Οργανόγραμμα

Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία εκτός Γενικών Διευθύνσεων, που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα και ειδικότερα:

Αποστολή
Η υποστήριξη του Δημάρχου επί 24ώρου βάσεως στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.

Αρμοδιότητες 

 • Υποστηρίζει επί 24 ώρου βάσεως τις δραστηριότηττες του Δημάρχου.
 • Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και τον Δήμαρχο για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων.
 • Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Δημάρχου εντός και εκτός του Δήμου και τον ενημερώνει για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει.
 • Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου.
 • Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα για τα οποία από το νόμο ο Δήμαρχος καθορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την προώθηση κλπ. των αποφάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Εκτελεί εργασίες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου.
 • Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα για τα οποία από το νόμο είναι αρμόδια η Εκτελεστική Επιτροπή, βάσει των ν. 3584/2007 και 3979/2011 και ειδικότερα: α) ως υπηρεσιακό συμβούλιο των ημερομίσθιων εργατών του Δήμου και β) ως πειθαρχικό όργανο, όπως ορίζει ο νόμος.
 • Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται το Δήμαρχο, κανονίζει τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.
 • Φροντίζει για την τήρηση πρακτικών συναντήσεων ή συμβουλίων στα οποία μετέχει ο Δήμαρχος.
 • Μεριμνά για την τήρηση αρχείου αποφάσεων Δημάρχου.
 • Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 • Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τον Δήμαρχο και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους.
 • Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού των Υπηρεσιών που ανήκουν στην Υπηρεσία Δημάρχου και του Προέδρου Δ.Σ. προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
  Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Δήμαρχος στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου.

Αποστολή
Η υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα επί 24ώρου βάσεως στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.

Αρμοδιότητες

 • Υποστηρίζει επί 24 ώρου βάσεως τις δραστηριότηττες του Γενικού Γραμματέα.
 • Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και τον Γενικό Γραμματέα για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων.
 • Ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει.
 • Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Γενικού Γραμματέα.
 • Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται τον Γενικό Γραμματέα, κανονίζει τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.
 • Τηρεί το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών του Γενικού Γραμματέα με τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Αντιδημάρχους, τον Ιδιαίτερο Γραμματέα, το προσωπικό του Δήμου, τους πολίτες, εκπροσώπους διαφόρων Αρχών, κοινωνικούς φορείς και λοιπά πρόσωπα.
 • Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 • Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τον Γενικό Γραμματέα και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους.
 • Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας του προσωπικού του Γραφείου προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 • Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Γενικός Γραμματέας στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου.

gengram2@piraeus.gov.gr

Αποστολή
Η υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Αρμοδιότητες 

 • Ενεργεί την προσωπική αλληλογραφία του Προέδρου.
 • Συντάσσει τις καταστάσεις καταβολής αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σώματος, καθώς και τις ετήσιες όμοιες, μαζί με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που υποβάλλονται στην Εφορία.
 • Καθορίζει τις ημέρες και ώρες που ο Πρόεδρος δέχεται Επιτροπές, πολίτες και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.
 • Ο Πρόεδρος συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που εισηγούνται στο Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης.
 • Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει σ΄ αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των άλλων Υπηρεσιών του Δήμου.

Αποστολή
Η υποστήριξη των Αντιδημάρχων στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Αρμοδιότητες

 • Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και τους Αντιδημάρχους για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων.
 • Ενημερώνει τους Αντιδημάρχους για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχουν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν.
 • Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδημάρχων.
  Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται τους Αντιδημάρχους, κανονίζει τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.
 • Τηρεί το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών τους Αντιδημάρχων με τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ιδιαίτερο Γραμματέα, το προσωπικό του Δήμου, τους πολίτες, εκπροσώπους διαφόρων Αρχών, κοινωνικούς φορείς και λοιπά πρόσωπα.
 • Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 • Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας του προσωπικού του Γραφείου προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 • Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τους Αντιδημάρχους και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους.
 • Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτουν οι Αντιδήμαρχοι στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου.

Αρμοδιότητες
Το Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης είναι αρμόδιο
α) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και
β) για την διαχείριση του Διαδικτυακού τόπου του Δήμου με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τις δραστηριότητες του Δήμου, την παραλαβή και διεκπεραίωση των καταγγελιών – αιτημάτων – προτάσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους πολίτες, καθώς και τον σχεδιασμό – ανάπτυξη και συντήρηση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα το Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης:

 • Σχεδιάζει, ενημερώνει τις Δημοτικές Υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συντονίζει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για τον Δήμο Πειραιά.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης (ηλεκτρονικά) από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και φροντίζει για την ανάρτηση των σχετικών εγγράφων και διαδικασιών στην ιστοσελίδα του Δήμου σε συνεργασία με την αντίστοιχη αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες. Φροντίζει για την ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Δήμου
 • Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
 • Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών με την χρήση αντίστοιχων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και τους ενημερώνει, σε συνεργασία με την αντίστοιχη αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία, για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
 • Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
 • Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

α. Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,
β. Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,
γ. Κανονιστικής πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.

 • Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών και μητρώου χρηστών της ιστοσελίδας του Δήμου προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες Ηλεκτρονικές ή μη υπηρεσίες. Επίσης μεριμνά για την τήρηση του μητρώου χρηστών του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο
 • Μεριμνά για τη συγκρότηση, σύγκληση, και εν γένει τη λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης, καθώς και για την έγκαιρη διεκπεραίωση των αποφάσεων αυτής.
 • Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές και φωνητική πύλη επικοινωνίας πολιτών με τον Δήμο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.
 • Παραλαμβάνει, ελέγχει και αποδίδει κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών της ιστοσελίδας του Δήμου.
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες πρόσβασης του πολίτη στις Υπηρεσίες του Δήμου μέσω της ιστοσελίδας (π.χ. πληρωμές οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών κλπ.)
 • Επιμελείται την ομαλή τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας του Δήμου εφαρμόζοντας κανόνες ασφάλειας και αντιγράφων της βάσης δεδομένων. Φροντίζει δε για την προμήθεια και συντήρηση των λογισμικών υποστήριξης και διαχείρισης της ιστοσελίδας του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού του Τμήματος προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Αποστολή
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, και την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Αρμοδιότητες

 • Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» και για τη σύνταξη συστήματος δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας για την καταγραφή των επιδόσεων των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Μελετά, καθορίζει και εισάγει καινοτόμες διεργασίες για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτόν.
 • Συνεργάζεται συστηματικά με όλες τις διοικητικές δομές του Δήμου για την εφαρμογή και το έλεγχο των εσωτερικών διεργασιών.
 • Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της ομάδας ποιότητας του Δήμου και των οργανισμών του, ως επικουρικού σώματος στην εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στον Δήμο.
 • Καθορίζει, παρακολουθεί, μετρά και συντάσσει Εκθέσεις Απολογισμού των Δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας.
 • Εισάγει και εφαρμόζει στο Δήμο συστήματα διοικητικών νεωτερισμών, καινοτομικών διαδικασιών και διεργασιών όπως προβλέπονται από τα διάφορα πρότυπα ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέτρησης της απόδοσης, ασφάλειας τροφίμων (ISO, EMAS, CAF, HACCP, κλπ.).
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για τη διάχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της εμπειρίας του Δήμου στα παραπάνω, για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δημοτικών δικτύων συνεργασίας και τη χρηματοδότηση όλων των παραπάνω από πόρους της Ε.Ε. και άλλων προγραμμάτων ή φορέων χρηματοδότησης.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων για την υποβοήθησή του στην εφαρμογή των Νόμων για την πολιτική προστασία σε τοπικό επίπεδο, όπως στη διεκπεραίωση των κατά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεων ετοιμότητας που προβλέπονται από το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Έχει την ευθύνη για τη χάραξη πολιτικής για την εισαγωγή της αντίληψης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Δήμο Πειραιά.
 • Προγραμματίζει, παρακολουθεί και επεξεργάζεται τους εσωτερικούς διοικητικούς ελέγχους.
 • Έχει την ευθύνη διεξαγωγής της έρευνας ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Διενεργεί ανασκόπηση της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας.
 • Επικοινωνεί και παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του φορέα πιστοποίησης.
 • Διαχειρίζεται έγγραφα, σχέδια, δεδομένα και καταχωρήσεις ποιότητας.
 • Συγκεντρώνει, αναλύει, επεξεργάζεται και λαμβάνει διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις.
 • Συγκεντρώνει συνεχώς στοιχεία, αναλύει, επεξεργάζεται και εξάγει συμπεράσματα και εκτιμήσεις που αφορούν την απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και την ορθή εφαρμογή των Συστημάτων Ποιότητας που εφαρμόζει ο Δήμος.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των μεταβολών της οργανωτικής δομής & στελέχωσης των υπηρεσιών και της κατανομής των πόρων αυτών.
 • Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε άλλους φορείς και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων και προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
 • Επικοινωνεί με τις Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά και των φορέων που είναι στην ευθύνη του, κοινοποιεί σε αυτούς πολιτικές για τη βελτίωση του επιπέδου της εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Έχει την ευθύνη της προώθησης και της επικοινωνίας όλων των συστημάτων και προτύπων ποιότητας και αποδοτικότητας που εφαρμόζονται στον Δήμο.
 • Διεξάγει έρευνα των αναγκών των πολιτών και καταγράφει αιτήματα και προτάσεις μέσω συναντήσεων, επαφών, ημερίδων, κλπ. με τους πολίτες και τοπικούς φορείς.
 • Επεξεργάζεται τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες και εξάγει συμπεράσματα ως προς τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της περιοχής του Δήμου.
 • Επισημαίνει προβλήματα και διερευνά τα αίτια.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία, αναλύει, επεξεργάζεται και εξάγει συμπεράσματα για την ποιότητα των κάθε φύσης υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες, τόσο από τις Υπηρεσίες του Δήμου, όσο και από τις δραστηριότητες άλλων φορέων τοπικού ενδιαφέροντος (δημόσιων, κοινωνικών, ιδιωτικών) εκτός του Δήμου.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.

Αποστολή
Η εφαρμογή και ο συντονισμός του Έργου της πολιτικής προστασίας και η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη διαχείριση κρίσεων στο Δήμο.

Αρμοδιότητες

 • Εισηγείται για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Εφαρμόζει τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά μέτρα και δράσεις στο Δήμο.
 • Σχεδιάζει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων.
 • Μεριμνά για τη διάθεση και το συντονισμό των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικά και άλλα μέσα) για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.
 • Μεριμνά για την εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 • Ενημερώνει τους πολίτες για τη λήψη προληπτικών μέτρων.
 • Υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.

Αποστολή
Η υποστήριξη των Δημοτικών Παρατάξεων στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Αρμοδιότητες 

 • Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται τις Δημοτικές Παρατάξεις, κανονίζει τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.
 • Τηρεί το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών των Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων με τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ιδιαίτερο Γραμματέα, το προσωπικό του Δήμου, τους πολίτες, εκπροσώπους διαφόρων Αρχών, κοινωνικούς φορείς και λοιπά πρόσωπα.
 • Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 • Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας του προσωπικού του Γραφείου προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 • Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτουν οι Επικεφαλής των παρατάξεων στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου.

Αποστολή
Η Νομική Υπηρεσία διοικείται από το Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος προΐσταται των επιμέρους γραφείων που την απαρτίζουν δηλαδή το Γραφείο Δικηγόρων και το Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου.
Ο Νομικός Σύμβουλος προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας, παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου, συντονίζει και εποπτεύει τις εργασίες την Νομικής Υπηρεσίας και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Οργανόγραμμα
Η Νομική Υπηρεσία αποτελείται από τα εξής γραφεία:
Α) Γραφείο Δικηγόρων
Β) Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αρμοδιότητες

 • Παρέχει γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές, σχετικά με αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή Νομοθεσίας νομικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο και τα παρ’ αυτού Νομικά Πρόσωπα.
 • Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις, και συμβόλαια που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους.
 • Ελέγχει τη νομιμότητα της κατάρτισης των όρων των διακηρύξεων για ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τρίτους.
 • Ελέγχει όλες τις συμβάσεις τις οποίες συνάπτει ο Δήμος πριν την υπογραφή τους και τηρεί πλήρες αρχείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Καταχωρεί τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, τις οποίες στη συνέχεια παραδίδει στον Τμηματάρχη του Τμήματος Ταμιακής Υπηρεσίας.
 • Εκπροσωπεί τον Δήμο παρακολουθεί και διεξάγει όλες τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού και τους παρέχει πλήρη νομική προστασία.
 • Παρίσταται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών προς υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δήμου και των παρ’ αυτού Νομικών Προσώπων.
 • Αναφορικά με την Νομική Υπηρεσία ορίζονται 15 θέσεις Δικηγόρων από τους οποίους ο ένας θα προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας (Νομικός Σύμβουλός) σύμφωνα με τα άρθρα 11 του Ν. 1649/1986, άρθρο 165 και 166 του Ν. 3584/2007.

Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αρμοδιότητες

 • Η Γραμματεία της Νομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση των εισερχομένων και εξερχομένων δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων καθώς και για τη μηχανογράφησή τους, και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.
 • Τηρεί βιβλία πρωτοκόλλου, δικαστηρίων και αλληλογραφίας, φυλάσσει τα δικόγραφα σε φακέλους δικογραφιών και τηρεί αρχείο δικογραφιών, δακτυλογραφεί τα δικόγραφα και παντός είδους νομικά έγγραφα και τηρεί την αλληλογραφία της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Συσχετίζει μεταξύ τους τα έγγραφα και ενημερώνει τους φακέλους των γνωμοδοτήσεων και νομολογιών.
 • Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων εγκυκλίων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Υπηρεσίας, φυλάσσει και συντηρεί τα νομικά συγγράμματα και περιοδικά, καθώς επίσης συλλέγει και ταξινομεί τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
 • Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας του προσωπικού του Γραφείου προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 34ου Συντάγματος & Ευαγγελιστρίας 21 (Είσοδος από Ευαγγελιστρίας)
1ος Όροφος
ΤΗΛ: 210-4199875
FAΧ: 2132022806
EMAIL: sym.dimoti@piraeus.gov.gr
Ώρες εξυπρέτησης κοινού: 10.00-13.00 (Εργάσιμες ημέρες)

Αποστολή:
Η άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ
Πειραιά, ήτοι η παρακολούθηση της εφαρμογής της
Στρατηγικής καθώς και η παρακολούθηση των πράξεων
που υλοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). Η σύσταση και η Οργανωτική Δομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δράσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
(ΟΧΕ)/Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), εξασφαλίζει
την τήρηση της αρχής της διάκρισης στην κατανομή
καθηκόντων στο εσωτερικό του φορέα και τη διασφάλιση της αρχής διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ της
αξιολόγησης/επιλογής πράξεων, των επαληθεύσεων και
των πληρωμών.
Η Διάρθρωση:
Η εσωτερική διάρθρωση της Διεύθυνσης περιλαμβάνει
την λειτουργία τριών (3) Τμημάτων με αντίστοιχες αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται στο εν ισχύ θεσμικό
πλαίσιο για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
(ν. 4314/2014, σχετικές εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις) ήτοι:
Τμήμα Συντονισμού – Προγραμματισμού – Αξιολόγησης
Πράξεων (Μονάδα Α’)

Αρμοδιότητες (συνοπτικά):
1. Προετοιμασία και έκδοση Προσκλήσεων
2. Αξιολόγηση Πράξεων
3. Έγκριση Πράξεων
4. Πληροφόρηση και επικοινωνία
5. Εκθέσεις – Αναφορές
Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
(Μονάδα Β’)
Αρμοδιότητες (συνοπτικά):
1. Παρακολούθηση υλοποίησης
2. Προληπτικοί έλεγχοι
3. Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις
Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ’)
Αρμοδιότητες (συνοπτικά):
1. Χειρισμός θεμάτων προσωπικού
2. Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη
3. Υλοποίηση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας
Οι Αρμοδιότητες:
Οι Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αναλυτικότερα είναι
οι κάτωθι:

4.35.1 Τμήμα Συντονισμού – Προγραμματισμού – Αξιολόγησης Πράξεων (Μονάδα Α’)
1. Εξειδικεύει τις Πράξεις/ Δράσεις που διαχειρίζεται,
όπου απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΕΠ (Επιχειρησιακού Προγράμματος). Παρέχει τα στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στη ΔΑ, προκειμένου να
ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ»
και στον ετήσιο προγραμματισμό του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.
2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη Δ.Α. για την
εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος, και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των
συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη Δ.Α.
3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων/
Δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων
και εισηγείται στη Δ.Α. προτάσεις αναθεώρησής τους.
4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων
που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης
για τις Πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με τη Δ.Α. και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος
παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Υποστηρίζει τη Δ.Α. του ΕΠ στη σύνταξη αιτημάτων
εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν,
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω
αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται.
6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από τη Δ.Α. του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.
7. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε
συμφωνία με τη Δ.Α. του ΕΠ και την ΕΑΣ.
9. Συνεργάζεται με τη Δ.Α. του ΕΠ για τη διαμόρφωση
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
10. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/ Δράσεις που
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής
επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς
Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από
το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα τη πολιτικής
συνοχής των Ταμείων.
11. Προετοιμάζει και αποστέλλει στη Δ.Α. του ΕΠ για
σύμφωνη γνώμη, τα σχέδια προσκλήσεων των Πράξεων
που διαχειρίζεται για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους Άξονες Προτεραιότητες του ΕΠ και τους
θεματικούς στόχους που διαχειρίζεται. Μεριμνά για την
έκδοση των προσκλήσεων και τη δημοσιοποίησή τους.
Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς Δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:
(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο
των Δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης,
(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
(γ) τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,
(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων,
(ε) τα αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
την πρόσκληση,
(στ) την ευθύνη των Δικαιούχων για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της ΕΕ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
(ζ) την υποχρέωση του Δικαιούχου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της Πράξης
του, στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 115 του Καν. 1303/2013.
12. Αξιολογεί τις αιτήσεις/ προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και
τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.
13. Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά την έκδοση των
Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων και, μετά την έκδοσή
τους, τις δημοσιοποιεί.
14. Συνεργάζεται με τη Δ.Α. του ΕΠ για την υποβολή
στην Επιτροπή των απαιτούμενων για τα μεγάλα έργα
πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 101, 102 και 103 του Καν. 1303/2013.
15. Παρέχει στη Δ.Α. του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία,
προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και
ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.
16. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση
στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
17. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

4.35.2 Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων (Μονάδα Β΄)
1. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση των
όρων της απόφασης ένταξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που τίθενται
για την ολοκλήρωση των επί μέρους δράσεων/υποέργων
των πράξεων, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή
τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των Δικαιούχων.
2. Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους Δικαιούχους που
οι Πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της
εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Δήμαρχο Πειραιά
την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων,
για τις οποίες οι Δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, ή εάν
η εκτέλεση των υποέργων τους που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνεται εντός των χρονικών
προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.
3. Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά, την έκδοση τροποποιήσεων της Απόφασης Ένταξης ή ανάκλησης αυτής,
και μεριμνά για τη δημοσιοποίησή τους.
4. Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά την έκδοση των
Αποφάσεων Ολοκλήρωσης των Πράξεων.
5. Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων,
καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών.
6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014
και στις Διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση
των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση
χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,
καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
7. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πράξεις
ή οι συναλλαγές τους.
8. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
9. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την
παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου.
10. Εισηγείται στον Δήμαρχο Πειραιά την ακύρωση
μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της
Πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση
διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου,
λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης
και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε
ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης
της Πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται
στις αρμόδιες Αρχές/ φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου.
11. Εισηγείται στο Δήμαρχο Πειραιά την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
12. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
13. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των Πράξεων που διαχειρίζεται, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ.
1 έως 6 του άρθρου 61 και της παρ. 8 του άρθρου 65 του Καν. 1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που
δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά την Αρχή
Πιστοποίησης για τα έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο
του ΕΠ, προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 στο άρθρο 61 του Καν. 1303/2013.
14. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης,
το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την
είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.
15. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των
Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
16. Παρέχει στη Δ.Α. του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία,
προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και
ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του
Καν. 1303/2013.
17. Παρέχει στη Δ.Α. του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία
για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων
πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις
(διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής
απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
18. Συνεργάζεται με τη Δ.Α. του ΕΠ για την υποβολή
απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από τα
αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
19. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη
διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 125, του Καν. 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
20. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση
στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
21. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

4.35.3 Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄)
1. Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας ΕΦ που συγχρηματοδοτείται από τους σχετικούς
άξονες προτεραιότητας των ΕΠ ΕΣΠΑ.
2. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς Εθνικούς
Πόρους.
3. Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας ΕΦ στο πλαίσιο
του σχετικού άξονα προτεραιότητας των ΕΠ ΕΣΠΑ ως
δικαιούχος.
4. Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στον ΕΦ και παρέχει υποστήριξη προς
τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες
Μονάδες του ΕΦΔ, μεριμνά για την έκδοση κωδικών
πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα
δικαιώματα.
5. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο
προσωπικό του ΕΦ για την λειτουργία του εξοπλισμού
και του λογισμικού.
6. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των
Τμημάτων σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης και
παρακολούθησης του ΕΠ όπως παρακολούθηση δεικτών και πλαισίου επίδοσης, διαδικασίες συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, υλοποίησης πράξεων, δημοσιότητας.
7. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων τεχνικών συναντήσεων εργασίας που
διοργανώνονται από τον ΕΦ.
8. Αναπτύσσει τοπικά πληροφοριακά συστήματα για
την υποστήριξη του έργου του ΕΦ.
9. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών,
στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες
του ΕΦΔ και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή του ΕΦ.
10. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο του ΕΦ, έχει
την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει
γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.
11. Παρακολουθεί και ενοποιεί την εθνική νομοθεσία
και την κοινοτική νομοθεσία που αφορούν στην παρακολούθηση και υλοποίηση πράξεων ΕΣΠΑ ενδιαφέροντος
του ΕΦ. Συγκεντρώνει, μελετά και διαχέει στα αρμόδια
στελέχη του ΕΦ τα σχετικά κείμενα της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και των Κοινοτικών Οργάνων.
12. Υποστηρίζει τη Μονάδα Β στη διενέργεια ελέγχων
νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των
τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η
επιλεξιμότητα των δαπανών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
13. Συνεργάζεται με Μονάδα Α, Β για την σύνταξη/
τροποποίηση των προσκλήσεων και των αντίστοιχων
Οδηγών Εφαρμογής.
14. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση
στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
15. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από τις κάτωθι Διευθύνσεις:

Αποστολή 
Η παροχή υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Διοικητικού
o Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου
o Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
o Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
o Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων
o Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου
o Τμήμα Αποθήκης Υλικών
o Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών
o Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.1.1. Τμήμα Διοικητικού
Αρμοδιότητες
 Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο και αρχείο του Δήμου, καθώς επίσης μητρώο και αρχείο όσων διετέλεσαν δημοτικοί άρχοντες της πόλης και επίτιμοι δημότες.
 Φροντίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον καθορισμό της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου και τηρεί το σχετικό αρχείο.
 Εκτελεί τις υποχρεώσεις του Δήμου που ανατίθενται σ’ αυτόν ως όργανο της Κρατικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 Φροντίζει για την παραλαβή και διανομή της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Συγκεντρώνει και κοινοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τους νόμους, διατάγματα, αποφάσεις, διαταγές, εγκυκλίους κλπ. σε αντίγραφο και τηρεί αρχείο αυτών (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).
 Φροντίζει για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία συντάσσει τα σχετικά μισθωτήρια – συμφωνητικά και φροντίζει για την τήρηση των φακέλων των ακινήτων που ενοικιάζει ο Δήμος.
 Τηρεί τη βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Διοίκησης και το σχετικό βιβλίο ευρετήριο, συγγραμμάτων κλπ. που φυλάσσονται σ’ αυτήν.
 Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την ετήσια λογοδοσία του Δημάρχου, όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 Φροντίζει για τα υλικά εκτύπωσης, τα υλικά των φωτοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μεριμνά για την προμήθεια και την καλή λειτουργία των μηχανημάτων.
 Φροντίζει για την αγορά βιβλίων και συγγραμμάτων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη διανομή τους στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και μετά από πρόταση της Δ/νσης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, και γενικώς για τη στέγαση και συστέγαση αυτών.
 Συντάσσει και αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα στο Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών, βεβαιώσεις για τη συνέχεια χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων από τις Υπηρεσίες του Δήμου, για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής των μισθωμάτων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.2. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Μεριμνά για τη συγκέντρωση των φακέλων των θεμάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του Δήμου, τους οποίους θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων Δημοτικών Συμβούλων για την ενημέρωσή τους.
 Διεξάγει όλη την υπηρεσία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών του και φροντίζει για την συγκέντρωση των στοιχείων που είναι αναγκαία ώστε οι υποθέσεις που εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση να είναι πλήρεις.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.
 Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονται. Εφόσον τα πρακτικά καταρτίζονται με τη χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, τηρεί με κανονική σειρά, αρίθμηση και θεώρηση, τα φύλλα χάρτου, στα οποία περιέχονται τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα τα οποία βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε χρόνου.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 Μεριμνά για την τήρηση των από το Νόμο προβλεπομένων βιβλίων κατά λόγον αρμοδιότητος.
 Μεριμνά για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 Τηρεί το βιβλίο ερωτήσεων και επερωτήσεων που καταθέτουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Προεδρείο.
 Τηρεί βιβλίο επιτροπών που συγκροτούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών τους.
 Διαβιβάζει στις αρμόδιες Επιτροπές του Σώματος για μελέτη τα θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές και τα παρακολουθεί για την έγκαιρη επαναφορά τους στο Συμβούλιο για την λήψη της οριστικής απόφασης.
 Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί, σε συνεργασία με την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία, την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.3. Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα μέλη αυτής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων.
 Συντάσσει νομότυπα τις αποφάσεις που παίρνονται και τις υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές για έγκριση.
 Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
 Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αρμοδιότητας του για λήψη τελικής απόφασης.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα αυτών σε ειδικό βιβλίο.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Εκτελεί κάθε εργασία που είναι σχετική με τις δημοπρασίες μετά από τη σύνταξη της εισήγησης και τη συμπλήρωση των σχετικών δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 Μεριμνά για τη σύνταξη της έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου και την υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού.
 Μεριμνά για τη σύνταξη της έκθεσης απολογισμού ή ισολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου και την υποβάλλει μαζί με τον απολογισμό και ισολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
 Τηρεί τα βιβλία: α) καταχώρησης εφημερίδων που δημοσιεύθηκαν οι διακηρύξεις των δημοπρασιών, β) πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, γ) ευρετήριο αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και δ) διεκπεραίωσης.
 Τηρεί αρχείο των αναθέσεων που έχουν αποφασισθεί και των αντίστοιχων συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
 Τηρεί φάκελο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς μέχρι την επιστροφή τους στους ενδιαφερόμενους.
 Υποβάλλει ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής στις συνεδριάσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής στην Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Μισθοδοσίας.
 Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα από το νόμο είναι αρμόδια η Οικονομική Επιτροπή.
 Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί την προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 Εκτελεί επίσης κάθε εργασία που απαιτείται σε εκτέλεση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και κάθε διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.4. Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα μέλη αυτής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων.
 Συντάσσει νομότυπα τις αποφάσεις που παίρνονται και τις υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές για έγκριση.
 Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητας του για λήψη τελικής απόφασης.
 Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα αυτών σε ειδικό βιβλίο.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πλήρη πρακτικά και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Υποβάλλει ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής στις συνεδριάσεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Μισθοδοσίας.
 Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα από το νόμο είναι αρμόδια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί την προσβαλλόμενη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Εκτελεί επίσης κάθε εργασία που απαιτείται σε εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και κάθε διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.5. Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων

Το Τμήμα περιλαμβάνει και 5 γραφεία ένα για κάθε μία Δημοτική Κοινότητα.
Αρμοδιότητες
Αναλυτικά για το Τμήμα και για κάθε Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.):
 Μεριμνά για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δ.Κ..
 Φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και την ορθή σύνταξη των λαμβανομένων αποφάσεων τις οποίες διαβιβάζει αρμοδίως και κατά περίπτωση στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Τηρεί αρχείο των πρακτικών των συνεδριάσεων και των λαμβανομένων αποφάσεων.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του συμβουλίου της κάθε Δ.Κ..
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Δέχεται έγγραφες και προφορικές αναφορές δημοτών για θέματα γενικά του τομέα της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας, τις οποίες καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο και φροντίζει δια των οργάνων της Δ.Κ. ή άλλων υπηρεσιών του Δήμου για την επίλυσή τους και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων δημοτών.
 Μεριμνά για την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην κάθε Δ.Κ. υλοποιώντας αποφάσεις του αντίστοιχου Συμβουλίου.
 Συντονίζει τις εργασίες του διατιθέμενου στη Δ.Κ. προσωπικού και παρέχει κάθε άλλη υπηρεσία που μεταβιβάζεται με σκοπό την αποκέντρωση.
 Φροντίζει για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αχρήστων αντικειμένων από κοινόχρηστους χώρους και οικόπεδα της περιοχής του σε συνεργασία με τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, καθώς και για την αντιμετώπιση της αφισορύπανσης.
 Με τους διατιθέμενους στη Κοινότητα Μηχανικούς και Γεωπόνους, οι οποίοι υπάγονται απ’ ευθείας στις αντίστοιχες Τεχνικές Διευθύνσεις του Δήμου, παρακολουθεί την πορεία των εκτελουμένων έργων στη Δ.Κ..
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Γραφείο Νομικών Προσώπων
 Ενεργεί κάθε διαδικασία για τη σύσταση από το Δήμο Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής.
 Συνεργάζεται με την Διοίκηση των Νομικών Προσώπων και την υπηρεσία αυτών για την καλύτερη λειτουργία τους και την επίτευξη του προορισμού τους.
 Ενημερώνει το Δήμαρχο πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Νομικά Πρόσωπα και εισηγείται ενδεδειγμένες λύσεις.
 Τηρεί ειδικό αρχείο με ότι αφορά τη σύσταση και τα όργανα διοίκησής τους.
 Επιμελείται την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο των εισηγήσεων των Νομικών Προσώπων που υποβάλλονται σ΄ αυτό λόγω αρμοδιότητας.
 Συνεργάζεται με τα Νομικά Πρόσωπα για την επιτυχή διοργάνωση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.
 Εισηγείται υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων του Ν. 3584/07 «περί κατάστασης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων».
 Εισηγείται στον Δήμαρχο την ψήφιση των πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση ή την ειδική ενίσχυση των Νομικών Προσώπων.
 Ενεργεί κάθε διαδικασία για την σύσταση των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ., τη συγκρότηση της διοίκησής τους, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών τους Συμβουλίων, την ψήφιση των προϋπολογισμών – ισολογισμών και των λοιπών διαχειριστικών πράξεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση των κανονισμών και τέλος για την πιθανή τους διάλυση.
 Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία ανάμεσα σ’ αυτές και τα διοικητικά όργανα του Δήμου, σε όποιες περιπτώσεις τούτο προβλέπεται από τον νόμο.
 Συνεργάζεται, για τη νόμιμη και ολοκληρωμένη προώθηση των σχετικών διαδικασιών, με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.6. Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, ευρετηρίαση, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εισερχόμενων εγγράφων, τα οποία τα διανέμει στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Αντίστοιχα φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, ευρετηρίαση, αρχειοθέτηση, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εξερχόμενων εγγράφων, και την ασφαλή τήρηση αρχείου των αντίστοιχων σχεδίων με τις πρωτότυπες υπογραφές.
 Τηρεί όλα τα κατά νόμο σχετικά βιβλία.
 Τηρεί το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με καταχώρηση όλων των στοιχείων των εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων, και συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής για τη βελτίωση – συντήρηση του σχετικού λογισμικού.
 Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δήμου, που απευθύνεται προς όλες τις Δημόσιες ή Δημοτικές Υπηρεσίες ή δημότες, καθώς και την μέσα στο Δήμο μεταξύ των οργανικών μονάδων αλληλογραφία.
 Φροντίζει για την επίδοση στους δημότες ή στις διάφορες Αρχές εγγράφων που διαβιβάζονται στο Δήμο από άλλες Δημόσιες ή Δημοτικές Αρχές.
 Διενεργεί τις δημοσιεύσεις – τοιχοκολλήσεις των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών, καθώς και των ανακοινώσεων και διακηρύξεων του Δήμου και των Αρχών, που διαβιβάζονται στο Δήμο για το σκοπό αυτό, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και φροντίζει για την διεκπεραίωσή τους.
 Τηρεί το Γενικό Αρχείο του Δήμου, εκδίδει τα αντίγραφα των εγγράφων στοιχείων που υπάρχουν σ’ αυτό, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή και φροντίζει για την εκκαθάρισή του σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις.
 Φυλάσσει και συντηρεί τα δημοτικά έγγραφα όλων των Υπηρεσιών και είναι υπεύθυνο για τη σωστή αρχειοθέτησή τους.
 Εκδίδει στοιχεία που κάθε φορά του ζητούνται από τις διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.7. Τμήμα Αποθήκης Υλικών
Αρμοδιότητες

 Διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά όλων των υπηρεσιών του Δήμου όπως γραφική ύλη, έντυπα, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά μηχανήματα, μελάνια και toners φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, έπιπλα και σκεύη, ιματισμό και κάθε άλλο είδος απαραίτητο για τη λειτουργία των Υπηρεσιών.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής υλικών εκδίδοντας τα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής αντίστοιχα.
 Τηρεί βιβλίο αποθήκης παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού και μεριμνά για την ενέργεια εκποίησης ή καταστροφής των άχρηστων υλικών όλων των υπηρεσιών από τις οριζόμενες επιτροπές.
 Παρακολουθεί την έγκαιρη παράδοση των ειδών μέσα στα όρια που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις και ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες πριν τη λήξη της προθεσμίας για τις δικές τους ενέργειες.
 Φροντίζει για την καλή διατήρηση των διαφόρων ειδών που βρίσκονται στους χώρους των αποθηκών και εισηγείται για τη λήψη μέτρων με σκοπό την προστασία των ειδών αυτών από κινδύνους αλλοίωσης και καταστροφής τους.
 Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.8. Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών
Αρμοδιότητες

 Διαθέτει τους φύλακες – νυκτοφύλακες που έχει στην δύναμή του, για τη φύλαξη των κτιρίων που στεγάζονται Δημοτικές Υπηρεσίες, των χώρων που έχουν αποθηκευτεί τα διάφορα είδη και υλικά του Δήμου και των αθλητικών χώρων, πλαζ, Νεκροταφείου, Θεάτρων, παιδικών χαρών κλπ., ανάλογα με τις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες.
 Ελέγχει την συνεχή παρουσία του πιο πάνω προσωπικού στους χώρους εργασίας του, κατά τη διάρκεια του ωραρίου υπηρεσίας του.
 Φροντίζει για την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων, αποθηκών και γηπέδων και διαθέτει ανάλογα το προσωπικό καθαριότητας. Έχει την ευθύνη της προμήθειας των υλικών καθαριότητας για τους πιο πάνω χώρους. Διαθέτει στις αντίστοιχες Υπηρεσίες το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας και ελέγχει την παρουσία του στους χώρους εργασίας, κατά την διάρκεια του ωραρίου υπηρεσίας.
 Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών καθαριότητας των πιο πάνω χώρων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.9. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες 

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

Αποστολή 
Η παροχή υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης είναι:
• Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
• Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
• Τμήμα Μισθοδοσίας
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού
• Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.2.1. Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
Αρμοδιότητες

 Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή όλων των νόμων που αφορούν τους τακτικούς – μονίμους υπαλλήλους και ασκεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 Φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση μητρώου, ευρετηρίου, ατομικών φακέλων για τις τυχόν υπηρεσιακές μεταβολές του τακτικού – μονίμου προσωπικού.
 Καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των υπαλλήλων του Δήμου κατά κλάδο και βαθμό, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και συντάσσει τα σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις του πιο πάνω προσωπικού για την υπηρεσιακή κατάστασή του στο Δήμο.
 Επιμελείται για τον διορισμό, πρόσληψη, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετακίνηση, προαγωγή, μετάταξη, λύση υπαλληλικής σχέσης και την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου, όλου του μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις εντολές του Δημάρχου.
 Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με τη χορήγηση της σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, των παροχών των ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ στους υπαλλήλους του Δήμου που φεύγουν από την υπηρεσία, καθώς και την αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας τους.
 Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προαναφερόμενου προσωπικού.
 Συντάσσει και θεωρεί τα πάσης φύσης μισθοδοτικά στοιχεία του τακτικού προσωπικού και τα στέλνει στο Τμήμα Μισθοδοσίας για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 Υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα στατιστικά στοιχεία, που προβλέπει η υπ’ αριθ. 6233/6-3-2001 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του μόνιμου προσωπικού.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (μητρώα κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.2.2. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Αρμοδιότητες

 Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νόμων και Διαταγμάτων που αφορούν το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικό.
 Τηρεί το μητρώο, τα ευρετήρια και τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
 Επιμελείται για την πρόσληψη όλου του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Δήμου, την τοποθέτηση, μετακίνηση, λύση της υπαλληλικής σχέσης και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τις εντολές του Δημάρχου.
 Συντάσσει τα παραστατικά έγγραφα πληρωμής και τα στέλνει στο Τμήμα Μισθοδοσίας για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για τη σωστή εφαρμογή τους.
 Παρακολουθεί και εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο που κάθε φορά ισχύει για το ημερομίσθιο προσωπικό.
 Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου για την υπηρεσιακή του κατάσταση στο Δήμο.
 Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την συνταξιοδότηση του προαναφερόμενου προσωπικού.
 Υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα στατιστικά στοιχεία, που προβλέπει η υπ’ αριθ. 6233/6-3-2001 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

 

4.2.3. Τμήμα Μισθοδοσίας
Αρμοδιότητες

 Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις όλου του προσωπικού του Δήμου με βάση τα παραστατικά στοιχεία που του κοινοποιούνται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης, σύμφωνα με τα στοιχεία των δελτίων παρουσίας, τα οποία υπογράφονται από τους Προϊσταμένους για τη βεβαίωση εργασίας.
 Οι καταστάσεις αυτές συντάσσονται κατά Δ/νση, Τμήμα ή Υπηρεσία, σύμφωνα με τους κωδικούς αριθμούς προϋπολογισμού, υπογράφονται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση Προϊσταμένους και θεωρούνται από το Δήμαρχο.
 Εκδίδει αποφάσεις καταλογισμού που αφορούν την καταβολή αχρεωστήτως χρηματικών ποσών.
 Παρακολουθεί τη μισθοδοτική κατάσταση όλων των εργαζομένων στο Δήμο και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά οσάκις ζητούνται.
 Τηρεί μισθολογικό μητρώο για κάθε εργαζόμενο και σχετικά ευρετήρια.
 Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την καταβολή της προβλεπόμενης από το νόμο αποζημίωσης στο συνταξιοδοτούμενο προσωπικό, μόνιμο και αορίστου χρόνου.
 Επιμελείται της τήρησης και διαφύλαξης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων όλων των εργαζομένων στο Δήμο, ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.
 Μεριμνά για την ενημέρωση των ατομικών καρτελών του προσωπικού.
 Φροντίζει για την αγορά των ενσήμων και την επικόλλησή τους στα βιβλιάρια αυτά.
 Τηρεί βοηθητικούς φακέλους και βιβλία τα οποία κατά την κρίση του Προϊσταμένου κρίνονται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
 Εκδίδει στο τέλος του χρόνου βεβαιώσεις αποδοχών του αρθρ. 70 παρ. 3 του Ν.Δ. 3323/55 και συντάσσει τους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία των δικαιούχων τα ποσά των αμοιβών κλπ. που καταβλήθηκαν ολόκληρο το χρόνο στο προσωπικό.
 Αντίγραφα των παραπάνω βεβαιώσεων και τους αναλυτικούς πίνακες υποβάλλει εντός των νομίμων προθεσμιών στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, του Δήμου για τη σύνταξη και υποβολή στην εφορία της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.
 Παρακολουθεί όλα τα θέματα τα αναγόμενα στο μισθολόγιο ολόκληρου του προσωπικού και διεξάγει κάθε συναφή εργασία, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης.
 Αλληλογραφεί με κάθε Υπηρεσία σχετικά με μισθολογικά θέματα.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κλπ.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.2.4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού
Αρμοδιότητες

 Συγκεντρώνει, κάθε πρωί τα ημερήσια δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού του Δήμου (Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου) καθώς και τα μηνιαία δελτία και ενημερώνει το Τμήμα Μισθοδοσίας για τις αδικαιολόγητες απουσίες, για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
 Μεριμνά για την εγκατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής της προσέλευσης των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας όλων των Υπηρεσιών και της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησής τους από αυτόν.
 Ελέγχει καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του μήνα την παρουσία του προσωπικού στους χώρους εργασίας του με βάση τα δελτία εργασίας και ενημερώνει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για τις αδικαιολόγητες απουσίες προσωπικού.
 Συνεργάζεται με τους γιατρούς του Δήμου για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων ασθενειών από τους υπαλλήλους, ύστερα από κατ’ οίκον επίσκεψη. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα υποβάλλονται στα αρμόδια Τμήματα Μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού για τις δικές τους ενέργειες.
 Εκδίδει τις αποφάσεις χορήγησης κανονικών, αναρρωτικών, και λοιπών ειδικών αδειών στους υπαλλήλους και φροντίζει για την παραπομπή των υπαλλήλων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ( Α/θμια, Β/θμια κλπ.).
 Κοινοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις και έγγραφα, στα αρμόδια Τμήματα Μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, για καταχώρηση και ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων αυτών.
 Ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, μελετά τους χώρους και τις συνθήκες εργασίας και παρέχει συμβουλές για την βελτίωσή τους και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς, τον τεχνικό ασφαλείας και το γιατρό εργασίας.
 Μεριμνά για την ανάθεση υπηρεσιών σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Ειδικότερα όσον αφορά τις ΕΞΥΠΠ:
Ο τεχνικός ασφαλείας:
• Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, διαμόρφωσης και διευθέτησης των παραγωγικών θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
• Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από την λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.
• Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας καθώς και των μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων.
• Φροντίζει να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, να αναφέρει οποιαδήποτε παράληψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της, να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων, καθώς και την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
• Μεριμνά για τη διενέργεια μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με το γιατρό εργασίας.
• Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του, προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
• Προγραμματίζει και εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων.
• Συντάσσει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τους εργαζόμενους καθώς και κανονισμό υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τους ενημερώνει και τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
• Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Ο γιατρός εργασίας:
• Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές γενικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
• Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά η μόνιμα, ένταξης η επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας,
• Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με την θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους, ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο.
• Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων που ισχύουν κάθε φορά, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
• Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
• Εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στη διοίκηση (το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίσει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη).
• Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και της πρόληψης των ατυχημάτων.
• Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας, αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
• Μεριμνά για τη διενέργεια μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας.
• Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.
• Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών.
• Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.
• Συντάσσει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τους εργαζόμενους καθώς και κανονισμό υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.
• Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής.

4.2.5. Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Αρμοδιότητες

 Ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με προγράμματα για σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωσή του.
 Φροντίζει για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως σύστημα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, αξιολόγησης κ.ά.
 Εφαρμόζει σύστημα διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού.
 Αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.
 Συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.
 Συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος εκπαίδευσης των εργαζομένων του Δήμου.
 Αναλαμβάνει την οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και των προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης.
 Μεριμνά για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων, για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων ή /και την εξειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και σε νέες τεχνολογίες.
 Επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία για την εκτίμηση των αναγκών του Δήμου για πλήρωση θέσεων εργασίας ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προσδιορίζει τις ανάγκες κατά κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.2.6. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες 

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

Αποστολή 
Η παροχή διοικητικών πληροφοριών, η επικοινωνία με τους πολίτες και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι:
 το Τμήμα Κεντρικού ΚΕΠ
 τα Τμήματα ΚΕΠ Α΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων
 Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.4.1. Τμήμα Κεντρικού ΚΕΠ
Αρμοδιότητες 

 Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
 Διαθέτει για διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).
 Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους Υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 Παραλαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία το τελικό έγγραφο, το οποίο παραδίδει ή αποστέλλει στον πολίτη, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
 Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα.
 Διενεργεί θεωρήσεις γνησίου υπογραφής.
 Χορηγεί παράβολα, κινητών επισήμων και υπευθύνων δηλώσεων.
 Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα “TAXIS”, και γενικά διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που περιγράφεται στις εκάστοτε εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από άλλα Κ.Ε.Π., η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Πειραιώς.
 Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για διεκπεραίωσή τους Υπηρεσίες.
 Παρακολουθεί την διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 Τηρεί τα σχετικά με την διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία η οποία δεν αναγράφεται στις αρμοδιότητες του παρόντος τμήματος ή θα θεσπιστεί στο εξής σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

4.4.2. Τμήματα ΚΕΠ Α΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων
Τα εν λόγω Τμήματα ΚΕΠ θα δημιουργούνται (όπου δεν υπάρχουν) και θα στελεχώνονται με την έκδοση απόφασης του Δημάρχου, ανάλογα με τις δυνατότητες του Δήμου και σε συνάρτηση με τις ανάγκες των Δημοτών. Ο ορισμός των Προϊσταμένων Τμημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων.

Αρμοδιότητες για κάθε μια Δημοτική Κοινότητα
 Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
 Διαθέτει για διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).
 Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους Υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 Παραλαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία το τελικό έγγραφο, το οποίο παραδίδει ή αποστέλλει στον πολίτη, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
 Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα.
 Διενεργεί θεωρήσεις γνησίου υπογραφής.
 Χορηγεί παράβολα, κινητών επισήμων και υπευθύνων δηλώσεων.
 Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα “TAXIS”, και γενικά διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που περιγράφεται στις εκάστοτε εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από άλλα Κ.Ε.Π., η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Πειραιώς.
 Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για διεκπεραίωσή τους Υπηρεσίες.
 Παρακολουθεί την διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 Τηρεί τα σχετικά με την διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία η οποία δεν αναγράφεται στις αρμοδιότητες του παρόντος τμήματος ή θα θεσπιστεί στο εξής σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

4.4.3. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

Αποστολή:
Η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την αστική και τη δημοτική κατάσταση των πολιτών.
Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης είναι:
Τμήμα Γάμων και Θανάτων
Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων
Τμήμα Δημοτολογίου
Τμήμα Μητρώων Αρρένων
Τμήμα Εκλογών
Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων
4.3.1 Τμήμα Γάμων και Θανάτων
Αρμοδιότητες:
• Καταχωρεί στα ληξιαρχικά βιβλία των ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και οι
οποίες έχουν αντικείμενο τη βεβαίωση γάμου ή θανάτου φυσικού προσώπου, στην καταχώριση διορθώσεων, προσθηκών και σημειώσεων και μεταβολών γενικά στις ανωτέρω ληξιαρχικές πράξεις που είναι καταχωρημένες στα ληξιαρχικά βιβλία.
• Χορηγεί βεβαιώσεις ότι συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου, για την έκδοση αδειών ταφής.
• Τηρεί και διαφυλάττει τα ληξιαρχικά βιβλία γάμων,θανάτων και δικαιολογητικών.
• Εκδίδει αντίγραφα από τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και
έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
4.3.2 Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων
Αρμοδιότητες:
• Καταχωρεί στα ληξιαρχικά βιβλία των ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και
οι οποίες έχουν αντικείμενο την βεβαίωση γέννησης του φυσικού προσώπου, στην καταχώριση διορθώσεων,
προσθηκών, σημειώσεων και μεταβολών γενικά στις ανωτέρω ληξιαρχικές πράξεις, στην καταχώριση των
οικείων πράξεων στο βιβλίο εκθέσεων και στην έκδοση αποσπασμάτων από τις ληξιαρχικές πράξεις που είναι
καταχωρημένες στα ληξιαρχικά βιβλία ή στη χορήγησης αρνητικής βεβαίωσης για την ύπαρξη ληξιαρχικής
πράξης γέννησης.
• Τηρεί και διαφυλάττει τα ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, βιβλίων εκθέσεων και δικαιολογητικών.
• Εκδίδει αντίγραφα από τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και
έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
4.3.3 Τμήμα Δημοτολογίου
Αρμοδιότητες:
• Αρχικές εγγραφές, μεταδημοτεύσεις, συμπληρωματικές εγγραφές (γάμοι, θάνατοι, διαζύγια, εγγραφές
παιδιών διορθώσεις λανθασμένων στοιχείων κ.λπ.).
• Καταχωρήσεις αρχικών εγγραφών, μεταδημοτεύσεων στο βιβλίο Δημοτολογίου και καταχώριση όλων
των μεταβολών στις υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες του Δημοτολογίου.
• Όλες οι παραπάνω εγγραφές καταχωρούνται στους Η/Υ σε αρχείο οικογενειακών μερίδων που υπάρχει, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα.
• Η καταχώριση των οικογενειακών μερίδων στους Η/Υ, αποτελεί και το ευρετήριό τους (KARTEX).
• Τηρεί αρχείο δημοτολογίου, στο οποίο υπάρχουν οι οικογενειακοί φάκελοι όλων των οικογενειακών μερίδων
που υπάρχουν και δημιουργούνται νέοι φάκελοι στις αρχικές εγγραφές και μεταδημοτεύσεις.
• Ταξινομεί στο αρχείο των οικογενειακών φακέλων όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για εγγραφές,
διαγραφές κ.λπ.
• Τηρεί βιβλίο παραλαβής νέων φακέλων καθώς και παράδοσης φακέλων σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας.
• Τηρεί απόλυτη λεξικογράφηση των φακέλων και ταξινομεί τα αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγυτέρων
συγγενών (τα οποία εκδίδονται μία φορά) και παρέχει επικυρωμένα αντίγραφα στους έχοντες έννομο συμφέρον.
• Παρέχει πληροφορίες και ενημερώνει το κοινό σε θέματα δημοτικής κατάστασης με σκοπό την επικοινωνία και την εξυπηρέτησή του.
• Διεξάγει την αλληλογραφία με τις διάφορες αρχές και τους πολίτες, για θέματα ιθαγένειας και δημοτολογικής τακτοποίησης.
• Παραλαμβάνει τις αιτήσεις και χορηγεί τα πιστοποιητικά ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών για κάθε χρήση (σχολικά, εκλογικά, συνταξιοδότηση κ.λπ.).
• Εκδίδει πιστοποιητικά ειδικού τύπου (ταυτοπροσωπίας κ.λπ.).
• Εκδίδει έγκαιρα τα πιστοποιητικά για την πρώτη εγγραφή στο δημοτικό σχολείο και φροντίζει για την ταχυδρομική αποστολή τους στους ενδιαφερόμενους.
• Αλληλογραφεί με δημότες σε περίπτωση ασάφειας στοιχείων που αναγράφονται στις αιτήσεις τους.
• Ενεργεί για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου,καθώς και την πρόσληψη πατρώνυμου και μητρωνυμου
από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
• Ενεργεί για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που
αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και
έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
4.3.4 Τμήμα Μητρώων Αρρένων
Αρμοδιότητες:
• Σύνταξη ετήσιου Μητρώου Αρρένων
• Εγγραφές αδήλωτων.
• Διαγραφές λόγω θανάτου, απώλειας Ελληνικής Ιθαγένειας, ανυπαρξίας και απόκτησης ξένης Ιθαγένειας.
• Διορθώσεις επωνύμων, κυρίων ονομάτων, πατρώνυμων, τόπων γέννησης, ληξιαρχικών στοιχείων, έτους γέννησης αλλαγής στοιχείων λόγω υιοθεσίας κ.λπ.
• Μεταγραφές στη σύνταξη Στρατολογικού πίνακα.
• Εγγραφές αυτών που διαμένουν στην Διοικητική
Περιφέρεια του Δήμου.
• Έκδοση πιστοποιητικών κάθε τύπου από τα Μητρώα
αρρένων.
• Αρχειοθέτηση και βιβλιοδέτηση διαταγών υπερκείμενων Αρχών επί εγγράφων και γενικά μεταβολών στα
ετήσια Μητρώα.
• Άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
4.3.5 Τμήμα Εκλογών
Αρμοδιότητες:
• Φροντίζει για την εκτέλεση κάθε εκλογικής εργασίας που ανατίθεται στο Δήμο σύμφωνα με την εκλογική
νομοθεσία.
• Παρακολουθεί τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την διενέργεια των εκλογών (Βουλευτικών, Δημοτικών κ.λ.π.).
• Συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας κάθε δίμηνο,
με τις μεταβολές που έχουν επέλθει και τους αναρτά για ενημέρωση των πολιτών και υποβολή εντάσεων.
• Καταχωρεί όλες τις μεταβολές που προκύπτουν από το Δημοτολόγιο (μεταδημοτεύσεις, θάνατοι, νέοι εκλογείς, αλλαγής Διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), στο Αρχείο των εκλογικών καταλόγων.
• Διεξάγει αλληλογραφία με το Πρωτοδικείο, το Υπ. Εσωτερικών και γενικά με κάθε Υπηρεσία που θα χρειαστεί για την εφαρμογή του πιο πάνω Νόμου.
• Συντάσσει τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και ενημερώνει τους πολίτες σχετικά.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και
έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
4.3.6 Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Αρμοδιότητες:
• Ελέγχει τη διεύθυνση κατοικίας του προσερχόμενου αλλοδαπού με αίτημα την έκδοση άδειας παραμονής.
• Παραλαμβάνει και ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2910/2001 για την έκδοση όλων των κατηγοριών αδειών παραμονής (σπουδών, εξαρτημένης εργασίας, σύστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οικογενειακής συνένωσης κ.λπ.).
• Αφού συμπληρώσει τον ατομικό φάκελο του αιτούντα για την έκδοση άδειας παραμονής, αποστέλλει τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά με απόδειξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
• Εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2910/ 2001 που αφορούν τους παράνομους μετανάστες και παρακολουθεί την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τις άδειες παραμονής των αλλοδαπών.
• Τηρεί ειδικό αρχείο με αντίγραφα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων αδειών παραμονής, σε ειδικούς
φακέλους με πλήρη σειρά και φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωσή του.
• Παραλαμβάνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τις έτοιμες άδειες παραμονής με ειδικό αποδεικτικό παραλαβής και τις διανέμει στους δικαιούχους αλλοδαπούς.
• Ενημερώνει τους αλλοδαπούς για την προσκόμιση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων κ.λπ.
• Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Συντάσσει τις δηλώσεις πολιτογράφησης όλων των αλλοδαπών που ζητούν την ελληνική ιθαγένεια, ελέγ−
χοντας τα δικαιολογητικά.
• Διεξάγει όλη την αλληλογραφία με την υπηρεσία ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για τα παραπάνω θέματα, τηρεί ειδικό πρωτόκολλο των δηλώσεων πολιτογράφησης καθώς και σχετικό αρχείο, και ενημερώνει τους πολίτες.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και
έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
4.3.7 Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων
Αρμοδιότητες:
• Φροντίζει σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους για την έκδοση αδειών μόνο Πολιτικών Γάμων.
• Φροντίζει για τη νομική διαδικασία σχετικά με την τέλεση του Πολιτικού Γάμου.
• Καταχωρεί την πράξη – τέλεση σε ειδικό βιβλίο και φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των αντιγράφων
της τέλεσης του γάμου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.
• Τηρεί αρχείο τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
• Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων
εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail), κ.λπ.
• Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους
και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
• Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Διεύθυνσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κ.λ.π.
• Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και
έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Αποστολή 
Ο κύριος αποδέκτης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης. είναι τα παιδιά που φιλοξενούνται στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ και ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ Σταθμούς και οι οικογένειές τους. Βασικό μέλημά μας είναι να εξασφαλίζεται η ομαλή και ολόπλευρη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό δίνεται βάρος στο σχεδιασμό των παιδαγωγικών προγραμμάτων, στην επιμόρφωση των παιδαγωγών, στην υποστήριξη των γονέων και των παιδαγωγών στο ρόλο τους, καθώς και στην ιδιαίτερη υποστήριξη που ενδεχομένως χρειάζονται οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ειδικών κοινωνικών, οικονομικών ή ψυχολογικών συνθηκών.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών (22)

Ο Προϊστάμενος Δ/ντής των Βρεφονηπιακών Σταθμών, εκτός από τις αρμοδιότητές του που αναφέρονται στο αρθ. 5 του ΟΕΥ, έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, φροντίζει για την δημιουργία νέων, αναπτύσσει τις απόψεις του Δήμου και ενημερώνει το Δήμαρχο για την εν γένει λειτουργία τους.

Μεριμνά για την επιβολή τέλους λειτουργίας των Σταθμών, τη στέγαση και μεταστέγαση αυτών, την επίπλωση, τη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό και την εσωτερική μετακίνηση των υπαλλήλων, όπου κρίνεται αναγκαίο, πάντα σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.

4.5.1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη στέγαση των νέων σταθμών και τη μεταστέγαση των ήδη λειτουργούντων, όταν κριθεί αναγκαίο, και συνεργάζεται με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες για τη διαμόρφωση των νέων ακινήτων ώστε να καταστούν κατάλληλα, είτε αυτά είναι ιδιόκτητα είτε είναι μισθωμένα.
 Αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών τον εξοπλισμό των νέων σταθμών με τα απαραίτητα έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρικές συσκευές κλπ.
 Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των τμημάτων των σταθμών για τη συντήρηση, τυχόν επισκευές και βελτιώσεις των εγκαταστάσεων των ακινήτων, των επίπλων, σκευών κλπ. και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες τεχνικές ή άλλες υπηρεσίες έγκαιρα, ώστε όλες οι εργασίες να γίνονται κατά τα διαστήματα που οι σταθμοί παραμένουν κλειστοί, πλην εκτάκτων επισκευών.
 Επιμελείται για την ασφάλεια των κτιρίων των σταθμών και συνεργάζεται με τις τεχνικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των προτάσεων των μηχανικών ασφαλείας.
 Εισηγείται και παρακολουθεί την πραγματοποίηση των αναγκαίων προμηθειών.
 Συγκεντρώνει έγκαιρα από τους προϊσταμένους των τμημάτων των παιδικών σταθμών τις εισηγήσεις με τις αναγκαίες ποσότητες για την προμήθεια όλων των ειδών και υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία κάθε παιδικού σταθμού σε ετήσια βάση, όπως τρόφιμα, είδη καθαριότητας, εκπαιδευτικό υλικό, γραφική ύλη νηπίων, υλικά εορταστικών εκδηλώσεων, σκεύη κουζίνας, λευκά είδη, πετσέτες, κουρτίνες, μοκέτες, ηλεκτρικά είδη κλπ., προβαίνει στην ομαδοποίηση κα εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες μελετών και προμηθειών, παρακολουθώντας την έγκαιρη εκτέλεσή τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των παιδικών σταθμών.
 Συνδράμει στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκτός των χώρων των παιδικών σταθμών αναλαμβάνοντας την ανεύρεση της αίθουσας εκδήλωσης, τη διαμόρφωσή της, τις αναγκαίες προμήθειες και τις τυχόν μεταφορές των αναγκαίων ειδών.
 Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των τιμολογίων με τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 Προτείνει τις προβλέψεις εσόδων – εξόδων κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία η οποία δεν αναγράφεται στις αρμοδιότητες του παρόντος τμήματος ή θα θεσπιστεί στο εξής σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών που εξυπηρετούνται από τους σταθμούς.

4.5.2. Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών (22)
Αρμοδιότητες

Οι σκοποί και οι στόχοι του κάθε Τμήματος είναι να καλύψουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες, όπως η εξασφάλιση χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώγηση και η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξή τους στην κοινωνική ομάδα, η ψυχική ισορροπία των παιδιών με την προσφορά παιχνιδιών, μέριμνας, φροντίδας, θαλπωρής, τρυφερότητας κλπ., καθώς και η εποπτεία των κέντρων φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στα διοικητικά όρια των δημοτικών κοινοτήτων αντίστοιχα.
Το κάθε Τμήμα βρεφονηπιακού σταθμού:
 Δέχεται τις αιτήσεις των γονέων για την εγγραφή των παιδιών τους στον παιδικό – βρεφονηπιακό σταθμό μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά και συμμετέχει στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επιλογή των παιδιών.
 Προσδιορίζει τα προβλεπόμενα έξοδα για το επόμενο οικονομικό έτος, και ενημερώνει την Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 Φροντίζει για την προμήθεια των διαφόρων ειδών στο σταθμό (τρόφιμα, είδη εξοπλισμού κ.λ.π.).
 Είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την τυχόν επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται ο σταθμός.
 Προωθεί τα τιμολόγια των διαφόρων προμηθευτών του σταθμού στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, για την ενταλματοποίησή τους.
 Με τη λήξη του σχολικού έτους ελέγχει τα τελείως φθαρμένα και κατεστραμμένα είδη και τα διαγράφει από το βιβλίο υλικού, μετά από σχετική απόφαση της επιτροπής, η οποία διαπιστώνει την φθορά τους.
 Ελέγχει και υπογράφει, με τη λήξη του σχολικού έτους το βιβλίο εισαγωγής – εξαγωγής τροφίμων, καθώς και το βιβλίο αναλώσιμων και μη υλικών.
 Φροντίζει, σε συνεργασία και με τις νηπιαγωγούς για τη διοργάνωση διαλέξεων από παιδοψυχολόγους με σκοπό την ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγωγής και σχέσεων με τα παιδιά τους, για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, λήξη σχολικού έτους κλπ.)
 Δέχεται την αλληλογραφία και την προωθεί αρμοδίως.
 Εισηγείται για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Σταθμού. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας του κάθε δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά, διαχειριστικά) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Η Αποστολή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των εργασιών και διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία του Δήμου.
Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται και οι εξής:
1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
3. Αποστέλλει σε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:
➢ Το Τμήμα Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης
➢ Το Τμήμα Λογιστηρίου
➢ Το Τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών
➢ Το Τμήμα Εισπράξεων
➢ Το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης & Εξόδων
➢ Τμήμα Προμηθειών

4.6.1 Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και υποβάλλει έγκαιρα στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου και τις σχετικές μ’ αυτόν εκθέσεις.
2. Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται γενικά στα οικονομικά ζητήματα που αφορούν στο Δήμο και είναι χρήσιμα για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.
3. Εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή νέων κωδικών αριθμών εσόδων και εξόδων και την χορήγηση συμπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων και την καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου, μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
4. Τηρεί ειδικό αρχείο προϋπολογισμού του Δήμου και φυλάσσει τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα στο αρχείο του, με όλες τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις, καθώς και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Εκδίδει σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, την καταχωρεί και διαβιβάζει υπογεγραμμένο αντίγραφο στην υπηρεσία που αιτήθηκε τη δαπάνη προκειμένου η τελευταία, να υποβάλει εισήγηση για έγκριση και διάθεση πίστωσης στον αρμόδιο διατάκτη.
6. Φροντίζει για την τήρηση ημερολογίου καταχώρησης εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων κατά ημερομηνία έκδοσης αυτών και κατά αύξοντα αριθμό καθώς επίσης και του αντίστοιχου καθολικού δαπανών κατά ημερομηνία έκδοσης και κατά Κ.Α. Προϋπολογισμού.
7. Διαβιβάζει στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των πρωτότυπων των ενταλμάτων με πλήρη σειρά νομίμων πρωτότυπων δικαιολογητικών και αρχειοθετεί σε ειδικούς φακέλους τα στελέχη των ενταλμάτων μαζί με πλήρη σειρά δικαιολογητικών.
8. Στο τέλος του έτους εισηγείται την ανατροπή και αποδέσμευση των δεσμεύσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει και μετά την έκδοση της απόφασης της Ο.Ε. προβαίνει στις ανατροπές και αποδεσμεύσεις των πιο πάνω δεσμεύσεων και την εκτύπωση αυτών.
9. Συντάσσει οικονομικές μελέτες για την ανάγκη σύναψης δανείων.
10. Εκτιμάει και παρακολουθεί τις δανειακές συμβάσεις του Δήμου, βάσει των τρεχουσών μακροοικονομικών δεδομένων και προβολών, με σκοπό τoν ακριβέστερο προσδιορισμό τόκων και χρεολυσίων, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
11. Φροντίζει για την παρακολούθηση των εγκεκριμένων δανείων του Δήμου, την τήρηση πινάκων ετήσιων τοκοχρεωλυτικών δόσεων και τηρεί αρχείο τους.
12. Καταρτίζει και υποβάλει τριμηναία έκθεση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 43§4 του Ν. 3979/2011.
13. Τηρεί το βιβλίο «Μητρώο Δεσμεύσεων» και το βιβλίο «Αναλαμβανόμενων Υποχρεώσεων».
14. Ελέγχει την νομιμότητα των εκθέσεων αναλήψεως δαπανών για τις εργασίες, τις προμήθειες, τα έργα κ.λπ. που εκτελούνται από το Δήμο και τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.6.2 Τμήμα Λογιστηρίου
Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Έχει την ευθύνη τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
2. Τηρεί, τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία Βιβλία & Στοιχεία.
➢ Ημερολόγιο πράξεων ισολογισμού
➢ Βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού
➢ Μητρώο παγίων

3. Συντάσσει και καταρτίζει τις Οικονομικές καταστάσεις του Δήμου (Ισολογισμό − Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης – Προσαρτήματα Τέλους Χρήσεως).
4. Υποβάλλει τις Οικονομικές Καταστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο & λοιπούς φορείς.
5. Ενημερώνει τη βάση της ΕΕΤΑΑ του Δήμου, όπως αυτά παράγονται στο μηχανογραφικό του σύστημα. Έχει παράλληλα την υποχρέωση να διαχειρίζεται τη WEB βάση όπου αντλεί αυτόματα οικονομικά στοιχεία του Υπουργείο Εσωτερικών.
6. Επιμελείται της σύνταξης περιοδικών και ετήσιων Απογραφών των πάσης φύσεως Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, αναλωσίμων κ.λπ. υλικών, σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με αυτές.
7. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση της σωστής λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
8. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
9. Παρακολουθεί τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών µε τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσόμενους µε τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών µε τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
10. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών.
11. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
12. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραφα Δημοσίων Επενδύσεων ή και από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς φορείς.
13. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους οποίους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
14. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των προηγούμενων προγραμμάτων και έργων.
15. Παρακολουθεί για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) µε τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
16. Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και συνεργάζεται σχετικά µε τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών για την απογραφή του Διπλογραφικού συστήματος.
17. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα , οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
18. Σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα φροντίζει για την απόλυτη αντιστοιχία του απλογραφικού με διπλογραφικού συστήματος.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.6.3 Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών
Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων για κάθε δαπάνη.
2. Καταχωρεί τα τιμολόγια
3. Εκδίδει Χρηματικά Εντάλματα (Χ.Ε.).
4. Μεριμνά για τη σύσταση, ενεργοποίηση και απόδοση της Πάγιας Προκαταβολής.
5. Μεριμνά για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής.
6. Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των αποδόσεων των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
7. Φροντίζει για την εκκαθάριση και εντολή της πληρωμής όλων των δαπανών του Δήμου, σύμφωνα με το νόμο, την έκδοση των καταλογιστικών αποφάσεων για τα ελλείμματα που παρουσιάζονται ή για τις ζημιές του Δήμου που προέρχονται από απώλεια ή βλάβη υλικών του Δήμου.
8. Παραλαμβάνει τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τις καταχωρεί στο μηχανογραφικό σύστημα.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.6.4 Τμήμα Εισπράξεων
Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Ελέγχει χρηματικούς τίτλους που διαβιβάζονται στο ταμείο από τις υπηρεσίες του Δήμου και εκδίδει αποδεικτικά παραλαβής.
2. Αποστέλλει προς τους οφειλέτες ταμιακές προσκλήσεις.
3. Επιμελείται την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου με κάθε μέσο.
4. Εισπράττει δια μέσω των εισπρακτόρων τα διάφορα χρέη, για τα οποία εκδίδει το προβλεπόμενο από το νόμο αποδεικτικό είσπραξης και παραδίδει τις εισπράξεις της ημέρας στο Δημοτικό Ταμία με γραμμάτιο παραλαβής.
5. Φροντίζει για την αποστολή των διπλοτύπων που εκδίδονται μετά από τις καταθέσεις δημοτών σε τράπεζες.
6. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών προς τον Δήμο μας και συντάσσει καταστάσεις ημερήσιων εισπράξεων, καθώς και μηνιαίων εισπράξεων, τις οποίες παραδίδει στο Δημοτικό Ταμία.
7. Ελέγχει τις καταστάσεις των ημερήσιων εισπράξεων και τις συσχετίζει με τα αντίστοιχα διπλότυπα για συμφωνία και επαλήθευση. Θεωρεί και υπογράφει τις καταστάσεις αυτές και τις παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα για πίστωση της μερίδας του οφειλέτη.
8. Συγκεντρώνει και ταξινομεί τα διπλότυπα είσπραξης, τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα άλλα απολογιστικά στοιχεία.
9. Διεκπεραιώνει τις ταχυδρομικές επιταγές.
10. Εισπράττει τις βεβαιωμένες και αβεβαίωτες κλήσεις.
11. Διεκπεραιώνει την εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία.
12. Επιμελείται της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
13. Φροντίζει για την εφαρμογή νομοθετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων συγκεντρώνοντας τα αιτήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει ο εκάστοτε νόμος και ελέγχει την τήρησή τους.
14. Εισηγείται στο ΔΣ για τη διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.
15. Εκδίδει βεβαιώσεις περί μη οφειλής, δημοτικής ενημερότητας και κάθε είδους βεβαίωση σχετικά με τις οφειλές.
16. Προβαίνει στη στέρηση φορολογικής ενημερότητας για τους οφειλέτες που δεν έχουν πληρώσει ή ρυθμίσει τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, που προέρχονται από όλα τα δημοτικά τέλη και τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
17. Ελέγχει τις καταστάσεις της γενικής εικόνας των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών των οφειλετών, αν έχουν προκύψει λόγοι πληρωμής, ρύθμισης, διαγραφής, παραγραφής, ή λόγοι αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, πριν προβεί στη στέρηση φορολογικής ενημερότητας.
18. Συντάσσει έγγραφα αναστολής της στέρησης φορολογικής ενημερότητας, για τους οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ύστερα από σχετικό αίτημά τους για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας.
19. Συντάσσει τα έγγραφα ανάκλησης της στέρησης φορολογικής ενημερότητας, για τους οφειλέτες που έχουν εξοφλήσει ή έχουν επέλθει λόγοι παραγραφής ή διαγραφής των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ύστερα από σχετικό αίτημά τους για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας.
20. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες ΔΟΥ και την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διασταυρώσει και να διασφαλίσει έγκυρα στοιχεία που είναι χρήσιμα για την υπηρεσία.
21. Ενημερώνει εγγράφως τα αρμόδια τμήματα του Δήμου, στις περιπτώσεις που μετά από την έρευνα του γραφείου, προκύπτουν ότι τα στοιχεία στους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους είναι ελλιπή ή ανακριβή.
22. Αποστέλλει καταστάσεις των Στερήσεων Φορολογικής Ενημερότητας, και των Ανακλήσεων Φορολογικής Ενημερότητας ως στατιστικά οικονομικά στοιχεία.
23. Φροντίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και για την είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.
24. Επιμελείται της έρευνας ανεύρεσης οφειλετών.
25. Φροντίζει για την τήρηση του Μητρώου οφειλετών και την ορθότητα των στοιχείων αυτών.
26. Επιμελείται της αποστολής ειδοποιήσεων για ένδικα μέτρα.
27. Λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία (κατασχέσεις κινητών & ακινήτων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, επισπεύσεις πλειστηριασμών).
28. Συντάσσει και προωθεί τις εκθέσεις εντολών κατασχέσεων και προγραμμάτων πλειστηριασμού.
29. Προβαίνει σε παραγγελίες για έρευνα περιουσιακών στοιχείων σε δικαστικούς επιμελητές.
30. Ορίζει και παρακολουθεί τα προγράμματα πλειστηριασμών.
31. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ένδικων μέσων και αναγκαστικών μέτρων κατά τη διάρκεια του έτους όπου η συγκεκριμένη οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.
32. Προβαίνει σε αναγγελίες για πλειστηριασμούς.
33. Παρακολουθεί τη διεξαγωγή υποθέσεων που εκκρεμούν δικαστικά μέσω της Νομικής Υπηρεσίας και αποστολή νομικώς τεκμηριωμένης άποψης της Υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διορθώσεων, αναστολών & ανακοπών.
34. Συντάσσει την Έκθεση και την εντολή της απαιτούμενης δαπάνης για τους δικαστικούς επιμελητές.
35. Προβαίνει σε προσδιορισμό των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τηρεί αρχείο με όλα τα δικαιολογητικά.
36. Προβαίνει σε αναγγελίες σε πτώχευση και εκκαθάριση φυσικών ή νομικών προσώπων.
37. Προβαίνει σε άρση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης αν ο οφειλέτης έχει προβεί σε ρύθμιση ή αν έχει εξοφλήσει το χρέος του.
38. Καταχωρεί τα αναγκαστικά μέτρα στις μερίδες των οφειλετών.
39. Τηρεί ατομικούς φακέλους οφειλετών για τους οποίους έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
40. Προβαίνει όπου χρειάζεται σε επιπλέον έρευνα φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών από τις διάφορες Δ.Ο.Υ, τη Δ/νση Συγκοινωνιών, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία (Α.Φ.Μ, ακίνητα κλπ).
41. Τηρεί τα υπό των Νόμων οριζόμενα Βιβλία και Έντυπα καθώς και τα βοηθητικά αυτών (Βιβλίο Αναγγελιών κλπ.).
42. Τηρεί ενημερωμένα αρχεία οφειλετών, κατασχέσεων και πλειστηριασμών κλπ.
43. Μεριμνά για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα έσοδα του Δήμου από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων.
44. Φροντίζει για την παραγραφή οφειλών μετά την παρέλευση πενταετίας ή εικοσαετίας (αρ. 6 Α.Ν. 344/1968) από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν οριστικά.
45. Φροντίζει για τη σωστή απεικόνιση των χρηματικών καταλόγων στα μηχανογραφικά συστήματα του Δήμου.
46. Επιμελείται της Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της διεύθυνσης και τηρεί το αρχείο αλληλογραφίας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.6.5 Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων
Αρμοδιότητες:

Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία(Γενικό Καθολικό & Βιβλίο Καθημερινό) σύμφωνα με το απλογραφικό σύστημα, καταχώρηση Εισπράξεων και Πληρωμών στα τηρούμενα Λογιστικά Βιβλία του Κεντρικού Διαχειριστή και έκδοση Ημερήσιου και Μηνιαίου Δελτίου Ταμιακής Κατάστασης,το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως ως ο Νόμος ορίζει.
2. Παραλαμβάνει τις καθημερινές Εισπράξεις από το Τμήμα Εισπράξεων, τις εισπράξεις από τα Περιφερειακά Ταμεία του Δήμου και επιμελείται της οργάνωσης, παράδοσης και αποστολής τους στην Τράπεζα.
3. Εισπράττει τα πάσης φύσεως Τακτικά και Έκτακτα Έσοδα που προέρχονται από Επιχορηγήσεις, για την κάλυψη λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π), Σ.Α.Τ.Α., ειδικά επενδυτικά Προγράμματα, Δ.Ε.Η., κ.λ.π.
4. Εκδίδει τα γραμμάτια είσπραξης για όλα τα έσοδα του Δήμου. Παραλαμβάνει από το τμήμα Εισπράξεων γραμμάτια είσπραξης και αφού τα συμφωνήσει, τα αρχειοθετεί προκειμένου να γίνει έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα υπόλοιπα απολογιστικά στοιχεία.
5. Παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τα Χρηματικά Εντάλματα Μισθοδοσίας όλου του προσωπικού του Δήμου και πάσης φύσεως αμοιβών των Δημοτικών και Διαμερισματικών Συμβούλων, των προμηθειών, των εκτελουμένων έργων και των επιχορηγήσεων διαφόρων Οργανισμών καθώς και επιμέλεια της πληρωμής τους.
6. Διενεργεί την πληρωμή των Χρηματικών Ενταλμάτων.
7. Επιμελείται τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών για την έκδοση Τακτοποιητέων Χρηματικών Ενταλμάτων .
8. Επιμελείται τον προσδιορισμό και την απόδοση των πάσης φύσεως Κρατήσεων μισθοδοσίας -προμηθειών και Φόρων υπέρ Τρίτων.
9. Καταγράφει τις Ταμειακές ανάγκες των Δημοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, για τον προσδιορισμό και συντονισμό της επιχορήγησης τους.
10. Εξυπηρετεί τις τοκοχρεολύσιες δόσεις των δανειακών συμβάσεων.
11. Προβαίνει στη μελέτη και εκπόνηση Ταμειακών Προγραμμάτων Ροής, για την εξέλιξη των εισπράξεων-πληρωμών και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.
12. Παρακολουθεί ειδικά θέματα, όπως:
➢ Διαχείριση Κληροδοτημάτων (σε συνεργασία με τη συναρμόδια Υπηρεσία)
➢ Κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (αφορά υπαλλήλους)
➢ Χρηματοδοτήσεις μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος
➢ Δωρεές
➢ Νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου ΠΕΙΡΑΙΑ σε Τράπεζες
➢ Ειδικές Συμβάσεις με Τράπεζες, που αφορούν πληρωμές οφειλών δημοτών, Μισθοδοσίας, χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Πληρωμών, καθώς και την πραγματοποίηση Χρηματαποστολών.
➢ Παρακολούθηση και έλεγχος των τηρούμενων Τραπεζικών Λογαριασμών (Δεσμευμένων ή μη) και των Λογαριασμών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

13. Συντάσσει και υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων στη Οικονομική Επιτροπή για τις περαιτέρω διαδικασίες μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο προθεσμίες. Φυλάσσει για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ασφαλές μέρος τα απολογιστικά στοιχεία. Υποβάλλει αντίγραφα του απολογισμού στα υπουργεία και τους φορείς που προβλέπονται από το Νόμο (ΥΠ.ΟΙΚ., ΥΠ.ΕΣ., ΚΕΔΕ, ΠΕΔ) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο συνυποβάλλονται τα απολογιστικά στοιχεία που αναφέρονται Σελίδα 81/305 στην απόφαση ΦΓ8/21500/2004 της ολομέλειάς του (κατάσταση υπολόγων με την πράξη ανάθεσης καθηκόντων σε αυτούς και την οικεία βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας, ταμιακό απολογιστικό πίνακα, κατάσταση των δανείων και εγγυήσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης κλπ).
14. Παραλαμβάνει όλες τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και λειτουργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
15. Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την 14282/2005 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την υποβολή και τη διαβίβαση των χρηματικών ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για την παραλαβή τους από εκεί και διαβίβαση των ενταλμάτων που δεν έχουν εγκριθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου με πρωτοκολλημένες επιστολές και για την παρακολούθηση όλων των εκκρεμούντων ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και για την τήρηση αρχείων όλων των Πράξεων του Επιτρόπου.
16. Ελέγχει τα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης ώστε να είναι σύμφωνα με το Νόμο Περί Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων.
17. Εκδίδει τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου.
18. Καταχωρεί στο μηχανογραφικό σύστημα τα ελεγμένα από τον Επίτροπο εντάλματα πληρωμής και κρατήσεων.
19. Φροντίζει για την Ανάρτηση των ενταλμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
20. Ελέγχει τη νομιμοποίηση των δικαιούχων και εκδίδει απόδειξη γι’ αυτούς.
21. Τηρεί αρχεία των πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
22. Ενημερώνει και υποβάλλει τα φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία που απορρέουν από τα εκδοθέντα εντάλματα.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.6.6 Τμήμα Προμηθειών

Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.

1. Φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια όλων των ειδών και υλικών καθώς και των εργασιών που χρειάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου και διενεργεί όλη τη διαδικασία για την ανάθεση κάθε εργασίας, υπηρεσίας ή προμήθειας μέσα στα χρηματικά όρια του δικαιώματος Δημάρχου που προβλέπει ο νόμος και εκδίδει τη σχετική απόφαση.
2. Διενεργεί έρευνα αγοράς για τις παραπάνω απαιτούμενες προμήθειες και υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες που αιτούνται τις δαπάνες.
3. Παραλαμβάνει τα πρωτότυπα τιμολόγια μαζί με τα δελτία εισαγωγής, πρωτόκολλα παραλαβής, βεβαιώσεις εργασίας κλπ, από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αφού ολοκληρώσει το σχετικό φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα διαβιβάζει εις διπλούν στο αρμόδιο Τμήμα για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
4. Μεριμνά προκειμένου να οριστούν τα μέλη των επιτροπών που προβλέπονται από τις νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν τις προμήθειες & υπηρεσίες των Δήμων.
5. Παραλαμβάνει τα αιτήματα των υπηρεσιών, σε σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τις παραπάνω διαδικασίες, όπως προβλέπονται από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ενδεικτικά, αποφάσεις σκοπιμότητας του διαγωνισμού, πρωτογενή αιτήματα, μελέτη κλπ). Οι μελέτες απαιτείται να είναι ελεγμένες ως προς την ορθότητα, νομιμότητα και εγκεκριμένες από την αρμόδια Τεχνική υπηρεσία και οι διακηρύξεις από τη Νομική Υπηρεσία.
Για κάθε ένα από τα παραπάνω αιτήματα τηρείται ξεχωριστός φάκελος που περιέχει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις κλπ σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική
μορφή, μαζί με τις σχετικές αποφάσεις της ΟΕ, προκειμένου να προβεί στην
ανάθεση ή στη διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
6. Διενεργεί όλους τους συνοπτικούς, ανοικτούς και διεθνείς διαγωνισμούς προμηθειών και εργασιών –υπηρεσιών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
7. Μεριμνά για την παραλαβή των πρακτικών και των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε κάθε στάδιο της δημοπρασίας και ενημερώνει τους συμμετέχοντες καθώς και τους ηλεκτρονικούς και φυσικούς φακέλους του διαγωνισμού.
8. Μεριμνά για την κατά το νόμο δημοσίευση, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων των προκηρύξεων, διακηρύξεων και εγγράφων της σύμβασης όπως κάθε φορά προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
9. Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων κατακύρωσης στους αρμοδίους μειοδότες ή αναδόχους προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης.
10. Αποστέλλει όπου απαιτείται, τις σχετικές αποφάσεις μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα προς τη Νομική Υπηρεσία για τη σύνταξη του συμφωνητικού με την επιμέλεια της οποίας συντάσσεται και δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
11. Μεριμνά για τυχόν επανάληψη του διαγωνισμού σε περιπτώσεις που αποβεί άκαρπος ή δεν κατακυρώθηκε σε όλα τα άρθρα του.
12. Ενημερώνει το ηλεκτρονικό πρόγραμμα των Προμηθειών.
13. Τηρεί το ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων ως προς το αντικείμενό του.
14. Τηρεί το αρχείο των φακέλων προμήθειας με αντίγραφα των δικαιολογητικών, προβαίνοντας τελικά στην καταστροφή τους, μέσω της ανακύκλωσης, μετά την παρέλευση του απαιτούμενου χρόνου διατήρησής τους.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποστολή 
Η αποτελεσματική διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου, η εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις άδειες των εμπορικών δραστηριοτήτων και λοιπών επιχειρήσεων, η διευθέτηση των θεμάτων διαφήμισης και πρωτίστως η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τα έσοδα του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Εσόδων
• Τμήμα Βεβαίωσης Παρανόμων Σταθμεύσεων
• Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
• Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
• Τμήμα Διαφήμισης
• Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων
• Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων
• Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής
• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.7.1. Τμήμα Εσόδων
Αρμοδιότητες 

 Φροντίζει για τη βεβαίωση, σύμφωνα με το νόμο, των τελών, δικαιωμάτων, και προστίμων που επιβάλλονται από το Δήμο (χρήση πλατειών, πεζοδρομίων, αποζημιώσεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης – σε συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία – και υπολοίπων κοινόχρηστων χώρων, διαφημίσεων κλπ.) εκτός από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών χρηματικών καταλόγων, την κοινοποίηση αυτών στους υπόχρεους και την αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικού για είσπραξη, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, την καταβολή των προστίμων και την εκτέλεση κάθε σχετικής εργασίας, όπως ορίζουν οι διατάξεις νόμων και κανονισμών που ισχύουν κάθε φορά.
 Φροντίζει για τη βεβαίωση των άμεσων φόρων που επιβάλλει ο Δήμος.
 Τηρεί αρχείο των φορολογουμένων, παρακολουθεί την πορεία των ενστάσεων και φροντίζει για την άρση κάθε σχετικής εκκρεμότητας.
 Μεριμνά για τον καθορισμό κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 Φροντίζει για την έκδοση των αδειών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων κλπ. και κοινοποιεί τις αποφάσεις στα αντίστοιχα Τμήματα της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας που θα πραγματοποιεί τους ελέγχους.
 Ενημερώνει το Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου για τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρήθηκαν, εκτός από τα πεζοδρόμια.
 Μεριμνά κατά τη σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων των οφειλετών του Δήμου όπως τα ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, την πλήρη διεύθυνση και λοιπά στοιχεία, και φροντίζει για την ενημέρωση τους από τυχόν αλλαγές στη διάρκεια του χρόνου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.2. Τμήμα Βεβαίωσης Παράνομων Στάθμεύσεων
Αρμοδιότητες 

 Ασχολείται με τη διεκπεραίωση των κλήσεων που επιδίδονται από τα ειδικά όργανα του Δήμου, αστυνομικά όργανα, λιμενικά όργανα κλπ. για την παράνομη στάθμευση οχημάτων σε χώρους που απαγορεύεται τούτο ή χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης και συντάσσει τους σχετικούς χρηματικούς καταλόγους, τους οποίους στην συνέχεια αποστέλλει στη Διεύθυνση Οικονομικού για τις παραπέρα ενέργειες.
 Αλληλογραφεί με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου και κάθε αρχή για την παροχή στοιχείων, αναφορικά με τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που δέχθηκαν κλήση για παράνομη στάθμευση κ.λ.π.
 Φροντίζει για τη δραχμοποίηση παραβόλων και διπλοτύπων Δ.Ο.Υ. που αφορούν σε κλήσεις κ.ο.κ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.3. Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
Αρμοδιότητες 

 Φροντίζει για την έγκαιρη βεβαίωση, σύμφωνα με το νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, των τελών καθαριότητας, φωτισμού και γενικά κάθε ανταποδοτικού τέλους καθώς και των προστίμων για παραβάσεις του κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
 Παρακολουθεί τις μεταβολές από υπηρεσιακούς ελέγχους ή αποφάσεις φορολογικών Επιτροπών και Δικαστηρίων και ενημερώνει τους καταλόγους κλπ.
 Τηρεί Αρχείο των φορολογούμενων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας.
 Φροντίζει για την επιβολή και βεβαίωση των διαφόρων τελών στα κάθε κατηγορίας αυτοκίνητα, σύμφωνα με το νόμο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.4. Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Αρμοδιότητες 

 Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 28).
 Η χορήγηση (από το δημοτικό συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 29), πλανόδιου εμπορίου, ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 30).
 Η έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και η χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 31).
 Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 33).
 Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 34). Στην ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ).
 Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 35).
 Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 36).
 Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ` άρθρο 17 του ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 38).
 Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 39).
 Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 40).
 Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν.3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 41).
 Η Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών.
 Η λειτουργία Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή.
 Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α`).
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.5. Τμήμα Διαφήμισης
Αρμοδιότητες 

 Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των διαφημιζόμενων, τις ελέγχει και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς την ταμειακή υπηρεσία για την είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και εκδίδει τις σχετικές άδειες.
 Συντάσσει Προδιαγραφές για τους διαγωνισμούς της υπαίθριας διαφήμισης.
 Τηρεί ευρετήριο έκδοσης αδειών.
 Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα (οίκοθεν) για είσπραξη του αναλογούντος τέλους επί της δαπάνης διαφημίσεως που αναφέρεται σε προηγούμενα οικονομικά έτη.
 Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου διαφημίσεων από την Δημοτική Αστυνομία.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.6. Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων
Αρμοδιότητες 

 Βεβαιώνει τις σχετικές δαπάνες κατασκευής των αγωγών ακαθάρτων στους παρόδιους ιδιοκτήτες, καθώς επίσης και των πεζοδρομίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Τηρεί αρχείο καταβολής δαπανών αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, καθώς επίσης και των πεζοδρομίων.
 Φροντίζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων για τους υπόχρεους καταβολής δαπάνης παρόδιους ιδιοκτήτες με πλήρη στοιχεία, που διαβιβάζει στη Διεύθυνση Οικονομικού για την είσπραξη των βεβαιούμενων ποσών.
 Ειδοποιεί με ατομικές προσκλήσεις τους δημότες για την έναρξη και λήξη οποιουδήποτε έργου που συνεπάγεται καταβολή δαπάνης από παρόδιο ιδιοκτήτη και τους καλεί για την τακτοποίηση των αναλογούντων δαπανών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 Ενεργεί αυτοψίες, όπου και όταν αναφύεται διαφωνία, για την ορθότητα της καταλογιζόμενης δαπάνης.
 Επιλαμβάνεται των θεμάτων που αναφύονται μετά από προσφυγές δημοτών που αφορούν τη χρέωση για δαπάνες αποχέτευσης και εισηγείται τεκμηριωμένα για την επίλυσή τους προς την Επιτροπή Συμβιβασμού του Δήμου ή το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, κοινοποιώντας την εισήγηση και στους προσφεύγοντες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 Παραλαμβάνει και ελέγχει όλους τους λογαριασμούς νερού της ΕΥΔΑΠ, που αφορούν το Δήμο Πειραιά και τους παραδίδει μαζί με τη σχετική επί της δαπάνης έκθεση στη Δ/νση Οικονομικού για την έκδοση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων και παρακολουθεί την εξόφληση αυτών.
 Προβαίνει σε έλεγχο για τον εντοπισμό και αποκατάσταση αδικαιολογήτων υψηλών καταναλώσεων νερού.
 Συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ για την αντικατάσταση μετρητών και την τοποθέτηση νέων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.7. Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων
Αρμοδιότητες 

 Επιμελείται για την πιστή εφαρμογή του κανονισμού του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 Ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου.
 Διαχειρίζεται και μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία των καταστημάτων που βρίσκονται στο χώρο του Κοιμητηρίου, π.χ. ανθοπωλείο, κυλικείο, κ.ά., καθώς και των σχετικών υπηρεσιών, π.χ. διαχείριση χώρου στάθμευσης.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.8. Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής
Αρμοδιότητες 

 Φροντίζει, για τη παραλαβή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την έκδοση αδειών ίδρυσης-εγκατάστασης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων-κινηματογράφων, ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων, παιδότοπων, κλπ, τις οποίες και κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές.
 Συνεργάζεται με τη Δημοτική Αστυνομία και με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ελέγχονται υγειονομικά τα υπό ίδρυση καταστήματα & επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Συνεργάζεται με λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες για την χορήγηση σχετικών αδειών και βεβαιώσεων απαραίτητων για την έκδοση αδειών.
 Τηρεί αρχείο με τους φακέλους καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τα δικαιολογητικά, τα αντίγραφα των αδειών και αντίγραφα των μηνύσεων, εκθέσεων και βεβαιώσεων παραβάσεων και καταγγελιών.
 Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος που έχει σχέση με αδειοδοτήσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Φροντίζει, για την παραλαβή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την έκδοση αδειών μουσικής & παράτασης μουσικής σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις οποίες και κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές.
 Συνεργάζεται με τη Δημοτική Αστυνομία και με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ελέγχονται υγειονομικά οι όροι των υπό έκδοση αδειών μουσικής.
 Συνεργάζεται με λοιπές αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση σχετικών αδειών και βεβαιώσεων, απαραίτητων για την έκδοση αδειών μουσικής και παράτασης μουσικής.
 Τηρεί αρχείο με τους φακέλους μουσικής και παράτασης μουσικής με τα δικαιολογητικά και τα αντίγραφα των αδειών μουσικής και παράτασης μουσικής και αντίγραφα των μηνύσεων, εκθέσεων και βεβαιώσεων παράβασης και καταγγελιών, που αφορούν σε μουσική.
 Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος έχει σχέση με άδειες μουσικής και παράτασης μουσικής.
 Παραλαμβάνει τις μηνύσεις, εκθέσεις και βεβαιώσεις παραβάσεων από τις αρμόδιες Αστυνομικές, Υγειονομικές, Δημοτικές και λοιπές Αρχές.
 Δέχεται έγγραφες καταγγελίες πολιτών και φορέων, που αφορούν σε καταστήματα και επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις οποίες και διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 Συνεργάζεται με τη Δημοτική Αστυνομία,/ Γραφείο Υγειονομικού Ελέγχου, με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και λοιπές αρμόδιες αρχές, για την επανεξέταση, όπου προβλέπεται, των όρων λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 Τηρεί αρχείο με τις μηνύσεις, εκθέσεις, βεβαιώσεις παραβάσεων και καταγγελίες, καθώς και αντίγραφα των αποφάσεων επιβολής Διοικητικών κυρώσεων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.7.9. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες 

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

Αποστολή
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει ως αποστολή της, τη μέριμνα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, την εποπτεία των Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών Υπηρεσιών Υγείας, τη μέριμνα για την πρόνοια, ασφάλιση και παροχή κοινωνικής προστασίας, το σχεδιασμό πολιτικών ισότητας, την εφαρμογή δράσεων για την άρση των διακρίσεων μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού, τη μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των δημοτών ανεξαρτήτου ηλικίας, την εκπόνηση προγραμμάτων στους τομείς δημόσιας, υγείας, πρόνοιας, και πολιτικών ισότητας – κοινωνικής δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας
 Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας
 Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων
 Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 Τμήμα Πολιτικών Ισότητας
 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
 Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
 Γραφείο Δημοτικών Πολυιατρείων

4.8.1. Τμήμα Δημοσίας Υγείας
Αρμοδιότητες 

 Επιδημιολογικές έρευνες λοιμωδών Νοσημάτων
 Λειτουργία γραφείου εμβολίων
 Διενέργεια φυματινοαντιδράσεων και αντιφυματικού εμβολίου
 Πρόληψη και καταγραφή λοιμωδών νοσημάτων
 Πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων σε πάσχοντες από λοιμώδη και ψυχικά νοσήματα
 Επισκέψεις σε σχολεία και δημόσιους χώρους για εφαρμογή μέτρων πρόληψης και διασποράς λοιμωδών νοσημάτων
 Έκδοση ατομικών βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 Προμήθεια εμβολίων σε υγειονομικές υπηρεσίες
 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης λοιμωδών νοσημάτων
 Εκπαίδευση σπουδαστών της σχολής Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, της Σχολής Μαιευτών/ Μαιών και της Σχολής Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών ΤΕΙ σε θέματα Δημόσιας Υγιεινής
 Έκδοση υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα Δημόσιας Υγείας τοπικού χαρακτήρα
 Κοινοποίηση και εφαρμογή εγκυκλίων και προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας
 Ορισμός ελεγκτών ιατρών ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
 Συμμετοχή σε διάφορες Επιτροπές
 Ιατρικοί έλεγχοι
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κουρέων, Κομμωτών και Τεχνητών περιποίησης νυχιών και ποδιών και συγκρότηση σχετικής, εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου
 Η έκδοση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας σε ανασφάλιστα και άπορα άτομα για έκδοση βιβλιαρίων περίθαλψης ή παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας για κάθε άλλη χρήση, η οποία προβλέπεται από κείμενη νομοθεσία
 Έκδοση-ανανέωση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών
 Αρμοδιότητες που ασκούνται από τις ΔΥΠΕ
 Η συγκρότηση με απόφαση Δημάρχου μικτών κλιμακίων υγειονομικού ελέγχου στα οποία θα συμμετέχει οπωσδήποτε και ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Τα μεικτά κλιμάκια υγειονομικού ελέγχου θα ελέγχουν την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές, οίκους ευγηρίας καταστήματα, επιχειρήσεις τροφίμων, κολυμβητήρια και γενικά σε κάθε εγκατάσταση όπου συναθροίζεται κοινό ή απαιτείται να ελέγχεται για την τήρηση κανόνων υγιεινής.
 Τήρηση κανόνων υγιεινής Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
 Υγειονομικός έλεγχος καταλληλότητας τροφίμων, ποτών, καταστημάτων, επιχειρήσεων τροφίμων, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, λουτρών και ομοίων επιχειρήσεων
 Υγειονομικός έλεγχος χώρων συνάθροισης κοινού
 Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την περιβαλλοντική υγιεινή
 Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων
 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους και σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς
 Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας ιδιωτικού ελέγχου
 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών και Ιδιωτικών Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών
 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία και εποπτεία αυτών
 Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων
 Η συνδρομή στο έργο του ΕΦΕΤ και η διενέργεια ελέγχων, σε συνεργασία με τα εντεταλμένα όργανα του ΕΦΕΤ.
 Στελεχώνει τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου των κυλικείων σχολείων της περιφέρειας του Δήμου από υγειονομικής απόψεως.
 Στελεχώνει τα μεικτά κλιμάκια υγειονομικού ελέγχου καταλληλότητας τροφίμων, ποτών, καταστημάτων, επιχειρήσεων τροφίμων, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, λουτρών και ομοίων επιχειρήσεων.
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.2. Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας
Αρμοδιότητες 

 Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου
 Έκτακτα προγράμματα Δημόσιας Υγείας, τα οποία χρηματοδοτούνται με έκτακτες χρηματοδοτήσεις ‘
 Προγράμματα Δημόσιας Υγείας, που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Η οργάνωση αυτοτελών ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες, περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Νόμου 3172/2003 ( ΦΕΚ 197 Α΄)
 Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΚΑΠΗ και λοιπούς, ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και στο γενικό πληθυσμό
 Επιδημιολογικές έρευνες
 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα Δημόσιας Υγείας
 Η εφαρμογή συμβουλευτικής αγωγής της υγείας και δράσεις, που σχετίζονται με θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, σεξουαλικά μεταδιδόμενων και άλλων νοσημάτων
 Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγείας
 Η συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας, καθώς και ευαισθητοποίησης των πολιτών για χρόνια νοσήματα, καθώς και προγραμμάτων γα την προστασία της υγείας των εργαζομένων
 Η οργάνωση προγραμμάτων οδοντιατρικής πρόληψης και στοματικής υγείας
 Η επισήμανση για τον κίνδυνο αναδυόμενων νοσημάτων και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε επίπεδο πρόληψης
 Η ενεργός συμμετοχή σε έκτακτα συμβάντα η φυσικές καταστροφές για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων και η αντιμετώπιση αυτών
 Εκπαίδευση σπουδαστών της σχολής Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, της Σχολής Μαιευτών/ Μαιών και της Σχολής Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών ΤΕΙ σε θέματα Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας
 Ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον εθελοντισμό και ιδιαίτερα για την αιμοδοσία, δημιουργία Τράπεζας Αίματος που να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των Δημοτών και όλων των εργαζομένων στο Δήμο και τήρηση βιβλίου εθελοντικής αιμοδοσίας
 Ο συντονισμός προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, που γίνονται από οργανωμένους φορείς για τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά ή άλλα χρόνια νοσήματα και νοσήματα φθοράς και η προστασία των πασχόντων από αυτά
 Κοινοποίηση και εφαρμογή εγκυκλίων και προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας
 Η κοινοποίηση και εφαρμογή εγκυκλίων και προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.3. Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων
Αρμοδιότητες 

 Η οικονομική ενίσχυση των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες, που είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και δε λαμβάνουν επίδομα, σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιαδήποτε πηγή ίση με την εκάστοτε χορηγούμενη, οικονομική ενίσχυση
 Η οικονομική ενίσχυση σε τυφλούς
 Η οικονομική ενίσχυση σε κωφάλαλους
 Η οικονομική ενίσχυση σε άτομα που πάσχουν από βαριά, νοητική καθυστέρηση
 Η οικονομική ενίσχυση ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλία, ή είναι φορείς ή πάσχουν από το σύνδρομο της Επίκτητης, Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)
 Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων ατόμων
 Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων του Δημοσίου και των ΟΤΑ
 Η οικονομική ενίσχυση των Χανσενικών
 Η χορήγηση, εφάπαξ, οικονομικής ενίσχυσης εργαζομένων, ανασφάλιστων γυναικών λόγω μητρότητας
 Η οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων, ηλικιωμένων ομογενών και φοιτητών και υπερήλικων και οικονομικά αδύνατων αρμοδιότητας του Ύπατου Αρμοστή ΟΗΕ
 Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση έως δεκαοχτώ (18) ετών
 Η εφαρμογή προγράμματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστα και ηλικιωμένα, μοναχικά άτομα και ζεύγη
 Η οικονομική ενίσχυση παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και των παιδιών που στερούνται την πατρική φροντίδα λόγω ορφάνιας, διάζευξης, αναπηρίας, εγκατάλειψης, φυλάκισης, στράτευσης, απέλασης κλπ.
 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους
 Η οικονομική ενίσχυση – επίδομα πρώτων κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες, οικονομικές ενισχύσεις λόγω σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς, θεομηνίας, για την καταπολέμηση της επαιτείας και ένδειας
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.4. Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Αρμοδιότητες 

Οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες του τμήματος, όπου συμπίπτουν, υλοποιούνται συμπληρωματικά με την ΚΟΔΕΠ και σε υποβοήθηση αυτής και όχι αυτόνομα και χωρίς την συνεργασία της ΚΟΔΕΠ.
 Η περίθαλψη, σίτιση και ένδυση απόρων δημοτών και αστέγων
 Η δημιουργία κέντρων περίθαλψης των άστεγων, καθώς και η μέριμνα για την παραμονή και διαμονή τους σε γηροκομεία ή άλλα ιδρύματα
 Η εφαρμογή των διαδικασιών για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
 Η φροντίδα κακοποιημένων γυναικών και παιδιών και η δημιουργία κέντρων φιλοξενίας και περίθαλψής τους
 Η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως συμβουλευτικών σταθμών
 Η λειτουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας για άτομα με κοινωνικά ή ψυχολογικά προβλήματα και για χρήστες τοξικών ουσιών
 Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών και δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού για κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και δημότες
 Η φροντίδα για τη μετακίνηση, μεταφορά και εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες με τη γραμμή «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους
 Η δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων από το Δήμο για τη δωρεάν εξασφάλιση διακοπών για τα παιδιά των δημοτών σε διάφορες, παιδικές κατασκηνώσεις
 Η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και εξοχών
 Η διενέργεια πάσης φύσεως κοινωνικών ερευνών
 Η λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Γραφείο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες
 Παροχή υπηρεσιών για στήριξη των αναπήρων αλλά και της οικογένειας σε περιόδους κρίσης.
 Υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του Δήμου που ασκούν κοινωνικό έργο.
 Υλοποίηση προγραμμάτων σε χώρους άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού του Δήμου.
 Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για σημαντικά θέματα όπως χώροι για αυτοκίνητα παραπληγικών, ειδική σηματοδότηση ή ηχητική σήμανση κ.λπ.
 Συνεργασία με φορείς και αρμόδια Υπουργεία για την πρόσβαση των ατόμων στους χώρους δουλειάς.
 Ενθάρρυνση των σχέσεων με τους δημότες του Πειραιά.
 Προγράμματα πολιτιστικής παρέμβασης για τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους.
 Υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων ή συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια (με θέματα π.χ. Αναπηρία – Προσβασιμότητα- Ευαισθητοποίηση κ.λπ.).
 Μαθητείες – Πρακτική Άσκηση (σε μαθητές των Κέντρων Κατάρτισης ΑμεΑ)
 Συνεργασία με φορείς που υλοποιούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα για ΑμεΑ
 Εισήγηση προς τους φορείς για την πρόσβαση των ατόμων στους χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης και πολιτισμού•Ενασχόληση με τα συγκεκριμένα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες.

4.8.5. Τμήμα Πολιτικών Ισότητας
Αρμοδιότητες

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.
Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:
 Την συστηματική μελέτη και έρευνα των φαινομένων διακρίσεων εις βάρος πολιτών λόγω φύλου, χρώματος, θρησκείας, μειονεξίας κλπ..
 Την παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων δράσης για θέματα που αφορούν γυναίκες.
 Την παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων δράσης για θέματα που αφορούν ομάδες πολιτών που υφίστανται διακρίσεις.
 Την πληροφόρηση με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης αντιμετώπισης και κατανόησης των πολιτών σε θέματα που αφορούν διακρίσεις εις βάρος πολιτών και ιδιαίτερα εις βάρος των γυναικών.
 Τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
 Την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο, χρώμα, θρησκεία, μειονεξία κλπ..
 Την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
 Την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ομάδες πολιτών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
 Τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.
 Τη ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις γυναίκες.
 Την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.
 Τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
 Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 Την υλοποίηση δράσεων προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.
 την επιμόρφωση στελεχών των κέντρων ισότητας των ΟΤΑ.
 Την υποστήριξη Δομών Φιλοξενίας (Καταφύγια-Ξενώνες) γυναικών – θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.6. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Αρμοδιότητες 

 Η τήρηση πρωτοκόλλου και η ταξινόμηση του αρχείου της Υπηρεσίας
 Η διεκπεραίωση και η διακίνηση της αλληλογραφίας και η τήρηση του αρχείου της
 Η τήρηση δελτίου παρουσίας των υπαλλήλων
 Η συγκέντρωση των δελτίων παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και η τήρηση βιβλίου προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Η χορήγηση αδειών λαχειοφόρων αγορών, εράνων αγάπης και φιλανθρωπικών αγορών
 Οι αποφάσεις αναλήψεων του προϊόντος των κρατικών λαχείων από διάφορα ιδρύματα
 Οι αποφάσεις επιχορήγησης ιδρυμάτων (ορφανοτροφείων, γηροκομείων κλπ.)
 Η θεώρηση ή ακύρωση των αποδείξεων εισπράξεων πληρωμών κλπ. των φιλανθρωπικών σωματείων
 Η διαχείριση του λογιστικού προγράμματος των προνοιακών επιδομάτων
 Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των προνοιακών επιδομάτων, καθώς και η ανά δίμηνο πρόβλεψη, κατανομή, δέσμευση του ποσού της επιχορήγησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης των σχετικών ενταλμάτων για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους
 Η καταγραφή των αναγκών μηχανογράφησης των τμημάτων της Υπηρεσίας και η οργάνωση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού και ηλεκτρονικής καταγραφής των τηρούμενων μητρώων – στοιχείων.
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.7. Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
Αρμοδιότητες 

 Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου
 Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
 Η πρωτογενής πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων)
 Η δευτερογενής πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση
 Η συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους
 Η Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 Η Φυσιοθεραπεία και Εργοθεραπεία
 Η οργανωμένη ψυχαγωγία
 Η συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων
 Η συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού
 Η επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.8.8. Γραφείο Δημοτικών Πολυιατρείων
Αρμοδιότητες 

 Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων στους δημότες

Αποστολή
Η Διεύθυνση έχει ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Πειραιά και η αξιοποίηση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Διοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών
• Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
• Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων

4.9.1. Τμήμα Διοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών
Αρμοδιότητες 

 Συνεργάζεται με τις Σχολικές Επιτροπές και τις Δημοτικές επιτροπές Παιδείας και συμμετέχει σε συσκέψεις με αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης, παρακολουθώντας τη σωστή λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της πόλης του Πειραιά.
 Συγκεντρώνει τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη συγκρότηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, όπως και τυχόν ανασυγκροτήσεις τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Εισηγείται σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα (Δήμαρχος, Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, εκπαιδευτικοί φορείς) τυχόν συστάσεις νέων Σχολικών Επιτροπών καθώς και τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων όπως προβλέπονται από τους νόμους.
 Τηρεί φάκελο για κάθε Σχολική Επιτροπή ως και αρχείο των ετήσιων επιχορηγήσεων των Σχολικών Επιτροπών.
 Παρακολουθεί τη νομοθεσία και τις Υπουργικές αποφάσεις που έχουν σχέση με τη λειτουργία των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους.
 Έχει την ευθύνη της διάθεσης των κονδυλίων (υποβάλλοντας το σχετικό πίνακα στο Δήμαρχο) για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων.
 Φροντίζει σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές για την πρόσληψη των σχολικών τροχονόμων, των φυλάκων και καθαριστριών.
 Υποβάλλει στην Δ/νση Οικονομικού του Δήμου τα στοιχεία με τα ποσά που απαιτείται να συμπεριληφθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων στον κατ’ έτος καταρτιζόμενο προϋπολογισμό του Δήμου.
 Συγκροτεί εκπαιδευτικές ομάδες και συμμετέχει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων εκπαιδευτικών φορέων με σκοπό την διερεύνηση και προώθηση λύσεων των προβλημάτων της εκπαίδευσης και ειδικότερα συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή μόρφωση των νέων της πόλης του Πειραιά.
 Διαθέτει τους Επόπτες – Φύλακες Σχολικών Κτιρίων που έχει στην δύναμη του, για την φύλαξη των Σχολικών Κτιρίων επί 24ώρου βάσεως και για επτά (7) ημέρες εβδομαδιαίως ανάλογα με τις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες.
 Ελέγχει την συνεχή παρουσία του πιο πάνω προσωπικού στους χώρους εργασίας του, κατά την διάρκεια του ωραρίου υπηρεσίας του.
 Φροντίζει στις περιπτώσεις συστέγασης σχολείων για τον καθορισμό της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 Μεριμνά για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
 Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής.
 Μεριμνά για τη σίτιση μαθητών σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος..
 Ασκεί αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
 Μεριμνά για την έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
 Μεριμνά για την έγκριση οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
 Υλοποιεί κάθε αναγκαία δράση για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
 Μεριμνά για την έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών
 Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων καθορισμού κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
 Εισηγείται για την έκδοση των αποφάσεων κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
 Εισηγείται για την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτηση τους.
 Εισηγείται για την διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
 Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων για ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.9.2. Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
Αρμοδιότητες 

 Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 Μεριμνά για την κατάρτιση προγραμμάτων προς όφελος ή εξυπηρέτηση των μαθητών.
 Εκπονεί έρευνες / μελέτες που αφορούν τις ανάγκες της εκπαίδευσης.
 Παρακολουθεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας και επιμόρφωσης προς τους πολίτες και διατυπώνει σχετικές προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή.
 Καταρτίζει, επεξεργάζεται, εισηγείται και υλοποιεί προγράμματα επιμορφωτικού, πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, προς όφελος των διδασκόντων, των γονέων, του μαθητικού πληθυσμού και της νεολαίας γενικότερα.
 Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες και ό,τι άλλο ήθελε αποβεί προς όφελος του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας και των πολιτών του Δήμου γενικότερα. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δήμου.
 Αναπτύσσει και συντονίζει συνεργασίες με διάφορους φορείς, τοπικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και Ευρωπαϊκούς.
 Παρακολουθεί σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, κατά το δυνατόν, τα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενό του.
 Συμμετέχει σε εθνικά Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. Για το σκοπό αυτόν απευθύνεται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία αναλαμβάνει την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.
 Υποστηρίζει τις κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία.
 Συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΠΘ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.) για την προώθηση του θεσμού των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας κ.λ.π.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.9.3. Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων
Αρμοδιότητες 

 Έχει ως αρμοδιότητα την αντιμετώπιση των καθημερινά αυξανόμενων αναγκών των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αθηνών, όπως επίσης και την επίλυση ποικίλων προβλημάτων, για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.
 Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.9.4. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες 

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης

Αποστολή 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό και αθλητισμό.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων
• Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων
• Τμήμα Ιστορικού – Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών
• Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης
• Τμήμα Αθλητισμού
• Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης
• Τμήμα Φιλαρμονικής
• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, όπου συμπίπτουν, υλοποιούνται συμπληρωματικά με τον Ο.Π.Α.Ν. και σε υποβοήθηση αυτού.

4.10.1. Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων
Αρμοδιότητες 

 Είναι υπεύθυνο για την με σύγχρονα Μουσειολογικά κριτήρια λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης και των Μουσείων του Δήμου (Σκηνογραφίας Π.Αραβαντινού, Δημοτ. Γλυπτοθήκης Γ.Καστριώτη, Συλλογής Σ.Λαζάρου, Συλλογής Θεάτρου Μ. Κατράκη, Συλλογής Κ.Τσακίρη κ.λ.π.).
 Επιμελείται την διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας κ.λ.π.) καθώς και εκδηλώσεων διαλέξεων σεμιναρίων, κύκλο μαθημάτων κ.λ.π.
 Έχει την ευθύνη της συντήρησης της σωστής διαβίωσης, της ασφαλούς διαφύλαξης των Έργων Τέχνης καθώς και της οργάνωσης –λειτουργίας εργαστηρίου συντήρησης.
 Καταγράφει όλη την εικαστική περιουσία, τηρεί βιβλίο μητρώου στο οποίο καταγράφονται όλα τα Έργα Τέχνης καθώς και καρτέλες για κάθε έργο τέχνης που διαθέτει ή που έρχεται στην κυριότητα του.
 Επιμελείται της φωτογράφησης όλων των Έργων τηρώντας φωτογραφικό αρχείο. Ευθύνεται για ετήσιο έλεγχο το 1ο 10ήμερο κάθε Ιανουαρίου.
 Φροντίζει για την οργάνωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται και υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται στους χώρους του.
 Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης με την αγορά Έργων Τέχνης. Είναι αρμόδιο για την αποδοχή και εκτίμηση δωρεών Έργων Τέχνης.
 Είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση αιτήσεων-προτάσεων καλλιτεχνών ή φορέων που ζητούν παραχώρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο αιθουσών για Εκθέσεις ή συνοδιοργάνωση Εκθέσεων κ.λ.π.
 Φροντίζει για την συγκρότηση καλλιτεχνικών επιτροπών με αντικείμενο την γνωμοδότηση για αγορά, Έργων Τέχνης, εκτίμηση δωρεών, παραχώρηση αιθουσών, ανταλλαγή Έργων με άλλα Μουσεία παραχώρηση έργων, χαρακτηρισμού έργων ως άχρηστα κ.λ.π.
 Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Ειδικής Βιβλιοθήκης με θέματα Τέχνης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.2. Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων
Αρμοδιότητες 

 Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή μέσω της θεατρικής τέχνης, της πνευματικής καλλιέργειας των πολιτών και η δημιουργία προϋποθέσεων, κινήτρων για την ενθάρρυνση και την ανάδειξη του θεατρικού δυναμικού της πόλης. Οι σκοποί και οι στόχοι του είναι επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, επιμορφωτικοί και διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια, σεμινάρια, (σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, αυτοσχεδιασμού κ.α) με σκοπό την προσέγγιση της τέχνης του θεάτρου, με μεθοδικό τρόπο.
 Οργανώνει εργαστήρια, παραστάσεις, φεστιβάλ, ερασιτεχνικών και επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων παρουσιάζει κλασικά αλλά και σύγχρονα έργα, αναζητεί και πειραματίζεται σε νέες μορφές θεάτρου και σκηνικής έκφρασης.
 Μεριμνά για θεατρικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία και καλλιτεχνικούς οργανισμούς ή ΜΚΟ, πιλοτικά προγράμματα και ανταλλαγές με καλλιτεχνικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Ομοσπονδίες κ.α.).
 Δημιουργεί νέες θεατρικές δομές, που θα λειτουργούν παράλληλα με την κεντρική θεατρική σκηνή, καθιερώνει διαδικασίες ανάδειξης και προώθησης των νέων δημιουργών που θα εκκολαφθούν στην πόλη μας και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του Πειραιά.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.3. Τμήμα Ιστορικού – Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών
Αρμοδιότητες 

Το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιά είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη, ταξινόμηση, καταλογογράφηση του Δημοτικού Αρχείου από την ίδρυση της πόλης, το 1835.
 Εντοπίζει, διασώζει, συγκεντρώνει, εποπτεύει, συντηρεί καταγράφει ταξινομεί και ευρετηριάζει:
 Τα αρχειακά τεκμήρια που παράγει ο Δήμος Πειραιά και οι εποπτευόμενες υπηρεσίες
 Το σύνολο του αρχειακού υλικού που διαθέτει για την ιστορία του Πειραιά.
 Όλα τα τεκμήρια που αναφέρονται στην διοικητική, οικονομική και κοινωνική ιστορία του αλλά και τη πολιτιστική κληρονομιά της πόλης του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής.
 Εμπλουτίζει τις συλλογές του με αγορές ή δανεισμό από αντίστοιχα αρχεία υπηρεσιών οργανισμών ή ξένων κρατών
 Διοργανώνει εκθέσεις συνέδρια , σεμινάρια , ομιλίες και κάθε είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις και παρεμβάλει με στόχο την προβολή της ιστορίας του Πειραιά.
 Συνεργάζεται με φορείς της πόλης αλλά και κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.
 Εκδίδει δημοσιεύματα σχετικά με τον Πειραιά και την ιστορία του.
 Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού.
 Είναι υπεύθυνο για την ίδρυση ,οργάνωση και λειτουργία Μουσείου με θέμα την ιστορία του Πειραιά τον 19ο και 20ο αιώνα.
 Είναι υπεύθυνο για την ταξινόμηση, καταλογογράφηση και παρουσίαση των ήδη υπαρχουσών δωρεών ιδιωτών στο Ιστορικό Αρχείο.
 Διοργανώνει εκθέσεις των ιστορικών αυτών τεκμηρίων και φροντίζει για την καλύτερη προβολή και αξιοποίηση τους με εκδηλώσεις (ημερίδες, βραβεύσεις κ.λ.π.).
 Έχει την ευθύνη συντήρησης και ασφαλούς διαφύλαξης όλου του υλικού.
 Μεριμνά για τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρχείου με νέους δωρητές, απόκτηση νέων συλλογών από δωρεές ,αγορές ,κ.λ.π.
 Συνεργάζεται με το Ιστορικό Αρχείο για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Μουσείου με θέμα την ιστορία του Πειραιά τον 19οκαι 20ο αιώνα
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.4. Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης
Αρμοδιότητες 

 Η δημιουργία και λειτουργία προτύπων εργαστηρίων Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφικής – Γλυπτικής – Χαρακτικής), στα οποία ο μαθητής θα λάβει όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια ολοκληρωμένη σπουδή πάνω στις βασικές αρχές των Εικαστικών Τεχνών.
 Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών και σύγχρονων χορών
 Η υλοποίηση δράσεων για τη διάδοση της καλλιτεχνικής παιδείας
 Απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά κάθε δημότη που αγαπούν τις Εικαστικές Τέχνες και τον πολιτισμό και επιθυμούν να αφιερώσουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε μια απόλυτα δημιουργική δραστηριότητα.
 Οργανώνει μαθήματα σε περιφερειακό επίπεδο, με τη δημιουργία Δικτύου εργαστηρίων, σε συνεργασία με τα Δημοτικά Διαμερίσματα σε κατάλληλα εξοπλισμένους και διαμορφωμένους χώρους.
 Διοργανώνει εκθέσεις, εκδηλώσεις, με έργα και παραστάσεις των μαθητών του καθώς και επισκέψεις και ξεναγήσεις σε εκθεσιακούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λ.π. και συμμετέχει σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.
 Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.5. Τμήμα Αθλητισμού
Αρμοδιότητες 

 Συνεργάζεται με τον ΟΠΑΝ σε όλα τα θέματα αθλητισμού της πόλης.
 Προωθεί και εφαρμόζει προγράμματα μαζικού αθλητισμού για όλους του δημότες αλλά και κατοίκους της πόλης .
 Συνεργάζεται με φορείς (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής) για την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων.
 Διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις, ημερίδες, τουρνουά, ομιλίες.
 Προωθεί προγράμματα σχολικού & ψυχαγωγικού αθλητισμού στους χώρους των σχολείων, ενώ παράλληλα παραχωρεί αθλητικές εγκαταστάσεις για τα σχολικά πρωταθλήματα και τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 Εισηγείται την επιχορήγηση σωματείων, συλλόγων, ομίλων τα οποία αναπτύσσουν αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική δραστηριότητα του Δήμου (Ν. 3463/2006 Άρθρο 202).
 Ασχολείται με την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (Δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, κολυμβητήρια, στάδια).
 Ασκεί εποπτεία επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων τα οποία σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 Άρθρο 94, Παρ. 31 μπορεί να περιέλθουν στο Δήμο.
 Ενημερώνει και πληροφορεί συνολικά για την αθλητική δράση του Δήμου όλους του δημότες κατοίκους της πόλης.
 Βρίσκεται σε άμεση επαφή με το αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ. (συμπληρωματικά, επικουρικά) σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τα προγράμματα.
 Τηρεί αρχείο αλληλογραφίας και ενημερώνει τη Δημοτική αρχή για την εν γένει λειτουργία του.
 Εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου την προμήθεια αθλητικών οργάνων που θα παραχωρούνται στα σχολεία του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.6. Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Αρμοδιότητες 

 Επιμελείται της λειτουργίας σύμφωνα και με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των:
 Α. Αναγνωστηρίων γενικού ενδιαφέροντος (νεότερης, παλαιάς συλλογής)
 Β. Δανειστικού και Παιδικού Τμήματος.
 Γ. Αρχείου Αθηναϊκού Τύπου και ΦΕΚ
 Εκπονεί προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις (εκθέσεις έντυπου και μη υλικού), συζητήσεις, διαλέξεις με στόχο τη μόρφωση, την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία των δημοτών της πόλης.
 Φροντίζει για τη λειτουργία των περιφερειακών βιβλιοθηκών ως αναγνωστηρίων και δανειστικών Τμημάτων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των βιβλιοθηκών.
 Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, προβαίνει στην αγορά των νέων τίτλων για τον εμπλουτισμό των συλλογών του και τους προωθεί στο Τμήμα Επιλογής – Ταξινόμησης για την επιστημονική επεξεργασία τους.
 Φροντίζει για τη συντήρηση, βιβλιοδέτηση των συλλογών του, για απόσυρση του φθαρμένου υλικού, και ενημερώνει τους δελτιοκαταλόγους.
 Εκπονεί προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό τη μόρφωση και την ψυχαγωγία των δημοτών.
 Φροντίζει για τη δημιουργία παραρτημάτων βιβλιοθηκών στις Δημοτικές Κοινότητες.
 Διεκπεραιώνει την αγορά βιβλίων, τεχνικού εξοπλισμού, γραφικής ύλης, συνδρομών περιοδικών, Αθηναϊκού Τύπου, ΦΕΚ, συντηρήσεων, βιβλιοδετήσεων και όλων των λειτουργικών αναγκών του Τμήματος, αρχειοθέτηση εγγράφων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού – απολογισμού του Τμήματος.
 Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις από καταλόγους εκδοτικών οίκων, βιβλιογραφίες από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, κατόπιν επισκέψεων σε βιβλιοπωλεία κλπ. και σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα καταρτίζει καταλόγους και άλλων εντύπων προς αγορά.
 Φροντίζει για την επιστημονική ταξινόμηση, καταλογογράφηση του έντυπου υλικού, (βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων), σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες βιβλιοθηκονομίας, την πληκτρολόγηση στα ειδικά τερματικά του μηχανογραφικού συστήματος όλων των Τμημάτων και τη διανομή τους σε αυτά.
 Φροντίζει για την κατάρτιση βιβλιογραφιών και τον εντοπισμό σπάνιων βιβλίων ή εντύπων καθώς και οπτικοακουστικού υλικού συναφούς προς τους στόχους των βιβλιοθηκών.
 Φροντίζει για την ανταλλαγή πολλαπλών αντιτύπων με άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα και την παραλαβή βιβλίων που δωρίζονται στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Τα ως άνω βιβλία, ύστερα από σχετική επεξεργασία (καταλογογράφηση, ταξινόμηση) τα κατανέμει στα επί μέρους Τμήματα κατόπιν συνεννοήσεως και συνεργασίας με αυτά.
 Διεκπεραιώνει την αγορά εξοπλισμού (τεχνολογικός εξοπλισμός, γραφική ύλη κλπ. για τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος), διενεργεί την σχετική αλληλογραφία, αρχειοθετεί έγγραφα, την κατάρτιση του προϋπολογισμού – απολογισμού του Τμήματος.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.7. Τμήμα Φιλαρμονικής
Αρμοδιότητες 

 Σχεδιασμός, εισήγηση, μέριμνα και υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην καλλιέργεια του μουσικού αισθήματος και την αναβάθμιση της μουσικής αισθητικής των πολιτών
 Συνεχής μέριμνα για την άρτια λειτουργία της Φιλαρμονικής, (στελέχωση − εκπαίδευση, εμφάνιση, εξοπλισμός, εμπλουτισμός προγραμμάτων).
 Συμμετοχή της Φιλαρμονικής σε δραστηριότητες όπως είναι: παρελάσεις, κάθε μορφής εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις και τελετές σε όλες τις εκκλησίες του Δήμου Πειραιά.
 Η μουσική διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και ευχαρίστηση των δημοτών, με την συμμετοχή της σε εορτές, τελετές υπαίθριες, παντός είδους συναυλίες κ.λ.π.
 Παρακολουθεί τις παρουσίες προσωπικού και διεκπεραιώνει τα διάφορα έγγραφα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.
 Κάνει προτάσεις για αγορά μουσικών οργάνων, μουσικών βιβλίων(παρτιτούτες ) και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και τη συντήρηση τους.
 Διοργανώνει, πραγματοποιεί και συμμετέχει σε Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ορχηστρών, Συμφωνικών Ορχηστρών και λοιπών μουσικών συνόλων, αναγνωρισμένου κύρους καθώς και σε μουσικές ή άλλου είδους εκδηλώσεις και εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πειραιά, με σκοπό την πολιτιστική εκπροσώπηση και διαφήμιση του δήμου Πειραιά και του μουσικού συνόλου της Φιλαρμονικής του.
 Επιμελείται και διεξάγει μουσικούς διαγωνισμούς, συναντήσεις Μουσικών Συνόλων, Ορχηστρών.
 Πραγματοποιεί πολιτιστικές ανταλλαγές με μουσικά συγκροτήματα από άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και επιμελείται της σωστής προετοιμασίας της Φιλαρμονικής για τη συμμετοχή της στις παραπάνω εκδηλώσεις.
 Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια μουσικής και μουσικά προγράμματα και παρουσιάσεις για σχολεία Α/θμιας ΄& Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.
 Η Φιλαρμονική μπορεί να καλύπτει τις εκδηλώσεις που καλείται να εκπληρώσει και με μικρότερα όμοια σχήματα λόγω ιδιαίτερων συνθηκών (μέσα μετακίνησης, στενότητα χώρων εκδήλωσης, ισορροπίες μουσικών οργάνων) και μετά απόφαση του καλλιτεχνικού υπευθύνου αυτής.
 Προβάλλει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο της σε δικτυακούς τόπους, ραδιοφωνικές εκπομπές, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.8. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες 

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

Η αποστολή της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που σχετίζονται με τον εξωστρεφή προσανατολισμό του Δήμου, με την προβολή της Πόλης του Πειραιά, με την προβολή της Πόλης του Πειραιά, με την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με φορείς και προσωπικότητες της Ελλάδας και
του εξωτερικού, με την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής κ.ά. Ασκεί επίσης τις αρμοδιότητες στους τομείς της επικοινωνίας και της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων.
Επίσης, υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν
θέματα αρμοδιότητάς της. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει
η υπηρεσία, είτε με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που προβλέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που
άπτονται της σύναψης και υλοποίησης των πάσης φύσεως συμβάσεων.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται
πέραν των παραπάνω και οι εξής:
1. Μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του
Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει
σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων
δράσεων.
2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου
για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα
της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για
την υλοποίησή τους.
3. Αποστέλλει σε υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την
αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς
ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
– Το Τμήμα Εξωστρέφειας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
– Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
– Το Τμήμα Τουρισμού.
– Το Τμήμα Τύπου και Μ.Μ.Ε.

4.12.1 Τμήμα Εξωστρέφειας, Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και
διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Υλοποιεί κάθε δράση που έχει ως σκοπό την εξωστρέφεια, την προβολή του Δήμου και την ανάπτυξη
δημοσίων και διεθνών σχέσεων.
2. Τηρεί πίνακα Εθνικών, τοπικών κ.λπ. εορτών.
3. Φροντίζει για την οργάνωση των δεξιώσεων, εορτών,
τελετών εν γένει και καταρτίζει τα σχετικά προγράμματα
(σημαιοστολισμοί, διακόσμηση, διανομή προσκλήσεων).
4. Υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν
θέματα της αρμοδιότητάς του. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει
η Υπηρεσία, είτε με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με
άλλη διαδικασία (π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά,
σύμβαση μίσθωσης έργου κ.λπ.). Για τον σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που άπτονται της σύναψης και υλοποίησης των πάσης
φύσεως συμβάσεων.
5. Φροντίζει για τη συμμετοχή του Δήμου σε Διεθνή
και Εθνικά Δίκτυα Πόλεων.
6. Προβάλει και διαφημίζει το Δήμο μέσα από τοπικούς,
κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.τ.λ.
7. Φροντίζει για τη συμμετοχή του Δήμου σε διεθνείς
συναντήσεις – σεμινάρια – συνέδρια, που γίνονται στο
εξωτερικό ή εσωτερικό, με θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Δήμου και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης γενικότερα.
8. Φροντίζει για την προώθηση και υλοποίηση των διαδικασιών εκείνων που συμβάλλουν στις αδελφοποιήσεις
και τις διμερείς σχέσεις του Δήμου με άλλες πόλεις του εξωτερικού και εσωτερικού σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
9. Μεριμνά για την τήρηση των όρων των εκάστοτε
συμφωνιών φιλίας και συνεργασίας.
10. Μεριμνά για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα και
για κάθε αναγκαία δράση που προκύπτει.
11. Επιμελείται τις επαφές του Δήμου σε διμερές και
διεθνές επίπεδο.
12. Προγραμματίζει και συντονίζει τη διοργάνωση
Συνεδρίων, Ημερίδων, Συναντήσεων κ.λπ., υποβάλλει
σχέδιο στα αρμόδια όργανα για έγκριση και επιμελείται
συνολικά και για κάθε θέμα που αφορά την άρτια διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών.
13. Διατηρεί αρχείο όλης της αλληλογραφίας με το
εξωτερικό και μεταφράζει τις επιστολές και τα έγγραφα
του εξωτερικού.
14. Επιμελείται όλες τις διαδικασίες μετάβασης στο
εξωτερικό Δημοτικής Αντιπροσωπείας (Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι).
15. Παρακολουθεί και προγραμματίζει έγκαιρα τη συμμετοχή των αιρετών σε Διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια
και εκδηλώσεις και σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλων διεθνών φορέων και οργανώσεων.
16. Μεριμνά για την εκπροσώπηση του Δήμου σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις.
17. Διενεργεί επαφές με Δήμους Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών για την καλλιέργεια συνεργασιών.
18. Διενεργεί επαφές με Διεθνείς Οργανισμούς για την
προώθηση θεμάτων ανάπτυξης και προβολής.
19. Συνεργάζεται με τον απόδημο Ελληνισμό για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.
20. Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δήμου και Διεθνών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
21. Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις
τεχνικής, επιστημονικής, πολιτιστικής συνεργασίας με
φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, άλλα Πνευματικά Ιδρύματα,
επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς πάσης φύσεως κ.λπ.) του εσωτερικού και του
εξωτερικού.
22. Μέριμνα για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Δήμου στο εξωτερικό και
εξασφαλίζει την αξιοποίηση των εργασιών των πάσης
φύσεως Συνεδρίων στα οποία μετέχει ο Δήμος.
23. Μεριμνά για την εγγραφή στον Προϋπολογισμό του
Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητας του και προβαίνει
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή
τους.
24. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου
για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα
της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για
την υλοποίησή τους.
25. Αποστέλλει αιτήματα ένταξης στο Π/Υ του Δήμου
ποσών για λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος, στις καθ’
ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη και υλοποίησή
τους.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.12.2 Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Αναζητά πηγές χρηματοδότησης για τα έργα και τις
δράσεις των προγραμμάτων – σχεδίων του Δήμου και υποβάλει προτάσεις στις αρμόδιες αρχές (Διαχειριστικές
Αρχές Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Διαχειριστικές Αρχές Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ταμεία της Ε.Ε.,
Προγράμματα του ΕΟΧ κ.λπ.). Εξαιρούνται έργα και δράσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
2. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τον
σχεδιασμός και την υποβολή προτάσεων
3. Εποπτεύει τις Διευθύνσεις που υλοποιούν έργα/ δράσεις/πράξεις και που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά
προγράμματα.
4. Υλοποιεί έργα/δράσεις/ πράξεις στον τομέα αρμοδιότητάς του, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά
προγράμματα και ανατίθενται στην Υπηρεσία από τη
Διοίκηση του Δήμου.
5. Εκπονεί μελέτες για δράσεις αρμοδιότητας του Τμήματος.
6. Υλοποιεί κάθε αναγκαία δράση στους τομείς αρμοδιότητάς του. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από
το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Υπηρεσία, είτε με
σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με άλλη διαδικασία
(π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά, δημόσια σύμβαση
κ.λπ.). Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται, όπου απαιτείται,
με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου.
7. Υποβάλει αναφορές, εκθέσεις προόδου κ.λπ. σε αρμόδιες αρχές είτε εντός είτε εκτός του Δήμου Πειραιά.
8. Διαβουλεύεται με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα και με τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα της
αρμοδιότητάς του.
9. Συνεργάζεται με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
10. Μεριμνά για την εγγραφή στον Προϋπολογισμό του
Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητας του και προβαίνει
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή
τους.
11. Αποστέλλει αιτήματα ένταξης στο Π/Υ του Δήμου
ποσών για λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος, στις καθ’
ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη και υλοποίησή
τους.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.12.3 Τμήμα Τουρισμού
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και
διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Σχεδιάζει και εισηγείται το Στρατηγικό Σχεδιασμό για
τον Τουρισμό. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με άλλες
υπηρεσίες του Δήμου.
2. Σχεδιάζει και εισηγείται τα ετήσια προγράμματα
δράσεων και παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη
του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των
παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με
τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
Μεριμνά για την έγκριση των προγραμμάτων από τους
αρμόδιους φορείς και για την εφαρμογή αυτών.
3. Υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν τις
συνεργασίες και τις διεθνείς σχέσεις του Δήμου. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Υπηρεσία, είτε με σύναψη δημόσιας
σύμβασης, είτε με άλλη διαδικασία (π.χ. προγραμματική
σύμβαση, δωρεά, σύμβαση μίσθωσης έργου κ.λπ.). Για
τον σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που άπτονται της σύναψης και
υλοποίησης των πάσης φύσεως συμβάσεων.
4. Υλοποιεί το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του
Δήμου και της πόλης γενικότερα.
5. Μεριμνά για την οργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που έχουν σκοπό την τουριστική προβολή του Δήμου.
6. Τηρεί Μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του
Δήμου (κίνηση επισκεπτών, κίνηση επιβατών ακτοπλοΐας
και κρουαζιέρας, τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης,
οικονομικά στοιχεία κ.λπ.).
7. Μεριμνά για τη συγκρότηση και εποπτεύει τη λειτουργία της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου.
8. Μεριμνά για την εγγραφή στον Προϋπολογισμό του
Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητας του και προβαίνει
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους.
9. Αποστέλλει αιτήματα ένταξης στο Π/Υ του Δήμου ποσών για λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος, στις καθ’ ύλη
αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη και υλοποίησή τους.
10. Συνεργάζεται με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
11. Εποπτεύει το γραφείο εξυπηρέτησης κινηματογραφικών παραγωγών (FILM OFFICE), το οποίο είναι αρμόδιο
για:
α. Την καταγραφή πολιτιστικών τοποθεσιών
β. Τον συντονισμό και αλληλογραφία με τις κινηματογραφικές παραγωγές.
γ. Την ανάπτυξη συνεργιών με άλλα Film Offices.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.12.4 Τμήμα Τύπου και Μ.Μ.Ε.
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και
διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας
και των κοινωνικών δικτύων του Δήμου για θέματα της
αρμοδιότητάς του.
2. Ενημερώνει τους δημότες και γενικά το κοινό για
την δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής και το επιτελούμενο έργο της.
3. Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη
γενικότερη εξυπηρέτηση της παροχής πληροφοριών που
αφορούν το Δήμο.
4. Συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα όλων των
δραστηριοτήτων του Δήμου.
5. Απαντά σε συνεννόηση με το Δήμαρχο, όπου απαιτείται σε δημοσιεύματα, που αφορούν την Δημοτική
Αρχή και γενικά στο Δήμο.
6. Συνεργάζεται με τον Τοπικό Τύπο και τα Μέσα Ενημέρωσης.
7. Παραλαμβάνει τον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο
καθώς και όλα τα έντυπα που αποστέλλονται στον Δήμο
και επιμελείται της καθημερινής αποδελτίωσής τους.
8. Μεριμνά για την εγγραφή στον Προϋπολογισμό του
Δήμου των πιστώσεων αρμοδιότητας του και προβαίνει
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή
τους.
9. Λαμβάνει τα αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου για
διενέργεια διαγωνισμών σχετικών με την αρμοδιότητά
τους και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την υλοποίησή τους.
10. Αποστέλλει αιτήματα ένταξης στο Π/Υ του Δήμου
ποσών για λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος, στις καθ’
ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη και υλοποίησή
τους.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

Η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το αρθ. 1 του Ν. 3731/2008 όπως ισχύει . Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η Δημοτική Αστυνομία ( οι αρμοδιότητες με αριθμό 14,17,18,20 και 23 δεν θα ασκούνται από τη Διεύθυνση, εάν ο αριθμός του προσωπικού είναι κάτω από 50 άτομα):

(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή .

(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή , για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

(3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή , για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

(4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.

(5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από την δημοτική αρχή.

(6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του δήμου Πειραιά και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

(7) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.

(8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.

(9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση της επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα κατά περίπτωση.

(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.

(11) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.

(12) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.

(13) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο Δήμος Πειραιά, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο.

(14) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορ-ρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.

(15) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί η δημοτική αρχή.

(16) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από το Δήμο Πειραιά χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

(17) Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από την δημοτική αρχή για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.

(18) Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

(19) Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.

(20) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου Πειραιά και των εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές και κοινοτικές αρχές.

(21) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.

(22) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.

(23) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων.

(24) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.

(25) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

(26) Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.

(27) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου Πειραιά και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

(28) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά .

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Συγκεντρώνει και μελετά τις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αστυνομίας και την αξιολόγηση της απόδοσης της.
2. Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την τακτική και μεθοδολογία δράσης και την αποτελεσματικότητα του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας ( όπως μέθοδοι αστυνόμευσης, κανόνες και μέτρα αστυνομικής τακτικής και πρακτικής, μέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού).
3. Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισμούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της Δημοτικής Αστυνομίας.
4. Τηρεί αρχείο αναφορών /δελτίων συμβάντων, και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της δημοτικής αστυνομίας.
5. Υποδέχεται τις αναφορές/δελτία συμβάντων, τις αξιολογεί σε συνεργασία με το Τμήμα Αστυνόμευσης και μεριμνά για την ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για περαιτέρω ενέργειες.
6. Καθοδηγεί το Τμήμα Αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συμβάντων.
7. Συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας.
8. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομία, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με το Τμήμα Αστυνόμευσης και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
9. Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού για το αντικείμενο και το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας.
10. Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.
11. Μεριμνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών μέσων, καθώς και του ιματισμού και λοιπών εφοδίων του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
12. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και τα Τμήματα της ( όπως τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού).

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

1. Συγκροτεί περιπόλους και τις ομάδες αστυνομικής ενέργειας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
2. Διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως ενέργειες ( όπως περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι) σύμφωνα με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας και τους σχετικούς κανονισμούς.
3. Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για τα αποτελέσματα της αστυνομικής δράσης, τα αξιολογεί και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού .
4. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας, ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και συμμετέχει στη διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
5. Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών μέσων και εφοδίων που χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία.

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος αποτελούμενη από τις κάτωθι Διευθύνσεις:

Αποστολή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι:
– ο σχεδιασμός και η θέσπιση της στρατηγικής και των
πολιτικών του Δήμου,
– η παρακολούθηση της υλοποίησης των στρατηγικών
του Δήμου και η αξιολόγησή τους,
– η εκπόνηση των πάσης φύσεως στρατηγικών σχεδίων
του Δήμου και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης,
– η κατάρτιση των μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων
και βραχυχρόνιων προγραμμάτων,
– η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την κατάρτιση σχεδίων δράσης κατά τομέα,
– η κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος,
– ο συντονισμός των Υπηρεσιών για την εφαρμογή και
υλοποίηση των σχεδίων, των πολιτικών και των προγραμμάτων του Δήμου,
– η εκπόνηση μελετών που συνδέονται με τα προηγούμενα και θεωρούνται απαραίτητες για την υλοποίησή
τους,
– η αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για τα έργα και
τις δράσεις των προγραμμάτων – σχεδίων του Δήμου,
– η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων αναγκαίων για την υλοποίηση των σχεδίων του Δήμου,
– η υλοποίηση έργων διεθνούς, διακρατικής, διαπεριφερειακής συνεργασίας και έργων που χρηματοδοτούνται
από ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία ανατίθενται στην
Υπηρεσία από τη Διοίκηση του Δήμου,
– η προώθηση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση στη
γαλάζια οικονομία,
– η υλοποίηση κάθε έργου/δράσης/εγχειρήματος για
τα οποία ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Για την πραγματοποίηση όλων των προαναφερθέντων η Υπηρεσία συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες
του Δήμου και ειδικότερα με τις υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
(ΓΔΤΥΠ), συντονίζει κατά περίπτωση τις υπηρεσίες του
Δήμου, παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και
προγραμμάτων, ενημερώνει τη Διοίκηση του Δήμου και
εισηγείται προς αυτήν, επικοινωνεί με τις Διαχειριστικές
Αρχές, Φορείς χρηματοδότησης και λοιπούς φορείς για
θέματα που διαχειρίζεται, και υποβάλλει όλες τις προτάσεις του Δήμου σε αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά
προγράμματα.
Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται
πέραν των παραπάνω και οι εξής:
1. Η μέριμνα για την εγγραφή στον Π/Υ του Δήμου των
πιστώσεων αρμοδιότητάς της και η διενέργεια όλων των
ενεργειών για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
2. Η παραλαβή των αιτημάτων των Υπηρεσιών του
Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα της έχει ανατεθεί και η διενέργεια όλων των
ενεργειών για την υλοποίησή τους.
3. Η αποστολή σε υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την
αρμοδιότητα αιτημάτων για κάλυψη αναγκών της προς
ένταξη στον Π/Υ του Δήμου.
4. Συντάσσει, επικαιροποιεί και ελέγχει τις διαδικασίες
τυποποίησης στις υπηρεσίες της.
Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Τα Τμήματα και Γραφεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι:
– Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού
και Μελετών.
– Τμήμα Επιχειρηματικότητας, Γαλάζιας Ανάπτυξης και
Ναυτιλίας.
– Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου.
– Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.

4.13.1 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και
διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Η εκπόνηση των πάσης φύσεως και σε όλους τους
τομείς στρατηγικών σχεδίων του Δήμου και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης, σε συνεργασία με τις κατά
περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
2. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των στρατηγικών
του Δήμου και η αξιολόγησή τους.
3. Η κατάρτιση των μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και βραχυχρόνιων προγραμμάτων.
4. Η κατάρτιση σχεδίων δράσης κατά τομέα (σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες).
5. Η κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος.
6. Η εκπόνηση μελετών για δράσεις αρμοδιότητας του
Τμήματος.
7. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, χρηματοοικονομικών μελετών και μελετών κόστους – οφέλους.
8. Η αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για τα έργα
και τις δράσεις των προγραμμάτων – σχεδίων του Δήμου και η εισήγηση -σε συνεργασία με τις συναρμόδιες
υπηρεσίες- στα αρμόδια όργανα του Δήμου για λήψη
αποφάσεων.
9. Η μέριμνα για τη διαβούλευση με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με τις υπηρεσίες του Δήμου
για θέματα της αρμοδιότητάς του.
10. Η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές (Διαχειριστικές Αρχές Ε.Π. του ΕΣΠΑ, Υπουργεία, Πράσινο
Ταμείο, Περιφέρεια Αττικής, Εθνικοί Φορείς Χρηματοδότησης κ.λπ.) με σκοπό την χρηματοδότηση έργων/
δράσεων/πράξεων του Δήμου.
11. Η υλοποίηση κάθε αναγκαίας δράσης στους τομείς
αρμοδιότητάς του. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε
από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει το Τμήμα, είτε
με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με άλλη διαδικασία (π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά κ.λπ.). Για το
σκοπό αυτό συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με τις άλλες
υπηρεσίες του Δήμου.
12. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων/
δράσεων/πράξεων που είναι ενταγμένα στο Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου, αυτών που είναι ενταγμένα σε
χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Π.Δ.Ε. κ.ά.) και ο συντονισμός των
εμπλεκομένων Υπηρεσιών του Δήμου.
13. Η διαβούλευση με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα
της αρμοδιότητάς του Τμήματος.
14. Η συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.13.2 Τμήμα Επιχειρηματικότητας, Γαλάζιας Ανάπτυξης
και Ναυτιλίας
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και
διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Η προώθηση δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών επιχειρηματιών και φορέων
με στόχο την εισαγωγή καινοτομίας σε τεχνολογικό και
οργανωτικό με ιδιαίτερη έμφαση στη γαλάζια οικονομία,
και την ναυτιλία.
2. Η εκπόνηση μελετών για δράσεις αρμοδιότητας του
Τμήματος.
3. Η υλοποίηση έργων/δράσεων/πράξεων στον τομέα
αρμοδιότητάς του, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και ανατίθενται στην Υπηρεσία
από τη Διοίκηση του Δήμου.
4. Η συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο για την επιχειρηματική καινοτομία, την γαλάζια οικονομία και την επιχειρηματική
αριστεία.
5. Η υλοποίηση κάθε αναγκαίας δράσης στους τομείς
αρμοδιότητάς του. Οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται είτε
από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Υπηρεσία,
είτε με σύναψη δημόσιας σύμβασης, είτε με άλλη διαδικασία (π.χ. προγραμματική σύμβαση, δωρεά κ.λπ.). Για
τον σκοπό αυτό συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με τις
άλλες υπηρεσίες του Δήμου.
6. Η συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και διάδοση πληροφοριών για τα θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας,
γαλάζιας οικονομίας και ναυτιλίας.
7. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την
υλοποίηση των δράσεων και βελτίωση των διοικητικών
πράξεων προς όφελος της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
8. Η μέριμνα για τη διαβούλευση με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με τις υπηρεσίες του Δήμου
για θέματα της αρμοδιότητάς του.
9. Η ενημέρωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που
λειτουργούν στην πόλη του Πειραιά και πολιτών που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων/ενισχύσεων
διαφόρων ενεργών ευρωπαϊκών ή εθνικών δράσεων που
υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.
10. Η υποστήριξη της ανάπτυξης συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, ευρωπαϊκούς
οργανισμούς και επιχειρήσεις με στόχο την επένδυση
στην καινοτομία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
11. Εντός του Τμήματος δύναται να συσταθεί Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Πειραιά, που έχει την ευθύνη
της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των τμημάτων της
χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα της περιοχής του
Πειραιά είτε των υφιστάμενων, είτε αυτών που πρόκειται
να καθοριστούν ή και να εξομοιωθούν και την παροχή
λιμενικών υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 28 του
ν. 2738/1999. Στις ζώνες λιμένα (χερσαίες και θαλάσσιες) που θα διαχειρίζεται το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο
ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2971/2001. Εισπράττει τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ανταποδοτικά λιμενικά τέλη και δικαιώματα και τα αποδίδει στις
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου στη συνέχεια, τα έσοδα αυτά, να διατεθούν για την
εκτέλεση λιμενικών έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 55 του β.δ. 14/19-1-1939 όπως ισχύει. Οποιαδήποτε πράξη του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου πρέπει
να συνοδεύεται από σχετική εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν
περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία.
12. Η συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.13.3 Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και
διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Ο έλεγχος όλων των τεχνικών μελετών, των ανακεφαλαιωτικών και συγκριτικών πινάκων, των πρωτοκόλλων
κανονισμού νέων τιμών μονάδος όλων των δημοτικών
έργων, των πιστοποιήσεων, λογαριασμών για την πληρωμή των δαπανών εκτέλεσης έργων, μελετών και εργασιών.
2. Ο έλεγχος όλων των μελετών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συντάσσονται από τις υπηρεσίες
του Δήμου.
3. Η τήρηση του Μητρώου των εκτελούμενων έργων
και μελετών. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώνει και αρχειοθετεί όλα τα αναφερόμενα (μελέτες, λογαριασμούς,
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, συγκριτικούς πίνακες).
4. Η παρακολούθηση των φάσεων εκτέλεσης του κάθε
έργου.
5. Η αξιοποίηση και η επεξεργασία των στοιχείων του
τηρούμενου Μητρώου.
6. Η συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.13.4 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Αρμοδιότητες:
1. Παρέχει διοικητική υποστήριξη στο σύνολο της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής, η οποία περιλαμβάνει
διακίνηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,
εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, δημιουργία ηλεκτρονικών αντιτύπων, διακίνηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέριμνα για την υλοποίηση προμηθειών εξοπλισμού και αναλώσιμων για τις ανάγκες της
Υπηρεσίας, οργάνωση των υπερωριών κ.λπ.
2. Εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη
μετακίνηση του προσωπικού της Διεύθυνσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό για υπηρεσιακές ανάγκες (παρακολούθηση ημερίδων, διακρατικών συναντήσεων στο
πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων, εκδηλώσεις και
συναντήσεις συνεργασίας με εκπροσώπους διαχειριστικών αρχών κ.λπ.).
3. Εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την
οργάνωση και πραγματοποίηση των υπερωριών του προσωπικού.
4. Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα και τηρεί
το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
5. Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Διεύθυνσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση
και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες
τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κ.λπ.
6. Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση και γενικά για τον εφοδιασμό της Διεύθυνσης με τα
απαραίτητα υλικά, εξοπλισμό και αναλώσιμα, με τα πάσης
φύσεως εργαλεία, μηχ/τα, καθώς και για την ταξινόμηση
των υλικών. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε
αναγκαίου είδους, και την διαχείριση του άχρηστου εξοπλισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

Αποστολή 
Η μελέτη και η προώθηση των ζητημάτων που σχετίζονται με το δομημένο χώρο της πόλης

Οργανόγραμμα
Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης περιλαμβάνει δύο τομείς:
 τον Τομέα Α που αντιστοιχεί στην άσκηση αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά και
 τον Τομέα Β που αντιστοιχεί στην άσκηση αρμοδιοτήτων εντός της γεωγραφικής περιοχής των Δήμων οι οποίοι υποστηρίζονται διοικητικά από το Δήμο Πειραιώς, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3852/10

Ειδικότερα, τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα (Α)
• Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων Τομέα (Α)
• Τμήμα Δόμησης Τομέα (Α)
• Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Α)
• Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τομέα (Β)
• Τμήμα Δόμησης Τομέα (Β)
• Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Β)
• Τμήμα Γεν. Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

4.14.1. Τμήμα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες 

 Τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, πινακίδων διαταγμάτων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Χορήγηση όρων δόμησης και βεβαιώσεων χρήσης γης.
 Έλεγχος Τοπογραφικών διαγραμμάτων ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και τους όρους και περιορισμούς δόμησης και θεώρηση αυτών για την έκδοση Οικ. Αδειών.
 Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος.
 Βεβαίωση αρτιότητας ή οικοδομησιμότητας οικοπέδων.
 Διενέργεια Τοπογραφήσεων οδών, πλατειών, οικοπέδων κλπ. που απαιτούνται για διαδικασίες των Δημοτικών Υπηρεσιών.
 Τήρηση αρχείου Τοπογραφικών Διαγραμμάτων διενεργηθεισών διαδικασιών Σχεδίου πόλης.
 Επίβλεψη διενέργειας κατ’ ανάθεση Τοπογραφήσεων περιοχών μεγάλων εκτάσεων για Δημοτικούς σκοπούς.
 Εισήγηση προς τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου θεμάτων που αφορούν:
α. Τροποποιήσεις και άρσεις ασυμφωνιών Ρυμοτομικού Σχεδίου και όρων δόμησης καθώς και επιβολής αναστολών έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών.
β. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Πολεοδομικές μελέτες
γ. Ρυθμιστικές μελέτες και σχέδια
δ. Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης
ε. Έγκριση νέων θέσεων και μετατοπίσεων περιπτέρων
 Συνεργασία με το τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων των κοινόχρηστων χώρων.
 Ενημέρωση Υπηρεσιών Δημοτικής Περιουσίας, Οδοποϊίας, Περιβάλλοντος – Πρασίνου για τους απαλλοτριωθέντες κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
 Διάθεση Χωροσταθμικού και Υψομετρικού δικτύου του Δήμου Πειραιά.
 Λειτουργία οργανωμένου συστήματος ενημέρωσης και διαχείρισης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες 

 Σύνταξη των πράξεων προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας και εξέταση ενστάσεων κατ’ αυτών.
 Σύνταξη πρωτοκόλλου αδυνάτου τακτοποίησης οικοπέδων.
 Εισήγηση Κύρωσης Πράξεων και Πρωτοκόλλων αδυνάτου Τακτοποίησης στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα.
 Επίβλεψη μελετών Πράξεων Εφαρμογής Ρυμοτομίας ευρείας εκτάσεως.
 Εισήγηση έκδοσης Απόφασης αναγνώρισης τυφλού οικοπέδου ως οικοδομήσιμου και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης σ` αυτό.
 Εισήγηση Αναγνώρισης οδών ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923.
 Διαπίστωση των προϋποθέσεων και διενέργεια διαδικασίας διοικητικής αυτοδίκαιας ή μη άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτων.
 Διενέργεια της διαδικασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Τοπογραφικού και Γεν. Σχ/σμού Πόλης για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων των κοινόχρηστων χώρων.
 Τήρηση αρχείου Πράξεων Εφαρμογής Ρυμοτομίας οδών αναγνωρισμένων ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923 καθώς και ειδικών όρων δόμησης τυφλών οικοπέδων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.3. Τμήμα Δόμησης Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες

 Χορήγηση έγκρισης και άδειας δόμησης
 Χορήγηση άδειας προσωρινών ή λυόμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους
 Ανάκληση των οικοδομικών αδειών.
 Διαταγή διακοπής και συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης μη σύννομου της οικοδομικής άδειας.
 Υποβολή ερωτημάτων σε συναρμόδιες υπηρεσίες και απαντήσεις σε αιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων χώρων κύριας χρήσης για άδειες λειτουργίας καταστημάτων – επαγγελματικών χώρων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων ύπαρξης κτισμάτων ως προϋφισταμένων του έτους 1955.
 Έλεγχος καταβολής αμοιβής μελέτης, επίβλεψης και λοιπών εισφορών για την τελική έκδοση και θεώρηση των οικοδομικών αδειών.
 Έλεγχος αμοιβής σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 Διαβίβαση υποβαλλομένων μελετών για γνωμοδότηση από το Σ.Α όπου νομίμως προβλέπεται και απαιτείται.
 Τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.
 Τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου αποκλειστικά για τις οικοδομικές άδειες.
 Τήρηση ειδικού αρχείου και διεκπεραίωση διαδικασιών ρύθμισης χώρων κτισμάτων με τον Ν. 3843/2010.
 Καταχώρηση στο αρχείο των υποβαλλομένων μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, παθητικής πυροπροστασίας και ενεργειακής απόδοσης) για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Έλεγχος όλων των μελετών σε περίπτωση διακοπής εργασιών .
 Έλεγχος των υποβαλλομένων στοιχείων ή μελετών για αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών.
 Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 Ενημέρωση των αρμοδίων Α/Τ για εκτέλεση εργασιών επί κτισμάτων χωρίς άδεια Δόμησης κατόπιν υποβαλλομένων αιτήσεων, όπου νομίμως προβλέπεται
 Τήρηση της διαδικασίας προσωρινής και οριστικής σύνδεσης οικοδομών με δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την σύνδεση οικοδομών προϋφισταμένων του 1955 με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την ηλεκτροδότηση κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους και οικοπέδων (χωρίς κτίσματα) για επαγγελματική χρήση.
 Εισήγηση για έκδοση εγκριτικής Απόφασης καθορισμού οικοδομών, των οποίων οι όψεις πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) χρόνια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Εισήγηση για έγκριση παρέκκλισης από τις πολεοδομικές διατάξεις για τα νοσοκομειακά ή σχολικά ή προνοιακού χαρακτήρα κτίρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα και για τα ειδικά κτίρια.
 Διαπίστωση και εφαρμογή αυτοδίκαιης παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας αιτήσεων για έκδοση οικοδομικής άδειας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται.
 Εισήγηση για έγκριση παράταση ισχύος οικοδομικής άδειας για όσο χρονικό διάστημα έχουν διακοπεί οι οικοδομικές εργασίες χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
 Εισήγηση για την έγκριση επάρκειας του τεχνητού φωτισμού και αερισμού σε ειδικά κτίρια που δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της λειτουργικότητας τους.
 Τήρηση αρχείου των αδειών εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας που χορηγεί η ΕΕΤΤ
 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Τήρηση πλήρους αρχείου οικοδομικών αδειών και η χορήγηση εξ αυτού αντιγράφων κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.4. Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Α)
Αρμοδιότητες 

 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού επικινδύνων κατασκευών με σύνταξη σχετικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Εκθέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση των διαδικασιών τακτοποίησης και αναστολής της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού κατασκευών ως αυθαιρέτων και εκκίνηση της διαδικασίας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται για την προστιμοποίηση και κατεδάφιση αυτών.
 Σύνταξη χρηματικών καταλόγων για τον καταλογισμό των προστίμων των αυθαιρέτων κατασκευών.
 Τήρηση της διαδικασίας εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα κείμενες διατάξεις όπου νομίμως προβλέπεται.
 Γνωστοποίηση στους υπόχρεους των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης των υγρασιών κατόπιν καταγγελιών καθώς και βλαπτικών και ανθυγιεινών καταστάσεων εκ δυσλειτουργιών βόθρων.
 Επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων διατηρητέων
 Επιβολή διακοπής οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης ή παράβασης οικοδομικής άδειας από τους ελεγκτές Δόμησης.
 Χορήγηση συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διακοπής επιτρεπομένων των πορισμάτων των ελεγκτών Δόμησης.
 Επιβολή προστίμων για τις αυθαίρετες κατασκευές, σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης με το άρθρο 22 του ΓΟΚ, ή εξαίρεση από την κατεδάφιση.
 Εισήγηση στον αρμόδιο φορέα για εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, όπου επιτρέπεται από το Νόμο.
 Επιβολή λήψης μέτρων ασφαλείας σε εργοτάξια και οικοδομές.
 Εκκίνηση της διαδικασίας διαπίστωσης ετοιμόρροπων κατασκευών από την αρμόδια ειδική Τριμελή επιτροπή Μηχανικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση αρχείου αυθαιρέτων κατασκευών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.5. Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τομέα (Β)
Αρμοδιότητες 

 Τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, πινακίδων διαταγμάτων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Χορήγηση όρων δόμησης και βεβαιώσεων χρήσης γης.
 Έλεγχος Τοπογραφικών διαγραμμάτων ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και τους όρους και περιορισμούς δόμησης και θεώρηση αυτών για την έκδοση Οικ. Αδειών.
 Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής.
 Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος.
 Σύνταξη των Πράξεων προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας και εξέταση ενστάσεων κατ’ αυτών. Εισήγηση Κύρωσης Πράξεων στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα.
 Σύνταξη πρωτοκόλλου αδυνάτου τακτοποίησης οικοπέδων.
 Εισήγηση Κύρωσης Πρωτοκόλλων αδυνάτου Τακτοποίησης στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα
 Εισήγηση έκδοσης Απόφασης αναγνώρισης τυφλού οικοπέδου ως οικοδομήσιμου και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης σ` αυτό.
 Εισήγηση Αναγνώρισης οδών ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923.
 Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής και Εισήγηση Κύρωσης αυτών στον κατά Νόμο αρμόδιο φορέα.
 Επίβλεψη Τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής.
 Τήρηση αρχείου Πράξεων Εφαρμογής Ρυμοτομίας και οδών αναγνωρισμένων ως διατηρητέων και προϋφισταμένων του έτους 1923.
 Βεβαίωση περί ένταξης ή μη οικοπέδου σε οικιστικό ιστό οικισμών προ του 1923 χωρίς καθορισμένα όρια.
 Διαπίστωση ορίων οικισμού εκτός σχεδίου μέχρι 2000 κατ., όπου υφίσταται σχετική Απόφαση κατά το Π.Δ. 24-4-1985 (ΦΕΚ 181Δ).
 Βεβαίωση αρτιότητας ή οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή γηπέδων σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και οικισμούς.
 Καθορισμός προσωρινής οριογραμμής ρέματος σύμφωνα με το αρθρ. 6 παρ. 2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.6. Τμήμα Δόμησης Τομέα (Β)
Αρμοδιότητες 

 Χορήγηση έγκρισης και άδειας δόμησης
 Χορήγηση άδειας προσωρινών ή λυόμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους
 Ανάκληση των οικοδομικών αδειών.
 Διαταγή διακοπής και συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης μη σύννομου της οικοδομικής άδειας.
 Υποβολή ερωτημάτων σε συναρμόδιες υπηρεσίες και απαντήσεις σε αιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων χώρων κύριας χρήσης για άδειες λειτουργίας καταστημάτων – επαγγελματικών χώρων.
 Χορήγηση βεβαιώσεων ύπαρξης κτισμάτων ως προϋφισταμένων του έτους 1955.
 Έλεγχος καταβολής αμοιβής μελέτης, επίβλεψης και λοιπών εισφορών για την τελική έκδοση και θεώρηση των οικοδομικών αδειών.
 Έλεγχος αμοιβής σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 Διαβίβαση υποβαλλομένων μελετών για γνωμοδότηση από το Σ.Α νομίμως προβλέπεται και απαιτείται.
 Τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.
 Τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου αποκλειστικά για τις οικοδομικές άδειες.
 Καταχώρηση στο αρχείο των υποβαλλομένων μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, παθητικής πυροπροστασίας και ενεργειακής απόδοσης) για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Έλεγχος όλων των μελετών σε περίπτωση διακοπής εργασιών .
 Έλεγχος των υποβαλλομένων στοιχείων ή μελετών για αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών.
 Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 Ενημέρωση των αρμοδίων Α/Τ για εκτέλεση εργασιών επί κτισμάτων χωρίς άδεια Δόμησης κατόπιν υποβαλλομένων αιτήσεων, όπου νομίμως προβλέπεται
 Εισήγηση για έκδοση εγκριτικής Απόφασης καθορισμού οικοδομών, των οποίων οι όψεις πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) χρόνια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Εισήγηση για έγκριση παρέκκλισης από τις πολεοδομικές διατάξεις για τα νοσοκομειακά ή σχολικά ή προνοιακού χαρακτήρα κτίρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα και για τα ειδικά κτίρια.
 Διαπίστωση και εφαρμογή αυτοδίκαιης παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας αιτήσεων για έκδοση οικοδομικής άδειας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται.
 Εισήγηση για έγκριση παράταση ισχύος οικοδομικής άδειας για όσο χρονικό διάστημα έχουν διακοπεί οι οικοδομικές εργασίες χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
 Εισήγηση για την έγκριση επάρκειας του τεχνητού φωτισμού και αερισμού σε ειδικά κτίρια που δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της λειτουργικότητας τους.
 Τήρηση αρχείου των αδειών εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας που χορηγεί η ΕΕΤΤ.
 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.7. Τμήμα Κατασκευών Τομέα (Β)
Αρμοδιότητες 

 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού επικινδύνων κατασκευών με σύνταξη σχετικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Εκθέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση των διαδικασιών τακτοποίησης και αναστολής της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.
 Τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού κατασκευών ως αυθαιρέτων και εκκίνηση της διαδικασίας με τον τρόπο που νομίμως προβλέπεται για την προστιμοποίηση και κατεδάφιση αυτών.
 Σύνταξη χρηματικών καταλόγων για τον καταλογισμό των προστίμων των αυθαιρέτων κατασκευών.
 Τήρηση της διαδικασίας προσωρινής και οριστικής σύνδεσης οικοδομών με δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την σύνδεση οικοδομών προϋφισταμένων του 1955 με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
 Διαδικασία για την ηλεκτροδότηση κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους και οικοπέδων (χωρίς κτίσματα) γιά επαγγελματική χρήση.
 Τήρηση της διαδικασίας εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα κείμενες διατάξεις όπου νομίμως προβλέπεται.
 Γνωστοποίηση στους υπόχρεους των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης των υγρασιών κατόπιν καταγγελιών καθώς και βλαπτικών και ανθυγιεινών καταστάσεων εκ δυσλειτουργιών βόθρων.
 Επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων διατηρητέων κτιρίων και εναπόθεσης φρακτών και εμποδίων για την προσβασιμότητα στις ακτές.
 Επιβολή διακοπής οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης ή παράβασης οικοδομικής άδειας από τους ελεγκτές Δόμησης.
 Χορήγηση συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση διακοπής επιτρεπομένων των πορισμάτων των ελεγκτών Δόμησης.
 Τήρηση ειδικού αρχείου και διεκπεραίωση διαδικασιών ρύθμισης χώρων κτισμάτων με τον Ν. 3843/2010.
 Επιβολή προστίμων για τις αυθαίρετες κατασκευές, σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης με το άρθρο 22 του ΓΟΚ, ή εξαίρεση από την κατεδάφιση.
 Εισήγηση στον αρμόδιο φορέα για εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών όπου επιτρέπεται από το Νόμο.
 Επιβολή λήψης μέτρων ασφαλείας σε εργοτάξια και οικοδομές.
 Εκκίνηση της διαδικασίας διαπίστωσης ετοιμόρροπων κατασκευών από την αρμόδια ειδική Τριμελή επιτροπή Μηχανικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Τήρηση αρχείου αυθαιρέτων κατασκευών
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.14.8. Τμήμα Γεν. Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
Αρμοδιότητες 

 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Πρωτόκολλο και Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Ειδικότερα ανά τομέα:
α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑ (Α) 

 Τήρηση βιβλίου Πρωτοκόλλου του τομέα (Α) της Διεύθυνσης.
 Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση κάθε εγγράφου που αφορά τον τομέα (Α) της Διεύθυνσης.
 Παρακολούθηση και διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του τομέα (Α) της Διεύθυνσης

β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑ (Β) 
 Τήρηση βιβλίου Πρωτοκόλλου του τομέα (Β) της Διεύθυνσης
 Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση κάθε εγγράφου που αφορά τον τομέα (Β) της Διεύθυνσης.
 Παρακολούθηση και διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του τομέα (Β) της Διεύθυνσης
 Τήρηση πλήρους αρχείου οικοδομικών αδειών και η χορήγηση εξ αυτού αντιγράφων κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Αποστολή 
Αποστολή της Διεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης είναι η υλοποίηση έργων και μελετών καθώς και η διαχείριση των αρμοδιοτήτων του Δήμου στους τομείς: συγκοινωνιακών θεμάτων, κυκλοφοριακών θεμάτων, οδοποιίας και αποχέτευσης.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας
• Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
• Τμήμα Αποχέτευσης
• Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων
• Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

4.15.1. Τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου για την κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση των οδών – πεζοδρομίων – πλατειών – πεζοδρόμων και λοιπών δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, σε συνεργασία, όπου απαιτείται με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τη Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού.
 Μελετά τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των οδικών – συγκοινωνιακών έργων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Εκδίδει τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή τρίτους, που αφορούν το οδόστρωμα των οδών ή τα πεζοδρόμια, επιβλέπει την καλή εκτέλεση των εργασιών και μεριμνά για την αποκατάσταση των τομών από τους υπεύθυνους Οργανισμούς ή τρίτους.
 Συνεργάζεται με την αρμόδια επί των εσόδων Υπηρεσία για την καταβολή τελών και παραβόλων από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή τρίτους που αιτούνται και εκτελούν εργασίες επί των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και γενικώς επί κάθε κοινοχρήστου χώρου.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες έργων αυτεπιστασίας που αφορούν κατασκευές πεζοδρόμων – πλατειών – κατεδαφίσεις – διανοίξεις κλπ., ασκεί την επίβλεψη των εργασιών, μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Έχει την ευθύνη εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και τη μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης και σηματοδότησης του οδικού δικτύου του δήμου.
 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αφορούν την κυκλοφορία, συντάσσει τις κυκλοφοριακές μελέτες και επιβλέπει την υλοποίησή τους σύμφωνα με τοπογραφικά σχέδια και μετρήσεις (κυκλοφοριακοί φόρτοι κλπ.).
 Με βάση τις μελέτες που συντάσσονται και εγκρίνονται από τους αρμόδιους φορείς ελέγχει εάν οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις οδών, καθεστώς στάθμευσης κλπ.) δημιουργούν παρενέργειες ή όχι στο ευρύτερο οδικό δίκτυο του Δήμου και εφ’ όσον απαιτείται επιλαμβάνεται της επανεξέτασης των μελετών, τροποποιώντας και υποβάλλοντας αυτές εκ νέου προς έγκριση.
 Εισηγείται την υλοποίηση των κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων, με εργολαβίες, ή από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου.
 Μεριμνά για την αρίθμηση των κτιρίων και χορηγεί τις αντίστοιχες βεβαιώσεις
 Τηρεί αρχείο ονοματοθεσίας και αρχείου αρίθμησης οδών.
 Εισηγείται στα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση νέας ονομασίας ή αναρίθμησης οδών και κοινοχρήστων χώρων.
 Ενημερώνεται και συμμετέχει σε διεθνή Ευρωπαϊκά προγράμματα μελέτης και κυκλοφορίας και εισηγείται την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία της κυκλοφορίας και της αποσυμφόρησης των δρόμων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και παρακολουθεί τα κοινοτικά έργα (DRIVE – THERMIE). Με τα έργα (PROJECTS) αυτά επιχειρείται με μεθόδους Τηλεματικής η ρύθμιση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς του Πειραιά.
 Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για ειδικές κατηγορίες οχημάτων (αναπηρικά, κρατικά, σχολικά κλπ.) και έχει την εποπτεία της εγκατάστασης της σήμανσης.
 Μεριμνά για την εγκατάσταση της οριζόντιας και κάθετης οδικής σήμανσης και ενημερώνει το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου για τις ανάγκες συντήρησης της σήμανσης.
 Μεριμνά για την αποτύπωση και την πλήρη καταγραφή της υπάρχουσας οδικής σήμανσης της Πόλης,.
 Μεριμνά για τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 Θεσπίζει την απαγόρευση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 Διαχειρίζεται τα mini-bus, όσον αφορά τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών στις δημοτικές κοινότητες και συνοικίες.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.2. Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Αρμοδιότητες 

 Μεριμνά για τη διαχείριση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) στο σύνολό του.
 Έχει την ευθύνη για την εποπτεία του αναδόχου λειτουργίας του Σ.Ε.Σ.
 Αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο επιστημονικό και τεχνικό μέσο για την αξιολόγηση του Σ.Ε.Σ.
 Προτείνει τρόπους βελτίωσης ή εκσυγχρονισμού του συστήματος.
 Αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
 Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του συστήματος.
 Διαχειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό του Σ.Ε.Σ.
 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την έκδοση των πάσης φύσεως καρτών που παρέχουν δικαιώματα χρήσης χώρου στάθμευσης στο Σ.Ε.Σ.
 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των μόνιμων κατοίκων για την έκδοση και ανανέωση της κάρτας στάθμευσης σε θέσεις μόνιμων κατοίκων.
 Χειρίζεται τα παράπονα των πολιτών που υποβάλλονται στην Υπηρεσία.
 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για θέματα λειτουργίας του Σ.Ε.Σ..
 Διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών σχετικά με την ενημέρωσή τους για θέματα αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.
 Έχει την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με την σήμανση.
 Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων στάθμευσης σε χώρους του Σ.Ε.Σ..
 Μεριμνά για την εκπόνηση ή την επικαιροποίηση των μελετών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
 Έχει την ευθύνη τήρησης έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.3. Τμήμα Αποχέτευσης
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αναφέρονται στην επέκταση και κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων.
 Συντάσσει τις σχετικές μελέτες και μεριμνά για την ωρίμανση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Ευρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση, επαφή και συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων του αρμόδιου Υπουργείου για την προώθηση των προγραμμάτων κατασκευής συλλεκτήρων αγωγών ακαθάρτων και απορροής όμβριων, στην όλη περιοχή του Δήμου.
 Μεριμνά για τον τακτικό έλεγχο των φρεατίων απορροής ομβρίων και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τον πλήρη καθαρισμό τους, έτσι ώστε το σύνολο του δικτύου να βρίσκεται σε άρτια λειτουργική κατάσταση μέχρι το τέλος κάθε θερινής περιόδου.
 Φροντίζει για την επιτόπια έρευνα και έλεγχο των συνθηκών κατασκευής των επιμέρους μελετών και προτείνει την τροποποίηση και προσαρμογή των μελετών στις επικρατούσες τοπικές (κατά Δημοτική Κοινότητα – Συνοικία κλπ.) συνθήκες, έτσι ώστε τελικά προσαρμοσμένες στις κατά τόπους εδαφικές ιδιαιτερότητες να είναι εφαρμόσιμες και εκτελεστέες.
 Εκδίδει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την έκδοση αδειών οικοδομής από την Πολεοδομία, σύμφωνα με τον Ν. 1068/80.
 Χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για τις υπάρχουσες εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων γνωρίζοντας και το βάθος ροής του αγωγού.
 Φροντίζει για τη σχεδίαση πινακίδων του κατασκευασμένου δικτύου ακαθάρτων και των εξωτερικών διακλαδώσεων και επιμελείται για τη σύνταξη των απαραίτητων και στατιστικών στοιχείων για τα υπάρχοντα και νέα κατασκευαζόμενα δίκτυα.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες που αφορούν σε έργα αυτεπιστασίας αποχέτευσης, ασκεί την επίβλεψη των εργασιών, μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.4. Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση όλων των έργων υποδομών, για την αποκατάσταση των μικρών φθορών των οδοστρωμάτων, ρείθρων, κρασπέδων και πεζοδρομίων για την κατασκευή μικρής έκτασης έργων και τη συντήρηση των Δημοτικών Πλαζ (Βοτσαλάκια, Φρεαττύδα κλπ.).
 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση α) των δημοτικών χώρων συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας των πολιτών, β) των δημοτικών εγκαταστάσεων αθλητισμού, γ) των λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων (πλην των κτιριακών) που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες και γενικώς όλων των έργων ανοικτών χώρων.
 Σχεδιάζει, ενημερώνει και τηρεί ολοκληρωμένη αποτύπωση σε τεχνικά σχέδια των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των δημοτικών καταστημάτων, των κήπων και κηπαρίων του Δήμου, πλατειών κλπ.
 Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την άρτια λειτουργία εγκαταστάσεων υπαγόμενων στην αρμοδιότητα του Δήμου.
 Αποσύρει διάφορα εμπόδια σε πεζοδρόμια ή δρόμους κατ’ εντολή της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (π.χ. κάγκελα, κολωνάκια, εμπόδια σε θέσεις παρκαρίσματος παράνομα τοποθετημένα).
 Φροντίζει για τη μεταφορά των επίπλων και σκευών των υπηρεσιών του Δήμου όταν μεταφέρονται σε άλλους χώρους ή όταν ανανεώνουν την επίπλωση των γραφείων.
 Μεριμνά για τη μεταφορά εκλογικού υλικού (παραβάν, κάλπες κλπ.) στα εκλογικά τμήματα, καθώς και για τη συντήρηση και αντικατάστασή τους.
 Συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες προμήθειας υλικών που απαιτούνται και ασκεί την επίβλεψη των εργασιών.
 Φροντίζει για την κατασκευή εξεδρών, τη μεταφορά καθισμάτων, την τοποθέτηση σημαιών κλπ. κατά τη διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου, ύστερα από υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας και εντολής του Γραφείου Δημάρχου.
 Φροντίζει για την καλή λειτουργία του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης.
 Επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης.
 Φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ για τις βλάβες των δικτύων της που αφορούν το Δήμο.
 Εκτελεί εργασίες σε μόνιμη βάση για τη συντήρηση της οριζόντιας και κάθετης οδικής σήμανσης.
 Τηρεί αρχείο επεμβάσεων και ελέγχων στο δίκτυο ύδρευσης (νέων παροχών, βλαβών, επεκτάσεων, μικροβιολογικών κ.λπ.).
 Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Φυλάσσει και διαχειρίζεται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών και υποβάλλει ετήσιο απολογισμό αξιοποίησης των υλικών και στόχων που επιτεύχθηκαν.
 Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.15.5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών
Αρμοδιότητες 

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση των πάσης φύσεως εργαλείων, μηχανημάτων κλπ. που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση, είτε για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, είτε για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών από το Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση των πάσης φύσεως υλικών που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση, είτε για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, είτε για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών από το Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και συντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής.
 Παρακολουθεί τα υπόλοιπα των αποθηκευμένων υλικών και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε αναγκαίου είδους.
 Τηρεί ιδιαίτερα βιβλία για τα πάσης φύσεως δομικά υλικά των εργοταξίων.
 Μεριμνά για τη διαγραφή από τα βιβλία εκείνων των μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότητας – καταστροφές κλπ.) για περαιτέρω χρήση.
 Φροντίζει για την εκποίηση των άχρηστων μηχανημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών για την ευχερή και έγκαιρη διακίνησή τους.
 Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση υλικού.
 Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό της Δ/νσης με τα απαραίτητα υλικά για την ανά πάσα στιγμή διάθεσή τους στο Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Αποστολή της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι η φροντίδα για την καθαριότητα της Πόλης
στους κοινόχρηστους χώρους, η αποκομιδή των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, το πλύσιμο των
δρόμων, πλατειών και λοιπών ελεύθερων χώρων, κ.ά.
Πιο συγκεκριμένα αρμοδιότητές της Διεύθυνσης είναι:
α) Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων της πόλης, σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ) και το αντίστοιχο Περιφερειακό (ΠΕΣΔΑ), καθώς και τον Εθνικό Σχεδιασμό.
β) Η καθαριότητα και απολύμανση της Πόλης στους
κοινόχρηστους χώρους, το πλύσιμο των δρόμων, πλατειών και λοιπών ελεύθερων χώρων.
γ) Η αποκομιδή των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και η μεταφορά αυτών, σύμφωνα με τα
ισχύοντα σχέδια διαχ/σης.
δ) Η ανακύκλωση παντός είδους υλικών.
ε) Η οδοσάρωση με χειροκίνητα και μηχανικά μέσα και
Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω και οι εξής:
1. Μεριμνά για την εγγραφή στον Π/Υ του Δήμου των
πιστώσεων αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
2. Λαμβάνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για διενέργεια διαγωνισμών των οποίων η αρμοδιότητα
της έχει ανατεθεί και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή τους.
3. Αποστέλλει σε υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα αιτήματα για κάλυψη αναγκών της προς
ένταξη στον Π/Υ του Δήμου.
4. Μεριμνά για την διαχ/ση αποκομιδής όλων των ρευμάτων και των διαδικασιών αποκομιδής απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων υλικών.
5. Συντάσσει και τηρεί τους κανονισμούς που προβλέπονται εξ αντικειμένου.
6. Λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας προσωπικού, υλικού, μέσων και εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.
7. Τηρεί όλα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πολιτική προστασία.
Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων γίνεται με συντονισμό και κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι:
Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης.
Τμήμα Κίνησης Οχημάτων – Μηχανημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Τμήμα Οδοσάρωσης και Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας.
Τμήμα Μηχανοκίνητης Αποκομιδής ΑΣΑ και Ανακυκλώσιμων Υλικών
Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων-Μηχανημάτων και Εξοπλισμού.
Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Ανταλλακτικών, Καυσίμων
και Λιπαντικών.
Τμήμα Διαχείρισης και Μεταφοράς ΑΣΑ και Ανακυκλώσιμων (ΣΜΑ).
Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης.

4.16.1 Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Διαχείρισης
Αποβλήτων και Ανακύκλωσης
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και
διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Μεριμνά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την εκπόνηση, την αναθεώρηση και την αξιολόγηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟ.Σ.Δ.Α.).
2. Καταρτίζει τις μελέτες, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα
τμήματα της Διεύθυνσης.
3. Σχεδιάζει τη συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης και διάθεσης των αποβλήτων, της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
μεριμνά δε, σε συνεργασία με τις Τεχνικές υπηρεσίες, για την εκπόνηση των μελετών.
4. Ενημερώνεται για τα ετήσια προγράμματα δράσης,
παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των προγραμμάτων διαχείρισης των αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
5. Σχεδιάζει, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία προγραμμάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών.
6. Υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν θέματα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης. Για τον
σκοπό αυτό εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και μεριμνά για όλα τα θέματα που άπτονται της σύναψης και υλοποίησης
των πάσης φύσεως συμβάσεων.
7. Παρακολουθεί τα στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης.
8. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου, τη χωροθέτηση των μέσων συλλογής των πάσης φύσεως αποβλήτων.
9. Σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα συμβάσεων προμηθειών-προσλήψεων και έργων της Διεύθυνσης για τη
σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού ανά έτος.
10. Συνεργάζεται με τον ΕΔΣΝΑ και λοιπούς Φορείς
και Οργανισμούς για τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
11. Σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα σχεδιάζει
και υποβάλλει για έγκριση πρόγραμμα για την καλύτερη αξιοποίηση των οχημάτων, των μηχανημάτων, του
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία.
12. Συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες που έχουν σχέση με παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες ή
την αντιμετώπιση προβλημάτων που αναφέρονται προς την Υπηρεσία, κοστολογεί την παροχή υπηρεσιών προς
τους πολίτες πέραν των ανταποδοτικών, και διεκπεραιώνει αυτές.
13. Εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών της Διεύθυνσης.
14. Συντάσσει και επικαιροποιεί τον Κανονισμό Καθαριότητας και ελέγχει την υλοποίησή του από τις υπηρεσίες
του Δήμου.
15. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών και
των εισφορών από το Δήμο, καθώς και με τη Διεύθυνση
Οικονομικού για τη δημιουργία ή κατάργηση κωδικών και τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
16. Συντάσσει και παρακολουθεί όλες τις δαπάνες για
την πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων της Διεύθυνσης, παρακολουθώντας τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού.
17. Μεριμνά για τις μελέτες για τη χωροθέτηση των σταθερών και κινητών σημείων των ρευμάτων αποκομιδής.
18. Μεριμνά για τα ευαισθητοποίησης των δημοτών
για την ανακύκλωση και για περιβαλλοντικά θέματα γενικότερα, με την πραγματοποίηση σεμιναρίων και λοιπών
ενημερωτικών εκδηλώσεων.
19. Μελετά και σχεδιάζει την εναλλακτική διαχ/ση των ΑΣΑ στα όρια του Δήμου.
20. Μελετά και εισηγείται τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας, με χρησιμοποίηση πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
21. Συντονίζει τις διαδικασίες απόσυρσης και διαγραφής οχημάτων-μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.16.2 Τμήμα Κίνησης Οχημάτων – Μηχανημάτων και
Δημοτικής Συγκοινωνίας
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
Είναι αρμόδιο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία
των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Συγκεκριμένα:
1. Εκδίδει τα Δελτία Κίνησης όλων των οχημάτων και μηχ/των, πάντα βάσει του αντιστοίχου προγράμματος
που προηγουμένως θα εκδίδεται από τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης, καθώς και των δελτίων για την
κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών.
2. Μεριμνά για τη στελέχωση, με βάση των διατιθέμενο προσωπικό, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων που
διαθέτει ή πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος μας, εκτός των οχημάτων που την ευθύνη για την στελέχωση τους
έχουν τα τμήματα Μηχανοκίνητης Αποκομιδής ΑΣΑ και
Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης και Ειδικών Συνεργείων Καθαρισμού και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά
του (μικρά φορτηγά, επιβατηγά, καλαθοφόρα, γερανοφόρα, κ.λπ.) με κατάλληλο προσωπικό για την κάλυψη
των αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.
3. Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες) του προσωπικού του Τμήματος.
4. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση
σε καλή κατάσταση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου όλων των Διευθύνσεων του Δήμου.
5. Εκδίδει τις λίστες διαθέσιμων οχημάτων προς δρομολόγηση που ανήκουν στην αρμοδιότητά του.
6. Μεριμνά για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του και
τηρεί επικαιροποιημένα και ενημερωμένα τα Μητρώα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, ενώ συντάσσει
ετήσιο, μηνιαίο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων σε συνεργασία με το Τμήμα
Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων και εξοπλισμού.
7. Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και φθορών των οχημάτων-μηχανημάτων.
8. Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση του τροχαίου υλικού του Δήμου.
9. Εκτελεί τους προγραμματισμένους τεχνικούς ελέγχους στα οχήματα και μεριμνά για την έγκαιρη πιστοποίησή τους από το ΚΤΕΟ, καθώς και τις προβλεπόμενες
πιστοποιήσεις κατά κατηγορία οχήματος – μηχ/τος.
10. Τηρεί λεπτομερές αρχείο νομιμοποιητικών εγγράφων και τεχνικών χαρακτηριστικών όλων των οχημάτων
του Δήμου που εκτελούν το έργο της καθαριότητας.
11. Διενεργεί διεκπεραίωση έκδοσης νέων αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας ή τη διαδικασία έκδοσης νέων
πινακίδων, όπου απαιτείται και διεκπεραιώνει αλλαγές χρήσης οχημάτων.
12. Μεριμνά για τη διενέργεια πιστοποιήσεων από ειδικά συνεργεία των ανυψωτικών μηχανημάτων (καλαθοφόρων κ.λπ.), των ταχογράφων και άλλων μερών, όταν
αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία.
13. Μεριμνά για τη νόμιμη κυκλοφορία και την ασφάλιση όλων των οχημάτων.
14. Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας
Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και μεριμνά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Κέντρων Ελέγχου
Καυσαερίων.
15. Ελέγχει τα συστήματα περιορισμού ταχυτήτων.
16. Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό – οδηγούς βάσει των εγχειριδίων και των κανόνων χρήσης και
λειτουργίας.
17. Εκδίδει τα δελτία κίνησης των λοιπών οχημάτων του Δήμου, εκτός της καθαριότητας.
18. Ενημερώνει τους οδηγούς για τα οχήματα και τα μέτρα ασφαλείας.
19. Ελέγχει με κατάλληλο μηχανικό, ο οποίος θα διατίθεται από το Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων-Μηχανημάτων και Εξοπλισμού, την κατάσταση και
τη λειτουργικότητα των οχημάτων κατά την είσοδο και έξοδο τους στο αμαξοστάσιο του Δήμου.
20. Ελέγχει προ της αναχώρησης του οχήματος – μηχανήματος για την ύπαρξη των προβλεπόμενων υλικών
και μέσων ασφάλειας, τόσο για το όχημα – μηχάνημα, όσο και για τους οδηγούς και χειριστές.
21. Λαμβάνει και ελέγχει όλα τα μέσα για την ασφάλεια του προσωπικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων του
Τμήματος.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.16.3 Τμήμα Οδοσάρωσης και Ειδικών Συνεργείων
Καθαριότητας
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
Είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό και την ευπρέπεια των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου σε ότι αφορά την
οδοσάρωση και στα ειδικά συνεργεία.
Ειδικότερα:
1. Μεριμνά για τον προγραμματισμό του προσωπικού
του και τη στελέχωση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων των ειδικών συνεργείων και της οδοσάρωσης.
2. Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες), καθώς και προγραμματισμό αδειών, του
προσωπικού του Τμήματος, ενώ συντάσσει και τηρεί όλα
τα νομιμοποιητικά έγγραφα και διαδικασίες.
3. Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και
διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα, καθώς επίσης και
για τα μέτρα ασφάλειας προσωπικού και μέσων που χρησιμοποιεί.
4. Εκδίδει πρόγραμμα για τα απαιτούμενα οχήματα και
μηχ/τα αρμοδιότητας του τμήματος, το οποίο το διαβιβάζει στο Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων
για υλοποίηση με ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο
πρόγραμμα.
5. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση
σε καλή κατάσταση των οχημάτων και μηχανημάτων που
χρησιμοποιεί.
6. Συνεργάζεται με το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού
Διαχείρισης Αποβλήτων για την κατάρτιση του προγράμματος οδοσάρωσης, μεριμνά δε για την εφαρμογή, την
υλοποίηση και τον έλεγχο του προγράμματος.
7. Μεριμνά για τη διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών, με
αντίστοιχη ενημέρωση της Διεύθυνσης και των πολιτών.
8. Μεριμνά για την ενημέρωση των αρμόδιων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του Δήμου για τυχών προβλήματα
που εντοπίζει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του
(π.χ. προβλήματα στο οδόστρωμα κ.ά.).
9. Μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς
του και για την έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων
σε όσους παραβαίνουν τον Κανονισμό.
10. Πραγματοποιεί την πλύση των κάδων, τον καθαρισμό και τις απολυμάνσεις των χώρων του Σταθμού Αυτοκινήτων, καθώς και οποιουδήποτε ανοικτού δημοτικού
χώρου.
11. Πραγματοποιεί πλύσιμο του οδικού δικτύου, των
ανοικτών και κοινοχρήστων χώρων της πόλης, με την αξιοποίηση βυτιοφόρων οχημάτων και των συντριβανιών.
12. Πραγματοποιεί την οδοσάρωση με μηχανικά μέσα
και δρα για το σκοπό αυτό σε συνέργεια με το Τμήμα
Μηχανοκίνητης Αποκομιδής ΑΣΑ και Ανακυκλώσιμων Υλικών.
13. Υλοποιεί κάθε πρόγραμμα που έχει στόχο την καθαριότητα σε δημόσιους, ανοικτούς και κοινόχρηστους
χώρους όπως πλατείες, άλση, αύλειους χώρους σχολείων,
δρόμοι, επίγειες εγκαταστάσεις, αστικός εξοπλισμός, γήπεδα, δημόσιες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, παραλίες, πλαζ και εγκαταλελειμμένα ακίνητα.
14. Μεριμνά για την περισυλλογή και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων- μηχανημάτων και
μοτοποδηλάτων και την παράδοση αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
15. Είναι επίσης αρμόδιο για:
– Την συλλογή ογκωδών αντικειμένων και υλικών εκσκαφών.
– Την καθαριότητα και απορρύπανση ανοικτών χώρων, μνημείων κ.λπ.
– Την άμεση απομάκρυνση της αφισορρύπανσης.
– Τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων εγκαταλελειμμένων κτιρίων, αφού προηγουμένως έχει προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση σχετικής εισαγγελικής εντολής.
– Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου σε ότι αφορά μετακινήσεις υλικών και μέσων του Δήμου, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
16. Προβαίνει σε ασφάλιση εισόδων εγκαταλελειμμένων κτιρίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
17. Προβαίνει στον καθαρισμό οικοπέδων τρίτων μέσω
των προβλεπομένων διαδικασιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
18. Έχει την ευθύνη για την αποκομιδή των σταθερών
συμπιεστών (press container), καθώς και των κάδων συλλογής ογκωδών αντικειμένων.
19. Είναι αρμόδιο για τον άμεσο καθαρισμό και την απομάκρυνση των ρύπων από παράνομες διαφημίσεις
και την αποκατάσταση των χώρων.
20. Λαμβάνει και ελέγχει όλα τα μέσα για την ασφάλεια του προσωπικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων του
Τμήματος.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.16.4 Τμήμα Μηχανοκίνητης Αποκομιδής ΑΣΑ (Αστικά
Στερεά Απόβλητα) και Ανακυκλώσιμων Υλικών
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Μεριμνά για τον προγραμματισμό του προσωπικού του και τη στελέχωση όλων των απορριμματοφόρων που
διαθέτει ή που πρόκειται να προμηθευτεί, καθώς και των μηχανημάτων του τμήματος.
2. Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες), καθώς και προγραμματισμό αδειών, του
προσωπικού του Τμήματος, ενώ συντάσσει και τηρεί όλα
τα νομιμοποιητικά έγγραφα και διαδικασίες.
3. Εκδίδει πρόγραμμα των απαιτούμενων οχημάτων και μηχ/των αρμοδιότητας του τμήματος, το οποίο το
διαβιβάζει στο Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων, για υλοποίηση με ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο
πρόγραμμα.
4. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση
σε καλή κατάσταση των οχημάτων και μηχανημάτων που χρησιμοποιεί.
5. Έχει την πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων διαχείρισης των αποβλήτων σε όλες τις φάσεις που εμπλέκεται ο Δήμος Πειραιά (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση) και σε όλους τους χώρους ευθύνης του Δήμου.
6. Συνεργάζεται με το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την κατάρτιση του σχεδίου
διαχείρισης των αποβλήτων.
7. Εφαρμόζει και υλοποιεί τα προγράμματα περισυλλογής αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
8. Συγκεντρώνει τα απορρίμματα και τα πάσης φύσης
ανακυκλώσιμα υλικά σε συγκεκριμένους χώρους φόρτωσης και συντονίζει τις ενέργειές του για την άμεση αποκομιδή και απόρριψη των αστικών και λοιπών αποβλήτων,
καθώς και για την παράδοση των ανακυκλώσιμων υλικών
σε ΚΔΑΥ.
9. Διαχειρίζεται τα απαραίτητα οχήματα για τις ανάγκες του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οχημάτων – Μηχανημάτων.
10. Παρακολουθεί την υλοποίηση των κινήσεων των οχημάτων – μηχανημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα
Κίνησης Οχημάτων – Μηχανημάτων.
11. Τηρεί πλήρως ενημερωμένους χάρτες με τα σταθερά σημεία των κάδων απορριμμάτων, ανακύκλωσης και
καφέ, όλων των ρευμάτων αποβλήτων και των σταθερών συμπιεστών.
12. Λαμβάνει και ελέγχει όλα τα μέσα για την ασφάλεια του προσωπικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων του
Τμήματος
13. Είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση των νέων κάδων
απορριμμάτων και να αποσύρει τους παλαιούς με αντικατάστασή τους.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.16.5 Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης ΟχημάτωνΜηχανημάτων και Εξοπλισμού
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχ/των και εξοπλισμού του Δήμου και την
ασφαλή λειτουργία αυτών. Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Προγραμματίζει και υλοποιεί τις προβλεπόμενες συντηρήσεις, ανάλογα με το είδος του οχήματος, μηχανήματος ή εξοπλισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης
Οχημάτων- Μηχανημάτων, Εξοπλισμού του Δήμου.
2. Πραγματοποιεί και υλοποιεί τον προγραμματισμό
των ετήσιων αναγκών για ανταλλακτικά και λοιπών υλικών για τη λειτουργία του Τμήματος, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του.
3. Επισημαίνει τυχόν βλάβες του υλικού οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση των χειριστών ή τρίτων και
αναφέρει στη Διεύθυνση.
4. Τηρεί χωριστά για κάθε όχημα ειδικό φάκελο, στον οποίο καταχωρούνται στοιχεία για τις συντηρήσεις και
επισκευές που έχουν γίνει.
5. Συντάσσει σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οχημάτων-Μηχανημάτων, Εξοπλισμού ετήσιο, μηνιαίο και
εβδομαδιαίο προγραμματισμό συντήρησης των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου.
6. Διαθέτει κατάλληλο μηχανικό στο γραφείο κίνησης
οχημάτων, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το
αμαξοστάσιο.
7. Λαμβάνει και ελέγχει όλα τα μέσα για την ασφάλεια του προσωπικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων του
Τμήματος.
8. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταστροφή και εκποίηση και τη διαγραφή οχημάτων και
μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημοτικής
Περιουσίας.
9. Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση οχημάτων και μηχανημάτων και προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες για απόσυρση και διαγραφή οχημάτων και μηχανημάτων και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.16.6 Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Ανταλλακτικών, Καυσίμων και Λιπαντικών
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Έχει την ευθύνη της παραλαβής, της αποθήκευσης,
της καλής διατήρησης, της ασφαλούς φύλαξης και της ορθής διάθεσης των πάσης φύσης ειδών, αγαθών και
υλικών που χρησιμοποιεί η Δ/νση και το προσωπικό της
Καθαριότητας, και εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, ταξινόμησης και διαχείρισης.
2. Εισηγείται για την προμήθεια όλων των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. μικροεξοπλισμού που είναι
αναγκαία για τους διάφορους τομείς καθαριότητας, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.
3. Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση
υλικού και προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες για απόσυρση και διαγραφή και υλικών.
4. Μεριμνά για τον έγκαιρο προγραμματισμό των προμηθειών και τον εφοδιασμό της Διεύθυνσης με τα απαραίτητα υλικά και ιδιαιτέρως των ανταλλακτικών, καυσίμων και λιπαντικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών,
Σχεδιασμού Διαχ/σης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης.
5. Γνωστοποιεί στο Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης
Καθαριότητας τις ετήσιες ανάγκες για υλικά και ανταλλακτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία
της Διεύθυνσης.
6. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
καταστροφή, την εκποίηση και τη διαγραφή του άχρηστου υλικού και εξοπλισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
7. Είναι αρμόδιο για την προμήθεια και παρακολουθεί
την κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου, καθώς και των λοιπών αναγκών του Δήμου,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
8. Προβαίνει στην προμήθεια και διανομή παντός είδους υλικού προστασίας προσωπικού και μέσων και
ελέγχει τη χρήση της.
9. Συνεργάζεται με το Τμήμα Κεντρικής Αποθήκης και τηρεί όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λογιστική
παρακολούθηση.
10. Λαμβάνει και ελέγχει όλα τα μέσα για την ασφάλεια του προσωπικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων του
Τμήματος.
11. Μεριμνά για την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή αστικού εξοπλισμού της αρμοδιότητάς του τμήματος (π.χ. καλαθάκια/απορριμματοδοχείων).
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.16.7 Τμήμα Διαχείρισης και Μεταφοράς ΑΣΑ (Αστικά
Στερεά Απόβλητα) και Ανακυκλώσιμων (ΣΜΑ)
Αρμοδιότητες:
Το Τμήμα Διαχείρισης και Μεταφοράς ΑΣΑ και Ανακυκλώσιμων, είναι αρμόδιο για τη μεταφόρτωση των ΑΣΑ
και των Ανακυκλώσιμων, καθώς και για οποιοδήποτε σταθερό σημείο που εντάσσεται στη διαδικασία περισυλλογής.
1. Τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας της Άδειας Λειτουργίας του ΣΜΑ.
2. Μεριμνά για την ευταξία, την καθαριότητα και την υγιεινή των εγκαταστάσεων.
3. Μεριμνά για τη εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο ΣΜΑ και στα σταθερά σημεία
4. Διατηρεί το αρχείο εισερχόμενων και εξερχόμενων
ποσοτήτων ΑΣΑ και ανακυκλώσιμων υλικών.
5. Μεριμνά για την άμεση διοικητική και τεχνική επίβλεψη των λειτουργιών λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης
και μεταφοράς των απορριμμάτων οικιακού τύπου και των ανακυκλώσιμων.
6. Μεριμνά για την τήρηση, την καθημερινή συγκέντρωση και ταξινόμηση, όλων των αναγκαίων εντύπων
καταγραφής των περιστατικών λειτουργίας ανά βάρδια, την κίνηση των οχημάτων, τον προγραμματισμό των βαρδιών του προσωπικού.
7. Η μέριμνα για τη διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης των οχημάτων.
8. Η έκδοση και ο έλεγχος στατιστικών στοιχείων από την ζύγιση των οχημάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση.
9. Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει ή πρόκειται να προμηθευτεί
ο Δήμος (αυτοκινούμενοι συρμοί-συμπιεστές απορριμμάτων), με κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση
της αποστολής του με βάση ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο προγραμματισμό σε συνεργασία με το Τμήμα
Κίνησης Οχημάτων – Μηχ/τών.
10. Λαμβάνει και ελέγχει όλα τα μέσα για την ασφάλεια του προσωπικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων του
Τμήματος.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.16.8 Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες:
Είναι αρμόδιο για την πιστή τήρηση των νόμων και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα.
1. Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διεκπεραίωση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων
εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων
(e-mail), κ.λπ.
2. Τηρεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα δεδομένα όλου του προσωπικού της Διεύθυνσης κατά Τμήμα, Κλάδο και
Αντικείμενο εργασίας, την οποία ενημερώνει διαρκώς, ώστε να αποτελεί άμεση και έγκυρη πηγή πληροφόρησης.
3. Τηρεί αρχείο, συντάσσει και παρακολουθεί τα στατιστικά στοιχεία του ημερήσιου όγκου και βάρος των αποκομιζομένων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών,
ελέγχοντας τα σχετικά ζυγολόγια και εισηγείται τρόπους βελτίωσης.
4. Παρακολουθεί το κόστος, συντάσσει, ελέγχει και τηρεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την πληρωμή των
πάσης φύσης εκτάκτων αμοιβών (υπερωριών) όλου του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
5. Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και
τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
6. Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Διεύθυνσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση,
και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κ.λπ., καθώς
και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, σε ότι αφορά σε μεταβολές και αμοιβές προσωπικού.
7. Φροντίζει για τη διενέργεια εμβολιασμών και την παροχή των μέσων ατομικής προστασίας στο προσωπικό
καθαριότητας.
8. Τηρεί Μητρώο των εργατικών ατυχημάτων και της αλληλογραφίας με την Επιθεώρηση Εργασίας.
9. Καταρτίζει το πρόγραμμα με τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό και ενημερώνει όλα τα αρμόδια Τμήματα για
το προσωπικό επιφυλακής και τις υποχρεώσεις του σε θέματα πολιτικής προστασίας.
10. Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση και υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης.
11. Παρακολουθεί την εξέλιξη της υλοποίησης των αιτημάτων των δημοτών σε συνεργασία με τα αρμόδια
τμήματα της Διεύθυνσης και ενημερώνει τον Διευθυντή για την πορεία υλοποίησής τους.
12. Συνεργάζεται με τα αρμόδια Τμήματα για τη σύνταξη του προγραμματισμού αδειών προσωπικού και
παντός είδους άδειας και τον παρακολουθεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
13. Ελέγχει τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης για την
ευταξία και την ασφαλή λειτουργία τους.
14. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διεύθυνσης για την
εγγραφή στο προϋπολογισμό των απαραίτητων πιστώσεων σε ότι αφορά σε παντός είδους αμοιβές του προσωπικού της Διεύθυνσης.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

Αποστολή
Η χάραξη της στρατηγικής του Δήμου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, και ποιότητας ζωής, η ανάπτυξη σχετικών πολιτικών και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους ώστε ο Δήμος Πειραιά να αποτελεί όμορφη και φιλική πόλη για τους κατοίκους της.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου είναι:
• Τμήμα Περιβάλλοντος
• Τμήμα Παρκοτεχνίας
• Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Έργων Πρασίνου
• Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Κίνησης Οχημάτων

4.17.1. Τμήμα Περιβάλλοντος
Αρμοδιότητες

 Συντάσσει όλες τις μελέτες για την αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες – άλση – πάρκα – υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις – παιδικές χαρές κ.λπ.).
 Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων και εργασιών που σχεδιάζει σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Σχεδιάζει και προτείνει τη γενική στρατηγική, καθώς επίσης πολιτικές, μέτρα και δράσεις για την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος της πόλης.
 Καταρτίζει προγράμματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και μεριμνά, σε συνεργασία με τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, για την υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικούς φορείς (εθνικούς και ευρωπαϊκούς).
 Συμμετέχει, σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, στην κατάρτιση του σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) του Δήμου.
 Παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Δ.Α. και υποβάλλει προτάσεις για τη σωστή εφαρμογή του ή ενδεχομένως για την τροποποίησή του.
 Μεριμνά για την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα και τα προγράμματα του Δήμου Πειραιά, είτε με το προσωπικό της Υπηρεσίας, είτε μέσω αναθέσεων σε ιδιώτες μελετητές.
 Ελέγχει τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που ενδιαφέρουν το Δήμο και εισηγείται για το θέμα αυτό στο Δήμαρχο.
 Παρακολουθεί πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν διάφοροι φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.
 Παρέχει τεχνογνωσία στη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.
 Μεριμνά για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με άλλους Δήμους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών θεμάτων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα ζωής και την αστική αναβάθμιση.
 Παρακολουθεί την Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
 Σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη διατροφή, την υγιεινή και ασφάλεια, κλπ.
 Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
 Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας αδέσποτων ζώων και πτηνών.
 Αντιμετωπίζει τις ανθυγιεινές καταστάσεις και τα έκτακτα περιστατικά (νόσος των πτηνών, κλπ.) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Αστυνομία, Εισαγγελία κλπ.)
 Φροντίζει σε συνεννόηση με τα συντονιστικά όργανα των Υπουργείων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των φαινομένων μόλυνσης της ατμόσφαιρας και των υδάτων της πόλης και εισηγείται τη λήψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων.
 Εξετάζει την καταλληλότητα του νερού του δικτύου του Δήμου.
 Μεριμνά για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των δημοτικών γεωτρήσεων, καθώς και την καταγραφή των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
 Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, π.χ. Περιφέρεια, Διεύθυνση Υδάτων, κλπ., για τη σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν τις γεωτρήσεις.
 Συγκεντρώνει αναλυτικά στοιχεία για τους δείκτες ποιότητας ζωής, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους κλπ., τεκμηριώνει και αξιολογεί τα δεδομένα και καταρτίζει κατ’ έτος έκθεση με συγκριτική ανάλυση των μεγεθών όπου συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις για τη βελτίωσή τους.
 Παρακολουθεί και ελέγχει τις τιμές των ατμοσφαιρικών ρύπων μέσω του σταθμού μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και συντάσσει και εκδίδει δελτία σχετικών μετρήσεων.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.17.2. Τμήμα Παρκοτεχνίας
Αρμοδιότητες

 Υλοποιεί έργα ανάπλασης και συντήρησης πρασίνου σε συνεργία με το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Έργων Πρασίνου και πραγματοποιεί τις καλλιεργητικές φροντίδες του πρασίνου της πόλης σε αλσύλια, κήπους, πλατείες, παιδικές χαρές, κοιμητήριο, δημοτικές πλαζ, κηπάρια, δενδροστοιχίες, οδούς κ.λ.π. (λίπανση, κλάδευση, φυτοπροστασία κ.λ.π.)
 Καταρτίζει και εφαρμόζει λεπτομερή προγράμματα φυτεύσεων, συντήρησης, ποτίσματος και φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των φυτοτεχνικών έργων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Μεριμνά για την ανάπτυξη και διάδοση του πρασίνου στην πόλη, καθώς και για τη συντήρηση, τον εξωραϊσμό και την επαύξηση των δημοτικών κήπων, χώρων πρασίνου δημοτικών σχολείων, αλσών, παρτεριών και δενδροστοιχιών.
 Μεριμνά για την ασφαλή και αποτελεσματική ένταξη του πρασίνου στους ανοικτούς χώρους του Δήμου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα στον αστικό χώρο.
 Υλοποιεί προγράμματα και πρωτοβουλίες του Δήμου για την αειφόρο περιβαλλοντική και αστική ανάπτυξη της πόλης.
 Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό του Δήμου με τους απαραίτητους σπόρους, φυτά, θάμνους, δένδρα και κάθε είδους φυτοτεχνικό υλικό, εργαλεία – μηχανήματα, που χρησιμοποιούνται για συντήρηση, εμπλουτισμό και διάδοση του πρασίνου στον Δήμο.
 Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία των συνεργείων κήπων και δεντροστοιχιών του Δήμου.
 Ενεργεί τα φυτέματα και τη σπορά σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
 Καλλιεργεί και φροντίζει τα φυτά και τα δενδρύλλια φυτωρίων του Δήμου.
 Συντηρεί και αναπτύσσει το πράσινο στους κήπους των Δημοτικών κτιρίων, σχολείων και κοινόχρηστων χώρων.
 Εξετάζει τα αιτήματα κοπής δένδρων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία σε συνεργασία με το Δασονομείο.
 Φροντίζει για την προστασία των δέντρων και των φυτών από εχθρούς και ασθένειες.
 Ενημερώνεται για τις νέες μεθόδους καλλιεργειών και φυτοπροστασίας.
 Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων και εργασιών που σχεδιάζει.
 Τηρεί αρχείο των γενομένων συντηρήσεων έργων και εργασιών του Τμήματος.
 Παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή των σχεδίων του και ελέγχει τα συνεργεία ως προς το χρονικό προγραμματισμό και την ποιότητα των εργασιών.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.17.3. Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Έργων Πρασίνου
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου παράλληλα με την καλλιέργεια φυτικών ειδών κατάλληλων για τη φύτευση των χώρων πρασίνου της πόλης. Συνεργάζεται με σχετικούς φορείς για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυτοπροστασίας – λίπανσης κλπ. και διατηρεί αρχείο φυτοπαθολογίας – φαρμακολογίας – λιπασματολογίας.
 Παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν σχέση με την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού και φύτευσης καλλωπιστικών φυτών (δέντρων, θάμνων, ετήσιων ανθόφυτων και πολυετών ποών) και μεριμνά για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων ανταλλαγής φυτικών ειδών και φυτοτεχνικής εμπειρίας.
 Συντάσσει φυτοτεχνικές μελέτες για την ανάπλαση των κήπων, δεντροστοιχιών, οδών, πλατειών, πεζοδρόμων σε συνεργασία με το Τμήμα Παρκοτεχνίας,.
 Μελετά και καταρτίζει φυτοτεχνικά προγράμματα και και προτείνει δράσεις για την ανάπτυξη της φύτευσης και την παραγωγή φυτών.
 Συντάσσει και τηρεί τον προϋπολογισμό και κρατά αρχείο προμηθειών και παρακολούθησης κωδικών και προμηθευτών.
 Συντάσσει τις τεχνικές μελέτες για τη δημοπράτηση έργων που αφορούν τις αρμοδιότητες του τμήματος, και συνεργάζεται συμβουλευτικά προς το Τμήμα Παρκοτεχνίας και Κοινοχρήστων Χώρων για την υλοποίησή τους.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.17.4. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Κίνησης Οχημάτων
Αρμοδιότητες 

 Συντονίζει τη δράση όλων των συνεργείων υποστήριξης που λειτουργούν στα πλαίσια της Διεύθυνσης.
 Έχει την ευθύνη της σωστής λειτουργίας και δράσης των ειδικών συνεργείων αμέσου επέμβασης.
 Έχει την ευθύνη της σωστής συντήρησης όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εργαλείων της Δ/νσης.
 Εκτελεί συντήρηση στοιχείων μικρής κλίμακας (περιφράξεις, παγκάκια, πέργκολες κ.λ.π.) των χώρων πρασίνου.
 Έχει την ευθύνη της εγκατάστασης δικτύων αυτόματης άρδευσης και συντήρησης αυτών σε χώρους πρασίνου.
 Έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της αποθήκης.
 Έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων και της μεταφοράς υλικών, φυτών και εργαλείων στις Δημοτικές Κοινότητες.
 Έχει την ευθύνη της μηχανογράφησης όλων των υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων και την ηλεκτρονική καταχώρηση – ενημέρωση αυτών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.17.5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες 

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Αποστολή 
Λειτουργεί ως Τεχνικός σύμβουλος του Δήμου σε θέματα Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών
o Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων
o Τμήμα Σχολικών Κτιρίων
o Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων
o Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων
o Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

4.18.1. Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αναφέρονται σε αρχιτεκτονικά, οικοδομικά και καλλιτεχνικά έργα γενικότερα, σε συνεργασία όπου απαιτείται με την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τη Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού και τη Δ/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης.
 Συντάσσει τις τεχνικές μελέτες και μεριμνά για την επίβλεψη και εκτέλεση των σχετικών εργασιών για:
 Α. Ανέγερση πάσης φύσεως νέων δημοτικών κτιρίων
 Β. Ανακαίνιση και αξιοποίηση των υπαρχόντων κτιρίων
 Γ. Κατασκευή γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων
 Δ. Συντηρήσεις όλων των παραπάνω με εργολαβίες, για εργασίες που δεν δύναται το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων να αντιμετωπίσει.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για έργα αυτεπιστασίας σε Δημοτικά Κτίρια, ασκεί την επίβλεψη των εργασιών και μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.2. Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων
Αρμοδιότητες

 Ασχολείται με την καταγραφή των κτιρίων που λόγω της μορφής ή ιστορίας κατατάσσονται στα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια του Πειραιά, και τηρεί μητρώο με τα βασικά στοιχεία που περιγράφουν το κάθε κτίριο, από άποψη τεχνική, καλλιτεχνική, ιστορική, νομική και ιδιοκτησιακού καθεστώτος, Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με κάθε άλλη Υπηρεσία του Δήμου και του Δημόσιου Τομέα.
 Διατηρεί και ενημερώνει μητρώο με τα Μνημεία και τους πολιτιστικούς χώρους που ευρίσκονται στο Δήμο Πειραιά.
 Καταρτίζει το πρόγραμμα του Δήμου για την αξιοποίηση των Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων.
 Συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες για την αναπαλαίωση, αναστήλωση, συντήρηση κλπ. των παραδοσιακών Δημοτικών κτιρίων και Μνημείων, προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Υποβάλλει προτάσεις για ένταξη των έργων σε εθνικά, ευρωπαϊκά κλπ. χρηματοδοτικά προγράμματα.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.3. Τμήμα Σχολικών Κτιρίων
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει τα προγράμματα που αναφέρονται σε έργα του Δήμου σχετικά με Σχολικά Κτίρια Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ. που ανήκουν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Πειραιά.
 Συντάσσει τις μελέτες και μεριμνά για κατάρτιση των προγραμμάτων κατασκευής Σχολικών Συγκροτημάτων σε συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ., σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων Σχολικών Κτιρίων, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ. του Δήμου Πειραιά, για εργασίες που δεν δύναται το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων να αντιμετωπίσει.
 Μεριμνά για την εξεύρεση και τον χαρακτηρισμό χώρων ως σχολικών.
 Μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
 Ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την προετοιμασία και της συντέλεση της απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, και ανέγερσης σχολικών κτιρίων, συνεργάζεται δε για το σκοπό αυτό με τη Νομική Υπηρεσία και άλλες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.4. Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση α) των σχολικών κτιρίων, β) των δημοτικών καταστημάτων, και γ) των λοιπών δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες.
 Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την άρτια λειτουργία κτιρίων υπαγόμενων στην αρμοδιότητα του Δήμου (Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικά Γυμναστήρια και όποιων άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά), όπως μικροεπισκευές των κουφωμάτων, υδραυλικών ειδών, κιγκλιδωμάτων, τοπικών χρωματισμών τους κλπ.
 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για έργα αυτεπιστασίας που αφορούν συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ασκεί την επίβλεψη των έργων και μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Συνεργάζεται με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου και συντονίζει τις εργασίες όταν επιχειρούν και τα δύο συνεργεία στον ίδιο χώρο.
 Παρακολουθεί και επιβλέπει τα συνεργεία που αναλαμβάνουν την επισκευή και συντήρηση των ως άνω κτιρίων.
 Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων.
 Προτείνει το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων επισκευών και συντήρησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου.
 Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί.
 Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων που εκτελεί.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, καλής διατήρησης και διάθεσης των πάσης φύσεως ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιούνται από τα Συνεργεία.
 Τηρεί βιβλία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των παραπάνω ειδών και υλικών στα Συνεργεία.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.5. Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων
Οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες του τμήματος, όπου συμπίπτουν, υλοποιούνται συπληρωματικά με τον ΟΠΑΝ και σε υποβοήθηση αυτού.
Αρμοδιότητες
 Αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάλυση και την τεκμηρίωση των έργων διαμόρφωσης των παιδικών χαρών του Δήμου.
 Καταρτίζει και εφαρμόζει λεπτομερή προγράμματα συντήρησης των παιδικών χαρών του Δήμου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Συνεργεία του Δήμου.
 Εκπονεί όλες τις μελέτες που σχετίζονται με τις παιδικές χαρές, ή μεριμνά για την ανάθεση αυτών, σε συνεργασία, όπου αυτό είναι απαραίτητο με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση των οργάνων των κέντρων παιδικών χαρών που λειτουργούν στην Πόλη και για τη συντήρηση του υπόλοιπου εξοπλισμού των χώρων αυτών (παγκάκια – κιγκλιδώματα κλπ.) σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Συνεργεία του Δήμου.
 Φροντίζει την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου και την τοποθέτηση των κατάλληλων οργάνων και υλικών σε αυτές.
 Συνεργάζεται με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.18.6. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση των πάσης φύσεως εργαλείων, μηχανημάτων, υλικών κλπ. που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση, είτε για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, είτε για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών από το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και συντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής.
 Μεριμνά για τον εφοδιασμό της Δ/νσης με τα απαραίτητα υλικά για την ανά πάσα στιγμή διάθεσή τους στο Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων.
 Παρακολουθεί τα υπόλοιπα των αποθηκευμένων υλικών και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε αναγκαίου είδους.
 Τηρεί ιδιαίτερα βιβλία για τα πάσης φύσεως δομικά υλικά.
 Μεριμνά για τη διαγραφή από τα βιβλία εκείνων των μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότητας – καταστροφές κλπ.) για περαιτέρω χρήση.
 Φροντίζει για την εκποίηση των άχρηστων μηχανημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών για την ευχερή και έγκαιρη διακίνησή τους.
 Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση υλικού.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Αποστολή
Λειτουργεί ως Τεχνικός σύμβουλος του Δήμου σε θέματα Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών και Ενεργειακών έργων.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων
o Τμήμα Ηλεκτρολογικού
o Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου
o Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και Υλικών
o Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.19.1. Τμήμα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων
Αρμοδιότητες

 Συντάσσει τις τεχνικές μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών έργων και μεριμνά για την ωρίμανση και τον προγραμματισμό των έργων.
 Επιβλέπει τις κάθε είδους μελέτες και τις Υπηρεσίες που αναθέτει ο Δήμος για την εκτέλεση Δημοτικών Έργων της αρμοδιότητάς του, και φροντίζει για την εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών το ετήσιο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών που αφορά στον τεχνικό εξοπλισμό σε πάσης φύσης τροχαίο υλικό και μηχανήματα όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, (μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά κλπ.).
 Μεριμνά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και τον έλεγχο της λειτουργίας αυτών.
 Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, εφ’ όσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
 Μεριμνά για την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατ` άρθρο 31 του ν. 2963/2001.
 Καταρτίζει και υποβάλλει ιεραρχικά τα προγράμματα του Δήμου που αναφέρονται σε ενεργειακά και λοιπά Η/Μ έργα.
 Ρυθμίζει κάθε θέμα, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και τη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α`) και των σχετικών Κ.Υ.Α.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.2. Τμήμα Ηλεκτρολογικού
Αρμοδιότητες

 Συντάσσει όλες τις μελέτες έργων φωτισμού οδών, κοινοχρήστων χώρων (πλατείες – άλση – πάρκα – υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις – παιδικές χαρές κ.λπ.).
 Συντάσσει κάθε είδους ηλεκτρολογικές μελέτες (έργων, εργασιών και προμηθειών) και μεριμνά για την ωρίμανση και τον προγραμματισμό των έργων.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Ενεργεί για την φωταγώγηση των χώρων στους οποίους ο Δήμος οργανώνει κάθε μορφής εκδηλώσεις.
 Ενεργεί για την ηλεκτροδότηση των χώρων και εγκαταστάσεων τους οποίους ο Δήμος έχει παραχωρήσει σε φορείς, οργανώσεις κλπ. για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
 Παρακολουθεί τις ηλεκτροπαροχετεύσεις και την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και αποστέλλει καταστάσεις μετρήσεων στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών για την βεβαίωση των τελών.
 Είναι αρμόδιο για την κατασκευή και επέκταση όλων των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (δημοτικά κτίρια, ηλεκτροηχητικά συστήματα του Δήμου, ειδικοί φωτισμοί οδών, κήπων κλπ.),
 Υποστηρίζει και παρέχει αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο σε όλες τις εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες εσωτερικών χώρων.
 Μεριμνά για την παρουσία ηλεκτρολόγου κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Μεριμνά για τη συντήρηση των σιντριβανιών σε κάθε σημείο της πόλης, και συνεργάζεται όπου απαιτείται με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Σχεδιάζει προγράμματα στολισμού και διακόσμησης των εξωτερικών χώρων του Δήμου.
 Αναζητά νέα υλικά για το στολισμό και τη διακόσμηση του Δήμου και διενεργεί τη σχετική έρευνα αγοράς για την εκτίμηση του κόστους. Η υλοποίηση των προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
 Παρακολουθεί τα προγράμματα στολισμού και διακόσμησης που υλοποιούνται σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 Μεριμνά για την σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και τις διαβιβάζει στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με σκοπό την έγκαιρη προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μέσων για το στολισμό του Δήμου, τον εξοπλισμό και την αντικατάσταση υλικών των παιδικών χαρών και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Επιμελείται από κοινού με τη Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού του εορταστικού στολισμού του Δήμου στις εθνικές εορτές, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και γενικώς όποτε αυτό απαιτείται.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου
Αρμοδιότητες

 Είναι αρμόδιο για την επισκευή και συντήρηση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους, σιντριβάνια κλπ. καθώς και όλων των ηλεκτροηχητικών συστημάτων του δήμου, ειδικών φωτισμών, οδών, κήπων κλπ.
 Μεριμνά για την καλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή όλων των εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης στα δημοτικά κτίρια.
 Συνεργάζεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την εκτέλεση των προγραμμάτων και εργασιών στολισμού και διακόσμησης της πόλης, του εορταστικού στολισμού κλπ..
 Ελέγχει και παρακολουθεί την καλή λειτουργία των εγκατεστημένων σειρήνων συναγερμού στα διάφορα σημεία της πόλης.
 Τηρεί αρχείο επισκευής και συντηρήσεων.
 Φροντίζει την αντικατάσταση των χαλασμένων και καμένων λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων του δικτύου.
 Ενημερώνει εγκαίρως τη ΔΕΗ για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο.
 Φροντίζει για τον κανονικό ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών καταστημάτων.
 Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, καλής διατήρησης και διάθεσης των πάσης φύσεως ειδών υλικών – που παραλαμβάνει από το Τμήμα Προμηθειών – και χρησιμοποιείται από το προσωπικό, τηρώντας και ειδικά βιβλία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των υλικών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.4. Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και Υλικών
Αρμοδιότητες 

 Μεριμνά για την προμήθεια και παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών για τα όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, πλην αυτών που διαχειρίζεται η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Η παραλαβή θα γίνεται πάντοτε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
 Ενεργεί έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων αποστέλλοντας δείγμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
 Μεριμνά για την ασφάλεια των αποθηκών καυσίμων, εγκαθιστώντας πλησίον αυτών πυροσβεστικές αντλίες.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων εκδίδοντας τα σχετικά δελτία εισαγωγής και εξαγωγής και τηρεί βιβλίο καταχωρήσεων.
 Μεριμνά για τον εφοδιασμό καυσίμων (πετρέλαιο) όλων των θερμαντικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δήμου (καλοριφέρ), τηρώντας τις ίδιες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων.
 Ομοίως μεριμνά για την παραλαβή και διάθεση των ελαιολιπαντικών τηρώντας την νόμιμη διαδικασίας εισαγωγής και εξαγωγής.
 Αποθηκεύει τα ελαιολιπαντικά (δοχεία) σε ιδιαίτερο χώρο και μεριμνά για τη διαφύλαξη τούτων.
 Μεριμνά για την παραλαβή, αποθήκευση διάθεση και εν γένει διαχείριση όλων των υλικών της Δ/νσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού από τις αρμόδιες Επιτροπές.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.19.5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες 

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

Αποστολή
Ο αποτελεσματικός επιχειρησιακός σχεδιασμός σε θέματα πληροφορικής και η υποστήριξη των υποδομών δικτύων και πληροφορικής του Δήμου.
Επίσης, ενόψει της προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπηρεσίες που αφορούν:
o Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων,
o Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,
o Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων,
o Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ.
και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική πείρα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
• Τμήμα Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων
• Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής
• Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων

4.20.1. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης έχει σαν αντικείμενο την προμήθεια, αναβάθμιση και συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Μηχανογραφικού Κέντρου όπου βρίσκονται οι Κεντρικοί Υπολογιστές, την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται για τις εφαρμογές (Δημοτολογικά στοιχεία, μισθολογικά κλπ.), καθώς και των συστημάτων πληροφόρησης του κοινού.
 Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου τηλεπικοινωνιών (τηλέφωνα, δεδομένα κλπ.) που είναι εγκατεστημένο στα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις.
 Συντηρεί το Δίκτυο Τοπικής και Ευρείας περιοχής (LAN & WAN) το οποίο αποτελείται από τον επικοινωνιακό εξοπλισμό (καλώδια, κατανεμητές, βύσματα, ειδικές συσκευές επικοινωνίας) και πάνω στο οποίο στηρίζεται το Πληροφοριακό σύστημα του Δήμου. Ακόμη συντάσσει τις μελέτες για την προμήθεια συστημάτων πληροφορικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού και ειδικότερα συμβάλλει στο τμήμα της μελέτης που αφορά το υλικό (HARDWARE ), αφού λάβει υπ’ όψη του τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου

4.20.2. Τμήμα Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων
Αρμοδιότητες

 Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών επικοινωνιών.
 Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων επικοινωνιών που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
 Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων επικοινωνιών και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών τους.
 Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων επικοινωνιών με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
 Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων επικοινωνιών, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των δράσεων που αναφέρονται στο αντικείμενο του Τμήματος, και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
 Σχεδιάζει, υλοποιεί και συντηρεί το δίκτυο υπολογιστών με το μηχανογραφικό κέντρο του Κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
 Σχεδιάζει τον τρόπο διασύνδεσης των περιφερειακών κτιρίων του Δήμου με το κεντρικό Δημαρχείο υλοποιώντας και συντηρώντας ταυτόχρονα δίκτυα μετάδοσης δεδομένων (Ασύρματα – Ενσύρματα) και κατόπιν αναπτύσσει τοπικό δίκτυο στο διασυνδεδεμένο κτίριο.
 Σχεδιάζει υλοποιεί και συντηρεί το δίκτυο επικοινωνιών φωνής του Δήμου.
 Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
 Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού επικοινωνιών.
 Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού επικοινωνιών του Δήμου.
 Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων Επικοινωνιών του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα.
 Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων επικοινωνιών και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
 Διεκπεραιώνει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις που αφορούν τα δίκτυα.
 Συνεργάζεται με τους εκάστοτε φορείς παροχής περιεχομένου προς τον Δήμο (Ο.Τ.Ε., ΣΥΖΕΥΞΙΣ κ.λ.π.).
 Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν.3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166).
 Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού επικοινωνιών του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου

4.20.3. Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής
Αρμοδιότητες

 Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠ).
 Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
 Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
 Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
 Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
 Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠ του Δήμου.
 Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
 Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠ που λειτουργούν στο Δήμο.
 Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.
 Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου.
 Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους.
 Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.
 Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
 Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
 Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠ.
 Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠ του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.20.4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη για το σύνολο της Διεύθυνσης και τα τμήματα της (Τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας).
 Εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.και διεκπεραιώνει αυτήν σε συνεργασία με την υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου η οποία είναι αρμόδια για τις εκτέλεση των προμηθειών.
 Καταχωρεί μαζικά τα στοιχεία των διαφόρων εφαρμογών (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Προσωπικό κλπ.)
 Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου

Αποστολή
Η διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου, της κινητής και ακίνητης σχολικής περιουσίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου στους κοινόχρηστους χώρους, στις υποδομές και στα πάσης φύσεως δίκτυα.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου
o Τμήμα Ιδιοκτησίας Υποδομών, Δικτύων και Κοινοχρήστων Χώρων
o Τμήμα Σχολικής Περιουσίας
o Τμήμα Κινητής Περιουσίας και Διοικητικής Υποστήριξης

4.21.1. Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας και τηρεί πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο των Δημοτικών ακινήτων, των δεδομένων και της κατάστασης αυτών.
 Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 Καταρτίζει για κάθε ακίνητο του Δήμου φάκελο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (τίτλους κυριότητας, διαγράμματα, αποφάσεις, συμβολαιογραφικές δηλώσεις, κλπ.) που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.
 Εισηγείται στα όργανα του Δήμου τρόπους εκμετάλλευσης της περιουσίας.
 Καταρτίζει το ετήσιο σχέδιο αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας και το υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή.
 Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει τα αρμόδια Όργανα και Υπηρεσίες του Δήμου.
 Ενημερώνει το Δήμαρχο, τις αρμόδιες Επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κλπ.) επί των ακινήτων του και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται.
 Εισηγείται στις αρμόδιες επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε θέμα που αφορά αγορά, εκποίηση ή ανταλλαγή Δημοτικών κτημάτων ή ακινήτων.
 Ενημερώνει το τμήμα Τοπογραφικού και Γεν. Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου για τις αναγκαίες Τοπογραφήσεις των Δημοτικών κτημάτων, λόγω διαφοροποίησης των ορίων των ακινήτων ή καταπατήσεων.
 Έχει την ευθύνη της περιφρούρησης των δικαιωμάτων νόμιμης κατοχής και κυριότητας του Δήμου επί των ακινήτων.
 Καταρτίζει τους όρους, τη διακήρυξη και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διεξαγωγή διαγωνισμών μίσθωσης ή εκποίησης των ακινήτων του Δήμου.
 Παρακολουθεί τον χρόνο λήξεως των μισθωμάτων των ακινήτων του Δήμου και εισηγείται την έγκαιρη διεξαγωγή δημοπρασιών για την επαναμίσθωση αυτών.
 Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των πάσης φύσεως συμβολαίων (ενοικίασης ή πώλησης) και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων των συμβολαίων από τους υπόχρεους μισθωτές ή αγοραστές.
 Τηρεί αρχείο για κάθε ακίνητο του Δήμου που μισθώνεται στο οποίο αποτυπώνονται οι μισθωτές για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα, ο σκοπός της χρήσης, το μίσθωμα, ο χρόνος έναρξης και λήξης της μίσθωσης, κλπ.
 Συντάσσει κατάλογο υπόχρεων για την καταβολή μισθωμάτων ή δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών ακινήτων.
 Τηρεί το αρχείο των κληροδοτημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.
 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή κληροδοτημάτων σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κληροδότηση.
 Μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να περιέλθουν στον Δήμο κληροδοτούμενα ακίνητα.
 Καταρτίζει και ενημερώνει πλήρες κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα του Δήμου και τα αστικά και μη κτήματα.
 Υποστηρίζει τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του Δήμου σε θέματα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους.
 Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., Αποφάσεις, εγκυκλίους – οδηγίες.
 Συλλέγει πληροφορίες για ακίνητα και εκτάσεις που είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου και φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την αρμόδια Υπηρεσία Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου, για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών διεκδίκησής τους.
 Συνεργάζεται στενά για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του με τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας και της αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου που έχουν ορισθεί να διαχειρίζονται θέματα της περιουσίας του Δήμου.
 Εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα εντός και εκτός των ορίων του Δήμου και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διευθέτησή τους.
 Φροντίζει για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Είναι αρμόδιο για τη συλλογή στοιχείων από κάθε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Υπηρεσία (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος) ώστε να μπορεί να παρέχει κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά με την κτηματογράφηση της ιδιωτικής και Δημόσιας περιουσίας στους δημότες.
 Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία της αρμοδιότητάς της στην διαρκή Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. του ν. 3882/2010 των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου.
 Δέχεται τις δηλώσεις που θα υποβληθούν όταν η περιοχή του Πειραιά κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδρομή για την εκτέλεση των εργασιών της κτηματογράφησης.
 Μεριμνά για τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων ή την καταβολή του μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας (ν. 3852/10, άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 42).
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.21.2. Τμήμα Ιδιοκτησίας Υποδομών, Δικτύων και Κοινοχρήστων Χώρων
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου σε πάσης φύσεως υποδομές και δίκτυα.
 Μεριμνά για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου σε κοινόχρηστους χώρους.
 Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους κυριότητας ή ιδιοκτησίας του Δήμου στον τομέα αρμοδιότητάς του.
 Καταρτίζει για κάθε περίπτωση φάκελο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (τίτλους κυριότητας, διαγράμματα, αποφάσεις, συμβολαιογραφικές δηλώσεις, κλπ.) που θεμελιώνουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και κυριότητας του Δήμου στον τομέα αρμοδιότητάς του.
 Εισηγείται στα όργανα του Δήμου τρόπους εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Ενημερώνει το Δήμαρχο, τις αρμόδιες Επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κλπ.) επί των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του, και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται.
 Εισηγείται στις αρμόδιες επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε θέμα που αφορά αγορά, εκποίηση ή ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Ενημερώνει το τμήμα Τοπογραφικού και Γεν. Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου για τις αναγκαίες Τοπογραφήσεις των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Έχει την ευθύνη της περιφρούρησης των δικαιωμάτων νόμιμης κατοχής και κυριότητας του Δήμου επί των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Καταρτίζει τους όρους, τη διακήρυξη και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διεξαγωγή διαγωνισμών μίσθωσης ή εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου τον Κανονισμό Τελών Χρήσης υποδομών και διέλευσης δικτύων.
 Παρακολουθεί τον χρόνο λήξεως των διαφόρων συμβάσεων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία αρμοδιότητάς του και εισηγείται την έγκαιρη διεξαγωγή διαγωνισμών για την σύναψη νέων συμβάσεων.
 Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των πάσης φύσεως συμβολαίων ή συμβάσεων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων αυτών από τους υπόχρεους μισθωτές, αγοραστές, χρήστες κλπ..
 Τηρεί αρχείο συμβάσεων για κάθε περιουσιακό στοιχείο του Δήμου αρμοδιότητάς του που μισθώνεται, παραχωρείται για χρήση κλπ. στο οποίο αποτυπώνονται οι μισθωτές/χρήστες, ο σκοπός της χρήσης, το μίσθωμα, ο χρόνος έναρξης και λήξης της μίσθωσης/χρήσης, κλπ.
 Συντάσσει κατάλογο υπόχρεων για την καταβολή μισθωμάτων ή δικαιωμάτων χρήσεως ή δικαιωμάτων διέλευσης που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αρμοδιότητάς του.
 Καταρτίζει και ενημερώνει πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο για όλα τα περιουσιακά στοιχεία αρμοδιότητάς του.
 Υποστηρίζει τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του Δήμου σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., Αποφάσεις, εγκυκλίους – οδηγίες.
 Συλλέγει πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία αρμοδιότητάς του που είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου και φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την αρμόδια Υπηρεσία Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου, για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών διεκδίκησής τους.
 Συνεργάζεται στενά για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του με τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας και της αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου που έχουν ορισθεί να διαχειρίζονται θέματα της περιουσίας του Δήμου.
 Φροντίζει για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς του.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Είναι αρμόδιο για τη συλλογή στοιχείων από κάθε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Υπηρεσία (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος) ώστε να μπορεί να παρέχει κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά με την κτηματογράφηση της ιδιωτικής και Δημόσιας περιουσίας στους δημότες.
 Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία της αρμοδιότητάς της στην διαρκή Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. του ν. 3882/2010 των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.21.3. Τμήμα Σχολικής Περιουσίας
Αρμοδιότητες

 Παρακολουθεί την κινητή και ακίνητη περιουσία των δημοσίων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιέρχεται στο Δήμο Πειραιώς με την ΣΤ. 5/26/4-10-88 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 732/5-10-88 τ. Β΄) ή άλλες διατάξεις και είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στο μέρος που αφορούν την παραπάνω περιουσία.
 Μεριμνά για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή της σχολικής περιουσίας και τηρεί πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο των Δημοτικών ακινήτων, των δεδομένων και της κατάστασης αυτών.
 Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της σχολικής περιουσίας του Δήμου.
 Καταρτίζει για κάθε στοιχείο της σχολικής περιουσίας του Δήμου φάκελο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (τίτλους κυριότητας, διαγράμματα, αποφάσεις, συμβολαιογραφικές δηλώσεις, κλπ.) που θεμελιώνουν τα επί του περιουσιακού στοιχείου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.
 Εισηγείται στα όργανα του Δήμου τρόπους εκμετάλλευσης της σχολικής περιουσίας.
 Ενημερώνει το Δήμαρχο, τις αρμόδιες Επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κλπ.) επί των σχολικών ακινήτων και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται.
 Εισηγείται στις αρμόδιες επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε θέμα που αφορά αγορά, εκποίηση ή ανταλλαγή στοιχείων της σχολικής περιουσίας.
 Ενημερώνει το τμήμα Τοπογραφικού και Γεν. Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου για τις αναγκαίες Τοπογραφήσεις των Δημοτικών σχολικών ακινήτων.
 Έχει την ευθύνη της περιφρούρησης των δικαιωμάτων νόμιμης κατοχής και κυριότητας του Δήμου επί των ακινήτων της σχολικής περιουσίας.
 Καταρτίζει τους όρους, τη διακήρυξη και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διεξαγωγή διαγωνισμών μίσθωσης ή εκποίησης των ακινήτων της σχολικής περιουσίας του Δήμου.
 Παρακολουθεί τον χρόνο λήξεως των μισθωμάτων των ακινήτων της σχολικής περιουσίας του Δήμου και εισηγείται την έγκαιρη διεξαγωγή διαγωνισμών για την επαναμίσθωση αυτών.
 Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των πάσης φύσεως συμβολαίων (ενοικίασης ή πώλησης) και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων των συμβολαίων από τους υπόχρεους μισθωτές ή αγοραστές.
 Τηρεί αρχείο για κάθε ακίνητο της σχολικής περιουσίας του Δήμου που μισθώνεται στο οποίο αποτυπώνονται οι μισθωτές για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα, ο σκοπός της χρήσης, το μίσθωμα, ο χρόνος έναρξης και λήξης της μίσθωσης, κλπ.
 Συντάσσει κατάλογο υπόχρεων για την καταβολή μισθωμάτων ή δικαιωμάτων χρήσεως ακινήτων της σχολικής περιουσίας του Δήμου.
 Καταρτίζει και ενημερώνει πλήρες κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα της σχολικής περιουσίας του Δήμου.
 Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., Αποφάσεις, εγκυκλίους – οδηγίες.
 Συλλέγει πληροφορίες για ακίνητα και εκτάσεις που είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου για να αξιοποιηθούν στο πρόγραμμα σχολικής στέγης και φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την αρμόδια Υπηρεσία Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου, για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών διεκδίκησής τους.
 Συνεργάζεται στενά για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του με τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας και της αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικού και Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου που έχουν ορισθεί να διαχειρίζονται θέματα της περιουσίας του Δήμου.
 Φροντίζει για την ασφάλιση των στοιχείων της σχολικής περιουσίας του Δήμου.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Φροντίζει για την υλοποίηση των διαδικασιών μεταγραφής ακινήτων σχολικών μονάδων από την ιδιοκτησία του ΟΣΚ στην ιδιοκτησία του Δήμου.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία της αρμοδιότητάς της στην διαρκή Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. του ν. 3882/2010 των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.21.4. Τμήμα Κινητής Περιουσίας και Διοικητικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή της κινητής περιουσίας του Δήμου.
 Συγκεντρώνει τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά ιδιοκτησίας της κινητής περιουσίας του Δήμου.
 Καταρτίζει Μητρώο (έντυπο και ηλεκτρονικό) για τα στοιχεία της κινητής περιουσίας του Δήμου, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία (πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, τιμολόγια αγοράς, αποφάσεις, συμβολαιογραφικές δηλώσεις, δωρεές κλπ.) που θεμελιώνουν τα επί της κινητής περιουσίας δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.
 Εισηγείται στα όργανα του Δήμου τρόπους εκμετάλλευσης, προστασίας και αξιοποίησης της κινητής περιουσίας του Δήμου.
 Αναφέρει στο Δήμαρχο κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κλπ.) επί της κινητής περιουσίας του και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται.
 Συνεργάζεται στενά για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του με τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας που έχουν ορισθεί να διαχειρίζονται θέματα της περιουσίας του Δήμου.
 Έχει την ευθύνη της περιφρούρησης των δικαιωμάτων νόμιμης κατοχής και κυριότητας του Δήμου επί όλων των στοιχείων της κινητής περιουσίας.
 Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των πάσης φύσεως συμβολαίων ή συμβάσεων (ενοικίασης ή πώλησης) και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων των συμβολαίων από τους υπόχρεους μισθωτές ή αγοραστές.
 Τηρεί μητρώο για κάθε στοιχείο της κινητής περιουσίας του Δήμου που μισθώνεται (ή εκποιείται), στο οποίο αποτυπώνονται οι μισθωτές (ή οι αγοραστές), ο σκοπός της χρήσης, το μίσθωμα, ο χρόνος έναρξης και λήξης της μίσθωσης, κλπ.
 Συντάσσει κατάλογο υπόχρεων για την καταβολή μισθωμάτων ή δικαιωμάτων χρήσεως στοιχείων της κινητής περιουσίας του Δήμου.
 Συνεργάζεται με το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας στην περίπτωση κληροδοτημάτων στα οποία περιλαμβάνονται κινητά στοιχεία, και μεριμνά για την προστασία και την αξιοποίηση αυτών.
 Εισηγείται, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή κληροδοτημάτων τα οποία περιλαμβάνουν κινητά στοιχεία, σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κληροδότηση.
 Μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να περιέλθουν στον Δήμο κληροδοτούμενα στοιχεία κινητής περιουσίας.
 Υποστηρίζει τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του Δήμου σε θέματα αξιοποίησης των κινητών στοιχείων της περιουσίας τους.
 Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., Αποφάσεις, εγκυκλίους – οδηγίες.
 Συλλέγει πληροφορίες για στοιχεία κινητής περιουσίας που είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου και φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών διεκδίκησής τους.
 Φροντίζει για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των αυτοκινήτων που ανήκουν στην κυριότητά του, ύστερα από έγκριση και εντολή του Δημάρχου και για κάθε αντικείμενο που ασφαλίζει τηρεί ιδιαίτερο φάκελο.
 Τηρεί επίσης βιβλίο επίπλων και γενικά του μη αναλώσιμου υλικού και φροντίζει την καταγραφή και παρακολούθηση αυτού και τη σχετική χρέωση των Υπηρεσιών.
 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 Παρακολουθεί την ακίνητη περιουσία των δημοσίων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιέρχεται στο Δήμο Πειραιώς με την ΣΤ. 5/26/4-10-88 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 732/5-10-88 τ. Β΄) ή άλλες διατάξεις και είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στο μέρος που αφορούν την παραπάνω περιουσία.
 Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση, που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Back to top button