Χωρίς κατηγορία

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25kg

Την Πέµπτη 28 ∆εκεµβρίου και ώρα 10.00 π.µ. στο κεντρικό κατάστηµα του ∆ήµου (7ος όροφος Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ∆ραγάτση 12), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµών – Αξιολόγησης Προσφορών θα γίνει συνοπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Α 265 και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού συσκευασίας 25 kg για τις φθορές οδοστρωµάτων σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ∆ήµου, έτους 2017-18 Μελέτη
, προϋπολογισµού δαπάνης πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00 €) πλέον ΦΠΑ. 24%.

Source
ΠερίληψηΜελέτη
περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button