Δημοπρασίες

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ,από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους του κύκλου ζωής για την ,ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια πέντε (5) λεωφορείων και τριετή επισκευή και συντήρηση ,αυτών», προυπολογισμού δαπάνης 740.000€ πλέον ΦΠΑ

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% ( δύο τοις εκατό ) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1 του ν.4412/16), είτε για το σύνολο ήτοι 14.800€ ήτοι είτε για κάθε ομάδα των υπό προμήθεια ειδών όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη διακήρυξη.

Source
Περίληψη
περισσότερα
Back to top button