Δημόσια Διαβούλευση για την μερική τροποίηση ΟΕΥ Δήμου Πειραιά

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και την εύρυθμη λειτουργία αυτού, ζητούμε την μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, ως προς τα άρθρα 1, 4 και 6 της υπ’ αριθμ. 55665/48716+53486/46882 (ΦΕΚ 3491/τ. Β’/31-12-2012) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 31593/26241 (ΦΕΚ 1654/τ.Β’/04-7-2013) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της υπ’ αριθμ. 64005/23596 (ΦΕΚ 3330/τ.Β’/22-9-2017) Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της υπ’ αριθμ. 93983/30629+90727/29781 (ΦΕΚ 5618/τ. Β’/13-12-2018) Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την κατάργηση Υπηρεσιών, την συγχώνευση ορισμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, αναβάθμιση Γραφείων σε Τμήματα και τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών.

Δημόσια Διαβούλευση από 11/2/2022 – 17/2/2022

Αναλυτικά το σχέδιο εισήγησης εδώ

Εισηγήσεις στο gram_dhm@piraeus.gov.gr

Back to top button