Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 500 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου µας Καπλατζή Παντελεήµονα, για την πληρωµή παραβόλων άρσης παρακράτησης της κυριότητας των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, σύµφωνα µε τη σχετική συνηµµένη κατάσταση

2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 3.547 € σε βάρος του Κ.Α. 00.8114.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου µας Καπελιώτη Αγγελικής, για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, σύµφωνα µε τη σχετική συνηµµένη κατάσταση.

3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.393,86 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6253.01 (821,97 €) και 20.6252.01 (5.571,89 €) του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου µας Γιαννουσόπουλου Νικόλαου, για την πληρωµή ασφαλίστρων των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, σύµφωνα µε τη σχετική συνηµµένη κατάσταση

4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 269.284,57 € και έκδοση ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.09 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόµατος Τυφλότητας, 6ου ∆ιµήνου 2017 (Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου)

5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 56.025,53 € και έκδοση ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.10 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόµατος Κωφαλαλίας, 6 ου ∆ιµήνου 2017 (Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου)

6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.583,97 € και έκδοση ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόµατος Οµογενών Προσφύγων, 6ου ∆ιµήνου 2017 (Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου)

Back to top button