Οργανόγραμμα

Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία εκτός Γενικών Διευθύνσεων, που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα και ειδικότερα:

1.1. Γραφείο Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου Αρμοδιότητες:
Το Γραφείο Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης του Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη προς το Δήμαρχο και ιδίως:
1. Προγραμματίζει, οργανώνει και επιμελείται τις συναντήσεις του Δημάρχου.
2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και
το αρχείο αυτής.
3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
4. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
1.2 Γραφείο Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων και Συνεργατών Αρμοδιότητες:
Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για συγκεκριμένο τομέα
δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν προσληφθεί. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, καθώς και στα όργανα που αναφέρονται σε αυτόν. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτως για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα δραστηριότητας τους.
1.3 Γραφείο Παρακολούθησης Προόδου και Υλοποίησης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων Αρμοδιότητες:
1. Τηρεί αρχείο των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.
2. Παρακολουθεί τη ροή υλοποίησης των αποφάσεων και ενημερώνει τον Δήμαρχο για τυχόν καθυστερήσεις,
σε συνεργασία με τους Γενικούς Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων.
3. Επικοινωνεί με τις υπηρεσίες προκειμένου να μην καθυστερούν την υλοποίηση των αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου (Δ.Σ., Ο.Ε., Ε.Π.Ζ.)

Ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το νόμο
και τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται από το
Δήμαρχο.

Αρμοδιότητες:
Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Γενικό Γραμματέα
και ιδίως:
1. Προγραμματίζει, οργανώνει και επιμελείται τις συναντήσεις του Γ.Γ..
2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία του και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Γ.Γ., καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίδονται.
4. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Γενικό Γραμματέα σχετική με την εκπλήρωση
των καθηκόντων του.

gengram2@piraeus.gov.gr

Αρμοδιότητες 

1. Διεξάγει και διαχειρίζεται την προσωπική και υπηρεσιακή αλληλογραφία του Προέδρου και τηρεί αρχείο
αυτής.
2. Προγραμματίζει, οργανώνει και επιμελείται τις συναντήσεις του Προέδρου.
3. Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Προέδρου.
4. Διαχειρίζεται τη λειτουργία της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες

1. Διεξάγουν και διαχειρίζονται την προσωπική και υπηρεσιακή αλληλογραφία των Αντιδημάρχων και των
Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.
2. Προγραμματίζουν, οργανώνουν και επιμελούνται τις συναντήσεις των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.
3. Τηρούν ημερολόγιο των προσωπικών επαφών των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 3 του ν. 4795/2021, καθώς και της υπ’ αρ. 86218/
15-12-2023 υπουργικής απόφασης που κυρώθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 6506/2022, ορίζεται ότι θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά εξειδικευμένα κριτήρια για τη σύσταση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, τα οποία πληρούνται από το Δήμο Πειραιά και είναι τα εξής:
α. Το ύψος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00 €) και
β. Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του Δήμου υπερβαίνει τους πενήντα (50) υπαλλήλους.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του
ν. 4795/2021, ήτοι από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή κατά περίπτωση και από ένστολο προσωπικό και
ειδικό επιστημονικό προσωπικό (στο εξής: εσωτερικοί ελεγκτές) και ΔΕ για τη γραμματειακή υποστήριξη της
υπηρεσίας, κατόπιν συνεκτίμησης της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και τυχόν διαπιστεύσεων ή πιστοποιήσεών τους, συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε μονάδα αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικότερες διατάξεις κάθε φορέα που προβλέπουν εξειδικευμένα προσόντα ή προϋποθέσεις για τη στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αυτού.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο Εσωτερικός Έλεγχος: ορίζεται ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του φορέα. Βοηθάει τον φορέα να επιτύχει τους
αντικειμενικούς στόχους, υιοθετώντας μια συστηματική,επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχ/σης κινδύνων, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης’’.
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου τελεί σε λειτουργική σχέση αναφοράς με
τον επικεφαλής του φορέα. Στο πλαίσιο αυτής:
α) Ο επικεφαλής του φορέα:
αα) εγκρίνει το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
αβ) εγκρίνει το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
αγ) εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
αδ) εκδίδει τις εντολές εσωτερικών ελέγχων και παροχής συμβουλευτικών έργων της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου.
β) Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου:
βα) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,
ββ) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα τις εκθέσεις ελέγχου και παροχής συμβουλευτικού έργου της
Μονάδας,
βγ) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα αναφορές σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων,
βδ) ενημερώνει τον επικεφαλής του φορέα για θέματα διακυβέρνησης, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να λαμβάνει γνώση για στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και να εντοπίζει εγκαίρως ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.
Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,
β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο
του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,
γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών
συστημάτων και
δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του
φορέα,
β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα,
γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους καιέκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών
του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,
δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,
ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,
στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,
ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής
στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,
θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,
ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,
ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που
διέπουν τη λειτουργία του,
ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων
του φορέα,
ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται
από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική
υλοποίησή τους,
ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,
ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και
ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

Αρμοδιότητες

1. Προβαίνει στο σχεδιασμό δράσεων και σχεδίων ενεργειών ανά κατηγορία κινδύνων (όπως Σεισμοί,
Πλημμύρες, Πυρκαγιές, Καύσωνας – Χιονοπτώσεις, Ατμοσφαιρική Ρύπανση κ.λπ.) στις οποίες περιλαμβάνονται
προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής τους.
2. Διατυπώνει εισηγήσεις για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε σχέση με τα προγράμματα,
μέτρα και δράσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη στον Ετήσιο Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.
3. Θέτει σε ετοιμότητα τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, υλικών μέσων, εξοπλισμού) σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, για την πρόληψη πιθανών φυσικών καταστροφών ανά κατηγορία κινδύνου ή για την αντιμετώπισή τους.
4. Εφαρμόζει τον Ετήσιο Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το σκέλος που τα Περιφερειακά Προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν βάση αναφοράς το Δήμο.
5. Υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν
τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από το
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Υπηρεσία, είτε με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με άλλη διαδικασία
(π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά, σύμβαση μίσθωσης έργου κ.λπ.). Για τον σκοπό αυτό εκπονεί τις
αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που άπτονται της σύναψης και υλοποίησης των πάσης φύσεως συμβάσεων.
6. Επικαιροποιεί το αρχείο των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με
τα σχέδια δράσης. Παρακολουθεί το Μητρώο Εθελοντικών Ομάδων, οι οποίες σχετίζονται με την Πολιτική
Προστασία και ταυτόχρονα, περιλαμβάνονται στο οικείο μητρώο πιστοποιημένων ομάδων και φορέων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή από άλλους πιστοποιημένους φορείς, για πιθανή πρόταση από κοινού δράσεων.
7. Συμμετέχει στις ασκήσεις και δράσεις που αφορούν στην Πολιτική Προστασία.
8. Μεριμνά, σε εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων και πάντοτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
και οργανικές μονάδες του Δήμου, για την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας από τους εργαζόμενους του Δήμου, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
9. Ενημερώνει τις εμπλεκόμενες δομές του Δήμου, καθώς και Φορείς εκτός Δήμου, για την ανάγκη δράσεων
εκ μέρους τους, αναφορικά με την πληροφόρηση και υλοποίηση μέτρων των πολιτών για τη λήψη προληπτικών μέτρων στις περιπτώσεις αυξημένων κινδύνων, που μπορεί να απειλούν την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών και επιβλέπει την υλοποίησή τους.
10. Τηρεί την αλληλογραφία με τις αντίστοιχες Δημόσιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και συνεργάζεται
μαζί τους.
11. Λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές και κανάλια (smart phones, SMS, e-mail, εσωτερικές εφαρμογές του Δήμου), τις επεξεργάζεται και τις προωθεί προς διαχείριση και αντιμετώπιση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ενημερώνοντας τους πολίτες για την εξέλιξη των εργασιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
12. Λαμβάνει πληροφόρηση για πιθανά συμβάντα ασφαλείας τα οποία τα προωθεί έγκαιρα και με ακρίβεια προς αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (την Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, άλλους Δημόσιους
Φορείς).
13. Επισκοπεί, ελέγχει, επεξεργάζεται, αξιολογεί συμβάντα και ενημερώνει τις Υπηρεσίες για τη βελτίωσή
τους.
14. Παρουσιάζει συγκεντρωτικά πληροφορίες παρέχοντας άμεση, σε πραγματικό χρόνο, εποπτική εικόνα
της Πόλης στα επιτελικά στελέχη του Δήμου Πειραιά.
15. Εκδίδει προειδοποιήσεις και οδηγίες για τη διαχείριση των συμβάντων.
16. Εκπροσωπεί το Δήμο στα Κεντρικά Όργανα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία.
17. Οργανώνει και σχεδιάζει τη διαχείριση των σχέσεων και της επικοινωνίας του Δήμου με τους πολίτες.
18. Ενεργοποιείται στο τηλεφωνικό κέντρο αίθουσα επιχειρήσεων για τη διαχείριση κρίσεων που αφορούν
σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
19. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική και τηλεφωνική καταγραφή των αιτημάτων, αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας και προβαίνει στις διαδικασίες για την επίλυσή τους.
20. Εποπτεύει των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, μέσω των
συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου και της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες για την εντός του
προβλεπόμενου χρόνου ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
21. Επικαιροποιεί, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις υποδομές, το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου και των
συνεργαζόμενων Φορέων.
22. Μεριμνά για την εγγραφή στον Προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητας του και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους.
23. Αποστέλλει αιτήματα ένταξης στο Π/Υ του Δήμου ποσών για λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος, στις καθ’
ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη και υλοποίησή τους.
24. Συντονίζει και επιβλέπει την υλοποίηση όλων των μέτρων που λαμβάνονται για Υπηρεσίες και πολίτες, συνεπεία καταστροφών (επιδόματα κ.λπ.).
25. Παρέχει την αναγκαία συνδρομή στην δράση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασία του Δήμου Πειραιά.
26. Υποβάλλει εισηγήσεις στο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Πειραιά για την κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας.
27. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας, παροχής υπηρεσιών, υλικών, μέσων με εθελοντικές ομάδες, ιδιωτικούς
φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., ερευνητικά κέντρα κ.λπ.
28. Συντάσσει και επικαιροποιεί Μητρώο Επιχειρήσεων – Επαγγελματικών ανά ειδικότητα/παρεχομένη υπηρεσία με αντίστοιχο τιμοκατάλογο για την περίπτωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
29. Τηρεί αρχείο Εκτάκτων Δελτίων Ε.Μ.Υ..
30. Τηρεί αρχείο συμβάντων Πολιτικής Προστασίας.
31. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.
32. Διοργανώνει συναντήσεις, ημερίδες με θέματα που αφορούν την Πολιτική Προστασία.
33. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού, των μέσων, των υλικών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.

Αρμοδιότητες 

1. Παρέχουν διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τις Δημοτικές Παρατάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010.
2. Διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία των Δημοτικών Παρατάξεων

Αρμοδιότητες

Αποστολή της Νομικής Υπηρεσίας είναι η εκπροσώπηση του Δήμου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου και των Ιδρυμάτων του Δήμου, σε ότι αφορά την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον
των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Οργάνων και Αρχών, και γενικότερα να επιλαμβάνεται θεμάτων νομικής φύσεως.
Ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας ή Νομικός
Σύμβουλος:
Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας ορίζεται με απόφαση Δημάρχου ένας εκ των Δικηγόρων που υπηρετούν σε αυτήν με πάγια αντιμισθία. Ο Δήμαρχος έχει την δυνατότητα αντί του ορισμού Προϊσταμένου εκ των δικηγόρων της υπηρεσίας, να αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα σε Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του προϊσταμένου, εκτός από την δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου.
• Προΐσταται του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας και έχει την αρμοδιότητα της χρέωσης των υποθέσεων στους
Δικηγόρους του Δήμου, παρακολουθεί την εξέλιξή τους και ενημερώνει τη Διοίκηση.
• Ενημερώνεται για όλες τις απαντήσεις στις ανεξάρτητες αρχές (συνήγορος του πολίτη κ.λπ.).
• Συνυπογράφει όλες τις γνωμοδοτήσεις των δικηγόρων.
• Εκπροσωπεί τη Νομική Υπηρεσία, αυτοπροσώπως ή με ορισμό δικηγόρου, στα συλλογικά όργανα του Δήμου, ήτοι Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ενώ στα υπόλοιπα συλλογικά όργανα του Δήμου, ύστερα από σχετικό αίτημα.
• Παρέχει κάθε ζητούμενη γνώμη και συμβουλή για νομικά θέματα που ανακύπτουν και συντονίζει και εποπτεύει τις εργασίες του Νομικού Τμήματος.
• Επιμελείται την τήρηση και επικαιροποίηση του ενημερωτικού πίνακα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με
τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής.
• Συντονίζει την παραλαβή και διεκπεραίωση όλων των νομικών εγγράφων που αφορούν στο Δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 165 και 166 του ν. 3584/2007, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου ορίζονται δεκαπέντε (15) θέσεις Δικηγόρων επί πάγια αντιμισθία.
Αρμοδιότητες:
9.1 Γραφείο Δικηγόρων
Με τους Δικηγόρους που το απαρτίζουν εκπροσωπεί τον Δήμο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και
Ιδρυμάτων του Δήμου ενώπιον όλων των αρμόδιων δικαστηρίων και αρχών και παρέχει νομική υποστήριξη
στην Διοίκηση και στις οικείες Υπηρεσίες του Δήμου, σε κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση για την οποία ζητείται τέτοια υποστήριξη, προς το συμφέρον του Δήμου, καθώς και γνωμοδότηση για διάφορες υποθέσεις τουΔήμου. Ενδεικτικά και όχι:
1. Για την σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχετικά με αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή νομοθεσίας νομικά ζητήματα ή στις περιπτώσεις που εκ του νόμου απαιτείται από τη νομοθεσία για την έκδοση σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Νομικό Σύμβουλο ή τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας.
2. Σε υποθέσεις που έχουν σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας των απαλλοτριώσεων, κήρυξη απαλλοτριώσεων, καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος, οριστικής τιμής μονάδος, αναγνώρισης δικαιούχων, συντέλεση απαλλοτριώσεων, γνωμοδοτήσεις κ.λπ.
3. Υποθέσεις Δημοτικής περιουσίας – Μισθώσεων, Εκμισθώσεων, Αγοραπωλησιών κλ.π.
4. Διεκδικητικές αγωγές, συμβάσεις καταστημάτων, καταγγελίες συμβάσεων, αναπροσαρμογές μισθώσεων,
εξώσεις και εκτέλεση αποφάσεων, καθώς και σχετικές γνωμοδοτήσεις.
5. Φορολογικές – Διοικητικές Υποθέσεις. Διαφορές που προκύπτουν εκ της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, οι υποθέσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή της περί εισπράξεως των ως άνω εσόδων νομοθεσίας, καθώς και οι σχετικές
γνωμοδοτήσεις.
6. Ελέγχει και γνωμοδοτεί επί συμβατικών κειμένων, συμφωνητικών, μνημονίων συνεργασίας, κλ.π., που συνάπτει ο Δήμος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
7. Συνεργάζεται με την εκάστοτε Διευθύνουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση των διαδικασιών κατακύρωσης
διαγωνισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
8. Ελέγχει τη νομιμότητα των διακηρύξεων των διαγωνισμών που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς
και το νομικό περιεχόμενο των συμβάσεων προμηθειών, έργων, υπηρεσιών, μελετών κ.λπ., που συντάσσουν
οι αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και συνδράμει στο Δήμο ως Αναθέτουσα Αρχή στην επίλυση την διαφορών που αναφύονται από την μη τήρηση των όρων του διαγωνισμού ή των συμβάσεων αυτών.
9. Οι διαφορές από Πολεοδομικές υποθέσεις και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
10. Εργατικές Διαφορές. Ενδεικτικά, υποθέσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και υπάγονται στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια,καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
11. Υποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης αδειών καταστημάτων και θεαμάτων. Ενδεικτικά, υποθέσεις που
ανακύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, (Αδειών λειτουργίας καταστημάτων κ.λπ.), η νομική
Δικαστική η εξώδικη υποστήριξη των υποθέσεων αυτών, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
9.2 Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου
Είναι αρμόδιο για την παροχή της αναγκαίας διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης για την εύρυθμη
λειτουργία του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας. Ενδεικτικά:
1. Παραλαμβάνει τα δικόγραφα, εξώδικα έγγραφα και εν γένει έγγραφα νομικής φύσεως που αφορούν στο
Δήμο, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαδικασίες που ορίζονται από τον Προϊστάμενο.
2. Καταρτίζει δικαστικούς φακέλους μηχανογράφησης, αρχειοθέτησης, συσχετισμού και παράδοσης των εγγράφων και δικογραφιών στους Δικηγόρους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προϊσταμένου.
3. Διακινεί τα έγγραφα που απευθύνονται στη Νομική Υπηρεσία, ταξινομεί, διακινεί και αρχειοθετεί τις γνωμοδοτήσεις.
4. Παραλαμβάνει και διακινεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, τηρεί σχετικά βιβλία πρωτοκόλλου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και έχει την επιμέλεια της Νομικής Βιβλιοθήκης.
5. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους Συμβάσεων, Μνημονίων Συνεργασίας κ.λπ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
6. Συντάσσει και τηρεί επικαιροποιημένο ενημερωτικό πίνακα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τις
υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής.
7. Μεριμνά για τη διεκπεραίωση των Αποφάσεων Ανάληψης Πίστωσης (ΑΑΥ) που σχετίζονται με τη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας.
Ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω και σχετίζεται με τη λειτουργία της
Νομικής Υπηρεσίας

Ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το νόμο
Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχ/
σης
Αρμοδιότητες:
Το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχ/σης παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Συνήγορο του Δημότη και ιδίως:
1. Προγραμματίζει, οργανώνει και επιμελείται τις συναντήσεις του Συνηγόρου του Δημότη
2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Συνηγόρου του Δημότη, καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίδονται.
4. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Συνήγορο του Δημότη σχετική με την εκπλήρωση των καθηκόντων του

Αποστολή:
Η άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ
Πειραιά, ήτοι η παρακολούθηση της εφαρμογής της
Στρατηγικής καθώς και η παρακολούθηση των πράξεων
που υλοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). Η σύσταση και η Οργανωτική Δομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δράσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
(ΟΧΕ)/Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), εξασφαλίζει
την τήρηση της αρχής της διάκρισης στην κατανομή
καθηκόντων στο εσωτερικό του φορέα και τη διασφάλιση της αρχής διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ της
αξιολόγησης/επιλογής πράξεων, των επαληθεύσεων και
των πληρωμών.
Η Διάρθρωση:
Η εσωτερική διάρθρωση της Διεύθυνσης περιλαμβάνει
την λειτουργία τριών (3) Τμημάτων με αντίστοιχες αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται στο εν ισχύ θεσμικό
πλαίσιο για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
(ν. 4314/2014, σχετικές εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις) ήτοι:
Τμήμα Συντονισμού – Προγραμματισμού – Αξιολόγησης
Πράξεων (Μονάδα Α’)

Αρμοδιότητες (συνοπτικά):
1. Προετοιμασία και έκδοση Προσκλήσεων
2. Αξιολόγηση Πράξεων
3. Έγκριση Πράξεων
4. Πληροφόρηση και επικοινωνία
5. Εκθέσεις – Αναφορές
Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
(Μονάδα Β’)
Αρμοδιότητες (συνοπτικά):
1. Παρακολούθηση υλοποίησης
2. Προληπτικοί έλεγχοι
3. Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις
Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ’)
Αρμοδιότητες (συνοπτικά):
1. Χειρισμός θεμάτων προσωπικού
2. Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη
3. Υλοποίηση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας
Οι Αρμοδιότητες:
Οι Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αναλυτικότερα είναι
οι κάτωθι:

4.35.1 Τμήμα Συντονισμού – Προγραμματισμού – Αξιολόγησης Πράξεων (Μονάδα Α’)
1. Εξειδικεύει τις Πράξεις/ Δράσεις που διαχειρίζεται,
όπου απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΕΠ (Επιχειρησιακού Προγράμματος). Παρέχει τα στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στη ΔΑ, προκειμένου να
ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ»
και στον ετήσιο προγραμματισμό του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.
2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη Δ.Α. για την
εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος, και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των
συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη Δ.Α.
3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων/
Δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων
και εισηγείται στη Δ.Α. προτάσεις αναθεώρησής τους.
4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων
που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης
για τις Πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με τη Δ.Α. και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος
παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Υποστηρίζει τη Δ.Α. του ΕΠ στη σύνταξη αιτημάτων
εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν,
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω
αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται.
6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από τη Δ.Α. του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.
7. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε
συμφωνία με τη Δ.Α. του ΕΠ και την ΕΑΣ.
9. Συνεργάζεται με τη Δ.Α. του ΕΠ για τη διαμόρφωση
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
10. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/ Δράσεις που
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής
επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς
Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από
το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα τη πολιτικής
συνοχής των Ταμείων.
11. Προετοιμάζει και αποστέλλει στη Δ.Α. του ΕΠ για
σύμφωνη γνώμη, τα σχέδια προσκλήσεων των Πράξεων
που διαχειρίζεται για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους Άξονες Προτεραιότητες του ΕΠ και τους
θεματικούς στόχους που διαχειρίζεται. Μεριμνά για την
έκδοση των προσκλήσεων και τη δημοσιοποίησή τους.
Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς Δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:
(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο
των Δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης,
(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
(γ) τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,
(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων,
(ε) τα αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
την πρόσκληση,
(στ) την ευθύνη των Δικαιούχων για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της ΕΕ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
(ζ) την υποχρέωση του Δικαιούχου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της Πράξης
του, στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 115 του Καν. 1303/2013.
12. Αξιολογεί τις αιτήσεις/ προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και
τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.
13. Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά την έκδοση των
Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων και, μετά την έκδοσή
τους, τις δημοσιοποιεί.
14. Συνεργάζεται με τη Δ.Α. του ΕΠ για την υποβολή
στην Επιτροπή των απαιτούμενων για τα μεγάλα έργα
πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 101, 102 και 103 του Καν. 1303/2013.
15. Παρέχει στη Δ.Α. του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία,
προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και
ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.
16. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση
στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
17. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

4.35.2 Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων (Μονάδα Β΄)
1. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση των
όρων της απόφασης ένταξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που τίθενται
για την ολοκλήρωση των επί μέρους δράσεων/υποέργων
των πράξεων, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή
τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των Δικαιούχων.
2. Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους Δικαιούχους που
οι Πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της
εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Δήμαρχο Πειραιά
την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων,
για τις οποίες οι Δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, ή εάν
η εκτέλεση των υποέργων τους που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνεται εντός των χρονικών
προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.
3. Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά, την έκδοση τροποποιήσεων της Απόφασης Ένταξης ή ανάκλησης αυτής,
και μεριμνά για τη δημοσιοποίησή τους.
4. Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά την έκδοση των
Αποφάσεων Ολοκλήρωσης των Πράξεων.
5. Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων,
καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών.
6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014
και στις Διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση
των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση
χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,
καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
7. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πράξεις
ή οι συναλλαγές τους.
8. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
9. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την
παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου.
10. Εισηγείται στον Δήμαρχο Πειραιά την ακύρωση
μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της
Πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση
διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου,
λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης
και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε
ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης
της Πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται
στις αρμόδιες Αρχές/ φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου.
11. Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
12. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
13. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των Πράξεων που διαχειρίζεται, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ.
1 έως 6 του άρθρου 61 και της παρ. 8 του άρθρου 65 του Καν. 1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που
δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά την Αρχή
Πιστοποίησης για τα έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο
του ΕΠ, προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 στο άρθρο 61 του Καν. 1303/2013.
14. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης,
το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την
είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.
15. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των
Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
16. Παρέχει στη Δ.Α. του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία,
προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και
ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του
Καν. 1303/2013.
17. Παρέχει στη Δ.Α. του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία
για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων
πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις
(διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής
απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
18. Συνεργάζεται με τη Δ.Α. του ΕΠ για την υποβολή
απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από τα
αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
19. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη
διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 125, του Καν. 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
20. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση
στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
21. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

4.35.3 Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄)
1. Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας ΕΦ που συγχρηματοδοτείται από τους σχετικούς
άξονες προτεραιότητας των ΕΠ ΕΣΠΑ.
2. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς Εθνικούς
Πόρους.
3. Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας ΕΦ στο πλαίσιο
του σχετικού άξονα προτεραιότητας των ΕΠ ΕΣΠΑ ως
δικαιούχος.
4. Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στον ΕΦ και παρέχει υποστήριξη προς
τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες
Μονάδες του ΕΦΔ, μεριμνά για την έκδοση κωδικών
πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα
δικαιώματα.
5. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο
προσωπικό του ΕΦ για την λειτουργία του εξοπλισμού
και του λογισμικού.
6. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των
Τμημάτων σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης και
παρακολούθησης του ΕΠ όπως παρακολούθηση δεικτών και πλαισίου επίδοσης, διαδικασίες συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, υλοποίησης πράξεων, δημοσιότητας.
7. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων τεχνικών συναντήσεων εργασίας που
διοργανώνονται από τον ΕΦ.
8. Αναπτύσσει τοπικά πληροφοριακά συστήματα για
την υποστήριξη του έργου του ΕΦ.
9. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών,
στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες
του ΕΦΔ και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή του ΕΦ.
10. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο του ΕΦ, έχει
την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει
γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.
11. Παρακολουθεί και ενοποιεί την εθνική νομοθεσία
και την κοινοτική νομοθεσία που αφορούν στην παρακολούθηση και υλοποίηση πράξεων ΕΣΠΑ ενδιαφέροντος
του ΕΦ. Συγκεντρώνει, μελετά και διαχέει στα αρμόδια
στελέχη του ΕΦ τα σχετικά κείμενα της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και των Κοινοτικών Οργάνων.
12. Υποστηρίζει τη Μονάδα Β στη διενέργεια ελέγχων
νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των
τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η
επιλεξιμότητα των δαπανών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
13. Συνεργάζεται με Μονάδα Α, Β για την σύνταξη/
τροποποίηση των προσκλήσεων και των αντίστοιχων
Οδηγών Εφαρμογής.
14. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση
στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
15. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από τις κάτωθι Διευθύνσεις:

Αποστολή της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η παροχή υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω και οι εξής:

 1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
 2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
 3. Αποστέλλει σε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 4. Μεριμνά για τις προσλήψεις, μεταβολές, μισθοδοσία και ασφάλεια του προσωπικού του Δήμου
 5. Συντάσσει, επικαιροποιεί και ελέγχει διαδικασίες τυποποίησης των Υπηρεσιών της.
 6. Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές, παρέχοντας την αναγκαία συνδρομή ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, βάσει του τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχ/σης Συνεπειών.

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:

 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τμήμα Πρωτοκόλλου και Γενικού Αρχείου
 • Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
 • Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

α) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

β) Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Τμήμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης & Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού, Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Τμήμα Διοικητικού – Νομικών Προσώπων, Δημοτικών Κοινοτήτων, και Εκλογών
 • Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών
 • Τμήμα Αποθήκης υλικών

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στα οποία καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στον εργασιακό του βίο (όπως προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αξιολογήσεις) και τα προσόντα του.
 2. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Μεριμνά για την εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης.
 4. Εκδίδει κάθε είδους βεβαίωση που αφορά στο προσωπικό.
 5. Μεριμνά για τις ενέργειες απονομής της σύνταξης του προσωπικού.
 6. Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού εκδίδοντας τις σχετικές αποφάσεις (προαγωγές, μισθολογικά κλιμάκια, αποσπάσεις μετατάξεις, μετακινήσεις, ανάθεση καθηκόντων κλπ.) και εκδίδει τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις.
 7. Μεριμνά για τον σχεδιασμό & την πρόσληψη προσωπικού, διορισμό, τοποθέτηση, μονιμοποίηση.
 8. Εφαρμόζει το Πειθαρχικό δίκαιο για τους υπαλλήλους.
 9. Παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, σε φοιτητές, σπουδαστές, ασκούμενους δικηγόρους κλπ.
 10. Μεριμνά για την συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 11. Μελετά και εισηγείται τροποποιήσεις στην οργανωτική δομή και γενικότερα τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και επιμελείται τη κάλυψη των Οργανικών θέσεων εργασίας του Δήμου.
 12. Είναι αρμόδιο για την σύνταξη πινάκων υπόχρεων στην υποβολή δήλωσης «Πόθεν έσχες» και εκδίδει όλα τα προβλεπόμενα ενημερωτικά έγγραφα προς τους υπόχρεους και τις υπηρεσίες.
 13. Εισηγείται στην Δημοτική αρχή την συγκρότηση των αναγκαίων επιτροπών.
 14. Συντάσσει, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία, τις συμβάσεις εργασίας που αφορούν στο προσωπικό.
 15. Ασχολείται με την μελέτη και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για την σωστή εφαρμογή τους.
 16. Μεριμνά για τη σύναψη συμβάσεων παροχής κοινωφελούς εργασίας για πολίτες των οποίων η στερητική της ελευθερίας ποινή έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου.
 17. Συντάσσει ενημερωτικές εγκυκλίους που αφορούν σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 18. Τηρεί αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και φροντίζει για τη διακίνηση αυτής.
 19. Μεριμνά για την καθιέρωση των Υπηρεσιών που εξαιρούνται από την πενθήμερη εργασία καθώς και των πάσης φύσεως υπερωριών, νυχτερινών κτλ.
 20. Τηρεί και ενημερώνει την ηλεκτρονική εφαρμογή με τις υπηρεσιακές μεταβολές όλων των υπαλλήλων.
 21. Συντάσσει και επικαιροποιεί το ψηφιακό οργανόγραμμα του Δήμου, καθώς επίσης διενεργεί όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην κινητικότητα του προσωπικού.

 

Τμήμα Πρωτοκόλλου & Γενικού Αρχείου

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου.
 2. Χαρακτηρίζει, διακινεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Δήμου εξαιρουμένων των διαβαθμισμένων εγγράφων για τα οποία αρμόδιο θα είναι το Τμήμα Διοικητικού, Νομικών Προσώπων & Δημοτικών Κοινοτήτων.
 3. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των πινάκων ενημέρωσης του κοινού και προβαίνει στην ανάρτηση ή τοιχοκόλληση ή κοινοποίηση στο πλαίσιο των δημοσίων ανακοινώσεων όλων των εγγράφων που απαιτείτε ανάρτηση ή τοιχοκόλληση ή κοινοποίηση.
 4. Τηρεί αρχείο σχεδίων εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
 5. Φροντίζει για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων από και προς τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επικαιροποιεί τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αποδεκτών.
 6. Επικυρώνει αντίγραφα των εγγράφων και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 7. Διαχειρίζεται και οργανώνει το κεντρικό αρχείο του Δήμου σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 8. Είναι υπεύθυνο για την εκκαθάριση και τήρηση του αρχείου του Δήμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
 9. Φροντίζει για την επίδοση στους δημότες ή στις διάφορες αρχές εγγράφων που διαβιβάζονται στο Δήμο από άλλες Δημόσιες ή Δημοτικές Αρχές και δεν προβλέπεται ειδική επίδοση.

 

Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Συγκεντρώνει και ελέγχει, από πλευράς πληρότητας διαδικασιών και εγγράφων, όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων, καταρτίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα μέλη αυτής.
 2. Συντάσσει σύμφωνα με τα ισχύοντα τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τις υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές για έγκριση.
 3. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής όπου απαιτείται για λήψη τελικών αποφάσεων.
 4. Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους Υπηρεσίες του Δήμου και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου.
 5. Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων και πρακτικών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα αυτών σε ειδικά βιβλία της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 6. Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 8. Μεριμνά για την έκδοση Αποφάσεων σχετικών με δημοπρασίες.
 9. Τηρεί επικαιροποιημένο έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο των αποφάσεων και παρακολουθεί την πορεία των εγκρίσεων καθώς και την ενημέρωση των προς ενέργεια υπηρεσιών.
 10. Μεριμνά για την εισαγωγή στην Οικονομική Επιτροπή των οικονομικών εκθέσεων, προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμών κλπ, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 11. Τηρεί βιβλία: α) καταχώρισης εφημερίδων που δημοσιεύθηκαν οι διακηρύξεις των δημοπρασιών, β) πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, γ) ευρετήριο αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και δ) διεκπεραίωσης, καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
 12. Τηρεί αρχείο των αναθέσεων που έχουν αποφασισθεί.
 13. Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί την προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 14. Συνεργάζεται με το γραφείο παρακολούθησης προόδου των αποφάσεων της Ο.Ε.

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

α) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Καταρτίζει και ελέγχει, από πλευράς πληρότητας διαδικασιών και εγγράφων, την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα Υπηρεσιών και κατόπιν οδηγιών του Προέδρου και φροντίζει την έγκαιρη επίδοση της σχετικής πρόσκλησης και των συνοδευτικών εγγράφων στα μέλη αυτού.
 2. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των Αποφάσεων.
 3. Υποβάλλει αντίγραφα των λαμβανομένων αποφάσεων στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας  και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες Υπηρεσίες προς υλοποίηση.
 4. Διαβιβάζει στις οικείες επιτροπές του Σώματος τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο προς μελέτη και παρακολουθεί αυτά για την έγκαιρη επανεισαγωγή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη οριστικής απόφασης.
 5. Τηρεί πρωτόκολλο εγγράφων που απευθύνονται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. Τηρεί αρχείο και ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται και των επ’ αυτών εγκριτικών αποφάσεων των αρμοδίων αρχών.
 7. Μεριμνά για την εκτέλεση κάθε εργασίας που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως απορρέει από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 8. Συγκροτεί και υποστηρίζει τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβούλιου Μεταναστών, καθώς και κάθε συμβούλιου ή επιτροπής που έχει την αρμοδιότητα σύστασής της, εξαιρουμένων αυτών που λειτουργούν με δέσμια αρμοδιότητα.
 9. Υποστηρίζει τη λειτουργία και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβούλιου Μεταναστών κλπ.
 10. Είναι αρμόδιο για την συγκρότηση όλων των οργάνων που είναι αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 11. Τηρεί επικαιροποιημένο έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο των αποφάσεων και παρακολουθεί την πορεία των εγκρίσεων καθώς και την ενημέρωση των προς ενέργεια υπηρεσιών.
 12. Συνεργάζεται με το Γραφείο παρακολούθησης προόδου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 13. Μεριμνά για την δημοσιότητα των αποφάσεων που προβλέπονται από το Νόμο.
 14. Φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών και των διαδικασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
 15. Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

β) Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Συγκεντρώνει και ελέγχει, από πλευράς πληρότητας διαδικασιών και εγγράφων, όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων και καταρτίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα μέλη αυτής.
 2. Συντάσσει σύμφωνα με τα ισχύοντα τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τις υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές για έγκριση.
 3. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου απαιτείται για λήψη τελικών αποφάσεων.
 4. Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης τους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.
 5. Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων καθώς και το αρχείο της Επιτροπής μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα αυτών σε ειδικό βιβλίο σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 6. Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 7. Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 8. Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί την προσβαλλόμενη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Τμήμα Εκπαίδευσης – Κατάρτισης & Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού, Υγιεινής και Ασφάλειας.

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Υλοποιεί και διοργανώνει δράσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, προσδιορίζοντας τις ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων και της ατομικής ή ομαδικής τους απόδοσης.
 2. Εφαρμόζει την ερευνητική μεθοδολογία και συλλέγει ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και τη λειτουργία των Υπηρεσιών.
 3. Μεριμνά για την ανίχνευση των υπηρεσιακών αναγκών και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης μέσω δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων ( ΛΑΕΚ , κ.λπ.).
 4. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται τη εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και τις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την εφαρμογή, την υλοποίηση και τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
 5. Συγκεντρώνει όλη τη πληροφόρηση για τα διαθέσιμα προγράμματα εκπαίδευσης και ενημερώνει το προσωπικό σχετικά, με στόχο τη διαρκή επιμόρφωσή του. Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς Δημόσιους και Ιδιωτικούς, καθώς και ΚΕΚ, για την εκπαίδευση των στελεχών.
 6. Δημιουργεί Καινοτόμα Εργαστήρια σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 7. Παρακολουθεί όλες τις άδειες που χορηγούνται στο προσωπικό – κανονικές άδειες, αναρρωτικές άδειες, άδειες ανατροφής, άδειες άνευ αποδοχών κ.λ.π., φροντίζει για την παραπομπή τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές οπού απαιτείται, εκδίδει σχετικές αποφάσεις και παρακολουθεί την υλοποίησή τους σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 8. Παρακολουθεί και καταχωρεί ηλεκτρονικά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των αδειών που υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα.
 9. Παρακολουθεί καθημερινά και ελέγχει τις παρουσίες και απουσίες όλων των υπαλλήλων, τις κάρτες παρουσίας τους, τα δελτία παρουσίας, καθώς και την υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές & Αργίες, νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, νυχτερινή εργασία καθημερινών πέραν της υποχρεωτικής και ενημερώνει για τις απουσίες το τμήμα Μισθοδοσίας & Εισφορών και άλλο αρμόδιο σύμφωνα με τα ισχύοντα, προκειμένου να εκδοθούν από αυτό οι σχετικές πράξεις περικοπής αποδοχών.
 10. Συγκεντρώνει και μεταβιβάζει στατιστικά στοιχεία παρουσίας του προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες.
 11. Μεριμνά για θέματα υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού χώρου σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει διοικητική υποστήριξη στους Τεχνικούς Ασφαλείας και στους Ιατρούς Εργασίας.
 12. Παρέχει μέσω των Τεχνικών Ασφαλείας, των Ιατρών Εργασίας και των Υπηρεσιών Υγείας του Δήμου, υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
 13. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, εφόσον της παρασχεθεί η εν λόγω αρμοδιότητα από τον εργοδότη.
 14. Μεριμνά για την επικαιροποίηση αναγκών για μέσα ατομικής προστασίας υπαλλήλων με βάση τα σωματομετρικά τους στοιχεία και είναι αρμόδιο για την προμήθεια των υλικών, καθώς και για την χρέωση μέσω των Διευθύνσεων στους δικαιούχους τηρώντας αντίγραφα από τις χρεώσεις.
 15. Μεριμνά για την προμήθεια του γάλακτος και την διάθεση του στους δικαιούχους μέσω των Διευθύνσεων.
 16. Είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρατηρήσεων του ιατρού εργασίας & των τεχνικών ασφαλείας.
 17. Ενημερώνεται από τις Διευθύνσεις του Δήμου των εργατικών ατυχημάτων και τηρεί το αντίστοιχο αρχείο.
 18. Ελέγχει το προσωπικό που απουσιάζει με άδειες ασθένειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

 

Τμήμα Διοικητικού, Νομικών Προσώπων, Δημοτικών Κοινοτήτων, και Εκλογών

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Επιμελείται της Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της διεύθυνσης και τηρεί το αρχείο αλληλογραφίας.
 2. Μεριμνά, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για τις διαδικασίες της διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων εκλογικών εργασιών, όπως προβλέπονται από τον Νόμο (εξεύρεση των χώρων και σύνταξη πίνακα εκλογικών τμημάτων, προμήθεια του εκλογικού υλικού καθώς και συγκρότηση συνεργείων για την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή εκλογών κλπ).
 3. Επιβλέπει και εκτελεί κάθε εκλογική εργασία που ανατίθεται στο Δήμο σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και οργανώνει τη διαπαραταξιακή επιτροπή για τον καθορισμό των διαδικασιών προβολής των εκλογικών συνδυασμών.
 4. Τηρεί σε ασφαλή χώρο το υλικό που χρησιμοποιείται για τις εκλογικές διαδικασίες και ελέγχει την πληρότητα, την άμεση διαθεσιμότητα του και σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου.
 5. Μεριμνά για την ορκωμοσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των μη αιρετών μελών των Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων.
 6. Τηρεί αρχείο όσων διετέλεσαν δημοτικοί άρχοντες της πόλης και επίτιμοι δημότες.
 7. Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου και προβαίνει στο χαρακτηρισμό, διακίνηση και διεκπεραίωση των διαβαθμισμένων εγγράφων.
 8. Μεριμνά για την εγγραφή του Δήμου σε ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών που αφορούν στη λειτουργία των Ο.Τ.Α., για όλες τις διευθύνσεις και τμήματα του Δήμου.
 9. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την ετήσια λογοδοσία του Δημάρχου, όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 10. Φροντίζει για την αγορά βιβλίων, τυποποιημένων εντύπων και συγγραμμάτων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη πραγματοποιεί τη διανομή τους στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 11. Μεριμνά για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων ειδών γραφείου, ειδών καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού εσωτερικών χώρων, για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου.
 12. Μεριμνά για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 13. Φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων, την ορθή σύνταξη των λαμβανομένων αποφάσεων τις οποίες διαβιβάζει αρμοδίως καθώς και την τήρηση των αρχείων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
 14. Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 15. Φροντίζει για την υποστήριξη σε προσωπικό και μέσα των Δημοτικών Κοινοτήτων και για την εύρυθμη λειτουργία τους.
 16. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ισολογισμών – απολογισμών Νομικών Προσώπων, όπου προβλέπεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία.
 17. Μεριμνά για την οργάνωση εκδηλώσεων σε κάθε Δημοτική Κοινότητα αρμοδιότητας των Δημοτικών Κοινοτήτων σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου.
 18. Συντονίζει τις εργασίες του διατιθέμενου στη Δημοτική Κοινότητα προσωπικού και παρέχει κάθε άλλη υπηρεσία που μεταβιβάζεται με σκοπό την αποκέντρωση.
 19. Συνεργάζεται με την Διοίκηση των Νομικών Προσώπων για την καλύτερη λειτουργία τους και την επίτευξη του προορισμού τους.
 20. Επιμελείται την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο των εισηγήσεων των Νομικών Προσώπων που υποβάλλονται σε αυτό λόγω αρμοδιότητας.
 21. Εισηγείται την ψήφιση των πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση ή την ειδική ενίσχυση των Νομικών Προσώπων του Δήμου οποιασδήποτε μορφής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
 22. Ενεργεί κάθε διαδικασία για την σύσταση Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής , τη συγκρότηση της διοίκησής τους, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών τους Συμβουλίων, την ψήφιση των προϋπολογισμών – ισολογισμών και των λοιπών διαχειριστικών πράξεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση των κανονισμών καθώς και όλες τις ενέργειες για την λύση και εκκαθάριση αυτών.
 23. Μεριμνά για τον τακτικό έλεγχο των κλειστών χώρων του Δήμου αρμοδιότητάς του, συντάσσοντας αναφορές προς τη διοίκηση του Δήμου και τηρώντας τα απαιτούμενα έντυπα.

 

Τμήμα Φυλάκων, Καθαριστριών Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Διαθέτει τους φύλακες – νυκτοφύλακες που έχει στην δύναμή του, για τη φύλαξη των κτιρίων στα οποία στεγάζονται Δημοτικές Υπηρεσίες, των χώρων που έχουν αποθηκευτεί τα διάφορα είδη και υλικά του Δήμου και των αθλητικών χώρων, πλαζ, Νεκροταφείου, Θεάτρων, παιδικών χαρών κ.λπ., ανάλογα με τις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες.
 2. Διαθέτει το προσωπικό καθαριότητας στα διάφορα κτίρια του Δήμου και φροντίζει για την εσωτερική καθαριότητα των όλων των δημοτικών κτιρίων.
 3. Ελέγχει την συνεχή παρουσία του πιο πάνω προσωπικού στους χώρους εργασίας του, κατά τη διάρκεια του ωραρίου υπηρεσίας του.,
 4. Είναι αρμόδιο για τη φύλαξη των δημοτικών εγκαταστάσεων.
 5. Είναι αρμόδιο για τον εσωτερικό καθαρισμό των κτιρίων.
 6. Ελέγχει την υλοποίηση των παραπάνω με βάση τον προγραμματισμό που έχει συντάξεις και προτείνει, για την βέλτιστη υλοποίηση της αποστολής του,
 7. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού, των μέσων, των υλικών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.

 

Τμήμα Αποθήκης Υλικών

 1. Διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά όλων των υπηρεσιών του Δήμου όπως γραφική ύλη, έντυπα αριθμομηχανές, φωτοτυπικά μηχανήματα, μελάνιακα και toners φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, έπιπλα και σκεύη, ιματισμό και κάθε άλλο είδος απαραίτητο για τη λειτουργία των Υπηρεσιών.
 2. Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής υλικών εκδίδοντας τα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής αντίστοιχα.

Τηρεί βιβλίο αποθήκης παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού και μεριμνά για την ενέργεια εκποίησης ή καταστροφής των άχρηστων υλικών όλων των υπηρεσιών από τις οριζόμενες επιτροπές. Παρακολουθεί την έγκαιρη παράδοση των ειδών μέσα στα όρια που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις και ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίας πριν τη λήξη της προθεσμίας για τις δικές τους ενέργειες.

5.Φροντίζει για την καλή διατήρηση των διαφόρων ειδών που βρίσκονται στους χώρους των αποθηκών και εισηγείται για τη λήψη μέτρων με σκοπό την προστασία των ειδών αυτών από κινδύνους αλλοίωσης και καταστροφής τους.

6.Τα τηρούμενα βιβλία (διαχεριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

Η Αποστολή της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Μητρώου Πολιτών είναι η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την αστική και δημοτική κατάσταση των πολιτών, και για την εύρυθμη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών όπως θεσπίστηκε με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω και οι εξής:

 1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
 2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
 3. Αποστέλλει σε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 4. Συντάσσει, επικαιροποιεί και ελέγχει τις διαδικασίες τυποποίησης στις υπηρεσίες της.
 5. Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές, παρέχοντας την αναγκαία συνδρομή ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, βάσει του τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχ/σης Συνεπειών.

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:

 • Το Τμήμα Ληξιαρχείου.
 • Το Τμήμα Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Εκλογικών Καταλόγων
 • Τμήμα Πολιτικών Γάμων και Γραμματειακής Υποστήριξης.

 

Τμήμα Ληξιαρχείου

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών τα ληξιαρχικά γεγονότα (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, σύμφωνα συμβίωσης) όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί τα Ληξιαρχικά βιβλία.
 2. Προβαίνει στις διορθώσεις, μεταβολές, διαγραφές και λοιπές προσθήκες στις ληξιαρχικές πράξεις.
 3. Συντάσσει τις εκθέσεις που αφορούν ληξιαρχικές πράξεις άλλων Ληξιαρχείων και τηρεί το σχετικό βιβλίο Εκθέσεων.
 4. Τηρεί αρχεία των δικαιολογητικών που προσκομίζονται για τις παραπάνω ενέργειες.
 5. Εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.

 

Τμήμα Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Εκλογικών Καταλόγων

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Πραγματοποιεί όλες τις νέες εγγραφές καθώς και μεταβολές στις οικογενειακές μερίδες στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Εκδίδει πιστοποιητικά Δημοτολογίου.
 3. Τηρεί τους φακέλους των οικογενειακών μερίδων καθώς και αρχείο εκδοθέντων πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών.
 4. Προβαίνει στην σύνταξη και αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
 5. Δέχεται και διεκπεραιώνει αιτήσεις ετεροδημοτών.
 6. Τηρεί και διαθέτει μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» τα στοιχεία των στρατεύσιμων, τα οποία είναι απαραίτητα στη στρατολογία.
 7. Πραγματοποιεί και τηρεί όλες τις μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις, διαγραφές και συμπληρώσεις στα στοιχεία ανδρών, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την τήρηση δημοτολογίου, με απόφαση αρμοδίου οργάνου.
 8. Τηρεί στο διηνεκές το αρχείο των βιβλίων των Μητρώων Αρρένων που τηρούνταν στο δήμο μέχρι και το έτος 2022, για λόγους ιστορικότητας και άντλησης στοιχείων, μαζί με τα αρχεία τους.
 9. Διεξάγει αλληλογραφία με τη Στρατολογική Υπηρεσία, τις Εισαγγελίες Στρατοδικείων, με Δημόσιες Υπηρεσίες, Πρεσβείες και πολίτες, σχετικά με υποθέσεις του μητρώου αρρένων.

 

 

Τμήμα Πολιτικών Γάμων και Γραμματειακής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Εκδίδει μετά από έλεγχο τις άδειες Πολιτικών Γάμων για μόνιμους κατοίκους Πειραιά.
 2. Φροντίζει και επιμελείται την άρτια τέλεση των Πολιτικών Γάμων από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.
 3. Καταχωρεί την τέλεση των γάμων στο ειδικό βιβλίο.
 4. Τηρεί αρχείο εκδοθέντων αδειών και αρχείο τελεσθέντων πολιτικών γάμων μαζί με τα δικαιολογητικά.
 5. Παρέχει πλήρη γραμματειακή υποστήριξη στην Διεύθυνση (αρχείο, αλληλογραφία κτλ.).
 6. Συντάσσει το μηνιαίο δελτίο απουσιών του προσωπικού της Διεύθυνσης.

Η Αποστολή της Διεύθυνσης είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών, η επικοινωνία με τους πολίτες και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω και οι εξής:

 1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
 2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
 3. Αποστέλλει σε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 4. Συντάσσει, επικαιροποιεί και ελέγχει τις διαδικασίες τυποποίησης στις υπηρεσίες της.

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:

 • Το Τμήμα Κεντρικού ΚΕΠ.
 • Το Τμήμα ΚΕΠ Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας.
 • Το Τμήμα ΚΕΠ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας.
 • Το Τμήμα ΚΕΠ Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, το οποίο συστάθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία του σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/17/26423/31-10-2016 Απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κυρώθηκε με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3614/τ.Β’/04-11-2016.
 • Το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 

Τμήμα Κεντρικού ΚΕΠ

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
 3. Διαθέτει για διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).
 4. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 5. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους Υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 6. Παραλαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία το τελικό έγγραφο, το οποίο παραδίδει ή αποστέλλει στον πολίτη, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
 7. Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα.
 8. Διενεργεί θεωρήσεις γνησίου υπογραφής.
 9. Χορηγεί παράβολα, κινητών επισήμων και υπευθύνων δηλώσεων.
 10. Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα “TAXIS”, και γενικά διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που περιγράφεται στις εκάστοτε εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
 11. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 12. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από άλλα Κ.Ε.Π., η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Πειραιώς.
 13. Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για διεκπεραίωσή τους Υπηρεσίες.
 14. Παρακολουθεί την διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 15. Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 16. Τηρεί τα σχετικά με την διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 17. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
 18. Επιμελείται της Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της διεύθυνσης και τηρεί το αρχείο αλληλογραφίας.

 

Τμήμα ΚΕΠ Γ’ Δημοτικής Κοινότητας

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

Αρμοδιότητες για κάθε μια Δημοτική Κοινότητα

 1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
 3. Διαθέτει για διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).
 4. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 5. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους Υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 6. Παραλαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία το τελικό έγγραφο, το οποίο παραδίδει ή αποστέλλει στον πολίτη, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
 7. Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα.
 8. Διενεργεί θεωρήσεις γνησίου υπογραφής.
 9. Χορηγεί παράβολα, κινητών επισήμων και υπευθύνων δηλώσεων.
 10. Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα “TAXIS”, και γενικά διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που περιγράφεται στις εκάστοτε εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
 11. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 12. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από άλλα Κ.Ε.Π., η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Πειραιώς.
 13. Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για διεκπεραίωσή τους Υπηρεσίες.
 14. Παρακολουθεί την διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 15. Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 16. Τηρεί τα σχετικά με την διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 17. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

 

 • Τμήμα ΚΕΠ Δ’ Δημοτικής Κοινότητας

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

Αρμοδιότητες για κάθε μια Δημοτική Κοινότητα

 1. 1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 1. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
 2. Διαθέτει για διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).
 3. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 4. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους Υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 5. Παραλαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία το τελικό έγγραφο, το οποίο παραδίδει ή αποστέλλει στον πολίτη, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
 6. Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα.
 7. Διενεργεί θεωρήσεις γνησίου υπογραφής.
 8. Χορηγεί παράβολα, κινητών επισήμων και υπευθύνων δηλώσεων.
 9. Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα “TAXIS”, και γενικά διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που περιγράφεται στις εκάστοτε εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
 10. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 11. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από άλλα Κ.Ε.Π., η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Πειραιώς.
 12. Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για διεκπεραίωσή τους Υπηρεσίες.
 13. Παρακολουθεί την διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 14. Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 15. Τηρεί τα σχετικά με την διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 16. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

 

18.4 Τμήμα ΚΕΠ Ε’ Δημοτικής Κοινότητας

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.  Το εν λόγω ΚΕΠ συστάθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/17/26423/31-10-2016 Απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κυρώθηκε με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3614/τ.Β’/04-11-2016. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ‘’Η στελέχωση του ΚΕΠ 3ΠΓ θα γίνει με υπαλλήλους που προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά και όχι από υπαλλήλους κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Αρμοδιότητες για κάθε μια Δημοτική Κοινότητα

 1. 1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
 3. Διαθέτει για διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).
 4. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 5. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους Υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 6. Παραλαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία το τελικό έγγραφο, το οποίο παραδίδει ή αποστέλλει στον πολίτη, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
 7. Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα.
 8. Διενεργεί θεωρήσεις γνησίου υπογραφής.
 9. Χορηγεί παράβολα, κινητών επισήμων και υπευθύνων δηλώσεων.
 10. Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα “TAXIS”, και γενικά διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που περιγράφεται στις εκάστοτε εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
 11. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 12. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από άλλα Κ.Ε.Π., η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Πειραιώς.
 13. Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για διεκπεραίωσή τους Υπηρεσίες.
 14. Παρακολουθεί την διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 15. Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 16. Τηρεί τα σχετικά με την διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 17. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών

 

18.5 Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Στο Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης αποστέλλονται από τα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού. To Τμήμα προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης. Επίσης το Τμήμα τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Ο κύριος αποδέκτης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης είναι τα παιδιά που φιλοξενούνται στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ και ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ Σταθμούς και οι οικογένειές τους. Βασικό μέλημα είναι να εξασφαλίζεται η ομαλή και ολόπλευρη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό δίνεται βάρος στο σχεδιασμό των παιδαγωγικών προγραμμάτων, στην επιμόρφωση των παιδαγωγών, στην υποστήριξη των γονέων και των παιδαγωγών στο ρόλο τους, καθώς και στην ιδιαίτερη υποστήριξη που ενδεχομένως χρειάζονται οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ειδικών κοινωνικών, οικονομικών ή ψυχολογικών συνθηκών.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω και οι εξής:

 1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
 2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
 3. Αποστέλλει σε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 4. Συντάσσει, επικαιροποιεί και ελέγχει τις διαδικασίες τυποποίησης στις υπηρεσίες της.

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Βρεφονηπιακών Σταθμών
 • Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών (19)

 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Βρεφονηπιακών Σταθμών

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Μεριμνά για τη στέγαση των νέων σταθμών και τη μεταστέγαση των ήδη λειτουργούντων, όταν κριθεί αναγκαίο, και συνεργάζεται με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες για τη διαμόρφωση των νέων ακινήτων ώστε να καταστούν κατάλληλα, είτε αυτά είναι ιδιόκτητα είτε είναι μισθωμένα.
 2. Αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών τον εξοπλισμό των νέων σταθμών με τα απαραίτητα έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.
 3. Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των τμημάτων των σταθμών για τη συντήρηση, τυχόν επισκευές και βελτιώσεις των εγκαταστάσεων των ακινήτων, των επίπλων, σκευών κ.λπ. και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες τεχνικές ή άλλες υπηρεσίες έγκαιρα, ώστε όλες οι εργασίες να γίνονται κατά τα διαστήματα που οι σταθμοί παραμένουν κλειστοί, πλην εκτάκτων επισκευών.
 4. Επιμελείται για την ασφάλεια των κτιρίων των σταθμών και συνεργάζεται με τις τεχνικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των προτάσεων των μηχανικών ασφαλείας.
 5. Εισηγείται και παρακολουθεί την πραγματοποίηση των αναγκαίων προμηθειών.
 6. Συγκεντρώνει έγκαιρα από τους προϊσταμένους των τμημάτων των παιδικών σταθμών τις εισηγήσεις με τις αναγκαίες ποσότητες για την προμήθεια όλων των ειδών και υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία κάθε παιδικού σταθμού σε ετήσια βάση, όπως τρόφιμα, είδη καθαριότητας, εκπαιδευτικό υλικό, γραφική ύλη νηπίων, υλικά εορταστικών εκδηλώσεων, σκεύη κουζίνας, λευκά είδη, πετσέτες, κουρτίνες, μοκέτες, ηλεκτρικά είδη κ.λπ., προβαίνει στην ομαδοποίηση κα εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες μελετών και προμηθειών, παρακολουθώντας την έγκαιρη εκτέλεσή τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των παιδικών σταθμών.
 7. Συνδράμει στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκτός των χώρων των παιδικών σταθμών αναλαμβάνοντας την ανεύρεση της αίθουσας εκδήλωσης, τη διαμόρφωσή της, τις αναγκαίες προμήθειες και τις τυχόν μεταφορές των αναγκαίων ειδών.
 8. Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των τιμολογίων με τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 9. Προτείνει τις προβλέψεις εσόδων – εξόδων κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου.
 10. Επιμελείται της Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της διεύθυνσης και τηρεί το αρχείο αλληλογραφίας.
 11. Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Διεύθυνσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κ.λπ.

 

Τμήματα Παιδικών Σταθμών (19 τμήματα)

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

Οι σκοποί και οι στόχοι του κάθε Τμήματος είναι να καλύψουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες, όπως η εξασφάλιση χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώγηση και η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξή τους στην κοινωνική ομάδα, η ψυχική ισορροπία των παιδιών με την προσφορά παιχνιδιών, μέριμνας, φροντίδας, θαλπωρής, τρυφερότητας κ.λπ., καθώς και η εποπτεία των κέντρων φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στα διοικητικά όρια των δημοτικών κοινοτήτων αντίστοιχα.

Το κάθε Τμήμα βρεφονηπιακού σταθμού:

 1. Δέχεται τις αιτήσεις των γονέων για την εγγραφή των παιδιών τους στον παιδικό – βρεφονηπιακό σταθμό μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά και συμμετέχει στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επιλογή των παιδιών.
 2. Προσδιορίζει τα προβλεπόμενα έξοδα για το επόμενο οικονομικό έτος, και ενημερώνει την Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 3. Φροντίζει για την προμήθεια των διαφόρων ειδών στο σταθμό (τρόφιμα, είδη εξοπλισμού κ.λ.π.).
 4. Είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την τυχόν επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται ο σταθμός.
 5. Προωθεί τα τιμολόγια των διαφόρων προμηθευτών του σταθμού στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, για την ενταλματοποίησή τους.
 6. Με τη λήξη του σχολικού έτους ελέγχει τα τελείως φθαρμένα και κατεστραμμένα είδη και τα διαγράφει από το βιβλίο υλικού, μετά από σχετική απόφαση της επιτροπής, η οποία διαπιστώνει την φθορά τους.
 7. Ελέγχει και υπογράφει, με τη λήξη του σχολικού έτους το βιβλίο εισαγωγής – εξαγωγής τροφίμων, καθώς και το βιβλίο αναλώσιμων και μη υλικών.
 8. Φροντίζει, σε συνεργασία και με τις νηπιαγωγούς για τη διοργάνωση διαλέξεων από παιδοψυχολόγους με σκοπό την ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγωγής και σχέσεων με τα παιδιά τους, για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, λήξη σχολικού έτους κ.λπ.)
 9. Δέχεται την αλληλογραφία και την προωθεί αρμοδίως.
 10. Εισηγείται για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Σταθμού. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας του κάθε δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του.
 11. Τυχόν τηρούμενα βιβλία θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 12. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού, των μέσων, των υλικών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.

Η Αποστολή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των εργασιών και διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία του Δήμου.
Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται και οι εξής:
1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
3. Αποστέλλει σε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:

Τμήμα Μισθοδοσίας & Εισφορών
➢ Το Τμήμα Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης
➢ Το Τμήμα Λογιστηρίου
➢ Το Τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών
➢ Το Τμήμα Εισπράξεων
➢ Το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης & Εξόδων
➢ Τμήμα Προμηθειών

4.6.1 Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και υποβάλλει έγκαιρα στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου και τις σχετικές μ’ αυτόν εκθέσεις.
2. Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται γενικά στα οικονομικά ζητήματα που αφορούν στο Δήμο και είναι χρήσιμα για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.
3. Εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή νέων κωδικών αριθμών εσόδων και εξόδων και την χορήγηση συμπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων και την καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου, μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
4. Τηρεί ειδικό αρχείο προϋπολογισμού του Δήμου και φυλάσσει τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα στο αρχείο του, με όλες τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις, καθώς και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Εκδίδει σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, την καταχωρεί και διαβιβάζει υπογεγραμμένο αντίγραφο στην υπηρεσία που αιτήθηκε τη δαπάνη προκειμένου η τελευταία, να υποβάλει εισήγηση για έγκριση και διάθεση πίστωσης στον αρμόδιο διατάκτη.
6. Φροντίζει για την τήρηση ημερολογίου καταχώρησης εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων κατά ημερομηνία έκδοσης αυτών και κατά αύξοντα αριθμό καθώς επίσης και του αντίστοιχου καθολικού δαπανών κατά ημερομηνία έκδοσης και κατά Κ.Α. Προϋπολογισμού.
7. Διαβιβάζει στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των πρωτότυπων των ενταλμάτων με πλήρη σειρά νομίμων πρωτότυπων δικαιολογητικών και αρχειοθετεί σε ειδικούς φακέλους τα στελέχη των ενταλμάτων μαζί με πλήρη σειρά δικαιολογητικών.
8. Στο τέλος του έτους εισηγείται την ανατροπή και αποδέσμευση των δεσμεύσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει και μετά την έκδοση της απόφασης της Ο.Ε. προβαίνει στις ανατροπές και αποδεσμεύσεις των πιο πάνω δεσμεύσεων και την εκτύπωση αυτών.
9. Συντάσσει οικονομικές μελέτες για την ανάγκη σύναψης δανείων.
10. Εκτιμάει και παρακολουθεί τις δανειακές συμβάσεις του Δήμου, βάσει των τρεχουσών μακροοικονομικών δεδομένων και προβολών, με σκοπό τoν ακριβέστερο προσδιορισμό τόκων και χρεολυσίων, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
11. Φροντίζει για την παρακολούθηση των εγκεκριμένων δανείων του Δήμου, την τήρηση πινάκων ετήσιων τοκοχρεωλυτικών δόσεων και τηρεί αρχείο τους.
12. Καταρτίζει και υποβάλει τριμηναία έκθεση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 43§4 του Ν. 3979/2011.
13. Τηρεί το βιβλίο «Μητρώο Δεσμεύσεων» και το βιβλίο «Αναλαμβανόμενων Υποχρεώσεων».
14. Ελέγχει την νομιμότητα των εκθέσεων αναλήψεως δαπανών για τις εργασίες, τις προμήθειες, τα έργα κ.λπ. που εκτελούνται από το Δήμο και τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.6.2 Τμήμα Λογιστηρίου
Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Έχει την ευθύνη τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
2. Τηρεί, τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία Βιβλία & Στοιχεία.
➢ Ημερολόγιο πράξεων ισολογισμού
➢ Βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού
➢ Μητρώο παγίων

3. Συντάσσει και καταρτίζει τις Οικονομικές καταστάσεις του Δήμου (Ισολογισμό − Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης – Προσαρτήματα Τέλους Χρήσεως).
4. Υποβάλλει τις Οικονομικές Καταστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο & λοιπούς φορείς.
5. Ενημερώνει τη βάση της ΕΕΤΑΑ του Δήμου, όπως αυτά παράγονται στο μηχανογραφικό του σύστημα. Έχει παράλληλα την υποχρέωση να διαχειρίζεται τη WEB βάση όπου αντλεί αυτόματα οικονομικά στοιχεία του Υπουργείο Εσωτερικών.
6. Επιμελείται της σύνταξης περιοδικών και ετήσιων Απογραφών των πάσης φύσεως Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, αναλωσίμων κ.λπ. υλικών, σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με αυτές.
7. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση της σωστής λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
8. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
9. Παρακολουθεί τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών µε τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσόμενους µε τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών µε τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
10. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών.
11. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
12. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραφα Δημοσίων Επενδύσεων ή και από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς φορείς.
13. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους οποίους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
14. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των προηγούμενων προγραμμάτων και έργων.
15. Παρακολουθεί για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) µε τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
16. Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και συνεργάζεται σχετικά µε τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών για την απογραφή του Διπλογραφικού συστήματος.
17. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα , οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
18. Σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα φροντίζει για την απόλυτη αντιστοιχία του απλογραφικού με διπλογραφικού συστήματος.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.6.3 Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών
Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων για κάθε δαπάνη.
2. Καταχωρεί τα τιμολόγια
3. Εκδίδει Χρηματικά Εντάλματα (Χ.Ε.).
4. Μεριμνά για τη σύσταση, ενεργοποίηση και απόδοση της Πάγιας Προκαταβολής.
5. Μεριμνά για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής.
6. Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των αποδόσεων των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
7. Φροντίζει για την εκκαθάριση και εντολή της πληρωμής όλων των δαπανών του Δήμου, σύμφωνα με το νόμο, την έκδοση των καταλογιστικών αποφάσεων για τα ελλείμματα που παρουσιάζονται ή για τις ζημιές του Δήμου που προέρχονται από απώλεια ή βλάβη υλικών του Δήμου.
8. Παραλαμβάνει τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τις καταχωρεί στο μηχανογραφικό σύστημα.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.6.4 Τμήμα Εισπράξεων
Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Ελέγχει χρηματικούς τίτλους που διαβιβάζονται στο ταμείο από τις υπηρεσίες του Δήμου και εκδίδει αποδεικτικά παραλαβής.
2. Αποστέλλει προς τους οφειλέτες ταμιακές προσκλήσεις.
3. Επιμελείται την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου με κάθε μέσο.
4. Εισπράττει δια μέσω των εισπρακτόρων τα διάφορα χρέη, για τα οποία εκδίδει το προβλεπόμενο από το νόμο αποδεικτικό είσπραξης και παραδίδει τις εισπράξεις της ημέρας στο Δημοτικό Ταμία με γραμμάτιο παραλαβής.
5. Φροντίζει για την αποστολή των διπλοτύπων που εκδίδονται μετά από τις καταθέσεις δημοτών σε τράπεζες.
6. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών προς τον Δήμο μας και συντάσσει καταστάσεις ημερήσιων εισπράξεων, καθώς και μηνιαίων εισπράξεων, τις οποίες παραδίδει στο Δημοτικό Ταμία.
7. Ελέγχει τις καταστάσεις των ημερήσιων εισπράξεων και τις συσχετίζει με τα αντίστοιχα διπλότυπα για συμφωνία και επαλήθευση. Θεωρεί και υπογράφει τις καταστάσεις αυτές και τις παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα για πίστωση της μερίδας του οφειλέτη.
8. Συγκεντρώνει και ταξινομεί τα διπλότυπα είσπραξης, τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα άλλα απολογιστικά στοιχεία.
9. Διεκπεραιώνει τις ταχυδρομικές επιταγές.
10. Εισπράττει τις βεβαιωμένες και αβεβαίωτες κλήσεις.
11. Διεκπεραιώνει την εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία.
12. Επιμελείται της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
13. Φροντίζει για την εφαρμογή νομοθετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων συγκεντρώνοντας τα αιτήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει ο εκάστοτε νόμος και ελέγχει την τήρησή τους.
14. Εισηγείται στο ΔΣ για τη διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.
15. Εκδίδει βεβαιώσεις περί μη οφειλής, δημοτικής ενημερότητας και κάθε είδους βεβαίωση σχετικά με τις οφειλές.
16. Προβαίνει στη στέρηση φορολογικής ενημερότητας για τους οφειλέτες που δεν έχουν πληρώσει ή ρυθμίσει τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, που προέρχονται από όλα τα δημοτικά τέλη και τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
17. Ελέγχει τις καταστάσεις της γενικής εικόνας των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών των οφειλετών, αν έχουν προκύψει λόγοι πληρωμής, ρύθμισης, διαγραφής, παραγραφής, ή λόγοι αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, πριν προβεί στη στέρηση φορολογικής ενημερότητας.
18. Συντάσσει έγγραφα αναστολής της στέρησης φορολογικής ενημερότητας, για τους οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ύστερα από σχετικό αίτημά τους για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας.
19. Συντάσσει τα έγγραφα ανάκλησης της στέρησης φορολογικής ενημερότητας, για τους οφειλέτες που έχουν εξοφλήσει ή έχουν επέλθει λόγοι παραγραφής ή διαγραφής των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ύστερα από σχετικό αίτημά τους για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας.
20. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες ΔΟΥ και την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διασταυρώσει και να διασφαλίσει έγκυρα στοιχεία που είναι χρήσιμα για την υπηρεσία.
21. Ενημερώνει εγγράφως τα αρμόδια τμήματα του Δήμου, στις περιπτώσεις που μετά από την έρευνα του γραφείου, προκύπτουν ότι τα στοιχεία στους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους είναι ελλιπή ή ανακριβή.
22. Αποστέλλει καταστάσεις των Στερήσεων Φορολογικής Ενημερότητας, και των Ανακλήσεων Φορολογικής Ενημερότητας ως στατιστικά οικονομικά στοιχεία.
23. Φροντίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και για την είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.
24. Επιμελείται της έρευνας ανεύρεσης οφειλετών.
25. Φροντίζει για την τήρηση του Μητρώου οφειλετών και την ορθότητα των στοιχείων αυτών.
26. Επιμελείται της αποστολής ειδοποιήσεων για ένδικα μέτρα.
27. Λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία (κατασχέσεις κινητών & ακινήτων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, επισπεύσεις πλειστηριασμών).
28. Συντάσσει και προωθεί τις εκθέσεις εντολών κατασχέσεων και προγραμμάτων πλειστηριασμού.
29. Προβαίνει σε παραγγελίες για έρευνα περιουσιακών στοιχείων σε δικαστικούς επιμελητές.
30. Ορίζει και παρακολουθεί τα προγράμματα πλειστηριασμών.
31. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ένδικων μέσων και αναγκαστικών μέτρων κατά τη διάρκεια του έτους όπου η συγκεκριμένη οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.
32. Προβαίνει σε αναγγελίες για πλειστηριασμούς.
33. Παρακολουθεί τη διεξαγωγή υποθέσεων που εκκρεμούν δικαστικά μέσω της Νομικής Υπηρεσίας και αποστολή νομικώς τεκμηριωμένης άποψης της Υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διορθώσεων, αναστολών & ανακοπών.
34. Συντάσσει την Έκθεση και την εντολή της απαιτούμενης δαπάνης για τους δικαστικούς επιμελητές.
35. Προβαίνει σε προσδιορισμό των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τηρεί αρχείο με όλα τα δικαιολογητικά.
36. Προβαίνει σε αναγγελίες σε πτώχευση και εκκαθάριση φυσικών ή νομικών προσώπων.
37. Προβαίνει σε άρση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης αν ο οφειλέτης έχει προβεί σε ρύθμιση ή αν έχει εξοφλήσει το χρέος του.
38. Καταχωρεί τα αναγκαστικά μέτρα στις μερίδες των οφειλετών.
39. Τηρεί ατομικούς φακέλους οφειλετών για τους οποίους έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
40. Προβαίνει όπου χρειάζεται σε επιπλέον έρευνα φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών από τις διάφορες Δ.Ο.Υ, τη Δ/νση Συγκοινωνιών, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία (Α.Φ.Μ, ακίνητα κλπ).
41. Τηρεί τα υπό των Νόμων οριζόμενα Βιβλία και Έντυπα καθώς και τα βοηθητικά αυτών (Βιβλίο Αναγγελιών κλπ.).
42. Τηρεί ενημερωμένα αρχεία οφειλετών, κατασχέσεων και πλειστηριασμών κλπ.
43. Μεριμνά για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα έσοδα του Δήμου από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων.
44. Φροντίζει για την παραγραφή οφειλών μετά την παρέλευση πενταετίας ή εικοσαετίας (αρ. 6 Α.Ν. 344/1968) από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν οριστικά.
45. Φροντίζει για τη σωστή απεικόνιση των χρηματικών καταλόγων στα μηχανογραφικά συστήματα του Δήμου.
46. Επιμελείται της Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της διεύθυνσης και τηρεί το αρχείο αλληλογραφίας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.6.5 Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων
Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία(Γενικό Καθολικό & Βιβλίο Καθημερινό) σύμφωνα με το απλογραφικό σύστημα, καταχώρηση Εισπράξεων και Πληρωμών στα τηρούμενα Λογιστικά Βιβλία του Κεντρικού Διαχειριστή και έκδοση Ημερήσιου και Μηνιαίου Δελτίου Ταμιακής Κατάστασης,το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως ως ο Νόμος ορίζει.
2. Παραλαμβάνει τις καθημερινές Εισπράξεις από το Τμήμα Εισπράξεων, τις εισπράξεις από τα Περιφερειακά Ταμεία του Δήμου και επιμελείται της οργάνωσης, παράδοσης και αποστολής τους στην Τράπεζα.
3. Εισπράττει τα πάσης φύσεως Τακτικά και Έκτακτα Έσοδα που προέρχονται από Επιχορηγήσεις, για την κάλυψη λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π), Σ.Α.Τ.Α., ειδικά επενδυτικά Προγράμματα, Δ.Ε.Η., κ.λ.π.
4. Εκδίδει τα γραμμάτια είσπραξης για όλα τα έσοδα του Δήμου. Παραλαμβάνει από το τμήμα Εισπράξεων γραμμάτια είσπραξης και αφού τα συμφωνήσει, τα αρχειοθετεί προκειμένου να γίνει έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα υπόλοιπα απολογιστικά στοιχεία.
5. Παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τα Χρηματικά Εντάλματα Μισθοδοσίας όλου του προσωπικού του Δήμου και πάσης φύσεως αμοιβών των Δημοτικών και Διαμερισματικών Συμβούλων, των προμηθειών, των εκτελουμένων έργων και των επιχορηγήσεων διαφόρων Οργανισμών καθώς και επιμέλεια της πληρωμής τους.
6. Διενεργεί την πληρωμή των Χρηματικών Ενταλμάτων.
7. Επιμελείται τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών για την έκδοση Τακτοποιητέων Χρηματικών Ενταλμάτων .
8. Επιμελείται τον προσδιορισμό και την απόδοση των πάσης φύσεως Κρατήσεων μισθοδοσίας -προμηθειών και Φόρων υπέρ Τρίτων.
9. Καταγράφει τις Ταμειακές ανάγκες των Δημοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, για τον προσδιορισμό και συντονισμό της επιχορήγησης τους.
10. Εξυπηρετεί τις τοκοχρεολύσιες δόσεις των δανειακών συμβάσεων.
11. Προβαίνει στη μελέτη και εκπόνηση Ταμειακών Προγραμμάτων Ροής, για την εξέλιξη των εισπράξεων-πληρωμών και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.
12. Παρακολουθεί ειδικά θέματα, όπως:
➢ Διαχείριση Κληροδοτημάτων (σε συνεργασία με τη συναρμόδια Υπηρεσία)
➢ Κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (αφορά υπαλλήλους)
➢ Χρηματοδοτήσεις μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος
➢ Δωρεές
➢ Νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου ΠΕΙΡΑΙΑ σε Τράπεζες
➢ Ειδικές Συμβάσεις με Τράπεζες, που αφορούν πληρωμές οφειλών δημοτών, Μισθοδοσίας, χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Πληρωμών, καθώς και την πραγματοποίηση Χρηματαποστολών.
➢ Παρακολούθηση και έλεγχος των τηρούμενων Τραπεζικών Λογαριασμών (Δεσμευμένων ή μη) και των Λογαριασμών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

13. Συντάσσει και υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων στη Οικονομική Επιτροπή για τις περαιτέρω διαδικασίες μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο προθεσμίες. Φυλάσσει για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ασφαλές μέρος τα απολογιστικά στοιχεία. Υποβάλλει αντίγραφα του απολογισμού στα υπουργεία και τους φορείς που προβλέπονται από το Νόμο (ΥΠ.ΟΙΚ., ΥΠ.ΕΣ., ΚΕΔΕ, ΠΕΔ) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο συνυποβάλλονται τα απολογιστικά στοιχεία που αναφέρονται Σελίδα 81/305 στην απόφαση ΦΓ8/21500/2004 της ολομέλειάς του (κατάσταση υπολόγων με την πράξη ανάθεσης καθηκόντων σε αυτούς και την οικεία βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας, ταμιακό απολογιστικό πίνακα, κατάσταση των δανείων και εγγυήσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης κλπ).
14. Παραλαμβάνει όλες τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και λειτουργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
15. Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την 14282/2005 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την υποβολή και τη διαβίβαση των χρηματικών ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για την παραλαβή τους από εκεί και διαβίβαση των ενταλμάτων που δεν έχουν εγκριθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου με πρωτοκολλημένες επιστολές και για την παρακολούθηση όλων των εκκρεμούντων ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και για την τήρηση αρχείων όλων των Πράξεων του Επιτρόπου.
16. Ελέγχει τα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης ώστε να είναι σύμφωνα με το Νόμο Περί Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων.
17. Εκδίδει τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου.
18. Καταχωρεί στο μηχανογραφικό σύστημα τα ελεγμένα από τον Επίτροπο εντάλματα πληρωμής και κρατήσεων.
19. Φροντίζει για την Ανάρτηση των ενταλμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
20. Ελέγχει τη νομιμοποίηση των δικαιούχων και εκδίδει απόδειξη γι’ αυτούς.
21. Τηρεί αρχεία των πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
22. Ενημερώνει και υποβάλλει τα φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία που απορρέουν από τα εκδοθέντα εντάλματα.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.6.6 Τμήμα Προμηθειών

Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

1. Φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια όλων των ειδών και υλικών καθώς και των εργασιών που χρειάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου και διενεργεί όλη τη διαδικασία για την ανάθεση κάθε εργασίας, υπηρεσίας ή προμήθειας μέσα στα χρηματικά όρια του δικαιώματος Δημάρχου που προβλέπει ο νόμος και εκδίδει τη σχετική απόφαση.
2. Διενεργεί έρευνα αγοράς για τις παραπάνω απαιτούμενες προμήθειες και υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες που αιτούνται τις δαπάνες.
3. Παραλαμβάνει τα πρωτότυπα τιμολόγια μαζί με τα δελτία εισαγωγής, πρωτόκολλα παραλαβής, βεβαιώσεις εργασίας κλπ, από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αφού ολοκληρώσει το σχετικό φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα διαβιβάζει εις διπλούν στο αρμόδιο Τμήμα για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
4. Μεριμνά προκειμένου να οριστούν τα μέλη των επιτροπών που προβλέπονται από τις νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν τις προμήθειες & υπηρεσίες των Δήμων.
5. Παραλαμβάνει τα αιτήματα των υπηρεσιών, σε σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τις παραπάνω διαδικασίες, όπως προβλέπονται από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ενδεικτικά, αποφάσεις σκοπιμότητας του διαγωνισμού, πρωτογενή αιτήματα, μελέτη κλπ). Οι μελέτες απαιτείται να είναι ελεγμένες ως προς την ορθότητα, νομιμότητα και εγκεκριμένες από την αρμόδια Τεχνική υπηρεσία και οι διακηρύξεις από τη Νομική Υπηρεσία.
Για κάθε ένα από τα παραπάνω αιτήματα τηρείται ξεχωριστός φάκελος που περιέχει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις κλπ σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική
μορφή, μαζί με τις σχετικές αποφάσεις της ΟΕ, προκειμένου να προβεί στην
ανάθεση ή στη διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
6. Διενεργεί όλους τους συνοπτικούς, ανοικτούς και διεθνείς διαγωνισμούς προμηθειών και εργασιών –υπηρεσιών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
7. Μεριμνά για την παραλαβή των πρακτικών και των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε κάθε στάδιο της δημοπρασίας και ενημερώνει τους συμμετέχοντες καθώς και τους ηλεκτρονικούς και φυσικούς φακέλους του διαγωνισμού.
8. Μεριμνά για την κατά το νόμο δημοσίευση, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων των προκηρύξεων, διακηρύξεων και εγγράφων της σύμβασης όπως κάθε φορά προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
9. Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων κατακύρωσης στους αρμοδίους μειοδότες ή αναδόχους προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης.
10. Αποστέλλει όπου απαιτείται, τις σχετικές αποφάσεις μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα προς τη Νομική Υπηρεσία για τη σύνταξη του συμφωνητικού με την επιμέλεια της οποίας συντάσσεται και δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
11. Μεριμνά για τυχόν επανάληψη του διαγωνισμού σε περιπτώσεις που αποβεί άκαρπος ή δεν κατακυρώθηκε σε όλα τα άρθρα του.
12. Ενημερώνει το ηλεκτρονικό πρόγραμμα των Προμηθειών.
13. Τηρεί το ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων ως προς το αντικείμενό του.
14. Τηρεί το αρχείο των φακέλων προμήθειας με αντίγραφα των δικαιολογητικών, προβαίνοντας τελικά στην καταστροφή τους, μέσω της ανακύκλωσης, μετά την παρέλευση του απαιτούμενου χρόνου διατήρησής τους.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

11.7 Τμήμα Μισθοδοσίας & Εισφορών

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους. Συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων και αποστέλλει τα αρχεία μισθοδοσίας στις αρμόδιες αρχές (Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), ΕΦΚΑ, κ.α.) για τη καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων καθώς και την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
 2. Εκδίδει καταστάσεις για την αποζημίωση του προσωπικού που αποχωρεί της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 3. Εκδίδει και εκτελεί τις πράξεις περικοπής αποδοχών σε συνέχεια με την ενημέρωση που λαμβάνει από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.
 4. Επιμελείται για την αποζημίωση Δημάρχου, Αιρετών, Μετακλητών Συμβούλων και Υπαλλήλων και εν γένει όσων συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Δήμο.
 5. Εκδίδει κάθε μορφή βεβαιώσεων μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων.
 6. Τηρεί καρτέλες ετήσιας μισθοδοσίας και χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις των εργαζομένων για την Εφορία και άλλες αρχές, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 7. Υπολογίζει το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, στο σύνολο των απασχολούμενων σε αυτόν και παρακολουθεί την εξέλιξη της εκτέλεσης αυτού.
 8. Ελέγχει και κρατά αρχεία σχετικά με την έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
 9. Συντάσσει καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων στα ασφαλιστικά Ταμεία και φροντίζει για τη σύνταξη και απόδοση περιοδικών δηλώσεων στους ασφαλιστικούς φορείς.
 10. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις στους ασφαλιστικούς & συνταξιοδοτικούς φορείς για όλο το προσωπικό του Δήμου.
 11. Είναι υπεύθυνο για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων, καθώς και για οποιαδήποτε εισφορά που συνδέεται με τις αποδοχές.

Η αποστολή της Διεύθυνσης είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις άδειες των εμπορικών δραστηριοτήτων και λοιπών επιχειρήσεων, η διευθέτηση των θεμάτων διαφήμισης και πρωτίστως η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τα έσοδα του Δήμου. Τέλος στη Διεύθυνση ανήκει και η διαχείριση των κοιμητηρίων του Δήμου.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω και οι εξής:

 1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
 2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
 3. Αποστέλλει σε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 4. Συντάσσει, επικαιροποιεί και ελέγχει τις διαδικασίες τυποποίησης στις υπηρεσίες της.

 

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:

 • Το Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ.
 • Το Τμήμα Στεγασμένων Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
 • Το Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης – Βεβαίωσης Διαχείρισης Προστίμων Κ.Ο.Κ. και Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων.
 • Το Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων.
 • Το Τμήμα Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Διαφήμισης.
 • Το Τμήμα Εσόδων.

 

Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Φροντίζει για τη βεβαίωση του Τ.Α.Π. στους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτημένων ακινήτων, του οποίου η είσπραξη γίνεται μέσω του παρόχου του ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωση του Τ.Α.Π. στους ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτημένων ακινήτων.
 2. Φροντίζει για τη βεβαίωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.
 3. Συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ελέγχει και χορηγεί βεβαίωση τετραγωνικών για τον πάροχο του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου για ηλεκτροδότηση νέων χώρων.
 4. Εκδίδει βεβαιώσεις περί μη οφειλής τέλους ακίνητης.
 5. Παραλαμβάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις Τ.Α.Π. των δημοτών που για πρώτη φορά επιθυμούν να δηλώσουν νεόδμητα ακίνητα.
 6. Μετατρέπει τις τιμές ζώνης των ακινήτων σε κάθε αλλαγή των αντικειμενικών αξιών.
 7. Παρακολουθεί τα αρχεία των πρακτορείων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ζητώντας από αυτή ηλεκτρονικά αρχεία των στοιχείων χρέωσης των τελών καθαριότητας και φωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του Τ.Α.Π. όλων των υπόχρεων στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς παρόχους. Βεβαιώνει τέλη καθαριότητας και φωτισμού για χώρους και ακίνητα που δεν καταβάλλουν τέλη μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων κατόπιν εκθέσεων ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων του Τμήματος.
 8. Παραλαμβάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
 9. Πραγματοποιεί ελέγχους και επανέλεγχους ακινήτων και ειδικότερα Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Ξενοδοχείων, Νοσοκομείων, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Αθλητικών και Επαγγελματικών χώρων καθώς και όσων άλλων χώρων απαιτείται και βεβαιώνει τις τυχόν διαφορές στο εμβαδόν και επιβάλει πρόστιμα σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 10. Παραλαμβάνει από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς παρόχους τις αποστελλόμενες καταστάσεις ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών & Τ.Α.Π. και διενεργεί έρευνα για τη βεβαίωση αυτών σε χρηματικούς καταλόγους.
 11. Φροντίζει για τη βεβαίωση του τέλους για τις εποχιακές επιχειρήσεις.
 12. Παραλαμβάνει δηλώσεις για μειωμένα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις περιπτώσεις που προβλέπεται και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση τους.
 13. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών και οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων και διαβιβάζει αυτές στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.
 14. Φροντίζει για τη λήψη αποφάσεων προς επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των προστίμων.
 15. Εισηγείται δια του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε έτος τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού (ανταποδοτικά) σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 16. Εκδίδει βεβαιώσεις (οίκοθεν) ή συντάσσει βεβαιωτικούς καταλόγους που σχετίζονται με την είσπραξη φόρων, τελών ή δικαιωμάτων, πλην αυτών που αναφέρονται ειδικότερα σε άλλα τμήματα του παρόντος οργανισμού. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών, καθώς και διαχειρίζεται τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τους παραπάνω φόρους, τέλη ή δικαιώματα.
 17. Δύναται σύμφωνα με τα ισχύοντα να συγκροτεί ή να συμμετέχει σε κλιμάκια ελέγχου που αφορούν στο αντικείμενό του.

 

Τμήμα Εσόδων

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Παραλαμβάνει αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων, πλατειών, κτλ) από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλα εμπορικά καταστήματα μαζί με σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα που θα αποτυπώνουν τον αιτούμενο προς κατάληψη χώρο. Τα διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τροχαία κ.λπ.), για τον έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων και την οριοθέτηση των χώρων κατάληψης, σύμφωνα με τις ισύουσες νομοθετικές διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις, καθώς και την σχετική κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και πραγματοποιεί αυτοψία προκειμένου να ορίσει τον χώρο κατάληψης και να εγκρίνει την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
 2. Εισηγείται την ανάκληση άδειας κοινόχρηστου χώρου και μεριμνά για την επιβολή προστίμων σύμφωνα με τα ισχύοντα και σε συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 3. Φροντίζει για την έκδοση των αδειών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών (από καταστήματα ΚΥΕ) και χώρων με οικοδομικά υλικά και κάδους απόρριψης υλικών οικοδομικών εργασιών. Ελέγχει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες, καθώς εισηγείται την ανάκληση άδειας και μεριμνά για την επιβολή προστίμων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 4. Εκδίδει βεβαιώσεις (οίκοθεν) ή συντάσσει βεβαιωτικούς καταλόγους που σχετίζονται με την είσπραξη φόρων, τελών ή δικαιωμάτων, που εκ του Νόμου είναι υπόχρεα τα ΚΥΕ καθώς και τα τέλη παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών 0,5%-5% και τέλος παρεπιδημούντων. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών, καθώς και διαχειρίζεται τα πρόστιμα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
 5. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών και οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων και διαβιβάζει αυτές στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.

 

Τμήμα Στεγασμένων Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Φροντίζει για την παραλαβή αιτήσεων με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τις γνωστοποιήσεις καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, των Κέντρων Διασκέδασης και παρεμφερών επιχειρήσεων, ρούχων ένδυσης β΄διαλογής, τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων, καθώς και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ) που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία, την άδεια χρήσης των ζωήλατων οχημάτων, τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων, την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου, τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου, την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών, την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.
 2. Φροντίζει για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων ( ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου ),σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 ( ΦΕΚ 7/Α/1966 ).
 3. Φροντίζει για την παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης παραδείσιων πτηνών, καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας καταστήματος.
 4. Φροντίζει για την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 5. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας κλπ.
 6. Τηρεί αρχείο με τους φακέλους καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τα δικαιολογητικά, τα αντίγραφα των αδειών και αντίγραφα των μηνύσεων, εκθέσεων και βεβαιώσεων παραβάσεων και καταγγελιών.
 7. Φροντίζει, για την παραλαβή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την έκδοση αδειών μουσικής & παράτασης μουσικής σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις οποίες και κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 8. Συνεργάζεται με λοιπές αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση σχετικών αδειών και βεβαιώσεων, απαραίτητων για την έκδοση αδειών μουσικής και παράτασης μουσικής, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 9. Τηρεί αρχείο με τους φακέλους μουσικής και παράτασης μουσικής με τα δικαιολογητικά και τα αντίγραφα των αδειών μουσικής και παράτασης μουσικής και αντίγραφα των μηνύσεων, εκθέσεων και βεβαιώσεων παράβασης και καταγγελιών, που αφορούν σε μουσική. Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος έχει σχέση με άδειες μουσικής και παράτασης μουσικής.
 10. Παραλαμβάνει τις μηνύσεις, εκθέσεις και βεβαιώσεις παραβάσεων από τις αρμόδιες Αστυνομικές, Υγειονομικές, Δημοτικές και λοιπές Αρχές και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
 11. Δέχεται έγγραφες καταγγελίες πολιτών και φορέων, που αφορούν σε καταστήματα και επιχειρήσεις αρμοδιότητας του, τις οποίες και διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 12. Καθορίζει τους χώρους και τους όρους που αφορούν στην προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.

 

Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Βεβαίωσης και Διαχείρισης Προστίμων Κ.Ο.Κ. και Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων.

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Φροντίζει για την ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων των κλήσεων του Κ.Ο.Κ., που εκδίδονται από αστυνομικά όργανα (Τροχαία, Άμεση Δράση, Λιμενική Αστυνομία, Αστυνομικά Τμήματα κ.λπ.) εκτός Δημοτικής Αστυνομίας, την εκτύπωση και αποστολή ειδοποιητηρίων στους οφειλέτες καθώς και την έκδοση οίκοθεν βεβαιώσεων για την άμεση πληρωμή των προστίμων στο Ταμείο του Δήμου μας ή τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων για τις ανεξόφλητες παραβάσεις.
 2. Φροντίζει για την επιβολή λοιπών προστίμων και ποινών βάσει ειδικών διατάξεων του Κ.Ο.Κ..
 3. Βεβαιώνει τις σχετικές δαπάνες κατασκευής των αγωγών ακαθάρτων στους παρόδιους ιδιοκτήτες, καθώς επίσης και των πεζοδρομίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση των δημοτών, την επίλυση διαφωνιών, τη σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων, και την αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες είσπραξης, συνεργάζεται δε για το σκοπό αυτό με Διοικητικές ή/και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο καταβολής δαπανών αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων και καθώς επίσης και των πεζοδρομίων.
 4. Ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο ιδιοκτησιακού καθεστώτος των οχημάτων.
 5. Τηρεί το φυσικό αρχείο ανά εκδούσα αρχή, αριθμό κυκλοφορίας, μήνα και έτος για όλες τις Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης Κ.Ο.Κ. που έχουν διαβιβαστεί στην υπηρεσία.
 6. Αλληλογραφεί με άλλες υπηρεσίες του Δήμου καθώς και κάθε αρχή (Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) για την παροχή στοιχείων αναφορικά με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων στους οποίους εκδόθηκαν πράξεις παράνομης στάθμευσης αλλά και τους οδηγούς που παραβίασαν άλλες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. .
 7. Παρακολουθεί την καταχώριση των κλήσεων που εκδίδονται από την Δημοτική Αστυνομία, τηρεί τα σχετικά παραστατικά και προβαίνει στην σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου.
 8. Βεβαιώνει τις δαπάνες και τις οφειλές του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ και των Δημοτών προς το Δήμο σε ότι αφορά τα Τεχνικά Έργα, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Δ/νσεις.

 

Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας κοιμητηρίων και της τήρησης των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
 2. Μεριμνά για την χορήγηση άδειας ταφής.
 3. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
 4. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών.
 5. Εκδίδει τις άδειες τάφων, παρακολουθεί τη δόμησή τους σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Ταφικών Μνημείων (ΕΠ.ΤΑ.Μ.) και σύμφωνα με μελέτες συντηρητών αρχαιοτήτων όταν πρόκειται για την συντήρηση διατηρητέων οικογενειακών τάφων και καλλιτεχνημάτων επ’ αυτών.
 6. Βεβαιώνει τα τέλη και δικαιώματα από φύλαξη οστών, παραμονή νεκρών στο νεκροθάλαμο και ψυκτικό θάλαμο, τέλεση κηδειών και μνημόσυνων, παρατάσεις ταφών-εκταφών σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εν συνεχεία ενημερώνει το διπλογραφικό σύστημα στη Διεύθυνση Οικονομικών.
 7. Συντάσσει καταλόγους των τελών για τη φύλαξη και την καθαριότητα των οικογενειακών τάφων και τελών οστεοφυλακίων και συντάσσει τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
 8. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: α) αιτήματα κατόχων οικογενειακών τάφων, β) τον ορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο των μελών που εκπροσωπούν το Δήμο στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμου Πειραιά και Δυτικής Αττικής ( Νεκροταφείο Σχιστού ), γ) τον ορισμό τριών Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της πενταμελούς διαχειριστικής Επιτροπής του Ι.Ν. Αναστάσεως του Κοιμητηρίου.
 9. Προγραμματίζει και προτείνει τη χάραξη νέων τάφων.
 10. Εισηγείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες νέα έργα υποδομής και συντήρησης τα οποία κρίνονται αναγκαία.
 11. Είναι αρμόδιο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία όλων των χώρων του κοιμητηρίου.

 

Τμήμα Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Διαφήμισης

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών και οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών.
 2. Φροντίζει για την έκδοση των αδειών χρήσης πεζοδρομίων από κουβούκλια και ψυγεία κ.λπ. περιπτέρων. Ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται την ανάκληση άδειας και επιβολή προστίμων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 3. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, καταγράφει τα νόμιμα και παράνομα διαφημιστικά μέσα της πόλης. Αποστέλλει ειδοποιήσεις και επιστολές σε διαφημιστές ή διαφημιζόμενους για την αποπληρωμή των τελών διαφήμισης.
 4. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των διαφημιζόμενων, τις ελέγχει και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα (οίκοθεν) και συντάσσει βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών (τρεχόντων και παρελθόντων ετών) και των προστίμων που επιβάλλονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Εκδίδει τις απαιτούμενες άδειες, τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τους κανονισμούς τελών και προστίμων διαφήμισης.
 5. Καταρτίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών για την υπαίθρια διαφήμιση.
 6. Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου διαφημίσεων από τις Αρμόδιες Αρχές και εισηγείται την επιβολή των προστίμων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 7. Καθορίζει τους χώρους και των όρους λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (εμποροπανηγύρεις), σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 8. Καθορίζει τον ανώτατο αριθμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Εμπορίου.
 9. Επιμελείται την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων, εποχιακών αγορών κ.λπ., σύμφωνα με τα ισχύοντα. Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου από τις Αρμόδιες Αρχές και επιβάλει τα αντίστοιχα πρόστιμα σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 10. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 11. Φροντίζει για την έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων (οίκοθεν) ή την σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου φόρων − τελών − δικαιωμάτων, που απορρέουν από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και των τελών διαφήμισης καθώς και των προστίμων που επιβάλλονται για τις παραπάνω κατηγορίες.
 12. Επιμελείται της Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Διεύθυνσης και τηρεί το αρχείο αλληλογραφίας.
 13. Καταρτίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης νέων θέσεων περιπτέρων και εν γένει οποιαδήποτε αρμοδιότητα περιλαμβάνει το σύνολο της εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 14. Παραλαμβάνει και παρακολουθεί την πορεία των προσφυγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για φόρους, τέλη και δικαιώματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
 15. Διαβιβάζει τις προσφυγές στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει ως αποστολή της, τη μέριμνα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, τη μέριμνα για την πρόνοια, ασφάλιση και παροχή κοινωνικής προστασίας, το σχεδιασμό πολιτικών ισότητας, την εφαρμογή δράσεων για την άρση των διακρίσεων μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού, τη μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των δημοτών ανεξαρτήτου ηλικίας, την εκπόνηση προγραμμάτων στους τομείς δημόσιας, υγείας, πρόνοιας, και πολιτικών ισότητας – κοινωνικής δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης, υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Υπηρεσία, είτε με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με άλλη διαδικασία (π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά, σύμβαση μίσθωσης έργου κλπ.). Για τον σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που άπτονται της σύναψης και υλοποίησης των πάσης φύσεως συμβάσεων.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω και οι εξής:

 1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
 2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
 3. Αποστέλλει σε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 4. Συντάσσει, επικαιροποιεί και ελέγχει τις διαδικασίες τυποποίησης στις υπηρεσίες της.
 5. Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές, παρέχοντας την αναγκαία συνδρομή ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, βάσει του τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχ/σης Συνεπειών.

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:

 • Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Υγειονομικών Ελέγχων
 • Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας
 • Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Αλληλεγγύης
 • Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
 • Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων
 • Τμήμα Πολιτικών Ισότητας, Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες, Κοινωνικής Προστασίας
 • Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Υγειονομικών Ελέγχων

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Χορήγηση βεβαιώσεων για τη συνδρομή νομίμων προϋποθέσεων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτών/τριών και Τεχνητών/τριών περιποίησης χεριών και ποδιών.
 2. Συγκρότηση κλιμακίων υγειονομικού ελέγχου για την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε σχολεία/κυλικεία σχολείων, νοσοκομεία, κλινικές, οίκους ευγηρίας, καταστήματα, επιχειρήσεις τροφίμων, κολυμβητήρια και γενικά σε κάθε εγκατάσταση όπου συναθροίζεται κοινό ή απαιτείται να ελέγχεται για την τήρηση κανόνων υγιεινής, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 3. Προστασία των υδάτινων πόρων σε συνεργασία με την Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
 4. Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων που αφορούν την υγεία.
 5. Είναι αρμόδιο για τις απολυμάνσεις, μυοκτονίες – εντομοκτονίες ανοικτών και κλειστών χώρων του Δήμου και ασκεί έλεγχο και εποπτεία.
 6. Έλεγχος του υγειονομικού υλικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων των Υπηρεσιών και των οχημάτων του Δήμου.
 7. Είναι υπεύθυνο για την έκδοση οδηγιών και την υλοποίηση αυτών που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (πινακίδες κ.λ.π.).
 8. Ελέγχει τα τρόφιμα (νωπά και τυποποιημένα) που προμηθεύεται ο Δήμος.
 9. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού, των μέσων, των υλικών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.
 10. Υγειονομική διαφώτιση όσον αφορά στη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με εφαρμογή του νόμου 3868/2010 για την απαγόρευση καπνίσματος καθώς και την ε
 11. Επίβλεψη και γνωμοδότηση για θέματα δημόσιας υγείας που άπτονται των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων σε αστικά περιβάλλοντα τόσο σε εσωτερικούς χώρους, όσο και σε εξωτερικούς φαρμογή του Υ.Α. Α5/3010/85 για τους θορύβους από την μουσική. χώρους των Δήμων.
 12. Εκπαίδευση φοιτητών σχολών Υγειονολόγων – Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμών, προμήθεια εμβολίων και απαιτούμενων φαρμάκων, για τις ανάγκες του Δήμου.
 2. Πρόληψη, καταγραφή και επιδημιολογικές έρευνες ψυχικών, λοιμωδών και μη νοσημάτων.
 3. Σχεδιασμός, οργάνωση και η υλοποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε σχολεία, δημόσιους χώρους, ΚΑΠΗ, ενήλικο πληθυσμό και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς.
 4. Έκδοση πιστοποιητικών υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 5. Εκπαίδευση σπουδαστών της σχολής Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, της Σχολής Μαιευτών/ Μαιών και της Σχολής Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών ΤΕΙ και ΙΕΚ σε θέματα Δημόσιας Υγιεινής, πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
 6. Έκδοση υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα Δημόσιας Υγείας τοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 7. Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε ιατρούς/ φαρμακοποιούς για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 8. Υλοποίηση:

α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου,

β) έκτακτων προγραμμάτων υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση και

γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Πολυϊατρείων.
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος εμβολιασμού και υγειονομικού ελέγχου των υπαλλήλων του Δήμου.
 3. Συνεργάζεται με τις λοιπές Δ/νσεις των οποίων οι υπάλληλοι είναι δικαιούχοι των ΜΑΠ και μεριμνούν από κοινού για τις ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού.
 4. Καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου σε θέματα Ιατρού Εργασίας, κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε έκτακτες και μη προβλεπόμενες περιπτώσεις.

 

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων περίθαλψης, σίτισης και ένδυσης απόρων δημοτών και αστέγων και η δημιουργία κέντρων περίθαλψης των άστεγων, καθώς και η μέριμνα για την παραμονή και διαμονή τους σε γηροκομεία ή άλλα ιδρύματα.
 2. Η εφαρμογή των διαδικασιών για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
 3. Η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως συμβουλευτικών σταθμών και η παροχή υπηρεσιών για την στήριξη των ευπαθών ομάδων.
 4. Η λειτουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας για άτομα με κοινωνικά ή ψυχολογικά προβλήματα και για χρήστες τοξικών ουσιών, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών και δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού για κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και δημότες.
 5. Η φροντίδα για τη μετακίνηση, μεταφορά και εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες με τη γραμμή «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
 6. Η δημιουργία και η λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων από το Δήμο για τη δωρεάν εξασφάλιση διακοπών για τα παιδιά των δημοτών σε διάφορες, παιδικές κατασκηνώσεις.
 7. Η διενέργεια πάσης φύσεως κοινωνικών ερευνών.
 8. Η ίδρυση & λειτουργία κοινωνικών δομών (κοινωνικού παντοπωλείου κλπ) καθώς και το πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής.
 9. Η ίδρυση & λειτουργία Τράπεζας Αίματος των υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά.
 10. Η υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων και η συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια (με θέματα π.χ. Αναπηρία – Προσβασιμότητα- Ευαισθητοποίηση κ.λπ.).
 11. Η έκδοση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας σε ανασφάλιστα και άπορα άτομα για κάθε χρήση, η οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 12. Επικαιροποίηση των καταστάσεων ευπαθών ομάδων.
 13. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού του, των μέσων, των υλικών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.
 14. Συνεργάζεται και επικουρεί τα νομικά πρόσωπα του Δήμου καθώς και δομές άλλων φορέων με συναφές αντικείμενο.

 

Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 2. Η πρωτογενής πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων), η δευτερογενής πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση), καθώς και η συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.
 3. Η Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη, η Φυσιοθεραπεία και Εργοθεραπεία.
 4. Η οργανωμένη ψυχαγωγία, η συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων, η συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού.
 5. Η επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
 6. Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για τη διάθεση και λειτουργία των χώρων τους, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 7. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού, των μέσων, των υλικών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.

 

Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Η οικονομική ενίσχυση: σε άτομα με πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, σε τυφλούς, σε κωφάλαλους, σε άτομα που πάσχουν από βαριά νοητική καθυστέρηση, σε άτομα που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλία, ή είναι φορείς ή πάσχουν από το σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), σε παραπληγικά, τετραπληγικά, και ακρωτηριασμένα ανασφάλιστα άτομα, σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους ασφαλισμένους του Δημοσίου και των ΟΤΑ, σε Χανσενικούς, σε οικονομικά αδύνατους, ηλικιωμένους ομογενείς και φοιτητές και υπερήλικες και οικονομικά αδύνατους αρμοδιότητας του Ύπατου Αρμοστή ΟΗΕ, σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση έως δεκαοχτώ (18) ετών, η εφαρμογή προγράμματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστα και ηλικιωμένα, μοναχικά άτομα και ζεύγη και το επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους  και γενικά πάσης φύσεως οικονομικά βοηθήματα κοινωνικού χαρακτήρα.
 2. Η έκδοση αποφάσεων για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
 3. Η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας.
 4. Είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση επιτροπών ελέγχου για παροχή επιδομάτων συνεπεία καταστροφών καθώς επίσης και για την απόδοση στους δικαιούχους.
 5. Η διαχείριση του προγράμματος των προνοιακών επιδομάτων, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των προνοιακών επιδομάτων, καθώς και η ανά δίμηνο πρόβλεψη, κατανομή, δέσμευση του ποσού της επιχορήγησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης των σχετικών ενταλμάτων για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους.

 

Τμήμα Πολιτικών Ισότητας, Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες και Κοινωνικής Προστασίας.

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Η Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους και σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς , η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας ιδιωτικού ελέγχου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών και Ιδιωτικών Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών  επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία και η εποπτεία αυτών.
 2. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού, των μέσων, των υλικών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.
 3. Η φροντίδα κακοποιημένων γυναικών και παιδιών, η δημιουργία και λειτουργία κέντρων φιλοξενίας, η σχεδίαση, η εισήγηση και η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.
 4. Παροχή υπηρεσιών για στήριξη αναπήρων και της οικογένειας σε περιόδους κρίσης και προγράμματα πολιτιστικής παρέμβασης.
 5. Η υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων και η συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια (με θέματα που αφορούν την Αναπηρία-Προσβασιμότητα-Ευαισθητοποίηση κλπ), υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του Δήμου, που ασκούν κοινωνικό έργο και προγραμμάτων σε χώρους άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού του Δήμου.
 6. Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των αρμόδιων αρχών για θέματα που αφορούν τους χώρους στάθμευσης για τα αυτοκίνητα των παραπληγικών, τοποθέτησης ειδικών σηματοδοτήσεων, κλπ, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την πρόσβαση των ατόμων στους χώρους εργασίας τους, σε χώρους εκπαίδευσης και πολιτισμού.
 7. Μαθητείες-Πρακτική Άσκηση (σε μαθητών των Κέντρων Κατάρτισης ΑμεΑ) και συνεργασία με φορείς που υλοποιούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα για ΑμεΑ.
 8. Παροχή οργανωμένης και συστημικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, εξασφάλιση αξιοπρεπούς και αυτόνομης διαβίωσης παραμονής στο φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Περιοδικές επισκέψεις προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετούμενων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους για παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, νοσηλευτικής μέριμνας φροντίδας του νοικοκυριού, συντροφιάς και υπηρεσιών που κρίνονται αναγκαίες, κατά περίπτωση.

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διοικητικής Μέριμνας

 1. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση προτάσεων για την προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 2. Υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Υπηρεσία, είτε με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με άλλη διαδικασία (π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά, σύμβαση μίσθωσης έργου κλπ.). Για τον σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που άπτονται της σύναψης και υλοποίησης των πάσης φύσεως συμβάσεων.
 3. Η τήρηση πρωτοκόλλου και η ταξινόμηση του αρχείου της Υπηρεσίας ,η διεκπεραίωση και η διακίνηση της αλληλογραφίας και η τήρηση του αρχείου της, η τήρηση δελτίου παρουσίας των υπαλλήλων, η συγκέντρωση των δελτίων παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και η τήρηση βιβλίου προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.

4 .Η χορήγηση αδειών λαχειοφόρων αγορών, εράνων αγάπης και φιλανθρωπικών αγορών, η  θεώρηση, ή ακύρωση των αποδείξεων εισπράξεων πληρωμών κλπ. των φιλανθρωπικών σωματείων, ο έλεγχος και η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους , η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων που δίνονται σε ΝΠΙΔ με κοινωφελείς σκοπούς.

 1. Η καταγραφή των αναγκών μηχανογράφησης των τμημάτων της Υπηρεσίας και η οργάνωση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού και ηλεκτρονικής καταγραφής των τηρούμενων μητρώων – στοιχείων.

Η Αποστολή της Διεύθυνσης Παιδείας είναι η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Πειραιά και η αξιοποίηση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.  Επίσης υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν θέματα αρμοδιότητας της.Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε με άλλη διαδικασία (π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά, σύμβαση μίσθωσης έργου κλπ.).  Για τον σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά γιο όλα τα θέματα που άπτονται της σύναψης και υλοποίησης των πάσης φύσεως συμβάσεων.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω και οι εξής:

 1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
 2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
 3. Αποστέλλει σε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 4. Συντάσσει, επικαιροποιεί και ελέγχει τις διαδικασίες τυποποίησης στις υπηρεσίες της.
 5. Συνεργάζεται με τις αυναρμόδιες υπηρεσίες και προτείνει τον προγραμματισμό της σχολικής στέγασης.

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:

 • Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Υποστήριξης Σχολείων και Συλλόγων Γονέων
 • Τμήμα Διοίκησης και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών

Τμήμα Διά Βίου Μάθησης Κοινωνικής Υποστήριξης Σχολείων και Συλλόγων Γονέων

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Μεριμνά για την κατάρτιση προγραμμάτων προς όφελος ή εξυπηρέτηση των μαθητών.
 3. Εκπονεί έρευνες / μελέτες που αφορούν τις ανάγκες της εκπαίδευσης.
 4. Παρακολουθεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας και επιμόρφωσης προς τους πολίτες και διατυπώνει σχετικές προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή.
 5. Καταρτίζει, επεξεργάζεται, εισηγείται και υλοποιεί προγράμματα επιμορφωτικού, πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, προς όφελος των διδασκόντων, των γονέων, του μαθητικού πληθυσμού και της νεολαίας γενικότερα.
 6. Υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Υπηρεσία, είτε με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με άλλη διαδικασία (π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά, σύμβαση μίσθωσης έργου κλπ.). Για τον σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που άπτονται της σύναψης και υλοποίησης των πάσης φύσεως συμβάσεων.
 7. Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες και ό,τι άλλο ήθελε αποβεί προς όφελος του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας και των πολιτών του Δήμου γενικότερα. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δήμου.
 8. Αναπτύσσει και συντονίζει συνεργασίες με διάφορους φορείς, τοπικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και Ευρωπαϊκούς.
 9. Παρακολουθεί σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, κατά το δυνατόν, τα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενό του.
 10. Υποστηρίζει τις κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία.
 11. Συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΠΘ, ΟΕΕΚ κλπ.) για την προώθηση του θεσμού των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας κλπ.
 12. Ασκεί αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
 13. Έχει ως αρμοδιότητα την αντιμετώπιση των καθημερινά αυξανόμενων αναγκών των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αθηνών, όπως επίσης και την επίλυση ποικίλων προβλημάτων, για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.
 14. Επιμελείται της Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της διεύθυνσης και τηρεί το αρχείο αλληλογραφίας.
 15. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές.

 

Τμήμα Διοίκησης και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Συνεργάζεται και υποστηρίζει τις Σχολικές Επιτροπές και τις Δημοτικές επιτροπές Παιδείας και συμμετέχει σε συσκέψεις με αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης, παρακολουθώντας τη σωστή λειτουργία των σχολείων της Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης της πόλης του Πειραιά.
 2. Συγκεντρώνει τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη συγκρότηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, όπως και τυχόν ανασυγκροτήσεις τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Εισηγείται σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα (Δήμαρχος, Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, εκπαιδευτικοί φορείς) τυχόν συστάσεις νέων Σχολικών Επιτροπών καθώς και τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων όπως προβλέπονται από τους νόμους.
 4. Τηρεί φάκελο για κάθε Σχολική Επιτροπή ως και αρχείο των ετήσιων επιχορηγήσεων των Σχολικών Επιτροπών.
 5. Παρακολουθεί τη νομοθεσία και τις Υπουργικές αποφάσεις που έχουν σχέση με τη λειτουργία των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους.
 6. Έχει την ευθύνη της διάθεσης των κονδυλίων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων.
 7. Φροντίζει για την κατανομή των προσλαμβανομένων, σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές, σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος που έχει υποβάλλει στην Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την πρόσληψη των σχολικών τροχονόμων, των φυλάκων και καθαριστριών.
 8. Υποβάλλει στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου τα στοιχεία με τα ποσά που απαιτείται να συμπεριληφθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων στον κατ’ έτος καταρτιζόμενο προϋπολογισμό του Δήμου.
 9. Διαθέτει τους Φύλακες Σχολικών Κτιρίων και Καθαριστές / Καθαρίστριες σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
 10. Ελέγχει την συνεχή παρουσία του πιο πάνω προσωπικού στους χώρους εργασίας του, κατά την διάρκεια του ωραρίου υπηρεσίας του.
 11. Φροντίζει στις περιπτώσεις συστέγασης σχολείων για τον καθορισμό της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 12. Μεριμνά για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
 13. Μεριμνά για τη μεταφορά των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 14. Μεριμνά για τη σίτιση μαθητών σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.
 15. Ασκεί αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 16. Μεριμνά για την έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
 17. Μεριμνά για την έγκριση οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
 18. Υλοποιεί κάθε αναγκαία δράση για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
 19. Μεριμνά για την έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
 20. Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων καθορισμού κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
 21. Εισηγείται για την έκδοση των αποφάσεων κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 22. Εισηγείται για την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτηση τους.
 23. Εισηγείται για την διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
 24. Συνεργάζεται με την κατά περίπτωση αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία για ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.
 25. Τηρεί οργανωμένο και επικαιροποιημένο μητρώο σχολικών κτιρίων συνεργασίας με τις Τεχνικές Υπηρεσίες.
 26. Επιβλέπει και ελέγχει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τα θέματα ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων (πυρασφάλεια, πρόσβαση σε ΑΜΕΑ κ.λ.π.) και τηρεί επικαιροποιημένα στοιχεία.
 27. Μεριμνά για την κατανομή του προσωπικού φύλαξης και καθαρισμού των σχολικών κτιρίων ανά Δημοτική Κοινότητα και σχολείο και τηρεί σχετικό μητρώο.
 28. Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού φύλαξης και καθαρισμού των σχολικών κτιρίων.
 29. Μεριμνά για την έκδοση μηνιαίων προγραμμάτων εργασίας του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και τον προγραμματισμό λήψης πάσης φύσεων αδειών.
 30. Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας των εργαζομένων στο Τμήμα, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία για αυτά και τα αποστέλλει στην Δ/νση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 31. Διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους παρουσίας των σχολικών φυλάκων και σχολικών καθαριστών / καθαριστριών στους χώρους εργασίας τους.
 32. Μεριμνά για την διάθεση του κληροδοτήματος Kellis και των τακτικών και έκτακτων επιχορηγήσεων προς τις Σχολικές Επιτροπές.
 33. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού, των μέσων, των υλικών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.

Η Αποστολή της Διεύθυνσης Πολιτισμού είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό και αθλητισμό. Επίσης, υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν θέματα αρμοδιότητάς του. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Υπηρεσία, είτε με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με άλλη διαδικασία (π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά, σύμβαση μίσθωσης έργου κλπ.). Για τον σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που άπτονται της σύναψης και υλοποίησης των πάσης φύσεως συμβάσεων.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω και οι εξής:

 1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
 2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
 3. Αποστέλλει σε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 4. Συντάσσει, επικαιροποιεί και ελέγχει τις διαδικασίες τυποποίησης στις υπηρεσίες της.

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:

 • Το Τμήμα Βιβλιοθήκης και Ιστορικών Αρχείων.
 • Το Τμήμα Πινακοθήκης, Καλλιτεχνικής Παιδείας, Μουσείων, Συλλογών και Εκθέσεων.
 • Το Τμήμα Αθλητισμού, Θεάτρων και Κινηματογράφων.
 • Το Τμήμα Φιλαρμονικής.

 

Τμήμα Βιβλιοθήκης και Ιστορικών Αρχείων.

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Επιμελείται της λειτουργίας σύμφωνα και με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των: Αναγνωστηρίου, Δανειστικού και Παιδικού Τμήματος και των επί μέρους συλλογών.
 2. Εκπονεί προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις (εκθέσεις έντυπου και μη υλικού), συζητήσεις, διαλέξεις με στόχο τη μόρφωση, την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία των δημοτών της πόλης.
 3. Φροντίζει για τη λειτουργία των περιφερειακών βιβλιοθηκών ως αναγνωστηρίων και δανειστικών Τμημάτων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των βιβλιοθηκών.
 4. Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και έντυπα και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, προβαίνει στην αγορά των νέων τίτλων για τον εμπλουτισμό των συλλογών του.
 5. Φροντίζει για τη συντήρηση, βιβλιοδέτηση των συλλογών του, για απόσυρση του φθαρμένου υλικού.
 6. Φροντίζει για την επιστημονική ταξινόμηση, καταλογογράφηση του έντυπου υλικού, (βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων), σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες βιβλιοθηκονομίας, την πληκτρολόγηση στα ειδικά τερματικά του μηχανογραφικού συστήματος όλων των Τμημάτων και τη διανομή τους σε αυτά.
 7. Φροντίζει για την κατάρτιση βιβλιογραφιών και τον εντοπισμό σπάνιων βιβλίων ή εντύπων καθώς και οπτικοακουστικού υλικού συναφούς προς τους στόχους των βιβλιοθηκών.
 8. Φροντίζει για την ανταλλαγή πολλαπλών αντιτύπων με άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα και την παραλαβή βιβλίων που δωρίζονται στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες.
 9. Διεκπεραιώνει την αγορά εξοπλισμού (τεχνολογικός εξοπλισμός, γραφική ύλη κ.λπ. για τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος.
 10. Το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιά είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη, ταξινόμηση, καταλογογράφηση του Δημοτικού Αρχείου από την ίδρυση της πόλης.
 11. Εντοπίζει, διασώζει, συγκεντρώνει, εποπτεύει, συντηρεί καταγράφει ταξινομεί και ευρετηριάζει: Τα αρχειακά τεκμήρια που παράγει ο Δήμος Πειραιά και οι εποπτευόμενες Υπηρεσίες.
 12. Εμπλουτίζει τις συλλογές του με αγορές ή δανεισμό από αντίστοιχα αρχεία υπηρεσιών οργανισμών ή ξένων κρατών
 13. Διοργανώνει εκθέσεις συνέδρια, σεμινάρια, ομιλίες και κάθε είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις και παρεμβάλει με στόχο την προβολή της ιστορίας του Πειραιά.
 14. Συνεργάζεται με φορείς της πόλης αλλά και κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.
 15. Εκδίδει δημοσιεύματα σχετικά με τον Πειραιά και την ιστορία του.
 16. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού.
 17. Είναι υπεύθυνο για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Μουσείου με θέμα την ιστορία του Πειραιά.
 18. Είναι υπεύθυνο για την ταξινόμηση, καταλογογράφηση και παρουσίαση των ήδη υπαρχουσών δωρεών ιδιωτών στο Ιστορικό Αρχείο.
 19. Διοργανώνει εκθέσεις των ιστορικών αυτών τεκμηρίων και φροντίζει για την καλύτερη προβολή και αξιοποίηση τους με εκδηλώσεις (ημερίδες, βραβεύσεις κ.λπ.).
 20. Έχει την ευθύνη συντήρησης και ασφαλούς διαφύλαξης όλου του υλικού.
 21. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρχείου με νέους δωρητές, απόκτηση νέων συλλογών από δωρεές, αγορές, κ.λπ.

 

Τμήμα Πινακοθήκης, Καλλιτεχνικής Παιδείας, Μουσείων, Συλλογών & Εκθέσεων

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Είναι υπεύθυνο για την με σύγχρονα Μουσειολογικά κριτήρια λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης και των Μουσείων του Δήμου όπως Σκηνογραφίας Π. Αραβαντινού, Δημοτ. Γλυπτοθήκης Γ. Καστριώτη, Συλλογής Σ. Λαζάρου, Συλλογής Θεάτρου Μ. Κατράκη, Συλλογής Κ. Τσακίρη κ.λπ..
 2. Επιμελείται την διοργάνωση μονίμων και περιοδικών εκθέσεων εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας κ.λπ.) καθώς και εκδηλώσεων διαλέξεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.
 3. Έχει την ευθύνη της καταγραφής, της συντήρησης και της ασφαλούς διαφύλαξης των Έργων Τέχνης που περιλαμβάνονται στις συλλογές του και μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης.
 4. Καταγράφει όλη την εικαστική περιουσία, τηρεί βιβλίο Μητρώου στο οποίο καταγράφονται όλα τα Έργα Τέχνης καθώς και καρτέλες για κάθε έργο τέχνης που διαθέτει ή που έρχεται στην κυριότητά του.
 5. Επιμελείται της φωτογράφησης όλων των Έργων τηρώντας φωτογραφικό αρχείο.
 6. Φροντίζει για την οργάνωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται στους χώρους του.
 7. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης με την αγορά Έργων Τέχνης.
 8. Είναι αρμόδιο για την αποδοχή και εκτίμηση δωρεών Έργων Τέχνης.
 9. Είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση αιτήσεων − προτάσεων καλλιτεχνών ή φορέων που ζητούν παραχώρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο αιθουσών για Εκθέσεις ή συνδιοργάνωση Εκθέσεων κ.λπ.
 10. Φροντίζει για την συγκρότηση καλλιτεχνικών – γνωμοδοτικών επιτροπών για θέματα που αφορούν σε δωρεές ή αγορές έργων Τέχνης, παραχώρηση αιθουσών της Δημοτικής Πινακοθήκης για περιοδικές εκθέσεις, εκτιμήσεις θεμάτων που αφορούν συντήρηση των έργων.
 11. Η δημιουργία και λειτουργία προτύπων εργαστηρίων Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφικής – Γλυπτικής – Χαρακτικής), στα οποία ο μαθητής θα λάβει όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια ολοκληρωμένη σπουδή πάνω στις βασικές αρχές των Εικαστικών Τεχνών.
 12. Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών και σύγχρονων χορών
 13. Η υλοποίηση δράσεων για τη διάδοση της καλλιτεχνικής παιδείας
 14. Οργανώνει μαθήματα σε περιφερειακό επίπεδο, με τη δημιουργία Δικτύου εργαστηρίων, σε συνεργασία με τα Δημοτικά Διαμερίσματα σε κατάλληλα εξοπλισμένους και διαμορφωμένους χώρους.
 15. Διοργανώνει εκθέσεις, εκδηλώσεις, με έργα και παραστάσεις των μαθητών του καθώς και επισκέψεις και ξεναγήσεις σε εκθεσιακούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λπ. και συμμετέχει σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.
 16. Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο, πιστοποίηση και ασφάλιση των έργων τέχνης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιουσίας και Κτηματολογίου.

 

Τμήμα Αθλητισμού, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Συνεργάζεται με τον ΟΠΑΝ σε όλα τα θέματα αθλητισμού της πόλης.
 2. Προωθεί και εφαρμόζει προγράμματα μαζικού αθλητισμού για όλους του δημότες αλλά και κατοίκους της πόλης.
 3. Συνεργάζεται με φορείς (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κλπ) για την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων.
 4. Διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις, ημερίδες, τουρνουά, ομιλίες.
 5. Προωθεί προγράμματα σχολικού & ψυχαγωγικού αθλητισμού στους χώρους των σχολείων κατόπιν έγκρισης των σχολικών επιτροπών.
 6. Εισηγείται την επιχορήγηση σωματείων, συλλόγων, ομίλων τα οποία αναπτύσσουν αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική δραστηριότητα του Δήμου (Ν. 3463/2006 Άρθρο 202).
 7. Παρακολουθεί την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (Δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, κολυμβητήρια, στάδια) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιουσίας και Κτηματολογίου και τον ΟΠΑΝ.
 8. Ασκεί εποπτεία επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων τα οποία σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 Άρθρο 94, Παρ. 31 μπορεί να περιέλθουν στο Δήμο.
 9. Ενημερώνει και πληροφορεί συνολικά για την αθλητική δράση του Δήμου όλους του δημότες κατοίκους της πόλης.
 10. Βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνδράμει το αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τα προγράμματα.
 11. Τηρεί αρχείο αλληλογραφίας και ενημερώνει τη Δημοτική αρχή για την εν γένει λειτουργία του.
 12. Εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου την προμήθεια αθλητικών οργάνων που θα παραχωρούνται στα σχολεία του Δήμου.
 13. Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία των υποδομών των Δημοτικών Θεάτρων σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝ.
 14. Οργανώνει εργαστήρια, παραστάσεις, φεστιβάλ, ερασιτεχνικών και επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων.
 15. Μεριμνά για θεατρικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 16. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού, των μέσων, των υλικών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.

 

Τμήμα Φιλαρμονικής

Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

 1. Σχεδιασμός, εισήγηση, μέριμνα και υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην καλλιέργεια του μουσικού αισθήματος και την αναβάθμιση της μουσικής αισθητικής των πολιτών.
 2. Συνεχής μέριμνα για την άρτια λειτουργία της Φιλαρμονικής, (στελέχωση − εκπαίδευση, εμφάνιση, εξοπλισμός, εμπλουτισμός προγραμμάτων).
 3. Συμμετοχή της Φιλαρμονικής σε δραστηριότητες όπως είναι: παρελάσεις, κάθε μορφής εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις και τελετές.
 4. Η μουσική διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και ευχαρίστηση των δημοτών, με την συμμετοχή της σε εορτές, τελετές υπαίθριες, παντός είδους συναυλίες κ.λ.π.
 5. Παρακολουθεί τις παρουσίες προσωπικού και διεκπεραιώνει τα διάφορα έγγραφα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.
 6. Είναι αρμόδιο για αγορά μουσικών οργάνων, μουσικών βιβλίων (παρτιτούρες), ενδυμασία και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και τη συντήρησή τους.
 7. Διοργανώνει, πραγματοποιεί και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πειραιά, με σκοπό την πολιτιστική εκπροσώπηση και διαφήμιση του Δήμου Πειραιά.
 8. Επιμελείται και διεξάγει μουσικούς διαγωνισμούς και εκδηλώσεις.
 9. Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια μουσικής και μουσικά προγράμματα και παρουσιάσεις για σχολεία Α΄θμιας & Β΄θμιας Εκπαίδευσης.

Η αποστολή της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που σχετίζονται με τον εξωστρεφή προσανατολισμό του Δήμου, με την προβολή της Πόλης του Πειραιά, με την προβολή της Πόλης του Πειραιά, με την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με φορείς και προσωπικότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού, με την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής κ.ά. Ασκεί επίσης τις αρμοδιότητες στους τομείς της επικοινωνίας και της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων.
Επίσης, υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν
θέματα αρμοδιότητάς της. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει
η υπηρεσία, είτε με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που προβλέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που
άπτονται της σύναψης και υλοποίησης των πάσης φύσεως συμβάσεων.

Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές, παρέχοντας την αναγκαία συνδρομή ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, βάσει του τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχ/σης Συνεπειών.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται
πέραν των παραπάνω και οι εξής:
1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του
Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει
σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων
δράσεων.
2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου
για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα
της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για
την υλοποίησή τους.
3. Αποστέλλει σε υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την
αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς
ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
– Το Τμήμα Εξωστρέφειας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
– Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
– Το Τμήμα Τουρισμού.
– Το Τμήμα Τύπου και Μ.Μ.Ε.

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και
διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Υλοποιεί κάθε δράση που έχει ως σκοπό την εξωστρέφεια, την προβολή του Δήμου και την ανάπτυξη
δημοσίων και διεθνών σχέσεων.
2. Τηρεί πίνακα Εθνικών, τοπικών κ.λπ. εορτών.
3. Φροντίζει για την οργάνωση των δεξιώσεων, εορτών,
τελετών εν γένει και καταρτίζει τα σχετικά προγράμματα
(σημαιοστολισμοί, διακόσμηση, διανομή προσκλήσεων).
4. Υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν
θέματα της αρμοδιότητάς του. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει
η Υπηρεσία, είτε με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με
άλλη διαδικασία (π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά,
σύμβαση μίσθωσης έργου κ.λπ.). Για τον σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που άπτονται της σύναψης και υλοποίησης των πάσης
φύσεως συμβάσεων.
5. Φροντίζει για τη συμμετοχή του Δήμου σε Διεθνή
και Εθνικά Δίκτυα Πόλεων.
6. Προβάλει και διαφημίζει το Δήμο μέσα από τοπικούς,
κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.τ.λ.
7. Φροντίζει για τη συμμετοχή του Δήμου σε διεθνείς
συναντήσεις – σεμινάρια – συνέδρια, που γίνονται στο
εξωτερικό ή εσωτερικό, με θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Δήμου και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης γενικότερα.
8. Φροντίζει για την προώθηση και υλοποίηση των διαδικασιών εκείνων που συμβάλλουν στις αδελφοποιήσεις
και τις διμερείς σχέσεις του Δήμου με άλλες πόλεις του εξωτερικού και εσωτερικού σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
9. Μεριμνά για την τήρηση των όρων των εκάστοτε
συμφωνιών φιλίας και συνεργασίας.
10. Μεριμνά για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα και
για κάθε αναγκαία δράση που προκύπτει.
11. Επιμελείται τις επαφές του Δήμου σε διμερές και
διεθνές επίπεδο.
12. Προγραμματίζει και συντονίζει τη διοργάνωση
Συνεδρίων, Ημερίδων, Συναντήσεων κ.λπ., υποβάλλει
σχέδιο στα αρμόδια όργανα για έγκριση και επιμελείται
συνολικά και για κάθε θέμα που αφορά την άρτια διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών.
13. Διατηρεί αρχείο όλης της αλληλογραφίας με το
εξωτερικό και μεταφράζει τις επιστολές και τα έγγραφα
του εξωτερικού.
14. Επιμελείται όλες τις διαδικασίες μετάβασης στο
εξωτερικό Δημοτικής Αντιπροσωπείας (Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι).
15. Παρακολουθεί και προγραμματίζει έγκαιρα τη συμμετοχή των αιρετών σε Διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια
και εκδηλώσεις και σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλων διεθνών φορέων και οργανώσεων.
16. Μεριμνά για την εκπροσώπηση του Δήμου σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις.
17. Διενεργεί επαφές με Δήμους Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών για την καλλιέργεια συνεργασιών.
18. Διενεργεί επαφές με Διεθνείς Οργανισμούς για την
προώθηση θεμάτων ανάπτυξης και προβολής.
19. Συνεργάζεται με τον απόδημο Ελληνισμό γι&alpha