ελληνικά
Small text Medium text Large text

Έργο SMILE - SMILE Project

To έργο SMILE - Ευρωπαϊκές Έξυπνες Πράσινες Καινοτόμες Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές για Ενεργεικά Ευφυείς Πόλεις της Μεσογείου είναι ένα έργο του προγράμματος MED PROGRAMME (http://www.programmemed.eu/) - Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρηματοδοτείται κατά 75% από το (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τους Ευρωπαίους εταίρους και κατά 25% από Εθνική Χρηματοδότηση(ΠΔΕ). Ομοίως χρηματοδοτείται κατά 75% από το IPA για τους συμμετέχοντες εταίρους της ανατολικής Ευρώπης και κατά 25% από Εθνική Χρηματοδότηση.
Κύριος στόχος του έργου είναι η Ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών, σχεδίων και μέτρων στον τομέα των ενεργειακά αποδοτικών λύσεων κινητικότητας στις πόλεις της Μεσογείου και ειδικότερα η παροχή ευφυών και αειφόρων λύσεων.
Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου SMILE είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη έξυπνων και ενεργειακά ευφυών πόλεων, μέσω της υλοποίησης του, των πιλοτικών εφαρμογών του, της διάχυσης και της προώθησης πολιτικών, στρατηγικών και μέτρων για την εφαρμογή έξυπνων λύσεων στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών.
Η διάρκεια του έργου είναι: Ιανουάριος 2013-Ιούνιος 2015 και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,872,533 ευρώ εκ των οποίων 1,216,899,75 ευρώ χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, 212.500 ευρώ από το IPA και 443.133,25 ευρώ από τις Εθνικές χρηματοδοτήσεις των εταίρων.
Έντεκα εταίροι από πέντε κράτη-χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το εταιρικό σχήμα του έργου. Ειδικότερα, συμμετέχουν 5 διαφορετικές Μεσογειακές χώρες: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε 6 Μεσογειακές Πόλεις: Βαρκελώνη, Βαλένθια, Montpellier, Μπολόνια, Rijeka και Πειραιάς. Έτσι, το έργο SMILE φέρνει κοντά 3 μεγάλου μεγέθους πόλεις (Βαλένθια, Μπολόνια, Βαρκελώνη) και 3 μεσαίου μεγέθους πόλεις (Montpellier, Rijeka, Πειραιάς)
Αναλυτικότερα συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι:

4 Διοικητικές Αρχές Πόλεων:
Δήμος Πειραιά (Ελλάδα)
Δήμος της πόλης Rijeka (Κροατία)
Δ/νση Κινητικότητας του Δήμου Βαρκελώνης (Ισπανία)
Δήμος του Montpellier (Γαλλία)

7 εξειδικευμένα Ινστιτούτα / Ιδρύματα :
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) (Ελλάδα)
The Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (Ισπανία)
Institute for Transport and Logistics Foundation (Ιταλία)
Foundation of the Valencian Community for Strategical Promotion, Development and Urban Innovation (Ισπανία)
Center for Innovation in Transport (CENIT) / Technical University of Catalonia (UPC) (Ισπανία)
AFT - Délégation Régionale Languedoc Roussillon (Γαλλία)
Regional Energy Agency Kvarner (Κροατία)
Ο δικτυακός τόπος του έργου SMILE http://smile-urbanlogistics.eu/ προσφέρει μια επισκόπηση του έργου και των εταίρων του. Είστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε τα νέα και τις εκδηλώσεις του έργου, τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν με βάση την εμπειρία και τις πιλοτικές εφαρμογές που θα πραγματοποιηθούν από τους εταίρους.

Στο έργο SMILE ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Κάντε κλικ για μια σύντομη συνολική παρουσίαση  του έργου SMILE.

 

Περισσότερα νέα…

Το έργο SMILE επιλέχθηκε στην 1η φάση της 2013-2015 καμπάνιας της πλατφόρμας Επιχειρηματικότητα 2020 


SMILE Project- Smart Green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities is being implemented in the framework of the MED PROGRAMME (http://www.programmemed.eu/) - the European Territorial Cooperation Programme of the European Commission. It is funded by 75% from the ERDF for European partners and by 25% from National Contribution. It is also funded by 75% from the IPA for East European partners and by 25% from National Contribution.
Project’s main objective is the Development & Implementation of innovative strategies, plans and measures on energy efficient mobility solutions for smart MED cities and specially applying intelligent
and sustainable solutions.
In more details, SMILE Project’s objective is to contribute to the development of smart and energy-efficient Mediterranean cities, through its implementation, its pilot demonstration activities, its dissemination and the promotion of policies, strategies and measures for the implementation of smart solutions in the field of urban logistics.
Projects’ duration is: January 2013 – June 2015 and its total budget is 1.872.533€, from which 1.216.899,75€ are from ERDF, 212.500€ are from IPA and 443.133,25€ are from partners National Funding.
Eleven partners from five EU countries consist Project’s consortium. Specially, 5 different Mediterranean countries take part: Spain, France, Italy, Croatia and Greece and special focus is given to 6 Mediterranean cities: Barcelona, Valencia, Montpellier, Bologna, Rijeka and Piraeus. In this way, SMILE brings together 3 large-sized cities (Valencia, Bologna, Barcelona) and 3 medium sized cities (Montpellier, Rijeka, Piraeus)

In more details, the following partners participate:

4 city authorities:
Municipality of Piraeus (GREECE)
City of Rijeka (CROATIA)
Mobility Department of Barcelona city Council (SPAIN)
Municipality of Montpellier (FRANCE)

7 specialised Institutes / Foundations:
Centre for Research and Technology Hellas / Hellenic Institute of Transport (GREECE)
The Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (SPAIN)
Institute for Transport and Logistics Foundation (ITALY)
Foundation of the Valencian Community for Strategical Promotion, Development and Urban Innovation (SPAIN)
Center for Innovation in Transport (CENIT) / Technical University of Catalonia (UPC) (SPAIN)
AFT - Délégation Régionale Languedoc Roussillon (FRANCE)
Regional Energy Agency Kvarner (CROATIA)

The SMILE website http://smile-urbanlogistics.eu/ offers an overview of the project and its partnership. You are invited to follow project news and events, the obtained results based on its pilot demonstration activities which will be implemented by its partners.
Municipality of Piraeus is the Lead Partner of the SMILE Project.

Click for a short overall presentation  of the SMILE Project.

 

More news...

SMILE_1st Press Release

SMILE_2nd Press Release

SMILE_3rd Press Release

The SMILE project is selected in the 1st phase of the 2013-2015 Campaign of Enterprise 2020 

To έργο SMILE - Ευρωπαϊκές Έξυπνες Πράσινες Καινοτόμες Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές για Ενεργεικά Ευφυείς Πόλεις της Μεσογείου είναι ένα έργο του προγράμματος MED PROGRAMME (http://www.programmemed.eu/) - Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρηματοδοτείται κατά 75% από το (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τους Ευρωπαίους εταίρους και κατά 25% από Εθνική Χρηματοδότηση(ΠΔΕ). Ομοίως χρηματοδοτείται κατά 75% από το IPA για τους συμμετέχοντες εταίρους της ανατολικής Ευρώπης και κατά 25% από Εθνική Χρηματοδότηση.
Κύριος στόχος του έργου είναι η Ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών, σχεδίων και μέτρων στον τομέα των ενεργειακά αποδοτικών λύσεων κινητικότητας στις πόλεις της Μεσογείου και ειδικότερα η παροχή ευφυών και αειφόρων λύσεων.
Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου SMILE είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη έξυπνων και ενεργειακά ευφυών πόλεων, μέσω της υλοποίησης του, των πιλοτικών εφαρμογών του, της διάχυσης και της προώθησης πολιτικών, στρατηγικών και μέτρων για την εφαρμογή έξυπνων λύσεων στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών.
Η διάρκεια του έργου είναι: Ιανουάριος 2013-Ιούνιος 2015 και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,872,533 ευρώ εκ των οποίων 1,216,899,75 ευρώ χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, 212.500 ευρώ από το IPA και 443.133,25 ευρώ από τις Εθνικές χρηματοδοτήσεις των εταίρων.
Έντεκα εταίροι από πέντε κράτη-χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το εταιρικό σχήμα του έργου. Ειδικότερα, συμμετέχουν 5 διαφορετικές Μεσογειακές χώρες: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε 6 Μεσογειακές Πόλεις: Βαρκελώνη, Βαλένθια, Montpellier, Μπολόνια, Rijeka και Πειραιάς. Έτσι, το έργο SMILE φέρνει κοντά 3 μεγάλου μεγέθους πόλεις (Βαλένθια, Μπολόνια, Βαρκελώνη) και 3 μεσαίου μεγέθους πόλεις (Montpellier, Rijeka, Πειραιάς)
Αναλυτικότερα συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι:

4 Διοικητικές Αρχές Πόλεων:
Δήμος Πειραιά (Ελλάδα)
Δήμος της πόλης Rijeka (Κροατία)
Δ/νση Κινητικότητας του Δήμου Βαρκελώνης (Ισπανία)
Δήμος του Montpellier (Γαλλία)

7 εξειδικευμένα Ινστιτούτα / Ιδρύματα :
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) (Ελλάδα)
The Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (Ισπανία)
Institute for Transport and Logistics Foundation (Ιταλία)
Foundation of the Valencian Community for Strategical Promotion, Development and Urban Innovation (Ισπανία)
Center for Innovation in Transport (CENIT) / Technical University of Catalonia (UPC) (Ισπανία)
AFT - Délégation Régionale Languedoc Roussillon (Γαλλία)
Regional Energy Agency Kvarner (Κροατία)
Ο δικτυακός τόπος του έργου SMILE http://smile-urbanlogistics.eu/ προσφέρει μια επισκόπηση του έργου και των εταίρων του. Είστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε τα νέα και τις εκδηλώσεις του έργου, τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν με βάση την εμπειρία και τις πιλοτικές εφαρμογές που θα πραγματοποιηθούν από τους εταίρους.

Στο έργο SMILE ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Κάντε κλικ για μια σύντομη συνολική παρουσίαση  του έργου SMILE.

 

Περισσότερα νέα…

Το έργο SMILE επιλέχθηκε στην 1η φάση της 2013-2015 καμπάνιας της πλατφόρμας Επιχειρηματικότητα 2020 


SMILE Project- Smart Green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities is being implemented in the framework of the MED PROGRAMME (http://www.programmemed.eu/) - the European Territorial Cooperation Programme of the European Commission. It is funded by 75% from the ERDF for European partners and by 25% from National Contribution. It is also funded by 75% from the IPA for East European partners and by 25% from National Contribution.
Project’s main objective is the Development & Implementation of innovative strategies, plans and measures on energy efficient mobility solutions for smart MED cities and specially applying intelligent
and sustainable solutions.
In more details, SMILE Project’s objective is to contribute to the development of smart and energy-efficient Mediterranean cities, through its implementation, its pilot demonstration activities, its dissemination and the promotion of policies, strategies and measures for the implementation of smart solutions in the field of urban logistics.
Projects’ duration is: January 2013 – June 2015 and its total budget is 1.872.533€, from which 1.216.899,75€ are from ERDF, 212.500€ are from IPA and 443.133,25€ are from partners National Funding.
Eleven partners from five EU countries consist Project’s consortium. Specially, 5 different Mediterranean countries take part: Spain, France, Italy, Croatia and Greece and special focus is given to 6 Mediterranean cities: Barcelona, Valencia, Montpellier, Bologna, Rijeka and Piraeus. In this way, SMILE brings together 3 large-sized cities (Valencia, Bologna, Barcelona) and 3 medium sized cities (Montpellier, Rijeka, Piraeus)

In more details, the following partners participate:

4 city authorities:
Municipality of Piraeus (GREECE)
City of Rijeka (CROATIA)
Mobility Department of Barcelona city Council (SPAIN)
Municipality of Montpellier (FRANCE)

7 specialised Institutes / Foundations:
Centre for Research and Technology Hellas / Hellenic Institute of Transport (GREECE)
The Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (SPAIN)
Institute for Transport and Logistics Foundation (ITALY)
Foundation of the Valencian Community for Strategical Promotion, Development and Urban Innovation (SPAIN)
Center for Innovation in Transport (CENIT) / Technical University of Catalonia (UPC) (SPAIN)
AFT - Délégation Régionale Languedoc Roussillon (FRANCE)
Regional Energy Agency Kvarner (CROATIA)

The SMILE website http://smile-urbanlogistics.eu/ offers an overview of the project and its partnership. You are invited to follow project news and events, the obtained results based on its pilot demonstration activities which will be implemented by its partners.
Municipality of Piraeus is the Lead Partner of the SMILE Project.

Click for a short overall presentation  of the SMILE Project.

 

More news...

SMILE_1st Press Release

SMILE_2nd Press Release

SMILE_3rd Press Release

The SMILE project is selected in the 1st phase of the 2013-2015 Campaign of Enterprise 2020 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by