Δημόσια Διαβούλευση

Για χρήση της υπηρεσίας πατήστε εδώ

Ο Δήμος Πειραιά στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και στην αύξηση της συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η ανάγκη για την συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες της δημόσιας πολιτικής είναι σήμερα αποδεκτή τόσο στο διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα.

Δημόσια διαβούλευση είναι η ροή επικοινωνίας από τους πολίτες – δημότες προς τα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου μέσω χρήσης μηχανισμών που προσπαθεί να θέσει για πρώτη φορά σε λειτουργία ο Δήμος Πειραιά. Είναι η δυνατότητα πραγματικού διαλόγου μεταξύ πολιτών και Δήμου.

Αρχές που οφείλουν να διέπουν τον θεσμό της δημόσιας διαβούλευσης

  • Εξασφάλιση και ενθάρρυνση της ευρείας συμμετοχής σε όλα τα στάδια της πολιτικής από την χάραξη μέχρι της εφαρμογής της.
  • Διαφάνεια τόσο για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις όσο και για το ευρύ κοινό.
  • Λογοδοσία των φορέων που συμμετέχουν για τα συμφέροντα που εκπροσωπούν.
  • Αποτελεσματικότητα με την κατανόηση της μιας πλευράς από την άλλη.
  • Ευκολία πρόσβασης στην διάχυση της δημόσιας πληροφορίας.

Η εδραίωση του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης στον Δήμο Πειραιά προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση των οφελών της διάχυσης της πληροφορίας και της κοινωνικής συναίνεσης για την καλύτερη λειτουργία της διοίκησης στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης

Back to top button