ελληνικά
Small text Medium text Large text

Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφεία Αντιδημάρχων
Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Γραφεία Δημοτικών Παρατάξεων
Νομική Υπηρεσία

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης
Διεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων
Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
Διεύθυνση Πληροφορικής
Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by