Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής - Αρχείο

3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.393,86 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6253.01 (821,97 €) και 20.6252.01 (5.571,89 €) του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής, για την πληρωµή ασφαλίστρων των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, σύµφωνα µε τη σχετική συνηµµένη κατάσταση.

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button