Δημόσια Διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) της περιοχής του Αγίου Διονυσίου

Μετά το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/43178/2511/2020 έγγραφο, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) περιοχής Αγίου Διονυσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.2 του άρθρου 7 της με αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 40238/28-9-17 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3759/Β/2017).
Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να διατυπώσει εγγράφως, και ενδεχομένως ηλεκτρονικά, τις απόψεις του εφόσον το επιθυμεί, εντός τριάντα ημερών από την ανάρτηση και τη δημοσίευση της σχετικής Ανακοίνωσης.
Εντός προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών (45), τα σχετικά συμπεράσματα θα αποσταλούν στην αρμόδια προς έγκριση αρχή (ΥΠΕΝ).

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΣΜΠΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΣΜΠΕ ΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

One Comment

  1. Δημόσια Διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) της περιοχής του Αγίου Διονυσίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button