Δελτία τύπου

Ανακοίνωση πρόσληψης Προσωπικού Τριών (3) ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 – 264 του Ν. 3463/2006, ως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
[ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 [ΦΕΚ
206/Α/08-10-1997], ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβές
προσωπικού και διαχείρισης του Προγράμματος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ»
του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
5. Την υπ’ αριθμ. 33/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της
σύναψης της εταιρικής συμφωνίας και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της
υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε
ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
6. Την υπ’ αριθμ. 370/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί
έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας και των όρων αυτής μεταξύ της
ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη
συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε
ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
7. Την υπ’ αριθμ. 36/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης
πρόσληψης 16 ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του
ανωτέρω προγράμματος, έγκρισης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού με συμβάσεις
μίσθωσης έργου, σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας
Συνεντεύξεων και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την
πρόσληψη του προσωπικού.
8. Την υπ’ αριθμ. 38/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Προέδρου
του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 264/24-05-2018 ανακοίνωση της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για την
πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο
υλοποίησης του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες
στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
10. Την υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης των
πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων για
την κατάρτιση των προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων
και την κατάρτιση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων που θα προσληφθούν με
συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος,
καθώς και περί έγκρισης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.
11. Το γεγονός ότι δεν προσήλθαν για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων
μίσθωσης έργου οι επιτυχόντες για τη θέση του διερμηνέα αραβικών και τη θέση
του διερμηνέα Φαρσί/Νταρί, ούτε και οι επιλαχόντες αυτών, αν και εκλήθησαν
προς τούτο.
12. Το γεγονός ότι ελύθη η από 14/06/2018 σύμβαση μίσθωσης έργου με τον
επιτυχόντα για τη θέση του Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών κατόπιν συμφωνίας,
εκλήθη δε η επιλαχούσα για την ίδια θέση, η οποία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να
καλύψει την κενωθείσα θέση.
13. Την υπ’ αριθμ. 54/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της
επαναπροκήρυξης 2 θέσεων διερμηνέων για την πρόσληψή τους με σύμβαση
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την προσωρινή στέγαση
προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά,
λόγω μη σύναψης συμβάσεων με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες που
αναδείχθηκαν από την διαδικασία πρόσληψης δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 264/24-
05-2018 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, έγκρισης της Ανακοίνωσης –
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του ανωτέρω
προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης
Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων.
14. Την υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της
λύσης της συναφθείσας μίσθωσης έργου με τον επιτυχόντα για τη θέση του
Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών και έγκρισης της επαναπροκήρυξης της θέσης του
Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών για την πρόσληψή του με σύμβαση μίσθωσης έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε
ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
15. Τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει
συμβάσεις μίσθωσης έργου με τρία (03) άτομα, χρονικής διάρκειας από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/12/2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την
προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια
του Δήμου Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:
– Έναν (1) Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών [Services Team Coordinator] – Έναν (1) Διερμηνέα Αραβικών/Γαλλικών [Arabic/French Interpreter] – Έναν (1) Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί/Παστού/Ουρντού [Farsi/Dari/Pashtou/Urdu
Interpreter]

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. Συντονιστής Ομάδας Υπηρεσιών [Services Team Coordinator]

Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα
– Έχει την ευθύνη της καθημερινής εποπτείας , διαχείρισης , συντονισμού των
δραστηριοτήτων της ομάδας παροχής υπηρεσιών στους πρόσφυγες, δηλαδή
των κοινωνικών λειτουργών, των συνοδών, των εποπτών και των
διερμηνέων που απασχολούνται στο πλαίσιο του έργου.
– Κατανέμει τις αρμοδιότητες της ομάδας υπηρεσιών και συμμετέχει ενεργά
στις δραστηριότητες του πεδίου.
– Υποστηρίζει την ομάδα υπηρεσιών και συμμετέχει στις επισκέψεις στα
διαμερίσματα αλλά και σε άλλους χώρους, κυρίως όταν προκύπτουν
επείγουσες καταστάσεις σχετικές με τους ωφελούμενους αλλά και τα
διαμερίσματα του προγράμματος προκειμένου να παρέχει την ενδεδειγμένη
καθοδήγηση και εποπτεία.
– Συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία προετοιμασίας της υποδοχής και
στέγασης των ωφελούμενων σε διαμερίσματα και επιβλέπει όλες τις
σχετικές δράσεις. Βρίσκεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό της
Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες κατά την προετοιμασία
υποδοχής των ωφελούμενων.
– Ελέγχει τις αναφορές που υποβάλλονται από το προσωπικό που εποπτεύει
σε αυτόν και συντάσσει/παραδίδει τιε τελικές αναφορές του έργου.
– Υπεύθυνος για τη διασφάλιση οργάνωσης, διατήρησης και συστηματικής
ενημέρωσης του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου σχετικά με τα
διαμερίσματα και τις ανάγκες που προκύπτουν.
– Συνδράμει τον Συντονιστή έργου στην επικοινωνία με εμπλεκόμενους
φορείς/υπηρεσίες δήμου.
– Συνεργάζεται με τον Συντονιστή έργου για την οργάνωση ενημερωτικών και
υπηρεσιακών συναντήσεων και ακολουθεί τις κατευθύνσεις του για την
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος.
– Συνεργάζεται με τον Οικονομικό υπεύθυνο έργου, τον υπεύθυνο
Προμηθειών, των Υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Υπεύθυνο
Δεδομένων και Ενημέρωσης για τη διασφάλιση της ομαλής πορείας
υλοποίησης του έργου.
– Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που
αφορούν το έργο, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με
οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του
προγράμματος.
– Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για
την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις
πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την
προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας,
καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

Β. Απαραίτητα προσόντα
– Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικών ή Κοινωνικών επιστημών/ Κοινωνικής
ανθρωπολογίας/Ψυχολογίας.
– Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις συντονισμού.
– Άριστη γνώση Αγγλικών.
– Άριστη γνώση excel , word, power point.
– Ομαδικό πνεύμα.
– Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
– Προσανατολισμός και έμφαση στη λεπτομέρεια και το αποτέλεσμα.

Γ. Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα
– Εθελοντική εργασία.
– Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες καθώς και κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του
έργου.

– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των
νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους):
1.800,00 €
– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών.

2. Διερμηνέας Αραβικών/Γαλλικών [Arabic/French Interpreter]

Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα
– Αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας για τους ωφελούμενους.
– Συνοδεύει τους ωφελούμενους όταν κρίνεται απαραίτητο.
– Συνδράμει στην λήψη κοινωνικού και Ιατρικού ιστορικού.
– Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που
αφορούν το έργο, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με
οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του
προγράμματος.
– Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για
την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις
πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την
προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας,
καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

Β. Απαραίτητα προσόντα
– Άριστη γνώση Αραβικών/Γαλλικών.
– Καλή γνώση Ελληνικών.
– Ομαδικό πνεύμα.
– Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.

Γ. Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα
– Εθελοντική εργασία με προσφυγικές ροές.
– Γνώση επιπλέων ξένων γλωσσών [κατά προτίμηση Αγγλικών, Φαρσί,
Κουρδικών (Kurmanji/sorani)].
– Πιστοποίηση διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης.
– Παρόμοια εργασιακή εμπειρία.
– Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του
έργου.

– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των
νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους):
1.500,00 €
– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών.

3. Διερμηνέας Φαρσί/Νταρί/Παστού/Ουρντού [Farsi/Dari/Pashtou/Urdu Interpreter]

Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα
– Αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας για τους
ωφελούμενους.
– Συνοδεύει τους ωφελούμενους όταν κρίνεται απαραίτητο.
– Συνδράμει στην λήψη κοινωνικού και Ιατρικού ιστορικού.
– Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που
αφορούν το έργο , περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με
οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του
προγράμματος.
– Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για
την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις
πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την
προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας,
καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

Β. Απαραίτητα προσόντα
– Άριστη γνώση Φαρσί/Νταρί/Παστού/Ουρντού.
– Καλή γνώση Ελληνικών.
– Ομαδικό πνεύμα.
– Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.

Γ. Επιθυμητά/Συνεκτιμώμενα προσόντα
– Εθελοντική εργασία με προσφυγικές ροές.
– Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση Αγγλικών, Γαλλικών,
Αραβικών, Κουρδικών).
– Πιστοποίηση διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης.
– Παρόμοια εργασιακή εμπειρία.
– Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του
έργου.

– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των
νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους):
1.500,00 €
– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών.

ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, οφείλουν να προσκομίσουν:
– Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας, δεόντως
επικυρωμένα
– Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά και/ή Αγγλικά
– Τίτλο σπουδών δεόντως επικυρωμένο
– Δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαραίτητων και επιθυμητών/
συνεκτιμώμενων προσόντων, πρωτότυπα, άλλως δεόντως επικυρωμένα
– Βεβαιώσεις εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή αντίγραφα συμβάσεων
με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές επιστολές, για την απόδειξη της
εργασιακής εμπειρίας, πρωτότυπα, άλλως δεόντως επικυρωμένα,

III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων,
αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με
έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
– αυτοπροσώπως
– με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) μόνο από τις
προκηρυσσόμενες θέσεις.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/07/2018 έως και τις
16/07/2018 και κατά τις ώρες 09.00 – 14.00.

Πληροφορίες: κ. Κανάκης Νικήτας [210-4101753, 210-4101760] καθημερινά κατά
τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως τις 14.00.

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τριμελής επιτροπή θα
αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα πραγματοποιήσει τις συνεντεύξεις
των αιτούντων που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα ανά ειδικότητα δικαιολογητικά και έχουν τα απαραίτητα τυπικά ανά
ειδικότητα προσόντα, και θα συντάξει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων.
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα λάβουν χώρα στις 17 και 18 Ιουλίου 2018,
κατόπιν προγενέστερης ενημέρωσης των υποψηφίων.
Μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι ενδιαφερόμενοι
δύνανται να ασκήσουν ένσταση εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα
ανάρτησης των ως άνω πινάκων. Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν
από την ως άνω επιτροπή αξιολόγησης, η οποία στη συνέχεια θα συντάξει τους
οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι θα εγκριθούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button