ελληνικά
Small text Medium text Large text

  Πολεοδομικά Θέματα

Προσφερόμενη Υπηρεσία
Δικαιολογητικά
Βεβαίωση εισφοράς σε γη και χρήμα
Αποδεικτικό πληρωμής
Αίτημα τροποποίησης πολεοδομικού
τοπογραφικό
Βεβαίωση ιδιοκτησίας
 
Δήλωση ιδιοκτησίας
Βεβαίωση αρίθμησης & ονοματοθεσίας
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο
Βεβαίωση εντός/ εκτός κτηματογράφησης
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο
Βεβαίωση παλαιότητας -προϋπάρχοντα του 1955
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο
Αποδεικτικό στοιχείο παλαιότητας
Βεβαίωση υψομέτρου
Τοπογραφικό
Βεβαίωση εντός/εκτός ορίων δήμου
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο
Βεβαίωση εντός/ εκτός ορίων οικισμού
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο
Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδων
 
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο

 
 
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by