Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής - Αρχείο

1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 500 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής, για την πληρωµή παραβόλων άρσης παρακράτησης της κυριότητας των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, σύµφωνα µε τη σχετική συνηµµένη κατάσταση.

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button