ελληνικά
Small text Medium text Large text

  Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιών και Οδικού Δικτύου

Προσφερόμενη Υπηρεσία
Δικαιολογητικά
Παραχώρηση χώρου στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες
Αίτηση
Ταυτότητα
Αποδεικτικό ότι πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες κατά περίπτωση  
Μίσθωση χώρου στάθμευσης διάρκειας
Αίτηση
Ταυτότητα
Κάρτα στάθμευσης σε μόνιμους κατοίκους
Αίτηση
Ταυτότητα
Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας
Λογαριασμοί ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ
Αγορά κάρτας διάρκειας για χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας
Αίτηση
Ταυτότητα
φωτογραφίες
Δήλωση απώλειας αντικειμένων στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας
Δήλωση
Ταυτότητα

 
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by