-10-2019 50.000,00
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειασ ασφαλτομίγματος & ψυχράς σε ασφαλτικού υλικού για την αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων στα Δημ Διαμ/τα του Δήμου πρ/σμού 39.992,23 ευρώ συμπ/νου φπα στις 10-10-2019 10-10-201939.992,23
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου πρ/σμού 42.236,69ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 10-10-201910-10-201942.236,69
Συνοπτικός διαγωνισμός αγοράς λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου πρ/σμού 74.400,00 συμπ/νου ΦΠΑ στις 3-10-20193/10/201974.400,00
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αστικού εξοπλισμού οργάνων ,δαπέδων κ.λ.π παιδικών χαρών πρ/σμού 59.743,20 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 3/10/201959.743,20
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός εργασίας εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζομενων από ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου για ιατρούς εργασίας στις 1-10-20191/10/201955.452,80
Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου πρ/σμού 54.063,69 ευρώ συμπ/νου φπα στις 19-7-201919/07/201954.063,69€

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου πρ/σμού 40.320,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ στις 18-6-201918/06/201949.996,80 €

Συνοπτικός διαγωνισμός εργασίας επισκευής εκτάκτων ζημιών παιδικών χαρών πρ/σμού 73.949,88 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 4-4-194/4/201973.949,88

Συνοπικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών που θα διθούν σε οικονομικά αδύναμους δημότες ενόψει του Πάσχα πρ/σμού 59.976ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 18-3-1918/03/201959.976,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός για την εργασία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου κια την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουθσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου για Τεχνικούς Ασφαλείας πρ/σμού 72.792,96 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 16-1-19 16/01/201972.792,96

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΩΝ,ΒΟΥΡΤΣΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ 52.749,60 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 15-1-2019 15/01/201952.749,60

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ HACCP ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 26.350 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 28-12-201828/12/201826.350

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: Στατική μελέτη-έλεγχος στατικής επάρκειας του Δημοτικού κτιρίου επί των οδών Παξών και Ερμουπόλεως (βρεφονηπιακός σταθμός) προϋπολογισμού 42.448,12 € πλέον Φ.Π.Α20/12/201852.635,67

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του δήμου πρ/σμου 38.680,68 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 18-12-201818/12/201838.680,68

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικον αδύνατους δημότες και κατοίκους ενόψει των Χριστουγέννων 2018 πρ/σμού 59.967,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 13% και 24% στις 4-12-184/12/201859.967,00

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 45" προϋπολογισμού 57.486,60 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 10/12/201871.283,38

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γεωργικών μηχανημάτων29/11/201845.433,60

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 37.115,08 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ26/11/201837.115,08

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2018-19 πρ/σμού 45.345,25 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 26-11-18 26/11/201845.345,25

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 265 ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΣ 5/11/201815.216,04

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ6/11/201834.803,10

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ5/11/201836.806,79

Δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου26/10/201869.812,00

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών κηποτεχνίας18/09/201861.695,30

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ασφαλτομίγματος & ψυχράς πρ/σμού δαπάνης 35.242,04 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 19-9-201819/09/201835.242,04

Back to top button
Close