Δημοπρασίες

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από ,οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη διακήρυξη, για ,την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και τις ανάγκες του ,ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους σχ. έτους 2018-2019 & ,2019-2020, προϋπολογισμού δαπάνης 388.667,70 € πλέον ΦΠΑ

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους ένα τοις εκατό (1%)της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , χωρίς ΦΠΑ ήτοι #3.886,68#€,εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό 1% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ για την συγκεκριμένη ομάδα-ομάδες ειδών της μελέτης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Source
Περίληψη
περισσότερα
Back to top button