Δημοτική Επιτροπή

Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

I. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από καταργούμενα συλλογικά όργανα
II. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από την Οικονομική Επιτροπή
III. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
IV. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από την Εκτελεστική Επιτροπή
V. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από το δημοτικό συμβούλιο
VI. Προϋπολογισμός δημοτικής κοινότητας
VII. Άσκηση αρμοδιοτήτων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων δήμων Περιφέρειας Αττικής
(από 2024 και μετά)
VIII. Έναρξη ισχύος

I. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από καταργούμενα συλλογικά όργανα
Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη
νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή
ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις
αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις
αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9
του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)

II. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από την Οικονομική Επιτροπή
 Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο
υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και
υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία
παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή,
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου
 Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για
την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική
συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
 Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή
δημόσιους υπαλλήλους.
 Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή
των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.
4412/2016. Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232) ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας
αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση
του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης
σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας
 Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων
από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου
φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή

επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως
αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.
 Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για
την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς
και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του
δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι
άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για
τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η
απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα
της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.
 Αποφασίζει για:
i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του
δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας
του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να
μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού
συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις
περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της,
αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι,
ii. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη
επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από
την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον δήμαρχο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
 Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και
υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο.
 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του
δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την
υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές
αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από τη Δημοτική επιτροπή κάθε δύο (2)
χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.
 Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με
μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να
παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή
γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία
αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο,
εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση
ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με
το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
 Αποφασίζει για Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα
χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

  Αποφασίζει για την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις
κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων,
 Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον
Δήμο.
 Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων,
δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά
προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
 Αποφασίζει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν ανατεθεί με
τον ν. 4375/2016 (Α΄51) και την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄
76).
 Αποφασίζει την αποδοχή των πάσης φύσεως μελετών που αφορούν σε έργα και
παροχές τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες
συντάσσονται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου. ( παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10 )
 Αρμοδιότητα εξειδίκευσης πιστώσεων, όπου απαιτείται.  ( περίπτ. ε' της παρ. 1 του
άρθρου 58 του ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του
Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19)
 Αρμοδιότητα έγκρισης αποφάσεων διοικητικών συμβουλίων ΔΕΥΑ σχετικά με οικονομικά
θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 (Ειδικό τέλος για την μελέτη,
κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως), 25 (τιμολόγια)
και 26 (διαφοροποίηση τελών) του ν. 1069/1980 (Α΄ 191). ( παρ.5 άρθρο 11 Ν.4674/20 )
 Άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών των Ο.Τ.Α. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. ( παρ.2
άρθρο 45 Ν.4647/19 )

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και
αποκλειστικά σε κοινότητα έως διακοσίων (200) κατοίκων, γίνεται από τη
Δημοτική επιτροπή, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου προέδρου. ( παρ.5
άρθρο 82 Ν.3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 83 του Ν.4555/18) ( παρ.2
άρθρο 18   και παρ.2 άρθρο 23 ν.5043/23)

III. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
α. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
β. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των
καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας του Δήμου,
γ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η
σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην
επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία,
δ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής
κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την
κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον
σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση
της χορήγησης αυτών (άρθρο 73 παρ.1α Ν.3852/2010)
  Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
α. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
β. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου,
ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης

προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών,
πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης
ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα,
περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
γ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
δ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις
προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α΄ 124) (ήδη Ν.4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α'),
και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών με το
αντικείμενο αρμοδιοτήτων,
ε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων,
στ. τη διατύπωση γνώμης κατά την  υποπερ. 2.3 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν.
4258/2014 (Α΄ 94) ,
ζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και
η. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις
σχεδίου πόλης και κάθε άλλη μορφή ρύθμισης του χώρου,
θ. ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. (άρθρο 73 παρ.1β
Ν.3852/2010)

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της
άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των
συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση
που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής
κοινότητας.  (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)

Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από το δημοτικό
συμβούλιο μετά από εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής (ήδη Δημοτικής
Επιτροπής) του Δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).  ( παρ.2 άρθρο 82 Ν.3463/06 ,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν.5013/23)

Η εν λόγω ρύθμιση (σ.σ. του άρθρου 36 του ν.5013/23 με την οποία η
αρμοδιότητα ανατίθεται στο δημοτικό συμβούλιο) έχει αμιγώς επιβεβαιωτικό
χαρακτήρα, καθώς με το άρθρο 94 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), στις εισηγητικές
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχε επανέλθει αυτή της
εισήγησης στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων του
άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’
114). Συνεπώς, η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης ανατρέχει στις 7.5.2020,
ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4685/2020 στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα;
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ » Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ & ΕΥΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ » 04.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η τοποθέτηση επιβραδυντών ταχύτητας
(σαμαράκια),ο καθορισμός κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων » Ρύθμιση κυκλοφορίας

Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που
καταρτίζεται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για τη διαχείριση των ΑΑ, σύμφωνα με τους
στόχους του οικείου ΠΕΣΔΑ. (άρθρο 56 παρ.1 Ν.4819/21)
Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ήδη Δημοτικής
Επιτροπής) του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου

ΦοΔΣΑ μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Εφόσον ο
ΦοΔΣΑ δεν παρέχει γνώμη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται
σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη βάση
τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας, στην οικεία περιφέρεια και στον οικείο ΦοΔΣΑ,
κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται έως
τις 31 Μαρτίου κάθε έτους στο ΗΜΑ, καθώς και στον οικείο ΦοΔΣΑ. (άρθρο 56 παρ.2
Ν.4819/21)

IV. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από την Εκτελεστική Επιτροπή
 Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο
της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το
προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
 Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών
υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και
διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι
όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή.
 Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του
κανονισμού διαβούλευσης. (άρθρο 63 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
V. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από το δημοτικό συμβούλιο
Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα
εξής:
α) την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης
εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των
άρθρων 206, 209, 211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)] και 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6),
β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση
του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,
γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων
και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
δ) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)],
ε) την επιστροφή από τον Δήμο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
στ) τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού
και οχημάτων του Δήμου,
ζ) τις δωρεές εξοπλισμού, ειδών και οχημάτων σε άλλους δήμους ή κοινωφελείς
οργανισμούς. (άρθρο 74Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του
ν.5056/23)

Η απόδοση των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερομένων αρμοδιοτήτων από το
δημοτικό συμβούλιο στη δημοτική επιτροπή, σε καμία περίπτωση, δεν

αποδυναμώνει το κύρος του δημοτικού συμβουλίου, αλλά αντιθέτως ενισχύει την
ευχέρεια του τελευταίου να εστιάζει στις κρίσιμες τοπικές υποθέσεις. (ΥΠ.ΕΣ.
εγκ.1237/94548/06.11.2023)

VI. Προϋπολογισμός δημοτικής κοινότητας
Η Δημοτική επιτροπή εξετάζει:
i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του
προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο
ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε
δημοτική τοπική κοινότητα,
ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί
από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας
και
iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες.
Η δημοτική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει
τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση
υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους
κονδύλια.
Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων,
όπως τελικά διαμορφώνεται από τη δημοτική επιτροπή, εντάσσεται
στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του
δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε δημοτική
κοινότητα.
Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων δημοτικής κοινότητας,
αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στη
δημοτική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν. ( παρ.3 του άρθρου 86
του Ν.3852/2010 ) (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από
το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως
προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23)

Back to top button