Σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Πειραιά στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» και τον καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήσεις «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9, του άρθρου 5 της υπ’ αρ. ΥΠΕΧΟΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κ.υ.α. (Β’1225), όπως ισχύει, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά η απόφαση με αρ. πρωτ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/118095/7802/11-11-2022 καθώς και ο φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά, σε περιοχή επιφάνειας περίπου 43.657 τ.μ. στη συμβολή των οδών Θηβών & Φαλήρου στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή του χαρακτηρισμού «Οικιστικό Πρόγραμμα» και τον καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήση:
α) «Γενική Κατοικία» και
β) «Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικών Μεταφορών», προς ενημέρωση κοινού.

Περιβαλλοντικός προέλεγχος για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά, στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ / ∆’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πράξη 8 / 7.2.2022

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΕΩΣ 8

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Back to top button