ελληνικά
Small text Medium text Large text

Γραφεία Δημοτικών Παρατάξεων

Αποστολή
Η υποστήριξη των Δημοτικών Παρατάξεων στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Αρμοδιότητες
 Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται τις Δημοτικές Παρατάξεις, κανονίζει τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.
 Τηρεί το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών των Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων με τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ιδιαίτερο Γραμματέα, το προσωπικό του Δήμου, τους πολίτες, εκπροσώπους διαφόρων Αρχών, κοινωνικούς φορείς και λοιπά πρόσωπα.
 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας του προσωπικού του Γραφείου προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτουν οι Επικεφαλής των παρατάξεων στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου.
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by