ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ.18535

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022093 – email tameio@pireasnet.gr
 

Τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022101-02 Φαξ 213 2022112- email tsourounaki@pireasnet.gr

Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο 213 2022063-67 Φαξ 213 2022065- email  diplografiko@pireasnet.gr
Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022099-100

Τμήμα Εισπράξεων

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο 213 2022069-72

Τμήμα Πληρωμών

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο 213 2022055-59 Φαξ 213 2022060 email iapostolou@pireasnet.gr

Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022088-90 Φαξ 213 2022106 email promithies@pireasnet.gr


Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο  213 2022044  Φαξ 213 2022053- email tameio@pireasnet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ.18535

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022093 – email tameio@pireasnet.gr
 

Τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022101-02 Φαξ 213 2022112- email tsourounaki@pireasnet.gr

Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο 213 2022063-67 Φαξ 213 2022065- email  diplografiko@pireasnet.gr
Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022099-100

Τμήμα Εισπράξεων

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο 213 2022069-72

Τμήμα Πληρωμών

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο 213 2022055-59 Φαξ 213 2022060 email iapostolou@pireasnet.gr

Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022088-90 Φαξ 213 2022106 email promithies@pireasnet.gr


Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο  213 2022044  Φαξ 213 2022053- email tameio@pireasnet.gr

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποστολή
Η εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των εργασιών και διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία του Δήμου καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις προμήθειες του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:
Τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού
Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού
Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών
Τμήμα Εισπράξεων
Τμήμα Πληρωμών
Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.6.1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και υποβάλλει έγκαιρα στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου και τις σχετικές μ’ αυτόν εκθέσεις.
 Μελετά και εισηγείται, με βάση τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, τους όρους των σχεδίων συμβάσεων δανείων αυτού και ενεργεί για την πραγματοποίησή τους.
 Παρακολουθεί τις συμβάσεις με τις οποίες προβλέπεται συμμετοχή του Δήμου στα κέρδη διαφόρων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
 Εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με την εγγραφή νέων εσόδων και τη χορήγηση συμπληρωματικών και έκτακτων πιστώσεων.
 Τηρεί ειδικό αρχείο Προϋπολογισμών του Δήμου και φυλάσσει τα πρωτότυπα και αντίγραφα στο αρχείο του, με όλες τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις, καθώς και τις αποφάσεις του δημοτικού χρέους.
 Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται γενικά στα οικονομικά ζητήματα που αφορούν στο Δήμο και είναι χρήσιμα για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.
 Παραβάλλει τις μηνιαίες καταστάσεις ληψοδοσίας που συντάσσονται από το Ταμείο του Δήμου με τις εγγραφές των λογιστικών βιβλίων, για την εξασφάλιση απόλυτης συμφωνίας και την αποκατάσταση σφαλμάτων που μπορεί να έχουν γίνει.
 Φροντίζει για την απόδοση του λογαριασμού του Δημάρχου μέσα στις προθεσμίες του νόμου, για τα έργα, προμήθειες κλπ. που εκτελούνται χωρίς δημοπρασία.
 Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων – ισολογισμό του Δήμου στην Οικονομική Επιτροπή, για τις παραπέρα διαδικασίες (αρθ. 9 παρ. 1 και 2 του Ν.2880/2001).
 Με ευθύνη του Τμήματος φυλάσσονται για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ασφαλές μέρος, τα απολογιστικά στοιχεία και δεν μπορούν να καταστραφούν πριν περάσει εξαετία από το τέλος του οικονομικού έτους που αφορούν κλπ. (αρθ. 12 παρ. 8 και 9 του Ν.2539/ 4-12-97 ΦΕΚ 244 τ. Α΄).
 Τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και άλλα έντυπα που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία που ισχύει και φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή τους.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.2. Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού
Αρμοδιότητες

 Έχει την ευθύνη τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 Συσχετίζει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα (απαιτήσεις – υποχρεώσεις) σε σύγκριση με το απλογραφικό και προβαίνει σε πρόσθετες εγγραφές προβλέψεων και τακτοποιήσεων που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων.
 Απεικονίζει λογιστικά στο διπλογραφικό σύστημα τα πάγια στοιχεία του Δήμου και τις μεταβολές τους.
 Ενημερώνει το Μητρώο Παγίων με τις μεταβολές που υφίστανται τα Πάγια (βελτιώσεις, επεκτάσεις, αποσβέσεις, εκποιήσεις, καταστροφές, διαθέσεις, επιχορηγήσεις Έργων κλπ).
 Καταρτίζει τον Ισολογισμό του Δήμου.
 Μεριμνά για την τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Δημόσιου Λογιστικού και του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος.
 Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο λογιστικά βιβλία.
 Συντάσσει μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες καταστάσεις προϋπολογισμού, και ισολογισμού τις οποίες αποστέλλει στα διάφορα Υπουργεία και άλλες δημόσιες Υπηρεσίες.
 Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα καταχωρεί στα οικεία βιβλία και αφού ελεγχθούν και θεωρηθούν από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαβιβάζονται στο Τμήμα Πληρωμών για εξόφληση.
 Παρακολουθεί τις ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές και τις καταχωρεί σε λογιστικά βιβλία και φυλάσσει όλα τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται στα έσοδα – έξοδα
 Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων – ισολογισμό του Δήμου στη Δημαρχιακή Επιτροπή, για τις παραπέρα διαδικασίες ( αρθ. 9 παρ. 1 και 2 του Ν.2880/2001) .
 Με ευθύνη του Τμήματος φυλάσσονται για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ασφαλές μέρος, τα απολογιστικά στοιχεία και δεν μπορούν να καταστραφούν πριν περάσει εξαετία από το τέλος του οικονομικού έτους που αφορούν κ.λ.π. ( αρθ. 12 παρ. 8 και 9 του Ν.2539/ 4-12-97 ΦΕΚ 244 τ. Α΄ ).
 Τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και άλλα έντυπα που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία που ισχύει και φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση τους
 Διατηρεί αρχείο αποθήκευσης και τήρησης των Χρηματικών Ενταλμάτων του Δήμου σε κατάλληλους και ασφαλείς χώρους.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.3. Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών
Αρμοδιότητες

 Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων για κάθε δαπάνη.
 Εκδίδει Χρηματικά Εντάλματα (Χ.Ε.).
 Μεριμνά για τη σύσταση, ενεργοποίηση και απόδοση της Πάγιας Προκαταβολής.
 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση / διάθεση πιστώσεων.
 Μεριμνά για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής.
 Ελέγχει και παρακολουθεί την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων όλου του Δήμου σε συνεργασία με τις Οργανικές Μονάδες που έχουν την ευθύνη του φυσικού αντικειμένου.
 Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των αποδόσεων των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 Φροντίζει για την εκκαθάριση και εντολή της πληρωμής όλων των δαπανών του Δήμου, σύμφωνα με το νόμο, την έκδοση των καταλογιστικών αποφάσεων για τα ελλείμματα που παρουσιάζονται ή για τις ζημιές του Δήμου που προέρχονται από απώλεια ή βλάβη υλικών του Δήμου.
 Ελέγχει την νομιμότητα των εκθέσεων αναλήψεως δαπανών για τις εργασίες, τις προμήθειες, τα έργα κλπ. που εκτελούνται από το Δήμο και τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία.
 Ενημερώνει μηχανογραφικά το υπάρχον σύστημα με τα τιμολόγια ή δελτία αποστολής των αγορών και προμηθειών, φροντίζει για τη σωστή λογιστική αντιστοίχιση αυτών σύμφωνα με το Κ.Λ.Σ και την προώθηση αυτών (των παραστατικών) στο Τμήμα Προμηθειών και ανάθεσης εργασιών προς διεκπεραίωση.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.4. Τμήμα Εισπράξεων
Αρμοδιότητες

 Ελέγχει τις καταστάσεις των ημερήσιων εισπράξεων και συσχετίζει αυτές με τα αντίστοιχα τριπλότυπα για συμφωνία και επαλήθευση.
 Θεωρεί και υπογράφει τις καταστάσεις αυτές και τις παραδίδει στο Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού για πίστωση της μερίδας του οφειλέτη.
 Εισπράττει δια μέσω των εισπρακτόρων ( εντεταλμένων υπαλλήλων ),τα διάφορα χρέη, οφειλές, επιχορηγήσεις κ.λ.π., για τα οποία εκδίδει το προβλεπόμενο από το νόμο αποδεικτικό είσπραξης και παραδίδει τις εισπράξεις της ημέρας στον Δ/ντη της Οικονομική Υπηρεσίας με γραμμάτιο παραλαβής.
 Συντάσσει καταστάσεις ημερήσιων εισπράξεων και ημερήσιων δελτίων, καθώς και μηνιαίων εισπράξεων, τις οποίες παραδίδει στον Δ/ντη Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη όλων των εσόδων του Δήμου.
 Παρακολουθεί από τις ατομικές καρτέλες των οφειλετών τη διακίνηση του υπόλοιπου του λογαριασμού για έγκαιρη είσπραξη.
 Εισηγείται την άσκηση ενδίκων μέσων και αναγκαστικών μέτρων κατά των δυστροπούντων οφειλετών του Δήμου για την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Δήμου και παρακολουθεί την εξέλιξη των ένδικων μέσων και αναγκαστικών μέτρων (ΣΗΜ: Η προσωπική κράτηση μετά την έναρξη ισχύος του Ν.1867/87 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄), ως αναγκαστικό μέτρο προς είσπραξη των δημοσίων εσόδων που αποφασίζεται με διοικητική πράξη, καταργείται και διατάσσεται μόνο από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, των αρθ. 46 του Ν.2065/92, 33 του Ν.2214/99 και 22 του Ν.2523/97).
 Καταχωρεί σε ειδικά από το νόμο οριζόμενα βιβλία τα βεβαιωθέντα ποσά από τους χρηματικούς καταλόγους.
 Παραλαμβάνει και ελέγχει τους χρηματικούς καταλόγους που τους διαβιβάζουν διάφορες Υπηρεσίες και εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής.
 Παρακολουθεί τη διακίνηση των πιστωτικών υπολοίπων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, και ενημερώνει το Τμήμα Εισπράξεων σχετικά με το υπόλοιπο.
 Εκδίδει προσκλήσεις και φροντίζει για την νομότυπη επίδοσή τους στους οφειλέτες. Πιστώνει τις μερίδες των οφειλετών, που πληρώνουν τα χρέη τους, στους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, ενημερώνει την ατομική τους κάρτα (ΚΑRTEX) και εισηγείται την είσπραξη ποσών κατά δόσεις, σε περιπτώσεις οικονομικά αδυνάτων προς εξόφληση δημοτών, όπου ο νόμος το επιτρέπει
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.5. Τμήμα Πληρωμών
Αρμοδιότητες

 Ενεργεί με ευθύνη του όλες τις πληρωμές του Δήμου, με βάση τα χρηματικά εντάλματα και τις ειδικές καταστάσεις που στέλνονται από το Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού
 Ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά και όλα τα παραστατικά έγγραφα που τα συνοδεύουν, για το νομότυπό τους. 1. Ελέγχει την νομιμότητα και την εγκυρότητα όσον αφορά την δαπάνη των χρηματικών ενταλμάτων τα οποία εξοφλεί (αρθ. 48 παρ. 1 και 60 παρ. 2,3,4, του από 17-5-59 Β.Δ.). 2. Πληρώνει χωρίς χρηματικά εντάλματα τις δαπάνες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αρθ. 38 του από 17-5-59 Β.Δ. σε συνδυασμό με το αρθ. 39 του ίδιου Β.Δ.
 Παρακολουθεί τις ημερήσιες πληρωμές και τις καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία εξόδων και φυλάσσει όλα τα παραστατικά που αναφέρονται στο έξοδα.
 Συντάσσει μηνιαίες καταστάσεις ενταλθέντων – πληρωθέντων κατά Κ. Αριθμό και τις κοινοποιεί στον Τμηματάρχη.
 Τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και λοιπά έντυπα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή τους.
 Μεριμνά για την παρακράτηση μέσα από τα χρηματικά εντάλματα των κρατήσεων υπέρ τρίτων και συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις στο τέλος του μήνα αποδίδοντας τις κρατήσεις στα διάφορα Ταμεία και άλλες υπηρεσίες.
 Συντάσσει και υποβάλλει στο τέλος του έτους στην οικεία Δ.Ο.Υ. οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.
 Συνεργάζεται με τα διάφορα επικουρικά και ασφαλιστικά ταμεία και παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία.
 Στα εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα, που υποβάλλονται στο Τμήμα Λογιστηρίου και Ελέγχου, επισυνάπτει εκτός από τις αποδείξεις εξόφλησης των δικαιούχων και βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τις οποίες ζητά κατά την εξόφληση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων και όποιο άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από το νόμο. Στα εξοφλημένα εντάλματα αναγράφονται και τα γραμμάτια απόδοσης των κρατήσεων στα διάφορα ασφαλιστικά Ταμεία στο Δημόσιο κλπ. ή τα συσχετίζει με άλλα εντάλματα που έχουν επισυναφτεί τα σχετικά γραμμάτια απόδοσης των κρατήσεων.
 Ο Ταμίας Πληρωμών έχει την ευθύνη για παράβαση των παρ. 2 έως 4 του αρθ. 51 του από 17-5-59- Β.Δ.
 Διενεργεί διαγραφές οφειλών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από έγγραφες εισηγήσεις των υπηρεσιών που τις εισηγούνται.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.6. Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών
Το τμήμα εκτελεί όλες τις εργασίες και εισηγείται στα αρμόδια όργανα την διενέργεια πάσης φύσεων διαγωνισμών προμηθειών (υλικών, ανταλλακτικών, μηχανημάτων οχημάτων κτλ.), υπηρεσιών και εργασιών. Οι προδιαγραφές για κάθε είδος προμήθειας, υπηρεσίας και εργασίας δίνονται από την Οργανική Μονάδα που τις εισηγείται η οποία είναι και υπεύθυνη για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας, υπηρεσίας, εργασίας.

Αρμοδιότητες
 Φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια όλων των ειδών και υλικών που χρειάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου και ενεργεί όλες τις πράξεις που απαιτούνται μέχρι να υπογραφούν από τις αρμόδιες Επιτροπές τα οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής και να παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου τα πιο πάνω είδη.
 Συντάσσει όλα τα τεύχη διαγωνισμού – ανάθεσης προμηθειών και εργασιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, απευθύνεται στις κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, και εισηγείται τις διαδικασίες διαγωνισμού και ανάθεσης.
 Παρακολουθεί την κίνηση των τιμών της αγοράς και φροντίζει με πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς να πετυχαίνει καλύτερες τιμές για το Δήμο.
 Διενεργεί όλη τη διαδικασία για την ανάθεση κάθε εργασίας, υπηρεσίας ή προμήθειας μέσα στα χρηματικά όρια του δικαιώματος Δημάρχου που προβλέπει ο νόμος.
 Τα πρωτότυπα τιμολόγια με όλα τα παραστατικά στοιχεία, που απαιτούνται για την έκδοση εντάλματος πληρωμής, παραδίδονται εντός μίας εβδομάδος και προ της λήξης του οικονομικού έτους στη Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των Κ.Α. που έγινε η ανάληψη της δαπάνης.
 Τηρεί βιβλίο χρέωσης με τα είδη γραφείου που χορηγούνται κάθε χρόνο σε κάθε υπηρεσία του Δήμου, καθώς και βιβλίο παράδοσης διαχειριστικών βιβλίων κατά είδος και υπόλογο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.7. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

 

Αποστολή
Η εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των εργασιών και διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία του Δήμου καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις προμήθειες του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:
Τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού
Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού
Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών
Τμήμα Εισπράξεων
Τμήμα Πληρωμών
Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.6.1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και υποβάλλει έγκαιρα στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου και τις σχετικές μ’ αυτόν εκθέσεις.
 Μελετά και εισηγείται, με βάση τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, τους όρους των σχεδίων συμβάσεων δανείων αυτού και ενεργεί για την πραγματοποίησή τους.
 Παρακολουθεί τις συμβάσεις με τις οποίες προβλέπεται συμμετοχή του Δήμου στα κέρδη διαφόρων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
 Εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με την εγγραφή νέων εσόδων και τη χορήγηση συμπληρωματικών και έκτακτων πιστώσεων.
 Τηρεί ειδικό αρχείο Προϋπολογισμών του Δήμου και φυλάσσει τα πρωτότυπα και αντίγραφα στο αρχείο του, με όλες τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις, καθώς και τις αποφάσεις του δημοτικού χρέους.
 Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται γενικά στα οικονομικά ζητήματα που αφορούν στο Δήμο και είναι χρήσιμα για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.
 Παραβάλλει τις μηνιαίες καταστάσεις ληψοδοσίας που συντάσσονται από το Ταμείο του Δήμου με τις εγγραφές των λογιστικών βιβλίων, για την εξασφάλιση απόλυτης συμφωνίας και την αποκατάσταση σφαλμάτων που μπορεί να έχουν γίνει.
 Φροντίζει για την απόδοση του λογαριασμού του Δημάρχου μέσα στις προθεσμίες του νόμου, για τα έργα, προμήθειες κλπ. που εκτελούνται χωρίς δημοπρασία.
 Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων – ισολογισμό του Δήμου στην Οικονομική Επιτροπή, για τις παραπέρα διαδικασίες (αρθ. 9 παρ. 1 και 2 του Ν.2880/2001).
 Με ευθύνη του Τμήματος φυλάσσονται για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ασφαλές μέρος, τα απολογιστικά στοιχεία και δεν μπορούν να καταστραφούν πριν περάσει εξαετία από το τέλος του οικονομικού έτους που αφορούν κλπ. (αρθ. 12 παρ. 8 και 9 του Ν.2539/ 4-12-97 ΦΕΚ 244 τ. Α΄).
 Τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και άλλα έντυπα που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία που ισχύει και φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή τους.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.2. Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού
Αρμοδιότητες

 Έχει την ευθύνη τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 Συσχετίζει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα (απαιτήσεις – υποχρεώσεις) σε σύγκριση με το απλογραφικό και προβαίνει σε πρόσθετες εγγραφές προβλέψεων και τακτοποιήσεων που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων.
 Απεικονίζει λογιστικά στο διπλογραφικό σύστημα τα πάγια στοιχεία του Δήμου και τις μεταβολές τους.
 Ενημερώνει το Μητρώο Παγίων με τις μεταβολές που υφίστανται τα Πάγια (βελτιώσεις, επεκτάσεις, αποσβέσεις, εκποιήσεις, καταστροφές, διαθέσεις, επιχορηγήσεις Έργων κλπ).
 Καταρτίζει τον Ισολογισμό του Δήμου.
 Μεριμνά για την τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Δημόσιου Λογιστικού και του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος.
 Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο λογιστικά βιβλία.
 Συντάσσει μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες καταστάσεις προϋπολογισμού, και ισολογισμού τις οποίες αποστέλλει στα διάφορα Υπουργεία και άλλες δημόσιες Υπηρεσίες.
 Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα καταχωρεί στα οικεία βιβλία και αφού ελεγχθούν και θεωρηθούν από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαβιβάζονται στο Τμήμα Πληρωμών για εξόφληση.
 Παρακολουθεί τις ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές και τις καταχωρεί σε λογιστικά βιβλία και φυλάσσει όλα τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται στα έσοδα – έξοδα
 Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων – ισολογισμό του Δήμου στη Δημαρχιακή Επιτροπή, για τις παραπέρα διαδικασίες ( αρθ. 9 παρ. 1 και 2 του Ν.2880/2001) .
 Με ευθύνη του Τμήματος φυλάσσονται για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ασφαλές μέρος, τα απολογιστικά στοιχεία και δεν μπορούν να καταστραφούν πριν περάσει εξαετία από το τέλος του οικονομικού έτους που αφορούν κ.λ.π. ( αρθ. 12 παρ. 8 και 9 του Ν.2539/ 4-12-97 ΦΕΚ 244 τ. Α΄ ).
 Τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και άλλα έντυπα που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία που ισχύει και φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση τους
 Διατηρεί αρχείο αποθήκευσης και τήρησης των Χρηματικών Ενταλμάτων του Δήμου σε κατάλληλους και ασφαλείς χώρους.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.3. Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών
Αρμοδιότητες

 Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων για κάθε δαπάνη.
 Εκδίδει Χρηματικά Εντάλματα (Χ.Ε.).
 Μεριμνά για τη σύσταση, ενεργοποίηση και απόδοση της Πάγιας Προκαταβολής.
 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση / διάθεση πιστώσεων.
 Μεριμνά για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής.
 Ελέγχει και παρακολουθεί την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων όλου του Δήμου σε συνεργασία με τις Οργανικές Μονάδες που έχουν την ευθύνη του φυσικού αντικειμένου.
 Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των αποδόσεων των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 Φροντίζει για την εκκαθάριση και εντολή της πληρωμής όλων των δαπανών του Δήμου, σύμφωνα με το νόμο, την έκδοση των καταλογιστικών αποφάσεων για τα ελλείμματα που παρουσιάζονται ή για τις ζημιές του Δήμου που προέρχονται από απώλεια ή βλάβη υλικών του Δήμου.
 Ελέγχει την νομιμότητα των εκθέσεων αναλήψεως δαπανών για τις εργασίες, τις προμήθειες, τα έργα κλπ. που εκτελούνται από το Δήμο και τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία.
 Ενημερώνει μηχανογραφικά το υπάρχον σύστημα με τα τιμολόγια ή δελτία αποστολής των αγορών και προμηθειών, φροντίζει για τη σωστή λογιστική αντιστοίχιση αυτών σύμφωνα με το Κ.Λ.Σ και την προώθηση αυτών (των παραστατικών) στο Τμήμα Προμηθειών και ανάθεσης εργασιών προς διεκπεραίωση.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.4. Τμήμα Εισπράξεων
Αρμοδιότητες

 Ελέγχει τις καταστάσεις των ημερήσιων εισπράξεων και συσχετίζει αυτές με τα αντίστοιχα τριπλότυπα για συμφωνία και επαλήθευση.
 Θεωρεί και υπογράφει τις καταστάσεις αυτές και τις παραδίδει στο Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού για πίστωση της μερίδας του οφειλέτη.
 Εισπράττει δια μέσω των εισπρακτόρων ( εντεταλμένων υπαλλήλων ),τα διάφορα χρέη, οφειλές, επιχορηγήσεις κ.λ.π., για τα οποία εκδίδει το προβλεπόμενο από το νόμο αποδεικτικό είσπραξης και παραδίδει τις εισπράξεις της ημέρας στον Δ/ντη της Οικονομική Υπηρεσίας με γραμμάτιο παραλαβής.
 Συντάσσει καταστάσεις ημερήσιων εισπράξεων και ημερήσιων δελτίων, καθώς και μηνιαίων εισπράξεων, τις οποίες παραδίδει στον Δ/ντη Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη όλων των εσόδων του Δήμου.
 Παρακολουθεί από τις ατομικές καρτέλες των οφειλετών τη διακίνηση του υπόλοιπου του λογαριασμού για έγκαιρη είσπραξη.
 Εισηγείται την άσκηση ενδίκων μέσων και αναγκαστικών μέτρων κατά των δυστροπούντων οφειλετών του Δήμου για την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Δήμου και παρακολουθεί την εξέλιξη των ένδικων μέσων και αναγκαστικών μέτρων (ΣΗΜ: Η προσωπική κράτηση μετά την έναρξη ισχύος του Ν.1867/87 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄), ως αναγκαστικό μέτρο προς είσπραξη των δημοσίων εσόδων που αποφασίζεται με διοικητική πράξη, καταργείται και διατάσσεται μόνο από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, των αρθ. 46 του Ν.2065/92, 33 του Ν.2214/99 και 22 του Ν.2523/97).
 Καταχωρεί σε ειδικά από το νόμο οριζόμενα βιβλία τα βεβαιωθέντα ποσά από τους χρηματικούς καταλόγους.
 Παραλαμβάνει και ελέγχει τους χρηματικούς καταλόγους που τους διαβιβάζουν διάφορες Υπηρεσίες και εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής.
 Παρακολουθεί τη διακίνηση των πιστωτικών υπολοίπων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, και ενημερώνει το Τμήμα Εισπράξεων σχετικά με το υπόλοιπο.
 Εκδίδει προσκλήσεις και φροντίζει για την νομότυπη επίδοσή τους στους οφειλέτες. Πιστώνει τις μερίδες των οφειλετών, που πληρώνουν τα χρέη τους, στους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, ενημερώνει την ατομική τους κάρτα (ΚΑRTEX) και εισηγείται την είσπραξη ποσών κατά δόσεις, σε περιπτώσεις οικονομικά αδυνάτων προς εξόφληση δημοτών, όπου ο νόμος το επιτρέπει
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.5. Τμήμα Πληρωμών
Αρμοδιότητες

 Ενεργεί με ευθύνη του όλες τις πληρωμές του Δήμου, με βάση τα χρηματικά εντάλματα και τις ειδικές καταστάσεις που στέλνονται από το Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού
 Ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά και όλα τα παραστατικά έγγραφα που τα συνοδεύουν, για το νομότυπό τους. 1. Ελέγχει την νομιμότητα και την εγκυρότητα όσον αφορά την δαπάνη των χρηματικών ενταλμάτων τα οποία εξοφλεί (αρθ. 48 παρ. 1 και 60 παρ. 2,3,4, του από 17-5-59 Β.Δ.). 2. Πληρώνει χωρίς χρηματικά εντάλματα τις δαπάνες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αρθ. 38 του από 17-5-59 Β.Δ. σε συνδυασμό με το αρθ. 39 του ίδιου Β.Δ.
 Παρακολουθεί τις ημερήσιες πληρωμές και τις καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία εξόδων και φυλάσσει όλα τα παραστατικά που αναφέρονται στο έξοδα.
 Συντάσσει μηνιαίες καταστάσεις ενταλθέντων – πληρωθέντων κατά Κ. Αριθμό και τις κοινοποιεί στον Τμηματάρχη.
 Τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και λοιπά έντυπα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή τους.
 Μεριμνά για την παρακράτηση μέσα από τα χρηματικά εντάλματα των κρατήσεων υπέρ τρίτων και συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις στο τέλος του μήνα αποδίδοντας τις κρατήσεις στα διάφορα Ταμεία και άλλες υπηρεσίες.
 Συντάσσει και υποβάλλει στο τέλος του έτους στην οικεία Δ.Ο.Υ. οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.
 Συνεργάζεται με τα διάφορα επικουρικά και ασφαλιστικά ταμεία και παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία.
 Στα εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα, που υποβάλλονται στο Τμήμα Λογιστηρίου και Ελέγχου, επισυνάπτει εκτός από τις αποδείξεις εξόφλησης των δικαιούχων και βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τις οποίες ζητά κατά την εξόφληση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων και όποιο άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από το νόμο. Στα εξοφλημένα εντάλματα αναγράφονται και τα γραμμάτια απόδοσης των κρατήσεων στα διάφορα ασφαλιστικά Ταμεία στο Δημόσιο κλπ. ή τα συσχετίζει με άλλα εντάλματα που έχουν επισυναφτεί τα σχετικά γραμμάτια απόδοσης των κρατήσεων.
 Ο Ταμίας Πληρωμών έχει την ευθύνη για παράβαση των παρ. 2 έως 4 του αρθ. 51 του από 17-5-59- Β.Δ.
 Διενεργεί διαγραφές οφειλών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από έγγραφες εισηγήσεις των υπηρεσιών που τις εισηγούνται.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.6. Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών
Το τμήμα εκτελεί όλες τις εργασίες και εισηγείται στα αρμόδια όργανα την διενέργεια πάσης φύσεων διαγωνισμών προμηθειών (υλικών, ανταλλακτικών, μηχανημάτων οχημάτων κτλ.), υπηρεσιών και εργασιών. Οι προδιαγραφές για κάθε είδος προμήθειας, υπηρεσίας και εργασίας δίνονται από την Οργανική Μονάδα που τις εισηγείται η οποία είναι και υπεύθυνη για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας, υπηρεσίας, εργασίας.

Αρμοδιότητες
 Φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια όλων των ειδών και υλικών που χρειάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου και ενεργεί όλες τις πράξεις που απαιτούνται μέχρι να υπογραφούν από τις αρμόδιες Επιτροπές τα οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής και να παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου τα πιο πάνω είδη.
 Συντάσσει όλα τα τεύχη διαγωνισμού – ανάθεσης προμηθειών και εργασιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, απευθύνεται στις κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, και εισηγείται τις διαδικασίες διαγωνισμού και ανάθεσης.
 Παρακολουθεί την κίνηση των τιμών της αγοράς και φροντίζει με πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς να πετυχαίνει καλύτερες τιμές για το Δήμο.
 Διενεργεί όλη τη διαδικασία για την ανάθεση κάθε εργασίας, υπηρεσίας ή προμήθειας μέσα στα χρηματικά όρια του δικαιώματος Δημάρχου που προβλέπει ο νόμος.
 Τα πρωτότυπα τιμολόγια με όλα τα παραστατικά στοιχεία, που απαιτούνται για την έκδοση εντάλματος πληρωμής, παραδίδονται εντός μίας εβδομάδος και προ της λήξης του οικονομικού έτους στη Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των Κ.Α. που έγινε η ανάληψη της δαπάνης.
 Τηρεί βιβλίο χρέωσης με τα είδη γραφείου που χορηγούνται κάθε χρόνο σε κάθε υπηρεσία του Δήμου, καθώς και βιβλίο παράδοσης διαχειριστικών βιβλίων κατά είδος και υπόλογο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.6.7. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by