«Παραχώρηση Αξιοποίησης Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης για ορισμένο χρόνο του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (Ε.Ν.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ)»

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την ανάθεση της παραχώρησης για αξιοποίηση και διαχείρισης/εκµετάλλευσης για ορισµένο χρόνο, του ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΝ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), επί των οδών περιµετρικά: Ακτής Ποσειδώνος, ∆ηµοσθένους, Τσαµαδού, Ιπποκράτους και Μακράς Στοάς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4413/2016.

Δείτε την περίληψη προκήρυξης εδώ – Δείτε την προκήρυξη εδώ – Δείτε την διακήρυξη εδώ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Κατεβάστε τα αρχεία από εδώ

Back to top button