Χωρίς κατηγορία

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μέσω διατακτικών εν όψει του Πάσχα 2018

Την ∆ευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.µ. στο κεντρικό κατάστηµα του ∆ήµου (7ος όροφος Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ∆ραγάτση 12, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµών – Αξιολόγησης Προσφορών θα γίνει συνοπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µέσω διατακτικών εν όψει του Πάσχα 2018 . Μελέτη , προϋπολογισµού δαπάνης πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (52.200,00 €) πλέον ΦΠΑ. 24%.

Source
ΠερίληψηΜελέτη
περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button