ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
End Date/Time: Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.980,34 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΠΑΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την μεταφορά της με Α.Μ 695094 παροχής νερού.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. ΧΕ94/2018 ποσού 2.200 € (δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμ. 84/08-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.11 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά, κ. Πούλου Μαρίας. Το ένταλμα αφορά την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου CIVITAS SUMPs-UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, που διεξήχθη στο Tampere της Φινλανδίας από 13-16/03/2018

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 59.165,36 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια συσσωρευτών για τα οχήματα , μηχανήματα και τα δίκυκλα του Δήμου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 6.806,11 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ΔΠ 238.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 11.856,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6611.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την αγορά Αθηναϊκών Εφημερίδων Καθημερινών, Εβδομαδιαίων και Σαββατοκύριακου για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 199.991,78 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7335.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την αντικατάσταση φθαρμένων, επικίνδυνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) Δήμου Πειραιά .

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 441.629,81 € σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 σε βάρος του Κ.Α 15.6481.01 και 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60.6481.09 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την δαπάνη σίτισης των Δημοτικών Βρεφ/κών Σταθμών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους για τα έτη 2018-2019-2020.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 24.122,96 € σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 σε βάρος του Κ.Α 20.6673.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους (καπάκια κλπ.).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 226.200,80 € σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 56.664,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.6635.03, ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α 30.6662.22 και 5.815,20 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6635.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 582.800,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 1,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.7132.25 και ποσού 3,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την αγορά και την τριετή επισκευή και συντήρηση δύο (2) απορριμματοφόρων.

ΘΕΜΑ 11ο : Ανάκληση των με αρ. 694/2017 (προσωρινός ανάδοχος) και 39/2018 (κατακύρωση αποτελέσματος) αποφάσεων της Ο.Ε., διότι ο ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: “Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης «ΠΟΡΦΥΡΑ» Δήμου Πειραιά για τα έτη 2017-2018 – Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής” προϋπολογισμού δαπάνης 40.317,50 € πλέον Φ.Π.Α., κ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, δεν δέχθηκε την παράταση της ληχθείσας προσφοράς του.

ΘΕΜΑ 12ο: Ανάδειξη της εταιρείας BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: “Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης «ΠΟΡΦΥΡΑ» Δήμου Πειραιά για τα έτη 2017-2018 – Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής” προϋπολογισμού δαπάνης 40.317,50 € πλέον Φ.Π.Α. , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΘΕΜΑ 13ο: Συζήτηση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 1ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2018.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία ελέγχου του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης διαχειριστικού έτους 2016 και 2017 του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού δαπάνης 37.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης και διαγραμμίσεις οδών του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 160.991,10 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 917.600,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019 για την αγορά λεωφορείων και σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019-2020-2021-2022 για επισκευή και συντήρηση αυτών και διάθεση πίστωσης ποσού 1,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.7132.25 και ποσού 3,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την αγορά, επισκευή και συντήρηση πέντε (5) λεωφορείων.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη του δικαστικού συμβιβασμού των κληρονόμων του Αντωνίου Τζοάνη και Αικατερίνης Κωστοπούλου.

ΘΕΜΑ 18ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.

Created by Γιάννης On 17/4/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by