Χωρίς κατηγορία

Συνοπτικός διαγωνισμός εργασίας ελέγχου του ισολογισμού και τωναποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016-2017 πρ/σμού 37.200,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 17-7-2018

Την Πέµπτη 17 Μαϊου και ώρα 10.00 π.µ. στο κεντρικό κατάστηµα του ∆ήµου (7ος όροφος Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ∆ραγάτση 12, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµών – Αξιολόγησης Προσφορών θα γίνει συνοπτικός διαγωνισµός για την εργασία ελέγχου του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2016 και 2017. Μελέτη , προϋπολογισµού δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ. 24%.

Source
ΠερίληψηΜελέτη
περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button