Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, με αρμοδιότητα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρμοδιότητα στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Βεντούρης Αντρέας, Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, εκτός του Τµήµατος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων.Διεύθυνσης Πληροφορικής, Διεύθυνσης  Επικοινωνίας Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης και Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης.

Σιγαλάκος Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δόμησης & Γ.Σ.Π. και Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.

Αργουδέλης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες στη Δ/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης και στον τομέα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Βοϊδονικόλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ζηλάκου Χαραλαμπία, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών για την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Νταϊφά Ειρήνη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού  με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Πολιτισμού, εκτός του τμήματος Αθλητισμού.

Τζεφεράκος Αλέξανδρος , Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων, της  Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Καρβουνάς Νικόλαος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των Δ/νσεων Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Αγραπίδης Χρήστος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Καλαμακιώτης Νικόλαος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες στη Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης καθώς επίσης και την έκδοση της τελικής απόφασης για την έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων.

Close