ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
End Date/Time: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Ακύρωση του με αριθμ. 1842 αιτήματος ανάληψης δαπάνης με α/α Μητρώο Δέσμευσης 884 ποσού 108,00 € που δεσμεύθηκε σε βάρος του ΚΑ 10.8261.01, σύμφωνα με την με αρ. 293/2017 απόφαση της ΟΕ., για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 108,00 € στον ΔΙΒΗΤΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ, διότι εκ παραδρομής έχει αναγραφεί ότι το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στον υπόχρεο είανι 108,00 € αντί του ορθού 110,70€.

ΘΕΜΑ 2ο: Ακύρωση του με αριθμ. 2306 αιτήματος ανάληψης δαπάνης με α/α Μητρώο Δέσμευσης 1237 ποσού 900,00 € που δεσμεύθηκε σε βάρος του ΚΑ 00.8114.03, σύμφωνα με την με αρ. 503/2017 απόφαση της ΟΕ., διότι εκ παραδρομής δεσμεύτηκε το παραπάνω ποσό σε λάθος κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.060,00 €, σε βάρος των Κ.Α. 00.6423, 10.6422.03 και 30.6422.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου, κας Ειρήνης Αλιπράντη, για τη μετάβαση αεροπορικώς τριών διοικητικών υπαλλήλων, που θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου, στο Παρίσι της Γαλλίας, από 22 έως 28 Οκτωβρίου 2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στην επίσημη εκδήλωση που διοργανώνεται από την Expertise France, με θέμα: Πιλοτική υλοποίηση δράσης, που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις Δημοτικές, Περιφερειακές και Αποκεντρωμένες Αρχές καθώς και σε συναντήσεις εργασίας, που θα πραγματοποιηθούν στο Στρασβούργο την 24-10-2017.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 18.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για ταχυδρομικά τέλη.

ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμ. 480/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Α1 Ακυρωτικό).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.681,61 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.08 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για προμήθεια καλυμμάτων προστασίας φορτίου μεταφερόμενου με φορτηγά ανοιχτού αμαξώματος.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το Δ.Π 298 (παντόφλα φρένου κ.α).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.147,68 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το Δ.Π 240 (σετ θερμουίτ φρένων κ.α).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.488,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την εργασία και ανταλλακτικά για την επισκευή του Δ.Π 238.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.691,08 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για εργασία και ανταλλακτικά για το Δ.Π 286.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.541,91 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για εργασία και ανταλλακτικά για την επισκευή του Δ.Π 284.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 9.982,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 και 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.08 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την εργασία για την πιστοποίηση Παιδικών Χαρών.

ΘΕΜΑ 13ο: Εγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εορταστικού φωτοστολισμού της πόλης», προϋπολογισμού δαπάνης 59.999,80 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 14ο: Συγκρότηση Επιτροπών Ενστάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.


ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου, μόνον ως προς την ειδικότητα του ιατρού εργασίας, προϋπολογισμού δαπάνης 12.801 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη του Πρακτικού No2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού για την προμήθεια «Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πειραιά, έτους 2017», προϋπολογισμού δαπάνης 34.076,10 € πλέον ΦΠΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη του από 3-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή – Ανακατασκευή Ξύλινων Κλιμάκων κατά μήκος της Ακτής Θεμιστοκλέους», προϋπολογισμού δαπάνης 14.673,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη του από 5-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Πειραιά ΑΑΕ 1/2015» προϋπολογισμού δαπάνης 161.290,32 € πλέον ΦΠΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο της οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού δαπάνης 59.924,88 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή μη των υπ’ αριθμ. 1 και 2 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών», προϋπολογισμού δαπάνης 31.000 € πλέον ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 27.513,62€ σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017-2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 2294€ σε βάρος του ΚΑ 10.7413.02 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ανάθεση εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου, μόνον ως προς την ειδικότητα του ιατρού εργασίας, προϋπολογισμού δαπάνης 22188,40 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.


ΘΕΜΑ 22 ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 32.409,76€ € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 - 2018, διάθεση πίστωσης ποσού 6.200 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6611.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2017-2018.

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ενέργειες Τεχνικής Και Διοικητικής Υποστήριξης Του Έργου Με Τίτλο: Κινητικότητα Για Σχεδόν Μηδενικές Εκπομπές Σε Τουριστικούς Προορισμούς Της Μεσογείου Και Ακρώνυμο Mobilitas», προϋπολογισμού 53.548,39 € πλέον Φ.Π.Α

ΘΕΜΑ 24 ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 44.964,88€ € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2017 - 2018, διάθεση πίστωσης ποσού 36.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.67 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού – δαπέδων κλπ για χώρους παιδικών χαρών προϋπολογισμού δαπάνης 36.262€ πλέον ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 25ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων
 

Created by Γιάννης On 13/10/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by