ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018
End Date/Time: Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π. μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.86 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση του Ε.Ν.Κ. Πειραιά.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού δαπάνης 240.400,00 € πλέον Φ.ΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 3 ο : Εγκρίσεις δαπανών – διαθέσεις πιστώσεων

Created by Γιάννης On 17/5/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by