Ευρωπαϊκά Προγράμματα

• Έργο MIVA στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AMIF

• Έργο BLUACT στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III

Έργο MOBILITAS στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020

Έργο NEETs ON BOARD στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI

Έργο SUPAIR στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG-ADRION 2014-2020

Έργο BLUE GROWTH INITIATIVE στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT

Έργο BLUES στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+

Έργο VAI στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AMIF

Έργο proGIreg στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020

——————–

MIVA project in the framework of the AMIF programme

BLUACT project in the framework of the URBACT III programme

MOBILITAS project in the framework of the INTERREG-MED 2014-2020 programme

NEETs ON BOARD project in the framework of the EASI programme

SUPAIR project in the framework of the INTERREG-ADRION 2014-2020 programme

BLUE GROWTH INITIATIVE project in the framework of the URBACT programme

BLUES project in the framework of the ERASMUS+ programme

VAI project in the framework of the AMIF programme

 proGIreg project in the framework of the HORIZON 2020 programme

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Ο Δήμος Πειραιά έχει εκπονήσει τα ακόλουθα έργα στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ):

The Municipality of Piraeus has implemented the following projects in the framework of European Commissionʼs (EC) Territorial Cooperation Programmes.

Έργο CYCLECITIES στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC

CYCLECITIES Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme INTERREG IVC

CycleCities – Αναζητώντας καλές πρακτικές

Ο Δήμος Πειραιά, συμμετέχει στο Διαγωνισμό Ευρωπαϊκή Πρόκληση Ποδηλάτου 2014 (Euro Cycling Challenge 2014) 

To CYCLECITIES είναι ένα έργο του προγράμματος INTERREG IVC  – Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση της ποδηλασίας σε ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω συστημάτων αειφόρου διαχείρισης κινητικότητας.

Η διάρκεια του έργου είναι :Ιανουάριος 2012-Δεκέμβριος 2014 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,599,859.48 ευρώ εκ των οποίων 1,304,743.90 ευρώ χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Οκτώ εταίροι από επτά κράτη-χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώνονται και συνεργάζονται με κοινή πρωτοβουλία την προώθηση και αύξηση της ποδηλασίας στις αστικές περιοχές με απώτερο σκοπό τη διαχείριση της κινητικότητας.

Μέσω του προγράμματος CYCLECITIES έρχονται σε επαφή εταίροι που έχουν σημαντική εμπειρία στην ενσωμάτωση της ποδηλασίας στη διαχείριση της αστικής κινητικότητας (London Borough of Merton(Αγγλία), Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Λειψίας(Γραμανία), η πόλη του Gdańsk(Πολωνία), ο Δήμος της Λισαβόνας(Πορτογαλία), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο(Ελλάδα)) και εταίροι με ισχυρή δέσμευση για αξιοποίηση και ανάπτυξη της ποδηλασίας ή ενσωμάτωσή της σε τοπικό και περιφερειακό σύστημα διαχείρισης κινητικότητας (Δήμος της Γένοβας(Ιταλία), BSC Kranj (Σλοβενία), Δήμος Πειραιά(Ελλάδα)).

Από κοινού, οι εταίροι του έργου στοχεύουν στη διαπεριφερειακή μεταφορά εμπειριών, γνώσεων, πρακτικών, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρικής σχέσης. Μέσα από τις διαπεριφερειακές ανταλλαγές, οι εταίροι αναμένουν να επωφεληθούν από τις εμπειρίες των άλλων και από τις πρακτικές που εφαρμόζονται από τρίτους καθώς και να δημιουργήσουν ένα «κεφάλαιο γνώσης», το οποίο θα υποστηρίζει την ένταξη του ποδηλάτου στα αστικά προγράμματα διαχείρισης της κινητικότητας για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και περιβάλλοντος της πόλης.

Ο δικτυακός τόπος του έργου CYCLECITIES www.cyclecities.eu προσφέρει μια επισκόπηση του έργου και των εταίρων. Είστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε τα νέα και τις εκδηλώσεις του έργου, τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν με βάση την εμπειρία και τη συλλογή των καλών πρακτικών που θα πραγματοποιηθεί, οι οποίες σχετίζονται με το ποδήλατο και τις πολιτικές διαχείρισης της κινητικότητας στην Ευρώπη.

Κάντε κλικ για μια σύντομη συνολική παρουσίαση  του έργου CycleCities.

      

CycleCities – searching for good practice

Municipality of Piraeus in Greece, will participate in the Euro Cycling Challenge 2014

CYCLECITIES – »European cities for integrating cycling within sustainable mobility management schemes« is a project of the INTERREG IVC Programme  – the European Territorial Cooperation Programme, co-financed by the European Union’s Regional Development Fund.

The duration of the project is: January 2012 – December 2014 and the total budget amounts to: EUR1,599,859.48 out of which EUR1,304,743.90 is financed by ERDF

Eight partners from seven European regions have joined together and cooperate with a common initiative to promote and increase cycling in urban mobility management schemes

The CYCLECITIES project links partners with significant expertise in integrating cycling in the urban mobility management (London Borough of Merton(England), Regional Development Agency for the Region of Leipzig(Germany), The City of Gdańsk(Poland), Lisbon Municipality(Portugal), National Technical University of Athens(Greece)) and partners with strong commitment to invest in or integrate cycling in local and regional mobility management scheme (Municipality of Genoa(Italy), BSC Kranj (Slovenia), Municipality of Piraeus(Greece)).

Together the project partners aim to interregional transfer of experiences, knowledge, practices, both within and beyond the partnership. Through the interregional exchanges, the partners expect to benefit from each other’s experiences and from good practices collection practices implemented by third-parties. as well as to build up a knowledge capital supporting the integration of cycling into urban mobility management schemes for improving traffic conditions and city environments
.
The CYCLECITIES website www.cyclecities.eu offers an overview of the project and partnership. You are invited to follow project news and events, the obtained results based on experiences gained and the collection of good practices related to cycling and mobility management policies in Europe.

Click for a short overall presentation  of the CycleCities Project.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Έργο TRACE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας South-East Europe (SEE)

TRACE Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme South-East Europe (SEE)

∆ιοργάνωση Τελικού Συνεδρίου του έργου TRACE: «Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Αποτελεσµατικότητας των κτιρίων – Βιώσιµες Κοινότητες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

TRACE Training Piraeus ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – TRACE Training Piraeus Press Release

To έργο με τίτλο με το ακρωνύμιο (ΤRΑCE) υποβλήθηκε από τον Δήμο Πειραιώς (επικεφαλής εταίρος διακρατικής κοινοπραξίας) το Νοέμβριο 2011 στην 4η πρόσκληση του Προγράμματος South East Europe και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και διαπραγματεύσεων τον Οκτώβριο 2012.
Σύντομη Περιγραφή
Στόχος του έργου TRACE («Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency» ή «Διακρατική Συνεργασία για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικότητας των κτιρίων») είναι η υιοθέτηση ή/και τροποποίηση πολιτικών που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότητα κτιρίων από τοπικές και περιφερειακές αρχές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω διακρατικής συνεργασίας και υλοποίησης δράσεων από κοινού σε αυτό το θέμα στρατηγικής σημασίας.
Οι δράσεις του έργου μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
• Διεξαγωγή έρευνας για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
• Συλλογή και ανάλυση καλών πρακτικών
• Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για τα στελέχη τοπικών και περιφερειακών αρχών
• Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων πληροφόρησης
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων
• Διαμόρφωση σχεδίων δράσης για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
• Διοργάνωση Συνεδρίου
Εταιρικό σχήμα:
Η κοινοπραξία του TRACE συγκεντρώνει 14 διαφορετικούς εταίρους: 2 περιφερειακές διοικήσεις, 4 τοπικές διοικήσεις (2 πόλεις & 2 επαρχίες), 5 εταιρείες ενέργειας, 1 εταιρεία περιφερειακής ανάπτυξης, 1 πανεπιστήμιο και 1 κέντρο δημόσιας διοίκησης/διακυβέρνησης, από 9 χώρες και συγκεκριμένα:

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΧΩΡΑ
PIRAEUS
Δήμος Πειραιά
Ελλάδα
WU
Πανεπιστήμιο Οικονομικών & Επιχείρησης Βιέννης
Αυστρία
GABROVO
Περιφερειακή Διοίκηση Γκάμπροβο
Βουλγαρία
RAV
Περιφερειακή Διοίκηση Βάρνας
Βουλγαρία
SOFENA
Εταιρεία Ενέργειας Σόφιας
Βουλγαρία
KDZ
Κέντρο Έρευνας Δημόσιας Διοίκησης
Αυστρία
CRES
Κεντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ελλάδα
BRESCIA
Επαρχία της Μπρέσια
Ιταλία
PERUGIA
Επαρχία της Περούτζια
Ιταλία
ENERO
Κέντρο Προώθησης Καθαρής  & Αποδοτικής Ενέργειας για τη Ρουμανία
Ρουμανία
KSSENA
Εταιρεία Ενέργειας  Περιφέρειας  Σαβινίσκα,, Σαλέσκα & Κορόσκα
Σλοβενία
SERDA
Εταιρεία Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Σαραγιεβο
Βοσνία Ερζεγοβίνη
ZAGREB    CITY
Δήμος Ζάγκρεμπ
Κροατία
EEC
Κέντρο Εξοικονόμησης Ενέργειας Αλβανίας-ΕΕ
Αλβανία

Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.555.115,62 ΕΥΡΩ. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πειραιά ανέρχεται σε 201.792,06 ΕΥΡΩ.
Η χρηματοδότηση είναι 100% για το Δήμο Πειραιώς (85% από το πρόγραμμα N.A.E. και 15% από εθνικούς πόρους) βάσει πιστοποιημένων δαπανών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγραμματος Ν.Α.Ε.: www.southeast-europe.net ή/ και την ιστοσελίδα του έργου: www.see-trace.eu.

     

 

TRACE or Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency, was approved by the Monitoring Committee and it is co-financed by the South East Europe (SEE) Programme. The project is funded under the 4th call for proposal of the South-East Europe Programme (www.southeast-europe.net).

The overall objective of the project is to support local and regional administrations in South East Europe to develop, uphold and advance policies and mechanism for improving the energy efficiency in buildings.

This objective will be achieved through the development of transnational partnership, which facilitates the exchange of experience, knowledge and good practices among its members, and the implementation of joint actions on this matter of strategic importance. The results of the project will be systematically disseminated and will be openly available to anyone interested without contraints.

Project activities include:

Survey on the role that the local and regional authorities may play in promoting buildings energy efficiency
Collection and analysis of good practices
Seminars for local and regional authorities training
Daily Informative Sessions
Study Visits
Action plans for the promotion of buildings energy efficiency
Conference meeting
TRACE consortium

The TRACE consortium brings together 14 different partners; 2 regional administrations, 4 local administrations (2 cities & 2 provinces), 5 energy agencies, 1 regional development agency, 1 university and 1 centre for public management/governance from 9 countries and specifically the following:

PARTNER
OFFICIAL NAME
COUNTRY
PIRAEUS
Municipality of PIRAEUS
Greece
WU
Vienna University of Economics and Business
Austria
GABROVO
Gabrovo Regional administration
Bulgaria
RAV
VARNA Regional administration
Bulgaria
SOFENA
Sofia Energy Agency
Bulgaria
KDZ
Centre for Public Administration Research
Austria
CRES
Centre for Renewable Energy Sources and Saving
Greece
BRESCIA
Province of Brescia
Italy
PERUGIA
Province of Perugia
Italy
ENERO
Centre for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania
Romania
KSSENA
Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region
Slovenia
SERDA
Sarajevo Economic Region Development Agency
Bosnia and Herzegovina
ZAGREB    CITY
City of Zagreb
Croatia
EEC
Albania-EU Energy Efficiency Centre
Albania

Budget and Financing

The total budget of the project is 1,555,115.62 EUR and is co-financed ( 85%) by the EU through SEE Transnational Cooperation Programme.

More information may be found on the SEE Program web link: www.southeast-europe.net and on the project’s web link:
www.see-trace.eu.

Διοργάνωση Ημερίδας του έργου TRACE με θέμα«Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια»

TRACE Public Information Event on «Energy Efficient Buildings»

Έργο SMILE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED PROGRAMME (MED)

SMILE Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme MED PROGRAMME (MED)

To έργο SMILE – Ευρωπαϊκές Έξυπνες Πράσινες Καινοτόμες Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές για Ενεργεικά Ευφυείς Πόλεις της Μεσογείου είναι ένα έργο του προγράμματος MED PROGRAMME (http://www.programmemed.eu/) – Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρηματοδοτείται κατά 75% από το (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τους Ευρωπαίους εταίρους και κατά 25% από Εθνική Χρηματοδότηση(ΠΔΕ). Ομοίως χρηματοδοτείται κατά 75% από το IPA για τους συμμετέχοντες εταίρους της ανατολικής Ευρώπης και κατά 25% από Εθνική Χρηματοδότηση.
Κύριος στόχος του έργου είναι η Ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών, σχεδίων και μέτρων στον τομέα των ενεργειακά αποδοτικών λύσεων κινητικότητας στις πόλεις της Μεσογείου και ειδικότερα η παροχή ευφυών και αειφόρων λύσεων.
Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου SMILE είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη έξυπνων και ενεργειακά ευφυών πόλεων, μέσω της υλοποίησης του, των πιλοτικών εφαρμογών του, της διάχυσης και της προώθησης πολιτικών, στρατηγικών και μέτρων για την εφαρμογή έξυπνων λύσεων στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών.
Η διάρκεια του έργου είναι: Ιανουάριος 2013-Ιούνιος 2015 και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,872,533 ευρώ εκ των οποίων 1,216,899,75 ευρώ χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, 212.500 ευρώ από το IPA και 443.133,25 ευρώ από τις Εθνικές χρηματοδοτήσεις των εταίρων.
Έντεκα εταίροι από πέντε κράτη-χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το εταιρικό σχήμα του έργου. Ειδικότερα, συμμετέχουν 5 διαφορετικές Μεσογειακές χώρες: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε 6 Μεσογειακές Πόλεις: Βαρκελώνη, Βαλένθια, Montpellier, Μπολόνια, Rijeka και Πειραιάς. Έτσι, το έργο SMILE φέρνει κοντά 3 μεγάλου μεγέθους πόλεις (Βαλένθια, Μπολόνια, Βαρκελώνη) και 3 μεσαίου μεγέθους πόλεις (Montpellier, Rijeka, Πειραιάς)
Αναλυτικότερα συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι:

4 Διοικητικές Αρχές Πόλεων:
Δήμος Πειραιά (Ελλάδα)
Δήμος της πόλης Rijeka (Κροατία)
Δ/νση Κινητικότητας του Δήμου Βαρκελώνης (Ισπανία)
Δήμος του Montpellier (Γαλλία)

7 εξειδικευμένα Ινστιτούτα / Ιδρύματα :
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) (Ελλάδα)
The Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (Ισπανία)
Institute for Transport and Logistics Foundation (Ιταλία)
Foundation of the Valencian Community for Strategical Promotion, Development and Urban Innovation (Ισπανία)
Center for Innovation in Transport (CENIT) / Technical University of Catalonia (UPC) (Ισπανία)
AFT – Délégation Régionale Languedoc Roussillon (Γαλλία)
Regional Energy Agency Kvarner (Κροατία)
Ο δικτυακός τόπος του έργου SMILE http://smile-urbanlogistics.eu/ προσφέρει μια επισκόπηση του έργου και των εταίρων του. Είστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε τα νέα και τις εκδηλώσεις του έργου, τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν με βάση την εμπειρία και τις πιλοτικές εφαρμογές που θα πραγματοποιηθούν από τους εταίρους.

Στο έργο SMILE ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Κάντε κλικ για μια σύντομη συνολική παρουσίαση  του έργου SMILE.

 

Περισσότερα νέα…

Το έργο SMILE επιλέχθηκε στην 1η φάση της 2013-2015 καμπάνιας της πλατφόρμας Επιχειρηματικότητα 2020 

SMILE Project- Smart Green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities is being implemented in the framework of the MED PROGRAMME (http://www.programmemed.eu/) – the European Territorial Cooperation Programme of the European Commission. It is funded by 75% from the ERDF for European partners and by 25% from National Contribution. It is also funded by 75% from the IPA for East European partners and by 25% from National Contribution.
Project’s main objective is the Development & Implementation of innovative strategies, plans and measures on energy efficient mobility solutions for smart MED cities and specially applying intelligent
and sustainable solutions.
In more details, SMILE Project’s objective is to contribute to the development of smart and energy-efficient Mediterranean cities, through its implementation, its pilot demonstration activities, its dissemination and the promotion of policies, strategies and measures for the implementation of smart solutions in the field of urban logistics.
Projects’ duration is: January 2013 – June 2015 and its total budget is 1.872.533€, from which 1.216.899,75€ are from ERDF, 212.500€ are from IPA and 443.133,25€ are from partners National Funding.
Eleven partners from five EU countries consist Project’s consortium. Specially, 5 different Mediterranean countries take part: Spain, France, Italy, Croatia and Greece and special focus is given to 6 Mediterranean cities: Barcelona, Valencia, Montpellier, Bologna, Rijeka and Piraeus. In this way, SMILE brings together 3 large-sized cities (Valencia, Bologna, Barcelona) and 3 medium sized cities (Montpellier, Rijeka, Piraeus)

In more details, the following partners participate:

4 city authorities:
Municipality of Piraeus (GREECE)
City of Rijeka (CROATIA)
Mobility Department of Barcelona city Council (SPAIN)
Municipality of Montpellier (FRANCE)

7 specialised Institutes / Foundations:
Centre for Research and Technology Hellas / Hellenic Institute of Transport (GREECE)
The Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (SPAIN)
Institute for Transport and Logistics Foundation (ITALY)
Foundation of the Valencian Community for Strategical Promotion, Development and Urban Innovation (SPAIN)
Center for Innovation in Transport (CENIT) / Technical University of Catalonia (UPC) (SPAIN)
AFT – Délégation Régionale Languedoc Roussillon (FRANCE)
Regional Energy Agency Kvarner (CROATIA)

The SMILE website http://smile-urbanlogistics.eu/ offers an overview of the project and its partnership. You are invited to follow project news and events, the obtained results based on its pilot demonstration activities which will be implemented by its partners.
Municipality of Piraeus is the Lead Partner of the SMILE Project.

Click for a short overall presentation  of the SMILE Project.

More news…

SMILE_1st Press Release

SMILE_2nd Press Release

SMILE_3rd Press Release

The SMILE project is selected in the 1st phase of the 2013-2015

Campaign of Enterprise 2020

Δελτίο Τύπου Τελικό Συνέδριο στη ΒαλένθιαPress Release final conference in Valencia

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMILE – Βαλένθια, 28 Απριλίου 2015

SMILE Project final conference – Valencia 28 April 2015

4η Διακρατική Συναντηση του έργου SMILE στο Montpellier στις 9-10 Δεκεμβρίου 2014.

4th transnational Meeting of the SMILE Project in Montpellier on the 9-10 of December 2014.

1st newsletter of the SMILE Project.
2nd newsletter of the SMILE Project.

Πιστοποιητικό αναγνώρισης του έργου SMILE για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Επιχείρηση 2020» (Enterprise 2020).

The SMILE project receives a participation certificate for the Enterprise 2020 initiative.

4η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου SMILE – Smart green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities.

Έργο REPUBLIC-MED στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED PROGRAMME (MED)

REPUBLIC-MED in the framework of the European Territorial Cooperation Programme MED PROGRAMME (MED)

Το έργο “REPUBLIC-MED, REtrofitting PUBLic spaces in Intelligent MEDiterranean Cities”εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Μεσογειακός Χώρος”- MED  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 25%.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων τεχνοοικονομικών μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την ανάδραση της Αστικής Θερμικής Νησίδας ( Urban Heat Island-UHI) σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους.

Το έργο διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 έως τον Ιούνιο 2015 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.906.262,26 €, εκ των οποίων 148.112,00 € θα διατεθούν στον Δήμο Πειραιά.

Σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία (2010/31/EU), μετά την 31/12/2018 όλα τα νέα δημόσια κτίρια θα πρέπει να είναι «Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (Nearly Zero Energy Buildings-NZEB). Επιπλέον, η νέα οδηγία κινητοποιεί τα Κράτη-Μέλη να αναπτύξουν πολιτικές και να λάβουν μέτρα ως προς τη μετασκευή των υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η διατύπωση προδιαγραφών μετασκευής ανοικτών χώρων καθώς και υπολογισμού των δεικτών μικροκλίματος βάσει των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων μετασκευής τόσο στην ενεργειακή κατανάλωση των δημόσιων κτιρίων στον αστικό ιστό όσο και της ανάδρασης του φαινομένου UHI, διαδραματίζει μια σημαντική πτυχή μιας ολιστικής προσέγγισης για την ανακατασκευή των «δημόσιων χώρων». Το έργο REPUBLIC-MED πραγματεύεται την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολιστικής μεθοδολογίας εκπόνησης ολοκληρωμένων τεχνο-οικονομικών μελετών για την πρόταση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και της αντιμετώπισης του φαινομένου UHI σε ανοικτούς χώρους. Η μεθοδολογία βασίζεται στην χρήση καινοτόμων μεθόδων ποσοτικοποίησης ενεργειακών, μικροκλιματικών, περιβαλλοντικών και συνθηκών άνεσης δεικτών που απαντώνται ευρέως στην διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός του Έργου είναι ο εντοπισμός των αδυναμιών των τωρινών εργαλείων και πολιτικών για την εκπόνηση έργων μετασκευής «δημόσιων χώρων» και η εξάλειψη των τυχόν μειονεκτημάτων με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων στη φάση της εκπόνησης της τεχνο-οικονομικής μελέτης.

Δέκα εταίροι, από πέντε διαφορετικά μεσογειακά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος:
• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Ελλάδα ( επικεφαλής εταίρος)
• Δήμος Πειραιά, Ελλάδα
• Agency for sunstainable Mediterranean cities and territories (AViTeM), Γαλλία
• Nice Cote d’ Azur Metropole (NCA), Γαλλία
• Valencia Institute of Building Foundation (IVE), Ισπανία
• Energy Agency of Ribera (AER), Ισπανία)
• Foundation DEMOCENTER-SIPE, Ιταλία
• Emilia Romagna Region (ERR), Ιταλία
• Energy Institute Hrvoje Pozar (EIHP), Κροατία
• Zadar county development agency (ZADRA),Κροατία

Περισσότερα στοιχεία για το έργο REPUBLIC-MED μπορείτε να αναζητήσετε στον διαδικτυακό τόπο http://republic-med.eu , όπου θα βρείτε πληροφορίες για τους εταίρους, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται κλπ.

  

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΟΥ REPUBLIC-MED

Close